Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 15.02.2018

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:64

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:65

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim İlçesi Akbük Mahallesi 195 ada 2 parselde konut park trafo ve yol alanı kullanımları içeren 1/1000 ölçekli UİP-29995 plan işlem numaralı ilave uygulama imar planı Didim Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarihli ve 123 sayılı kararı ile onaylanmış olup Didim Belediyesi’nin 28.11.2017 tarihli ve E.3210 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Didim İlçesi Akbük Mahallesi 195 ada 2 parselde hazırlanan UİP-29995 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı komisyonumuzca incelenmiş olup yolun başka parselleri kapsayacak şekilde genişletildiği, muvafakat bulunmadığı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı hususlarından dolayı dosyanın yeniden değerlendirmek üzere iadesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 195 ada 2 parselin Konut Alanı, Park, Trafo Alanı ve Yol olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-29995 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:66

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Karakuyu Mevki 2079 ada 7 numarada kayıtlı 2144,30 m2 yüzölçümlü ve 9 numarada kayıtlı 3893,89 m2 yüzölçümlü parsellerde ticaret alanı kullanımında kalan alanda yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı UİP-4673,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 11.12.2017 tarih ve 138 sayılı kararı ile uygun bulunmamış, Didim Belediyesi’nin 20.12.2017 tarihli sayısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediği Didim Belediye Meclisi’nin 11.12.2017 tarih ve 138 sayılı kararının uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi 2079 ada 7 ve 9 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4673,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 11.12.2017 tarihli ve 138 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:67

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 15738 ve 15739 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Küçük Sanayi Alanları, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı, Park ve Trafo Alanı, Genel Otopark Alanı, Birinci ve İkinci Derece Araç Yolu olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-29909 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Didim Belediye Meclisi'nin 08.01.2018 tarihli ve 9 sayılı kararı ile uygun bulunarak Didim Belediyesi'nin 09.01.2018 tarihli ve E.90 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-29909 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde plan notlarında yer alan özel hükümlerin 7. Maddesinin “S1 simgeli yapı adalarında yaygın kat mülkiyeti ile uygulama yapılacak ve mevcut yapılar ilgili mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılacak olup yapıların ekonomik ömrü tamamlanıp yeni yapı yapılması halinde plan üzerinde belirtilen yapılaşma koşulları ve plan kararlarına uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ruhsat düzenlenecektir. Ön bahçelerde yola 1m yaklaşmak koşuluyla ayaklı veya ayaksız sundurma yapılabilir.” şeklinde düzenlenmesi ve planda yer alan Ticaret Alanı ve Küçük Sanayi kullanımındaki imar adalarında bulunan (BHA) ibaresinin kaldırılması ile tadilen onaylanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 15738 ve 15739 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Küçük Sanayi Alanları, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı, Park ve Trafo Alanı, Genel Otopark Alanı, Birinci ve İkinci Derece Araç Yolu olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-29909 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:68

Komisyon Görüşü: Didim hudutları içerisinde, kısmen ya da tamamen yapılaşmış yapı adalarındaki çatı tipinin beşik çatı ve maksimum mahya yüksekliğinin bu tipe göre belirlenmesi ve diğer hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne uygun işlem tesis edilmesi, yapılaşmamış yapı adalarında ise yine ilgili yönetmeliğin 40. Maddesi gereğince kırma çatı yapılarak uygulamaya devam edilmesi yönünde karar alınması talebi, Didim Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 125 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmemiştir. Yine aynı konu, bu kez,  Didim Belediyesi’nin 11.12.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 140 sayılı Meclis Kararı ile Didim hudutları içinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 40. Maddesinin uygulanması, mahya yüksekliğinin çatı yapım şekline göre ( beşik çatı ise beşik çatı yapım şartlarına göre, kırma çatı ise kırma çatı yapım şartlarına göre) belirlenmesi, yapı adalarında, ruhsat alınmamış ve boş olan adalarda yönetmeliğe uyulması, yapılaşmamış yapı adalarında ise Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kuralları ile kırma çatı yapılarak devam edilmesi kabul edilmiştir. Söz konusu kararlar, Didim Belediyesi’nce, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi gereği, Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiğinden, konu Büyükşehir Belediye Meclisi’nce komisyonumuza havale olunarak incelenmiş, Didim Belediye Meclisi’nin konu ile ilgili olarak almış olduğu 11.12.2017 tarih ve 140 sayılı Meclis Kararı, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi sınırları içerisinde çatılara ilişkin, Didim Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarihli ve 125 sayılı ve 11.12.2017 tarih ve 140 sayılı kararları ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:69

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 2361 ada 1 parsel, 2362 ada 1 parsel,1136 ada 1 parsel ve 15357 parsele ilişkin hazırlanan NİP-5082,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Meclis Üyesi A. Deniz ATABAY tarafından verilen önerge ile meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazlardan 2361 ada 1 parsel ve 2362 ada 1 parselin meskun alan kullanımının park alanı kullanımına, 1136 ada 1 parsel ve 15357 parselin park alanı kullanımının ticaret-konut alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-5082,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Didim Kaymakamlığı-Milli Emlak Müdürlüğü’nün 26.12.2017 tarihli ve 3576 sayılı görüşü ile uygun bulunduğundan komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 2361 ada 1 parsel, 2362 ada 1 parsel, 1136 ada 1 parsel ve 15357 parsele ilişkin hazırlanan NİP-5082,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:70

