Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI 13.02.2018

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:56

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:57

Karar: 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” Hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü Doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirası sermayeli AYPAŞ Personel Anonim Şirketine Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün %30 ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin % 70 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:58

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Aykome Kuruluş Görev Çalışma ve Usulleri Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:59

Karar: Meclis Üyesi Uğur KUL’ un Meclis üyeliğinden istifası nedeni ile boşalan Sanayi ve Enerji Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere açık oylama ile yapılan seçimler sonunda İsmail SEZER’ in seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:60

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esaslarının Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliklerin kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:61

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi, ( T-1 ) cetveline 35 ( otuz beş ) adet motosikletin işlenmesine ve motosikletlerin satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:62

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih 410 sayılı kararında yer alan “Efeler Belediye Meclisi’nin 06.04.2017 tarihli 91 sayılı kararı” ifadesinin “Efeler Belediye Meclisi’nin 04.05.2017 tarih 113 sayılı kararı”  olarak düzeltilmesine ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih 410 sayılı kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:63

Karar: Efeler İlçesi Mimarsinan Mahallesinde Ali İhsan Paşa ve Mimarsinan bulvarının kesiştiği meydana “Zeytin Dalı Meydanı” isminin verilmesine, Ali İhsan Paşa Bulvarının bu meydandan sonraki batı tarafında kalan kısmının isminin “Zeytin Dalı Bulvarı” olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|