22 ADET BELEDİYE DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SİSTEMİ GERMENCİK İLÇESİ ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA ARACI İŞLETME HAKKI İHALE İLANI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

22 ADET BELEDİYE DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SİSTEMİ GERMENCİK İLÇESİ ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMA ARACI İŞLETME HAKKI

İHALE İLANI

              

              Aydın Büyükşehir Belediyesi, Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Sistemi dahilinde Germencik İlçesi içerisinde belirlenen (1, 2, 3 Nolu) rotasyonlu güzergahlarda 22 adet toplu taşım aracı ile (her araç için ayrı ayrı teklif verilmek üzere) 3 (Üç) yıl süreyle işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.

MADDE:1- İhale 21/03/2018 Çarşamba günü saat 12:00’de Aydın Büyükşehir Belediyesi

Hizmet Binası 6. Kat Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

MADDE:2   Denetimli Özel Halk Aracı İşletme Ruhsat Hakkı satışı için her hat ayrı ayrı olmak üzere, muhammen bedeli ¨ 1.617,99 TL olup, geçici teminatı 48.53 TL ’dir.

MADDE:3- İhale ile ilgili dosya Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:40 Kat:1 Efeler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı hizmet binasından mesai saatleri içerisinde temin edilir.

MADDE:4- HAT BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ: İşletmeci, Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü sisteminde bir araçla hat işletme hakkı veren İşletme Ruhsatı için, Aydın Büyükşehir Belediyesine ihale bedelini ödeyecektir. Bu bedel ile birlikte kesin teminat miktarı ve tüm harçlar yazımızın tebliğinden itibaren 15 gün içeresinde sözleşme esnasında Belediyemize ait vezneye peşin olarak yatıracaktır. Bu ödemelerin gününde yapılmaması halinde, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunu’nda belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır. Ödemenin yapılmaması halinde geçen her ay için, yukarıdaki Kanun hükmü uyarınca belirtilen oranda gecikme zammı uygulanır. Gecikmenin 30 günü aşması halinde, Belediye gecikme zammı uygulamaya devam etmeye veya sözleşmeyi hüküm almaksızın tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. İhale bedeli olan miktar, 1. ve 2. yıl sonunda her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı kadar arttırılacak olup sözleşme imzalanması tarihinden sonraki 1. ve 2 yılın ilk 30 günü içerisinde Belediyemize ait vezneye yatıracaktır.

MADDE:6-KATILIMCILARIN İHALEYE KATILABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER:

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

Teknik ve İdare Şartname her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Ulaşım Daire Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir. Şartname alınacaksa şartname ve ekleri 250.00 TL. bedelle temin edilir. İhale ile ilgili dosya satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

a-) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası il elektronik posta adresi, Nüfus cüzdan fotokopisi (TC. Kimlik Nolu)

b-) Mevzuatı gereği gerçek kişinin, şoförlük yaptığını belgeleyen Meslek Odası Belgesi;

c-) Gerçek kişinin, ihaleye ilişkin yıl içeresinde alınmış Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç-) Gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

d-) Teklif mektubu,

e-) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,

f-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

ğ-) Vergi durum bildiri belgesi,

h-)  Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

ı-) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair şartname bedeli olarak ödendiğine ilişkin makbuzun aslı,

i-) Gerçek kişinin ihale tarihinden önceki son 3 (Üç) yılını Aydın İli, Germencik İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmekte ve bu belgeyi ilgili resmi kurumdan onaylatarak idareye teslim edecektir.

k-) İhaleye katılacak gerçek kişi, ihale konusu işlemi karşılamak üzere yalnızca 1 (Bir) araç için sözleşme imzalayabilir.

l-) Belirlenen güzergahlar da taşımacılık hizmetinin sürdürülmesi sırasında yaşanabilecek her türlü trafik kazasında 3. Kişiler aleyhine doğacak zarar ve ziyan yüklenicinin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

m-) İhalaye katılacak gerçek kişinin şoförlük mesleğinden başka bir meslek icra etmeyeceğine dair beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

n-) İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

o-) Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://aydin.bel.tr/ adresinden öğrenilebilir.

 

|