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, tapunun 2243,02m² yüzölçümlü, 2090 ada, 1 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında kitle nizam konut alanında kalan yapı adasının  TAKS:0,40, KAKS: 1,54  Yençok :21.00 m. (7 kat) yapılanma koşullu konut alanı olarak planlanması amacıyla hazırlanan UİP:2129,105 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisince 05.12.2017 tarihli ve 271 sayılı kararıyla uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere  Efeler Belediye Başkanlığı’nın 06.12.2017 tarih ve E:40737 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP:2129,105 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarihli ve 271 sayılı kararının onaylanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 2090 ada 1 numaralı parselde Konut Alanı kullanımında yer alan taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:2129,105 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:71

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Umurlu Mahallesinde uygulama imar planında 19RIV paftasında iki ayrı park alanında iki ayrı trafo yeri belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarihli ve 267 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 06.12.2017 tarihli ve E.40720 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-24538,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin onaylı halihazır harita üzerinde hazırlanmadığı, jeolojik etüt raporu ve kurum görüşünün eksik olduğu anlaşıldığından mevcut plan koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Umurlu Mahallesinde yer alan Park Alanında 2 adet Trafo Alanı düzenlenmesi amaçlı UİP-24538,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:72

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 95 ada 96 ve 97 parsellerde kayıtlı, yürürlükteki koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu meskun konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise K notasyonlu bir adet kitle (tescilli yapı komşusu parsel)  ve kitle nizam h= 9 koşullu dört adet kitleden oluşan 97 parsel numaralı taşınmaz ve h=9 şartına sahip bir adet kitleden oluşan 96 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yoğunluk kararı değiştirilmeden iki yapı adasının birleştirilerek alanın kuzeyinde park alanı belirlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ve iki ayrı yapı adasının birleştirilerek kitle nizamdan oluşan yapı alanlarına karşılık toplamda dört adet kitle belirlenmesi ve yapı adalarının birleşmesi ile kapanan 7m yolun yüzölçümü kadar kuzeyde (347m2) park alanı önerilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Koruma amaçlı NİP-27330,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-27331,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi aynı zamanda tescilli yapı parseli bitişiğini kapsamakta olup Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararına göre işlem yapılmak üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 4. ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Zafer Mahallesi 95 ada 96 ve 97 parsellerde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Koruma Amaçlı NİP-27330,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-27331,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:73

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde tapunun 2352,97 m² yüzölçümlü, 2142/13841 hisse payı (364.14 m²) Efeler Belediyesine ait, 11699/13841 hisse payı (1988,83 m²) Fatma KUŞ adına kayıtlı 1845 ada, 4 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında kitle nizam konut alanında kalan yapı adasında; 12.10.2017 tarih ve 408 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, alanın yaklaşık 360 m2 lik kısmının Yençok: 15.00 m yapılanma koşullu Sosyal Tesis Alanı, kalan kısmının ise TAKS:0,25, KAKS:0,70 Yençok :15.00 m. yapılanma koşullu Konut Alanı  olarak ayrılması amacıyla hazırlanan UİP:2129,104 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisince 05.12.2017 tarih ve 270 sayılı kararıyla uygun görülmüş ve Efeler Belediye Başkanlığı’nın 06.12.2017 tarih ve E:40732 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:2129,104 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 270 sayılı kararının söz konusu parselin sosyal tesis alanı olarak ayrılan kısmının kat adedinin 3 kat Yençok:12,0 m olacak şekilde tadilen onaylanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 1845 ada 4 parsel üzerinde Sosyal Tesis Alanı ve Konut Alanı amaçlı UİP:2129,104 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:74

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde, tapuda Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 31746.78m2 yüzölçümlü, 1673 ada 11 numaralı parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında kamu hizmet alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullu idari hizmet alanı olarak planlanan taşınmazın, kültürel tesis alanı olarak belirlenmesi ve alana E=0.20, Yençok: 10.50 (2 kat) yapılaşma koşulu ile taşıt yollarından 10 m, diğer cephelerden 5 m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,108 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ve NİP-5946,25 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi; Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan alan için kamuoyu taleplerinin yerine getirilmesi ile ilgili projelendirmeye uygunluk sağlayacak şekilde hazırlanması gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet (Girne) Mahallesi 1673 ada 11 parsele ilişkin UİP-2129,108 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve NİP-5946,25 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:75

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 837 ada 109 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS/KAKS:0.35/0.70, h:8.50, koşullu ticaret alanında yer alan taşınmazın müstakil olarak yapılaşabilmesi için doğudan ve güneyden 7 m’lik yaya yolu ile bölünerek ticaret alanı oluşturulması ve söz konusu alana E=2.50, Yençok:25.00m (7 kat) yapılaşma koşulu ile taşıt yollarından 10 m, yaya yollarından 5 m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,36 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yapılaşma koşullarında belirtilen bina yüksekliğinin Yençok:21.50m (6 kat) olacak şekilde tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 837 ada 109 parsele ilişkin UİP-2131,36 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:76

