Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MART AYI 15.03.2018

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:117

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2018 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:118

Komisyon Görüşü: İlimiz, Buharkent İlçesi, Buharkent-Merkez Mahallesi, Köyüstü mevkiinde mevcut imar planında konut alanında kalan tapunun 59 pafta, 3500.00 m² yüzölçümlü 194 ada, 6 numaralı parselin Eğitim Alanına, yine Buharkent Merkez Mahallesi, İstiklal Mevkiinde mevcut imar planında İlkokul Alanında kalan 31 pafta, 2553,00 m² yüzölçümlü, 2324 numaralı parselin arazi kullanım kararının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Buharkent Belediye Başkanlığının 12.03.2018 tarih ve E.309 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP: 10466,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Buharkent İlçesi, Buharkent-Merkez Mahallesi, Köyüstü mevkiinde 59 pafta 194 ada 6 parsel ve 31 pafta 2324 parsele ilişkin NİP: 10466,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:119

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Evciler Mahallesi tapunun 272 ada 22 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde konut dışı kentsel çalışma alanı amaçlı hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.11.2017 tarih ve 450 sayılı kararı ile onaylanarak bir ay askı süresi sonunda kesinleşmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, söz konusu alanın “Turizm Tesis Alanı (Motel)'' olarak düzenlenmesi, alana yapılaşma koşulu olarak E=0.50, Yençok:10.50 m (3 kat) kararı getirilmesi ve alana karayolundan 25m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Çine Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesi’nin 13.02.2018 tarih ve 119 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-30989 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi nazım imar planına uygun olduğundan komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi Evciler Mahallesi, 272 ada 22 parselin Motel Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-30989 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:120

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1319 ada 1 parsel numaralı, 802,09 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın Cami Alanı kullanımının tüm cephelerden 5 m yapı yaklaşma mesafeli, E:0,50 Yençok:9,50 (2 kat) Ticaret Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-4675,10 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 12.02.2018 tarihli ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunarak 26.02.2018 tarihli ve E.606 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4675,10 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi 1319 ada 1 parsele ilişkin UİP-4675,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:121

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Gevrek Mevkii, 2225, 2226, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239 ve 2241 numaralı imar adalarının 1 numaralı parsellerinde yer alan taşınmazların “Küçük Sanayi (K.S) Alanı, Yeşil Alan ve Tanımsız Alan” kullanımının “tüm cephelerden 5m bahçe mesafeli, Yençok: 7.50m, Küçük Sanayi Alanı (KSA) ve Park Alanı” olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-4675,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; Didim Belediye Meclisi’nin 11.09.2017 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunarak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2017 tarih ve 453 sayılı kararı ile imar adalarının kuzey ve güney cephelerinden yapı yaklaşma mesafesi 6m olacak şekilde tadilen onaylanmıştır. UİP-4675,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin alınan 12.02.2018 tarihli ve 26 sayılı Didim Belediye Meclisi kararı Didim Belediye Başkanlığı’nın 12.02.2018 tarih ve E.452 sayılı yazısı ile  Büyükşehir Belediyesine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisi’nin 11.09.2017 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2017 tarih ve 453 sayılı kararı ile tadilen onaylanan UİP-4675,8 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine ilişkin alınan 12.02.2018 tarihli ve 26 sayılı Didim Belediye Meclisi kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi 2225, 2226, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239 ve 2241 numaralı imar adalarının 1 numaralı parsellerinde UİP-4675,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraza ilişkin 12.02.2018 tarihli ve 26 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:122

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, 756 ada 66 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan ve Aydın Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih 81 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliklerine ilişkin olarak Aydın 1. İdare Mahkemesinin 16.01.2018 tarih 2018/49 K. sayılı kararı nedeniyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamında idari işlem tesis edilmesini teminen dava konusu 66 numaralı parselde yer alan ticaret alanı kullanımının kaldırılması,  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin güncel gösterimlerine uygun olarak “Botanik Parkı” na dahil edilmesi hakkında hazırlanan NİP-3252,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-2130,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3252,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-2130,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin;  mahkeme kararı doğrultusunda ticaret alanının kaldırılması, alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında rekreasyon alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da rekreasyon alanı olarak yeşil alan plan kararı getirilmesi şeklinde tadilen onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2016/1507E. sayılı kararına istinaden Efeler İlçesi, Orta Mahalle 756 ada 66 parselde, NİP-3252,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-2130,52 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:123

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, tapunun 17M I-II pafta, 6543 ada, 1 numaralı parsel üzerinde mevcut imar planı üzerinde az yoğunlukta gelişme konut alanı olarak belirlenen alanının Ticaret Alanı olarak arazi kullanım kararının değiştirilmesi ve 6544 ada, 1, 2, 3, 47 numaralı parseller, 6545 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı parseller, 6546 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı parselleri üzerinde mevcut imar planı üzerinde az yoğunlukta gelişme konut alanı (0-350 kişi/ha) olarak belirlenen alanın arazi kullanım kararının değiştirilmeden yapı adası formunun ve ulaşım şemasının değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifleri Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2017 tarih ve 215 ve 15.06.2017 tarih ve 216 sayılı kararları ile onaylanmış, onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında konut alanında TAKS:0,40, KAKS:1,37, Yençok:26,00 m.(8 kat), Ticaret alanında kitle nizam, Yençok:9,00 m. ( 1 kat) yapılanma koşullu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülerek 08.03.2018 tarih ve 54580 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,47 plan işlem numaralı Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 6543 ada 1 parsel, 6544 ada, 1, 2 3, 47 numaralı parseller, 6545 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı parseller, 6546 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı parsellere ilişkin UİP:2130,47 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:124

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2116 ada, 8 parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında kitle nizam h:9m ve 9 parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında kitle nizam h:12m yapılanma koşullu konut arazi kullanımında kalan alanda kitle ölçülerinin 25,20*14,00m, Yençok: 15,00m olacak şekilde değiştirilmesi,  6608 ada, 1 parselde ise mevcut imar planında h:5,5m olan yapı yüksekliğinin Yençok:6.50m olarak değiştirilmesini öneren UİP:2129,94 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarihli ve 237 sayılı kararıyla uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2017 tarihli ve 503 sayılı kararı ile 2116 ada 8 ve 9 parsellerdeki kısmı için yapılan düzenlemenin mevcut yapı dokusunu bozacak nitelikte ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26(4) maddesine aykırı olması sebebi ile uygun görülmemiş, 6608 ada 1 parselde ise Yençok:6.50m(1 kat) olacak şekilde tadilen onaylanmamasına karar verilmiştir. Yasal askı sürecinde plana yapılan itirazlar 05.03.2018 tarihli ve 80 sayılı Efeler Belediye Meclisi Kararı ile değerlendirilerek yapılan itirazların uygun görülmeyerek reddi yönünde karar alınmış, Efeler Belediyesi'nin 08.03.2018 tarihli ve 54575 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,94 plan işlem numaralı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2017 tarihli ve 503 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazları değerlendirilerek reddeden 05.03.2018 tarihli ve 80 sayılı Efeler Belediye Meclisi Kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 2116 ada 8 ve 9 parseller ile 6608 ada 1 parsele ilişkin UİP:2129,94 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar hakkındaki Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli ve 80 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:125

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 2453 ada 4 parsel nolu, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında temel eğitim alanında bulunan, doğudan ve kuzeyden 15 m, güneyden 10 m, batıdan yaklaşık 40 m, yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmiş taşınmaz üzerinde E=2.40, Yençok:18.65 m (5 kat) koşullu ilköğretim tesis alanı önerilmesi ve alanın kuzeyinden ve doğusundan 10 m, batısından ve güneyinden 5 m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 08.03.2018 tarih ve 54591 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 2453 ada 4 parsele ilişkin UİP-2129,107 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:126