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 109 ada 21 ve 22 parsellerde kayıtlı, meri uygulama imar planında E:3.00 Yençok:20.50 m koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımında kalan alanın, TAKS:0.60, E=2.50, Yençok:20.50m (3 kat) yapılaşma koşulllu ticaret alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Efeler Belediye Meclisi tarafından 05.02.2018 tarih ve 54 karar ile onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesine göre karar alınmak üzere Efeler Belediye Başkanlığı’nın 07.02.2018 tarih ve 50049 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:26074,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 54 sayılı kararının onaylanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 109 ada 21 ve 22 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda ticaret alanı amaçlı hazırlanan UİP:26074,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:77

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 135 ada 1 parselde kayıtlı 13367.41m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kalan taşınmazda yaklaşık 10400 m² büyüklüğünde özel sağlık tesis alanı yaklaşık 2100 m² büyüklüğünde ticaret alanı düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Alanda yapılmak istenen özel sağlık tesis alanı ve ticaret alanı ile ilgili olarak hazırlanan NİP-5946,26 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin, kentsel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak uygun olduğuna, yapılanma koşullarının ise 1/1000 uygulama imar planı değişikliği aşamasında yeniden incelenmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 135 ada 1 parselde kayıtlı alanda özel sağlık tesis alanı ve ticaret alanı ile ilgili olarak hazırlanan NİP-5946,26 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:78

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde arkeolojik sit alanı statüsü kaldırılan 66 ha büyüklüğündeki alanda hazırlanan Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih 148 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih 412 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde 754 ada 94 ve 95 parsel malikleri Süleyman SİNGİN, Ayfer İNAM, Mesut SİNGİN, Şadiye SİNGİN vekili Av. Adil AKYILIDIZ tarafından itiraz edilmiş, yapılan itiraz Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, bu plandaki yeşil alan kullanımlarından gelen hak kayıplarının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması yapılarak giderilmesi” kararı alınarak, 5216 sayılı Kanunun 7(b) maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 07.02.2018 tarihli ve 50033 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Yapılan incelemede UİP-26598 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların nazım plana açılan dava konusu ile aynı olduğu, söz konusu davaya ilişkin herhangi bir yürütmeyi durdurma veya plan iptali kararı bulunmadığı ayrıca söz konusu uygulama imar planının plan bütünlüğü dikkate alınarak itiraz uygun görülmemiş; itirazın reddine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih 49 sayılı kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Zafer Mahallesi arkeolojik sit alanı statüsü kaldırılan alana ait UİP-26598 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin 05.02.2018 tarih ve 49 sayılı Efeler Belediye Meclisi kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:79

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesinde, mülga Çeştepe Belediyesinin 10.07.2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hale getirilmesi amaçlı hazırlanan UİP:11800,8 PİN işlem no’lu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı kararı ile uygun görülmüş, sözkonusu plan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 338 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış, Efeler Belediye Başkanlığınca 11.10.2017 tarihinde yasal süre olan 1 ay (30) süre ile ilan edilmiş, 11.11.2017 tarihinde askıdan itirazlı olarak indirilmiştir. Askıda olan plana yapılan itirazlar Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile değerlendirilerek Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planının iptal edilmesine karar verilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 07.02.2018 tarih ve 50030 sayılı Efeler Belediye Başkanlığının yazısı ile tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:11800,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planını iptal eden Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 48 sayılı kararının onanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi UİP:11800,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli revizyon imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesiyle ilgili Efeler Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:80

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde yer alan 720 ada 79 parsel ile ilgili Aydın 2. İdare Mahkemesinin 27.12.2017 tarih ve 2017/1085E. sayılı kararı ile; zeytinlik saha niteliğindeki dava konusu taşınmazın mezarlık olarak planlanmasının mümkün olmaması nedeniyle bu alanın mezarlık olarak planlanmasına ilişkin dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında hukuka uyarlık bulunmadığı, ayrıca dava konusu imar planına dayalı olarak dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasının telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına sebebiyet vereceğinde de duraksamaya yer bulunmadığı, bu sebeplerle dava konusu işlemin ‘’Yürütmesinin Durdurulmasına’’ karar verilmiştir. Söz konusu imar planı hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, Mahkeme tarafından aksine bir karar verilinceye kadar dava konusu parselde, Efeler 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre hiçbir işlem yapılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 720 ada 79 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yürütmenin durdurulması yönündeki Aydın 2. İdare Mahkemesinin 27/12/2017 tarih ve 2017/1085E. sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:81

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 836 ada, 12 ve 19 parsel numaralı taşınmazları kapsayan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili olarak; Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin 04.01.2018 tarih ve 2017/425E. Sayılı kararında dava konusu işlemin ‘’Yürütmesinin Durdurulmasına’’ karar verilmiştir. Söz konusu imar planı hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, Mahkeme tarafından aksine bir karar verilinceye kadar dava konusu parselde, Efeler 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre hiçbir işlem yapılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12 ve 19 parsellere yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yürütmenin durdurulması yönündeki Aydın 2. İdare Mahkemesinin 04/01/2018 tarih ve 2017/425E sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:82

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 880 ada 17 nolu parselde kayıtlı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam h:21.00 m (7 kat) koşullu, yan ve arka bahçe mesafesi 3 m ön bahçe mesafesi yaklaşık 5 m olan taşınmazın, yan bahçe mesafesinin kaldırılarak bitişiğindeki kitle ile birleştirilmesi amacıyla kitlenin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 07.02.2018 tarih ve 50039 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,34 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 880 ada 17 parselde kitlenin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,34 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:83

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi, Demiryolu Mevkii, 119 ada 42 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın “Gelişme Konut Alanı” kullanımının “Sosyal Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-8760,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-8760,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, Gerenkova Mahallesi 119 ada 42 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-8760,11 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:84

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi, İncirliova (Cumhuriyet) Mahallesi 1539 parsel ve doğusundaki tescilsiz alanda yer alan meydan ile 8843, 5100 ve 5099 parsellerde yer alan konut alanlarına ilişkin hazırlanan UİP: 6620,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İncirliova Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihli ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup İncirliova Belediye Başkanlığının 04.01.2018 tarihli ve E.20 sayılı yazısı Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz İncirliova İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde mevcut fiili kullanımda park alanı ve meydana ilişkin hazırlanan UİP: 6620,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarihli ve 137 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olup komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1539 parsel ve çevresi tescil harici alan ile 5099, 5100 ve 8843 parsellere ilişkin UİP: 6620,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:85

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bakım ve Akaryakıt İstasyonu kullanımına sahip olan 2300 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan 10 metrelik taşıt yolunun Karayolları Genel Müdürlüğü-2. Bölge Müdürlüğü’nün 30.06.2017 tarih ve E.209032 sayılı görüşü doğrultusunda taşıt trafiğine kapatılması amaçlı düzenlenen UİP-13405,12 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi'nin 03.01.2018 tarihli ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediyesi'nin 11.01.2018 tarihli ve 1048 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13405,12 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 2300 parselin güneyinde yer alan taşıt yoluna ilişkin UİP-13405,12 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:86

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi, 540 ada 50, 51, 102, 103 parsel numaralı taşınmazların "Konaklama Tesis Alanı Blok Nizam-4 Kat" kullanımının "Ticaret Alanı Blok Nizam-4Kat" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan UİP:13182,86 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 11.01.2018 tarih ve 1055 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,86 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 540 ada 50, 51, 102, 103 parsellerin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:13182,86 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:87

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde TM9 terfi merkezinin bulunduğu alanda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2015 tarihli ve 161 sayılı kararı ile onaylanan UİP- 10204,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/696E. 2017/1371K sayılı ve 23.11.2017 tarihli kararı ile iptal edilmiştir. Dosya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde mevcut TM9 terfi merkezinin bulunduğu alanda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2015 tarihli ve 161 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini iptal eden Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/696E. 2017/1371K sayılı kararı doğrultusunda UİP-10204,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde mevcut TM9 terfi merkezinin bulunduğu alanda Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2015 tarihli ve 161 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini iptal eden Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/696E. 2017/1371K sayılı kararı doğrultusunda UİP-10204,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:88

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Kuyucak İlçesi, Horsunlu Mahallesi, Dörteylül mevkii, 12 pafta, 2351, 2350, 2400 ve 2506 numaralı parseller üzerinde mevcut arazi kullanım kararlarının Park, İlkokul ve Konut Alanına dönüştürülmesi hususunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 06.12.2017 tarih ve 2017/66 sayılı Kuyucak Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek 15.12.2017 tarih ve 2708 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:29985,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren 06.12.2017 tarih ve 2017/66 sayılı Kuyucak Belediye Meclis Kararının onaylanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak İlçesi, Horsunlu Mahallesi, Dörteylül mevkii, 12 pafta, 2351, 2350, 2400 ve 2506 numaralı parsellere ilişkin UİP:29985,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren 06.12.2017 tarih ve 2017/66 sayılı Kuyucak Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:89

Komisyon Görüşü: Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi, 693, 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde jeotermal kaynak alanı ve jeotermal kaynak iletim boru hattı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına enerji nakil hattı ve direk yerlerinin işlenmesi ve plan hükümlerinin 10. maddesinin “Enerji nakil hattı güzergâhında 30.11.2000 gün ve 24246 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ”ne uyulacaktır. Enerji iletim hattı güzergâhında yapılacak tüm yapılaşmalardan önce TEİAŞ’ın muvafakatı alınacaktır. TEİAŞ’ın muvafakatı alınmadan uygulama yapılamaz.” olarak değiştirilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-15335,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi, 693, 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde jeotermal kaynak alanı ve jeotermal kaynak iletim boru hattı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına enerji nakil hattı ve direk yerlerinin işlenmesi ve plan hükümlerinin 10. maddesinin “Enerji nakil hattı güzergâhında 30.11.2000 gün ve 24246 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ”ne uyulacaktır. Enerji iletim hattı güzergâhında yapılacak tüm yapılaşmalardan önce TEİAŞ’ın muvafakatı alınacaktır. TEİAŞ’ın muvafakatı alınmadan uygulama yapılamaz.” olarak değiştirilmesi amaçlı NİP-15335,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:90

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Kurudere mevkii, tapunun 6110,19 m² yüzölçümlü, mülkiyeti maliye hazinesine ait 2161 ada, 1 numaralı parsel üzerinde mevcut nazım imar planında gelişme konut alanında kalan yapı adasının Eğitim Alanı olarak planlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Başkanlığının 06.11.2017 tarih ve 4795 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP: 5914,13 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin onaylanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 2161 ada 1 parselin Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP: 5914,13 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:91