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, tapunun 1585 parsel numaralı taşınmaz üzerinde özel eğitim alanı düzenlenmesi ve alana E=2.00, Yençok:5 kat yapılaşma koşulu ile karayolundan 25 m, güneyden 5 m, diğer cephelerden 4 m yapı yaklaşma mesafesi ile alanın güneyinden 10 m’lik taşıt yolu önerilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 08.03.2018 tarih ve 54587 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-30833 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin plan onama sınırının parselin güneyinde yer alan 10 m. genişliğindeki yolu kapsayacak şekilde geçirilmesi şekli ile tadilen onaylanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi 1585 parsele ilişkin UİP-30833 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:127

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Serçeköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, Aydın Valiliği İl İdare Kurulu'nun 02.12.1982 tarihli ve 3471 sayılı kararı ile belirlenen Serçeköy Köy Yerleşik Alan Sınırı dâhilinde tapunun 242 parsel numaralı taşınmazı üzerinde özel eğitim alanı ve otopark alanı önerilmesi, özel eğitim alanına TAKS/KAKS:0.50/1.50, Yençok=3 kat yapılaşma koşulu ile alanın doğusundan 10m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi ve alanın doğusunda 10m genişliğinde taşıt yolu belirlenmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 08.03.2018 tarih ve 54582 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-30832 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Serçeköy Mahallesi 242 parsele ilişkin UİP-30832 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:128

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 1955, 1187, 1202, 1210, 1957, 1958, 1959, 1961….1977 parsellerde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, park ve taşıt yolu  kullanımında kalan taşınmazlar üzerinde konut alanı, ticaret alanı, sosyal tesis alanı, otopark ve park alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarihli ve 14 sayılı kararı ile onaylanan NİP-30409,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Cemil İŞLER ve Mehmet YILDIZER tarafından itiraz edilmiştir. Cemil İŞLER tarafından yapılan itirazda plan değişikliğine ilişkin olarak; Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesinin 1/5000 ölçekli Nazım imar planının plan müellifi olduğu ve yapılan Nazım İmar Planı değişikliğinde plan müellifi olarak görüşünün alınmadığı, yapılan plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına parçacıl bir yaklaşım getirmesinden dolayı uygun olmadığı ifade edilerek iptali talep edilmiştir. Mehmet YILDIZER tarafından yapılan itirazda ise plan değişikliğine ilişkin olarak; 1955 numaralı parselin ¼ hissedarı olduğu, yüklenici firma ile olan kat karşılığı sözleşmede herhangi bir alanın ‘’Ticaret Alanı’’ olması yönünde bir ibarenin olmadığı, bu bakımdan onaylanan Nazım imar planında gösterilen Ticaret Alanı’nın Konut Alanı olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. Söz konusu itirazlar değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede 3194 sayılı kanunun 8/i maddesine göre ilk plan müellifinin görüşü ve izninin aranmayacağı hükmü bulunduğundan bu konuyla ilgili itirazın reddine, ticaret alanının konut alanı olmasına ile ilgili itirazın kabulüne karar verilmiştir. Buna göre 1/5000 nazım imar planı değişikliği ilk sunulduğunda öngörülmüş olan ve mevcut imar planındaki toplam konut inşaat alanını ve nüfusu aşmayacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılanma şartlarının ayrıca değerlendirilmek üzere ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesi oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 1955, 1187, 1202, 1210, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 parsellere ilişkin NİP-30409,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:129

Komisyon Görüşü: : İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesinde, mevcut uygulama imar planında kitle nizam konut alanında kalan 262 numaralı yapı adasına, h=12, h=21 plan şartı verilmiş ancak bir parselde birden fazla kitle önerildiği için uygulamada güçlükler çekildiği, bu bakımdan bunun ortadan kaldırılması için 262 numaralı adada kitle ve parselasyon düzenlemesi yapılarak, Yençok=12.00 ve Yençok=21.00 plan şartı getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli ve 57 sayılı kararıyla uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.02.2018 tarih ve E.50056 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,35 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi sehven kitlelerde hatalar olduğu, çift hatlar olduğu ve belediyesince yapılan tashih nitelikli plan değişikliği niteliği içerdiğinden komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 262 numaralı imar adasında kitlelerde düzeltme yapılması amaçlı UİP-2131,35 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:130