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, X:30800-30811 ile Y:31590-31576 koordinatları aralığında, 564 ada 151 parsel ve 2049 ada 1 parsel numaralı taşınmazların arasında tescil harici alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında refüj kullanımındaki alanda 6x10m ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-887,64 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarihli ve 2017/11-147 sayılı kararı ile uygun bulunarak Söke Belediye Başkanlığı’nın 30.11.2017 tarihli ve E.33433 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,64 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, koordinatlı geotiff formatında sunulmadığı, planlama alanında veya komşuluğunda tescil edilmiş doğal, kültürel, tarihi ve tabiat varlıkları ile sit alanı bulunup bulunmadığına ilişkin Aydın Müze Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşlerinin bulunmadığı, Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu sonuçlarının imar planı değişikliği paftalarına aktarılmadığından mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi 564 ada 151 parsel ve 2049 ada 1 parsel arasında tescil dışı alanda trafo yeri belirlenmesi amaçlı UİP-887,64 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:92

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Konak Mahallesi, 40 ada 12 numaralı tescilli parselin ortasından geçen yaya yolunun kaldırılması ve parselin çevresinde ticaret alanı kullanımında kalan adada düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-887,67 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarih ve 2017/11-149 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 29.11.2017 tarih ve 33334 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Değişikliğe konu alanın Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.10.2016 tarihli ve 5591 numaralı kararı doğrultusunda onaylanan Söke İlçesi Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonu içerisinde kaldığı ve Revizyon İmar Planının Plan Hükümleri’nin 6. maddesinde “Bu planın onayından sonra hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları revizyonu, bu planda getirilen esaslara göre bir bütün olarak ya da etaplar halinde yapılabilir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kesinleşip yürürlüğe girmeden parsel ölçeğinde plan değişikliği yapılamaz.” plan hükmü bulunduğundan, bu hüküm kapsamında UİP-887,67 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygulama imar planı revizyonunda değerlendirilmesi gerektiğinden mevcut plan koşullarının devamı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Konak Mahallesi, 40 ada 12 numaralı tescilli parselin ortasından geçen yaya yolunun kaldırılması ve parselin çevresinde ticaret alanı kullanımında kalan adada düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-887,67 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:93

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi 494 ada 18 numarada kayıtlı 72229,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 36285 m2 yüzölçümlü kısmında E=0.05 Yençok=6.50m yapılaşma koşullarında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (güneş enerji santrali), taşıt yolu, otopark ve enerji nakil hattı koruma kuşağı belirlenmesine ilişkin UİP-27162 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarih ve 2017/11-153 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 30.11.2017 tarih ve 33330 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-27162 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi 494 ada 18 parselde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (güneş enerji santrali), taşıt yolu, otopark ve enerji nakil hattı koruma kuşağı belirlenmesi amaçlı UİP-27162 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:94

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi, 108 ada 1 numaralı tescilli parselin ortasından geçen yaya yolunun kaldırılması ve parselin çevresinde ticaret alanı kullanımında kalan adada düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-887,66 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarih ve 2017/11-148 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 29.11.2017 tarih ve 33331 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Değişikliğe konu alanın Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.10.2016 tarihli ve 5591 numaralı kararı doğrultusunda onaylanan Söke İlçesi Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonu içerisinde kaldığı ve Revizyon İmar Planının Plan Hükümleri’nin 6. maddesinde “Bu planın onayından sonra hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları revizyonu, bu planda getirilen esaslara göre bir bütün olarak ya da etaplar halinde yapılabilir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kesinleşip yürürlüğe girmeden parsel ölçeğinde plan değişikliği yapılamaz.” plan hükmü bulunduğundan, bu hüküm kapsamında UİP-887,66 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygulama imar planı revizyonunda değerlendirilmesi gerektiğinden mevcut plan koşullarının devamı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi 108 ada 1 parselin ortasından geçen yaya yolunun kaldırılması ve parselin çevresinde ticaret alanı kullanımında düzenleme yapılması amaçlı UİP-887,66 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:95

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Hisar Mahallesi, 178 ada 6 parsel numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-31138 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-31138 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin komisyonumuzca oy birliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi, Hisar Mahallesi, 178 ada 6 parsel numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-31138 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:96

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesi Hancıoğlukahvesi Mevkii 621 ada 18 numarada kayıtlı Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 16.850m2 yüzölçümlü ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Atça Uygulama İmar Planında “Toplu İşyeri (Toptancı Hali)” kullanımında kalan taşınmazın kuzey doğusunda yaklaşık 23m2 yüzölçümlü (7.40 x 3) trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-5892,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Fen İşleri Dairesi Başkanlığı – Yapım İşleri Şube Müdürlüğü’nün 07.02.2018 tarihli ve 538 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanmış ve uygulama imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-5892,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesi, 621 ada 18 parselin kuzey doğusunda trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-5892,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:97

Komisyon Görüşü: İlimiz, Yenipazar İlçesi, Karacaören Mahallesi, Köyiçi mevkiinde bulunan 50.618,71 m² yüzölçümlü, tapunun 112 ada, 21, 22, 24, 25 ve 47 numaralı parselleri üzerinde ‘’Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı’’ kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 468 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan söz konusu taşınmazlarda E=0.50, Yençok:6.50m(1 kat) koşullu “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Yenipazar Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülerek, Yenipazar Belediyesinin 12.02.2018 tarih ve 202 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2018 tarihli oturumda Zafer SAVCI tarafından verilen önerge ile meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-30565 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Yenipazar İlçesi Karacaören Mahallesi 112 ada 21, 22, 24, 25 ve 47 parsellerde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı UİP-30565 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:98

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda İlimiz Didim İlçesi genelinde kullanılacak rezerv numaraların artırılması gerektiği bildirildiğinden bu hususta alınan 10.08 2017 tarih ve 318 sayılı meclis kararının tashih edilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 318 sayılı Meclis Kararında yer alan 1-5000 arası rezerv numaraların yerine 1-10000 arası rezerv numaraların verilmesi ve 10.08.2017 tarih ve 318 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi genelinde kullanılacak rezerv numaralarına ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 318 sayılı Meclis Kararında yer alan 1-5000 arası rezerv numaraların yerine 1-10000 arası rezerv numaraların verilmesi ve 10.08.2017 tarih ve 318 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:99

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda İlimiz Germencik İlçesi genelinde kullanılacak rezerv numaraların artırılması gerektiği bildirildiğinden bu hususta alınan 10.08 2017 tarih ve 319 sayılı meclis kararının tashih edilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 319 sayılı Meclis Kararında yer alan 1-3000 arası rezerv numaraların yerine 1-7000 arası rezerv numaraların verilmesi ve 10.08.2017 tarih ve 319 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi genelinde kullanılacak rezerv numaralarına ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 319 sayılı Meclis Kararında yer alan 1-3000 arası rezerv numaraların yerine 1-7000 arası rezerv numaraların verilmesi ve 10.08.2017 tarih ve 319 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:100

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda İlimiz İncirliova İlçesi genelinde kullanılacak rezerv numaraların artırılması gerektiği bildirildiğinden bu hususta alınan 10.08 2017 tarih ve 320 sayılı meclis kararının tashih edilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 320 sayılı Meclis Kararında yer alan 1-3000 arası rezerv numaraların yerine 1-5000 arası rezerv numaraların verilmesi ve 10.08.2017 tarih ve 320 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi genelinde kullanılacak rezerv numaralarına ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 320 sayılı Meclis Kararında yer alan 1-3000 arası rezerv numaraların yerine 1-5000 arası rezerv numaraların verilmesi ve 10.08.2017 tarih ve 320 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:101

Komisyon Görüşü: Fahri ÖZSOYDAN’ ın 13.11.2017 tarihli başvurusu ile İlimiz Kuşadası İlçesi Caferli Mahallesinde 480 nolu parselin doğusunda bulunan isimsiz yola “Zeybekler Sokak” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Caferli Mahallesinde bulunan isimsiz yola “Zeybekler Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Kuşadası İlçesi Caferli Mahallesinde 480 nolu parselin doğusunda bulunan isimsiz yola “Zeybekler Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:102

Komisyon Görüşü: S.S Aydın-Tur Tatil Sitesi Site İşletme Kooperatifi Başkanının 17.01.2018 tarihli başvurusu ile İlimiz Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesinde Aydın-TUR, Yeşil KENT, Eda TUR, Anı SİTESİ, Akasya SİTESİ, Deniz-TUR’un bir kısmının ve Öz-Kent SİTESİ gibi Davutlar yolunun doğusundaki birçok sitenin sahile ulaşım için kullandığı isimsiz yola “Sahil Yolu Caddesi” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Davutlar yolunu sahile bağlayan isimsiz yola “Sahil Yolu Caddesi” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Kuşadası İlçesi Davutlar yolunu sahile bağlayan isimsiz yola “Sahil Yolu Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:103

Komisyon Görüşü: Buharkent İlçesi Savcıllı Mahallesinde bulunan 1055 parsel numaralı taşınmazın bağlantı yolunda kalan kısmının mevcut durumu ile kullanılmak üzere kamulaştırılması hususu 13/02/2018 tarihinde yapılan Meclis toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Buharkent İlçesi, Savcıllı Mahallesi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde, Buharkent Termal Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında ise Marjinal Tarım alanı olarak ayrılan, 1055 parsel numaralı,  kısmen mevcut bağlantı yolunda kalan taşınmazın, yola isabet eden kısmının kamulaştırılması için bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırılması oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Buharkent İlçesi Savcılı Mahallesi 1055 parselin bağlantı yolunda kalan kısmının mevcut durumu ile kullanılmak üzere kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:104

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 178 ada, 36 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 13/02/2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahalle tapunun 178 ada, 36 parselde kayıtlı 362,62 m² yüzölçümlü taşınmazın 36,79 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 178 ada 36 parselde kayıtlı 362,62 m² yüzölçümlü taşınmazın 36,79 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:105

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6464 ada, 9 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 13/02/2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi tapunun 6464 ada, 9 parselde kayıtlı 176,03 m² yüzölçümlü taşınmazın 122,93 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6464 ada 9 parselde kayıtlı 176,03 m² yüzölçümlü taşınmazın 122,93 m²’lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:106