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, tapunun 2243,02 m² yüzölçümlü, 2090 ada, 1 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında kitle nizam konut alanında kalan yapı adasının  TAKS:0,40, KAKS: 1,54  Yençok :21.00 m (7 kat) yapılanma koşullu konut alanı  olarak planlanması amacıyla hazırlanan ve 15.02.2018 tarih ve 70 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği sonrası  yapı yüksekliğini Yençok:23.0 m olarak değiştirilmesini ve yapı yaklaşma mesafelerinin tekrar düzenlenmesini içeren 05.02.2018 tarih ve 55 sayılı Efeler Belediye Meclisi kararı ile uygun görülen UİP: 2129,106 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylanmak üzere 07.02.2018 tarihli ve 50053 sayılı Efeler Belediye Başkanlığı’nın yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,106 plan işlem numaralı 05.02.2018 tarih ve 55 sayılı Efeler Belediye Meclisi kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2090 ada 1 numaralı parselde Konut Alanı kullanımında yer alan taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,106 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:131

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 915 ada 14 parsel numaralı taşınmaz 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında ve meri koruma amaçlı nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam h= 6 koşullu konut alanında kalmakta olup, taşınmaz için, değişen sit sınırları kapsamında öngörülen kitlelerin yerleşiminde değişiklik yapılması, 10m’lik taşıt yolunun düzenlenmesi, otopark düzenlenmesi ve park alanı önerilmesi amaçlı NİP-27330,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve UİP-27331,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarihli ve 13 sayılı kararı ile uygun görülerek, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 18.01.2018 tarihli ve 1192 sayılı yazı ile gönderilmiştir. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.2018 tarihli ve 7562 sayılı kararı ile 3. derece arkeolojik sit sınırları kapsamındaki 915 ada 14 parsele ilişkin imar planı değişikliği uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisi kararı alınmak üzere 26.02.2018 tarihli ve 170145 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Daha önce Büyükşehir Belediye Meclisince uygun bulunduğu haliyle anılan Kurul kararı ile de uygun bulunan NİP-27330,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve UİP-27331,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişiklikleri daha önceki kararlar doğrultusunda komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 4. ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 915 ada 14 parsele ilişkin NİP-27330,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve UİP-27331,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:132

Komisyon Görüşü: İlimiz Germencik İlçesi Mesudiye Mahallesi 148 ada 253 parselde mevcut imar planında park alanında kalana alanda trafo yeri belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:131,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Germencik Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 3 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Germencik Belediye Başkanlığının 11.01.2018 tarihli ve 181 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Germencik Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 3 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Mesudiye Mahallesin 148 ada 253 parselin mülkiyetinin Türk Hava Kurumunda olması, parsel maliklerinin muvaffakatının dosyada sunulmaması dolayısı ile mevcut plan koşullarının devamına oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi 148 ada 253 parselde trafo yeri belirlenmesi amaçlı UİP:131,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:133

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi sınırları içerisinden geçen 154kV Germencik TM – Aydın TM enerji nakil hattı güzergâhının güney-batı kısmına ilişkin UİP-131,12 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 4 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Germencik Belediye Başkanlığı’nın 11.01.2018 tarihli ve 180 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-131,12 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi sınırları içerisinden geçen 154kV Germencik TM – Aydın TM enerji nakil hattı güzergâhının güney-batı kısmına ilişkin UİP-131,12 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:134