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1489 ada, 22 parselde mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 126,97m² yüzölçümlü Betonarme Dükkan vasıflı taşınmazın satışı hususu 13.02.2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1489 ada, 22 parselde mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 126,97m² yüzölçümlü Betonarme Dükkanın emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1489 ada 22 parselde Belediyemize ait 126,97 m² yüzölçümlü Betonarme dükkan vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:107

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 2832 ada, 1 parselde kayıtlı 4949,27m² yüzölçümlü ve 2 parselde kayıtlı 341,65m² yüzölçümlü Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazların satışı hususu 13.02.2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 2832 ada 1 parselde kayıtlı 4949,27m² yüzölçümlü ve 2 parselde kayıtlı 341,65m² yüzölçümlü Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazların emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler ilçesi Orta mahalle 2832 ada 1 parselde kayıtlı 4949,27 m² yüzölçümlü ve 2 parselde kayıtlı 341,65 m² yüzölçümlü belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:108

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında aşağıdaki tabloda belirtilen Efeler, Didim, Kuşadası, Nazilli ve Söke İlçelerde yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerindeki araç park yerleri ile Efeler İlçesinde açık, kapalı ve katlı otoparkların, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi gereği Aydın Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletmelerinin devredilmesi hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

    

 

İLÇESİ

ADRES

İPTAL EDİLECEK MECLİS KARARININ TARİH SAYISI

YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL/YIL) KDV HARİÇ

1

EFELER

KURTULUŞ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN 1 VE 2'NCİ BODRUM KATTA 4 VE 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

 

12.5.2015

 

182

   72.000,00

 

 

 

2

 

 

 

EFELER

İLÇE SINIRLARINDAKİ BULVAR, CADDE, SOKAK OTOPARK YERLERİ YOL KENARI OTOPARK UYGULAMASI

10.2.2015

62

145.200,00

HASANEFENDİ (CUMHURİYET) MAHALLESİ GENÇLİK CADDESİ NO:3 - PTT KARŞISI

ZAFER MAHALLESİ PINARBAŞI MESİRE YERİ GİRİŞİ

RAMAZANPAŞA MAHALLESİ BEDESTEN GALERİA MELTEM TOPLU İŞ MERKEZİ BODRUM 1. VE 2. KATI

3

EFELER

HASANEFENDİ MAHALLESİ 1902 SOKAK NO:11 OTEL ORHAN ARKASI

14.7.2015

278

264.000,00

4

EFELER

CUMHURİYET MAHALLESİ TEVFİK FİKRET CADDESİ 1978 SOKAK MODEKON SİTESİ YANI

14.7.2015

278

10.800,00

5

EFELER

CUMHURİYET MAHALLESİ ÇİNE BULVARI ADNAN MENDERES STADI YANI

14.7.2015

278

12.000,00

6

EFELER

VEYSİPAŞA MAHALLESİ TİCARET SOKAK TİCARET ODASI YANI

14.7.2015

278

64.800,00

7

EFELER

KURTULUŞ MAHALLESİ SAĞLIK CADDESİ NO:29

10.12.2015

539

12.000,00

8

DİDİM

YUNUS CADDESİ (BAŞLANGIÇ NOKTASI VE AYTEPE CADDESİ İLE BİRLEŞEN ÇIKIŞ NOKTASINDA TEK YÖN)- 3 MEVSİM CADDESİ TEK YÖN - KARAKOL CADDESİ (BAŞLANGIÇ NOKTASINDAN TEK YÖN) - AYTEPE CADDESİ ÇİFT YÖN - AYTEPE CADDESİNDE PARK ALANI OLARAK KULLANILAN ALANLARIN SINIRLI SÜRELİ ÜCRETLİ YOL KENARI OTOPARKI UYGULAMASI

10.3.2015

108

145.200,00

9

KUŞADASI

50.YIL CADDESİ (BURÇ SK. GİRİŞİNE KADAR)-ATATÜRK BULVARI (EMNİYET MÜD.-YAT LİMANI ARASI ÇİFT YÖN, YOL ÜSTÜ DURAKLAR VE KAVŞAK GİRİŞİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEK ŞEKİLDE), İNÖNÜ BULVARI (MEZARLIK-KAYAŞAVKAY MEYDAN ARASI, TUĞBA KURUYEMİŞ ÖNÜNDEN MEZARLIĞA KADAR)-GENÇLİK CADDESİ (BELEDİYE OTOPARKI GİRİŞİ VE TARİŞ OTOPARKINA PLANLANAN GİRİŞ ÖNÜ HARİÇ)-KEMAL ARIKAN CAD.-ADNAN MENDERES BULVARI ÇİFT YÖN (DİLDADE ÖNÜNE KADAR)-CANDAN TARHAN BULVARINDA (MEZARLIK ARKASI-METEROLOJİ KAVŞAĞI ARASI ÇİFT YÖN) SINIRLI SÜRELİ ÜCRETLİ YOL KENARI OTOPARKI UYGULAMASI

10.3.2015

107

145.200,00

10

NAZİLLİ

ATATÜRK BULVARI (BELEDİYE KAVŞAĞI-STADYUM ARASI) - HÜRRİYET BULVARI (AYDIN BULVARI-İLÇE EMNİYET ARASI) - İSTASYON CADDESİ - NAMIK KEMAL CADDESİ - ORDU CADDESİ -SAĞLIK CADDESİ - 19 MAYIS BULVARINDA SINIRLI SÜRELİ ÜCRETLİ YOL KENARI OTOPARKI UYGULAMASI

10.3.2015

109

102.000,00

11

SÖKE

ALBAYRAK CADDESİ - AYDIN CADDESİ - BAĞARASI CADDESİ - CUMHURİYET CADDESİ - İSMET İNÖNÜ CADDESİ - İSTASYON CADDESİ - Ö.KOYUNCUOĞLU CADDESİ - KURTULUŞ CADDESİ - YÜKSEL YALOVA CADDESİ -DEĞİRMEN CADDESİNDE SINIRLI SÜRELİ ÜCRETLİ YOL KENARI OTOPARKI UYGULAMASI

10.3.2015

106

102.000,00

12

EFELER

ÇEŞTEPE MAHALLESİ MUĞLA KARAYOLU 4. KM. YENİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ 113 ARAÇLIK OTOPARK ALANI

22.9.2016

343

14.400,00

13

DİDİM

A) KURTULUŞ CADDESİNİN SELANİK CADDESİ KAVŞAĞINA KADAR YOLUN SAĞINA, SELANİK CADDESİNİN, KURTULUŞ CADDESİ İLE KESİŞİM NOKTASINDAN ŞEHİT RIDVAN CADDESİ KESİŞİMİNE KADAR YOLUN SAĞINA, BÜLENT ECEVİT CADDESİNİN KURTULUŞ CADDESİNİN KESİŞİMİ (TURANLAR YAPI MARKET KAVŞAĞINDAN) GÜNEYE İNİŞ YÖNÜNDE ŞEHİT RIDVAN ÇAKIR CADDESİ KESİŞİMİNE KADAR YOLUN SOLUNA, ŞEHİT RIDVAN ÇAKIR CADDESİNİN TİCARİ ALANLARIN BULUNDUĞU MEVKİDE ÇİFT YÖNE, BÜLENT ECEVİT CADDESİNİN CUMHURİYET CADDESİ BAŞLANGIÇ YÖNÜNDEN GÜNEYE DOĞRU İNİŞ YÖNÜNDE (TURANLAR YAPI MARKET KAVŞAĞINA KADAR) YOLUN SAĞINA.
B) DİDİM İLÇESİ, 1001 CADDE ÜZERİNDE BULUNAN CARPE MARE OTELİN DİDİM İSTİKAMETİNDEN GELİŞ YÖNÜNDE YOLUN SAĞI OLAN MÜLKİYET SINIRININ VİRAJ OLUŞTURDUĞU NOKTADAN BAŞLAYARAK, 4208 SOKAK BAŞLANGIÇ NOKTASINA KADAR ULAŞIM VE TRAFİK GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN YAYA KALDIRIMI YAPILARAK PARK YASAĞI GETİRİLMESİNE, 4208 SOKAK İLE 1001 CADDE KESİŞİM NOKTASINDAN BAŞLAYARAK CAPRİCE OTEL SONUNA KADAR, CARPE MARE OTELİN ÖNÜNDEN DİDİM İSTİKAMETİNDEN GELİŞ YÖNÜNDE YOLUN SOLUNA CAPRİCE OTEL SONUNA KADAR

16.3.2017

117

13.200,00

 

     Yukarıdaki tabloda belirtilen otopark alanlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye yasasının 7'nci ve 26'ncı maddeleri çerçevesinde tablodaki hizaları karşısında yazılı tarih ve sayılı Meclis Kararları gereği Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnş. Org. Spor Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş’ne işletmelerinin devredilmesi hususunda; alınmış olan bu kararların uygulamada birliğin sağlanması açısından iptal edilmesi,

Yukarıdaki listede belirtilen Efeler, Didim, Kuşadası, Nazilli ve Söke İlçelerde yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerindeki araç park yerleri ile Efeler İlçesinde açık, kapalı ve katlı otoparkların, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’nci ve 26’ncı maddeleri çerçevesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletmelerinin yukarıdaki tabloda hizalarına karşılık gelen yıllık bedelleri üzerinden Meclis kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle devrinin yapılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesine ait AYBEL A.Ş‘ ye işletmelerinin devredilmesi hususunda alınmış olan meclis kararlarının iptal edilmesi, söz konusu otoparkların AYBEL A.Ş’ ye işletmelerinin 10 (on) yıl süreyle devredilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:109

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Söke ilçesinde 20.000 m²’ye kadar taşınmaz satın alınması hususu Büyükşehir Belediye Meclisin 13.02.2018 tarihli toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Söke ilçesinde 20.000 m²’ ye kadar belirlenecek parsellerin satın alınması, bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra satın alınması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Söke ilçesinde 20.000 m²’ ye kadar belirlenecek parsellerin satın alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:110

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının ekte yer alan 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve yeni tarife eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:111

Komisyon Görüşü: Bozdoğan Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi uyarınca ekli tabloda yer alan, 2018 mali yılı gider bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerindeki ödenek aktarma işlemi Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Bozdoğan Belediyesi 2018 Mali Yılı bütçesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi uyarınca ödenek aktarımı yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:112

Komisyon Görüşü: Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yardım yapılması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13.02.2018 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından üyelikleri tescil edilmiş amatör spor kulüplerine 200.000,00-TL nakdi yardım yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından üyelikleri tescil edilmiş amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|