Komisyon Görüşü: İlimiz Germencik İlçesi Hıdırbeyli Mahallesi 530 parsel ve çevresinde tarım ve hayvancılık tesis alanına ilişkin hazırlanan ve alanın yeniden düzenlenmesini içeren UİP:23847,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Germencik Belediye Meclisinin 14.02.2018 tarihli ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup 19.02.2018 tarihli ve 857 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yaklaşık 64 bin m2 alana ilişkin hazırlanan plan değişikliği ile Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı ve çevresindeki alanlar bütünleştirilmiş, yapılaşma yoğunluğu E=1.00 dan 0.70'e indirilmiş parsel ve çevresinin yenilenen kadastral hatlara uyumu sağlanmıştır. Germencik Belediye Meclisinin 14.02.2018 tarihli ve 19 sayılı kararı ile onaylanan Hıdırbeyli 530 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesi 530 parsel ve çevresine ilişkin Organize Tarım Alanı kullanımında düzenleme yapılması amaçlı UİP:23847,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:135

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Koçarlı bağlantı yolunda ve çevresindeki yollarda düzenleme yapılması ve İncirliova Mahallesi 9103 parselin konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan NİP-8760,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-8760,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ticaret alanı kullanımına dönüştürülen 9103 parselin plan onama sınırı dışına çıkarılarak tadilen uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, Koçarlı bağlantı yolunda ve çevresindeki yollarda düzenleme yapılması ve İncirliova Mahallesi 9103 parselin konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-8760,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:136

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 102 ada 4 parsel numaralı taşınmazın tercihli yerleşme alanları-(konut+turistik) yerleşik alanlar kullanımının ticaret+konut alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-3266,40 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,40 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 102 ada 4 parselin Ticaret+Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,40 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:137

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Karaova Mevkii, 953 ada 5 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Ayrık Nizam 2 Kat (5/A-2/3) Taks/Kaks:0,25/0,50, Serbest Nizam-2 Kat (5/SN-2/3) Taks/Kaks:0,25/0,50, Ayrık Nizam-2 Kat (5/A-2/3)  Taks/Kaks: 0,20/0,40 yapılaşma koşullu tercihli yerleşme alanları-gelişme alanı, park alanı, çocuk bahçesi, 7 ve 10 metrelik yol kullanımının, Ayrık Nizam-2 kat (5/A-2/3) Taks/Kaks:0,25/0,50 yapılaşma koşullu gelişme konut alanı, park alanı, çocuk bahçesi, 7 ve 10 metrelik yol kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-13182,88 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarihli ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunarak 14.02.2018 tarihli ve 4368 sayılı Kuşadası Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,88 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi 953 ada 5 parselde konut ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-13182,88 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:138

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi sınırlarında imar planları dahilinde konut alanları altında ticaret kullanımların yer alması amaçlı Kuşadası Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 20 sayılı kararı Kuşadası Belediye Başkanlığının 29.01.2018 tarihli ve 2622 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 20 sayılı kararında ““Kuşadası merkezde mevcut plan notu hükümlerine göre konut alanlarında zemin katta ticaret yapılabilir. Güzelçamlı ve Davutlar Mahallelerimizde de imar planları dahilinde 10 mt ve daha geniş cadde ve sokaklarda konut imarlı alanlarda yoldan cephe alan parsellerin zemin katlarında ticaret yapılabilir. Mevcut yapılarda ise; şayet parselde birden fazla yapı varsa, parselin yol cephesine bakan kısımlarındaki yapılarda zemin katta ticaret yapılabilir.” ifadeleri belirtilmiş olup meclis kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuşadası İlçesi sınırlarında imar planları dahilinde konut alanları altında ticaret kullanımların yer alması amaçlı Kuşadası Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 20 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:139

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Aydınoğlu Mahallesi, Kargılıdere mevkiinde bulunan 130.227,00 m² yüzölçümlü, tapunun 446 ada, 10 numaralı parseli üzerinde 4 adet 999 kW gücünde güneş enerjisi santrali kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 426 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmış, bu kapsamda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 07.02.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Kuyucak Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek 20.02.2018 tarih ve 355 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-31034 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak ilçesi, Aydınoğlu Mahallesi 446 ada, 10 numaralı parsel üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) amaçlı UİP-31034 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:140

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi Yeşil Mahalle 1219 ada 11 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında İlköğretim Okul alanında yer alan taşınmazın, Sağlık Tesis Alanına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 02.02.2018 tarih 64 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5914,16 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi kamu yararı dikkate alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1219 ada 11 parselin Sağlık Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-5914,16 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:141

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 1807 ada 1 parselinde kayıtlı meri nazım imar planında konut alanında yer alan taşınmaz üzerinde yeşil alan belirlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanarak bir ay askı süresi sonunda kesinleşmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, parselin batısında ve güneyinde yeşil bant ve yaya yolu belirlenmesi ve bitişik nizam 3 kat koşullu konut alanı kullanım kararının ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Nazilli Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülerek Nazilli Belediyesinin 20.02.2018 tarih ve 783 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,44 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1807 ada 1 parsele ilişkin UİP-8226,44 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:142

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 727 ada, 60 numaralı parsel üzerinde mevcut nazım imar planında Sağlık Tesisi alanında kalan taşınmazın Eğitim Alanı olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve E.1994466 sayılı yazısı ile onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5914,15 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi kamu yararı dikkate alınarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli ilçesi, Zafer Mahallesi, 727 ada 60 parselin Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-5914,15 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:143

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, 1008 ada 87 parselin meri imar planlarında konut alanı kullanım kararının ''akaryakıt ve servis istasyonu'' olarak değiştirilmesi, Nazilli-Bozdoğan karayolu ve çevresinde düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan NİP-5914,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 358 sayılı kararı ile onaylanmış olup, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m, TAKS:0,30, KAKS:0,90 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı, park, taşıt yolu ve otopark alanında kalan alanda, yaklaşık 3154m² büyüklüğünde akaryakıt ve servis istasyonu alanı önerilmesi, alana E=0.50, Yençok=6.50m yapılaşma kararı ile alanın her cephesinde 10m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi ve Nazilli-Bozdoğan karayolu ve çevresinde yapılan düzenleme ile karayolunun doğusunda yer alan 15m’lik taşıt yolunun ve batısında yer alan iki adet 10m’lik, taşıt yolunun karayolu ile bağlantısının iptal edilmesi, karayolu üzerinde yer alan cep otoparklarının kaldırılması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarih ve 104 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesi’nin 26.12.2017 tarih ve 5794 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin Karayolları Bölge Müdürlüğü görüşüne uygun olmaması, kanalın doğusunda yer alan imar hattının gösterilmemesi ve dosya ekinde yer alan vaziyet planının Zabıta Daire Başkanlığı görüşüne aykırılık teşkil etmesi sebebi ile mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi 1008 ada 87 parsele ilişkin UİP-8226,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:144

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Cumhuriyet mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 22,52 ha büyüklüğündeki alanda hazırlanan UİP: 887,65 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 01.12.2017 tarihli ve 158 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığı’nın 25.12.2017 tarihli ve E.36498 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,65 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında; otopark gösterimlerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterimlerine uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, Söke Kent Merkezi Revizyon Nazım İmar Planında Söke-Milas Karayoluna paralel bulunan ve Söke Çayı üzerinden geçen 12 metrelik yolun nazım imar planına uygun olacak şekilde düzenlenerek revizyon uygulama imar planına eklenmesi, Genel Hükümlerde yer alan 5 numaralı plan notunun “Kadastro ile imar planı hattı arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan 2 metreye kadar olan uyumsuzlukları, yolun genişliği ve güzergahı değişmemek kaydıyla düzeltmeye belediyesi yetkilidir.” şeklinde düzenlenerek tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Çeltikçi ve Cumhuriyet Mahallesi 2. Etap UİP-887,65 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:145

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçe Merkezi, UİP:887,62 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli 1’inci etap uygulama imar planı revizyonu 05.12.2017 ve 04.01.2018 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı sürecinde gelen itirazlar, Söke Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarihli ve 27 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Söke Belediye Başkanlığının 22.02.2018 tarihli ve 42259 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yapılan itirazlara ilişkin 02.02.2018 tarihli ve 27 sayılı Söke Belediye Meclisi kararı komisyonumuzca görüşülmüş ve oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi UİP:887,62 plan işlem numaralı 1. Etap 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına yapılan itirazlara ilişkin 02.02.2018 tarih 27 sayılı Söke Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:146

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 995 ada 9 ve 10, 994 ada 7 ve 8 ile 997 ada 4 parseller ve çevresinin sanayi alanı kullanımından ticaret+ turizm(TİCT) alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-6316,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği parsel maliklerinin vekili tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke Cumhuriyet Mahallesi 995 ada 9 ve 10, 994 ada 7 ve 8 ile 997 ada 4 parseller ve çevresinin sanayi alanı kullanımından ticaret+ turizm (TİCT) alanına dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, alana ilişkin yapılaşma yoğunluklarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında irdelenmesi değerlendirilerek oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Söke Cumhuriyet Mahallesi 995 ada 9 ve 10, 994 ada 7 ve 8 ile 997 ada 4 parseller ve çevresinin sanayi alanı kullanımından ticaret+ turizm (TİCT) alanına dönüştürülmesi amaçlı NİP-6316,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:147

Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi gereğince, İlimiz Sultanhisar İlçesinde bulunan Nysa Antik Kentinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan ÖZTANER Başkanlığında yürütülecek olan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 100.000,00 -TL destek olunması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur. 

Karar: Nysa Antik Kenti kazı çalışmalarına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:148

Komisyon Görüşü: İlimizde yetişen memecik cinsi zeytinlerden elde edilen zeytinyağının; kaliteli olarak üretiminin teşvik edilmesi, verimliliğinin arttırılması ve ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının sağlanması kapsamında “Aydın Zeytinyağı Günleri” etkinliklerinin yapılması hususu 13.02.2018 ve 13/03/2018 tarihlerinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda, Müşterek Komisyonumuza havale olunmuş ve konu tarafımızca incelenmiştir. Zeytinyağının; kaliteli olarak üretiminin teşvik edilmesi, verimliğinin artırılması ve tanıtımına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında program kapsamı görüşülmüş olup yapılacak etkinlikler kapsamında;

1- Zeytinyağı ile ilgili çalışmaların bilimsel çerçevede ve etkin olarak yapılması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte akademik kuruluşlar; sanayi, ticari, üretici ve sivil toplum kuruluşları; borsa, oda, birlik ve kooperatifler ile iş birliği yapılması,

2- Zeytinyağı ile ilgili çalışmalarda; güçlü ve zayıf yönlerin, fırsatların ve tehditlerin farklı zeminlerde değerlendirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesi,

3- Zeytinyağı ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi ve çeşitli alanlarda ödüllerin verilmesi.

4- Zeytinyağının kaliteli üretimi ve pazarlamasının arttırılması adına üreticilere destek sağlanması.

5- Zeytinyağının pazarlanması adına olumlu etki yaratacak çeşitli hediyelik tanıtım materyallerinin yaptırılması ve satın alınması,

6- Zeytinyağı tüketimi ile ilgili güncel konularda (sağlık / güzellik v.b.) uzman olan ve konusunda bilgi ve deneyime sahip, kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerle etkinlikler düzenlenmesi,

7- Zeytinyağı üzerine; kitap, kitapçık, broşür, belgesel v.b. tanıtım içerikli basım, yayım, materyallerinin hazırlanması, bastırılması veya satın alınması,

8- Ülkemizin çeşitli bölgelerinde ve Atatürk Kent Meydanı’nda açık hava tanıtım çalışmasının yapılması ve bunun için stant temin edilmesi,

9- Yapılacak tüm organizasyon ve etkinlikler için ulusal ve yerel basın dahil 17 ilçe merkezinde ilan ve duyuruların yapılması,

10- Zeytinyağı üzerine yapılacak tüm organizasyon ve faaliyetler için hizmet ve mal alımı yapılması ve 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan “Aydın Zeytinyağı Günleri” etkinlikleri kapsamında Belediyemiz bütçesinden 150.000,00 TL ödenek ayrılması müşterek komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediye Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan “Aydın Zeytinyağı Günleri” etkinliklerinin düzenlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe ile Tarım Komisyonu Müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|