Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI 11.01.2018

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:8

Karar:Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:9

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında “Uygulama Hükümleri” bölüm başlıklı 3. bölümde “meskun alanları” ile ilgili maddeler içinde yer alan 3.1.3 maddesinde değişiklik yapılması hakkında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Çine Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun görülerek Çine Belediyesinin 13.12.2017 tarih ve 1515 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8286,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi yoğunluk artırıcı olmadığı ve yönetmeliğe uygun olduğu görülerek komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması amaçlı UİP-8286,22 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 Karar No:10

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim İlçesinde mevcutta yürürlükte bulunan plan notlarına “ açık çıkmaların tabii zeminden veya tesfiye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın şukuli mesafesi en az 0.20 olabilir. Bu alanlar zemin terası olarak kullanılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin Didim Belediyesince hazırlanan ilave imar planı notu teklifi Didim Belediye Meclisinin 03.11.2017 tarihli ve 124 sayılı kararı ile ret edilmiş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Didim Belediyesinin 14.12.2017 tarih ve 3261 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim ilçesi plan notlarına plan notu eklenmesi amaçlı Didim Belediyesince hazırlanan telifin reddine ilişkin Didim Belediye Meclisinin 03.11.2017 tarihli ve 124 sayılı kararı komisyonumuzca değerlendirilmiş olup karar komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi uygulama imar planı plan notlarına ilave plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.11.2017 tarihli ve 124 sayılı Didim Belediye Meclis kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:11

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi, 409 ada, 1 numaralı parselin kuzeyinde 73.27 m² Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarihli ve 269 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 06.12.2017 tarihli ve E.40730 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-24538,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 27.12.2017 tarihli ADM yazısı ve ekine göre trafo alanının yola cepheli olacak şekilde planlanarak tadilen onayı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi, 409 ada 1 parselin kuzeyinde trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-24538,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:12

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer ve Kemer Mahallelerini kapsayan 154 Kv Germencik-Aydın Enerji İletim Hattı’na ait güzergahın imar planı üzerinde gösterilmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince 16.02.2017 tarih ve 61 sayılı karar ile onaylanmış, söz konusu hattın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerine işlenmesine yönelik olarak hazırlanan UİP-2129,96 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 272 sayılı kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve DHMİ’den beklenen görüşün gelmemesi sebebi ile uygun görülmeyerek, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 06.12.2017 tarihli ve E.40738 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,96 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin reddine ilişkin Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 272 sayılı kararı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Zafer ve Kemer Mahallelerini kapsayan TEİAŞ' a ait enerji iletim hattı güzergâhına ilişkin UİP-2129,96 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin reddine ilişkin ait Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 272 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:13

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 915 ada 14 parsel numaralı taşınmaz 3. Derece Arkeolojik Sit alanında ve Koruma amaçlı Nazım ve Uygulama imar planı kapsamında, 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam h= 6 koşullu konut alanında kalmakta olup, taşınmaz için, değişen sit sınırları kapsamında öngörülen kitlelerin yerleşiminde değişiklik yapılması, 10 m’lik taşıt yolunun, otopark alanının düzenlenmesi ve park alanı önerilmesi amaçlı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-27330,1 plan işlem numaralı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-27331,3 plan işlem numaralı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun olduğuna, 2863 sayılı yasa uyarınca kurul kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere teklifin bu haliyle Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 4. ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.12.2015 tarih ve 4215 sayılı kararına istinaden, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 915 Ada, 14 Parselde,  sit alanı sınırlarının revize edilmesi, konut kitlelerinin yerleşiminde değişiklik yapılması, 10 m’ lik taşıt yolunun düzenlenmesi, otopark düzenlenmesi ve park alanı önerilmesi amaçlı NİP-27330,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve UİP-27331,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:14

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 1955, 1187, 1202, 1210, 1957, 1958, 1959, 1961….1977  parsellerde kayıtlı taşınmazlarda bulunan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanı, park ve taşıt yolu kullanımında kalan yaklaşık 75256,70 m²’lik bir alanda konut alanı, ticaret alanı, sosyal tesis alanı, otopark ve park alanı düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-30409,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, yapılaşma koşullarının ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 1187,1202,1210,1955,1957,1958,1959,1961,-..,-1977 nolu parsellerde düzenleme yapılması amaçlı NİP-30409,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:15

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Yağcılar Mahallesi, Ekinlik mevkiinde tapunun M19C25A2 pafta, 237521,42 m2 yüzölçümlü 101 ada, 37 numaralı parsel üzerinde yanıcı parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretim ve depolama alanı (patlayıcı madde depolama alanı) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 5216 sayılı Kanunu'nun 7/b ve 7(u) maddeleri gereği Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:30451 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 7(u) maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 101 ada, 37 numaralı parsel üzerinde yanıcı parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretim ve depolama alanı (patlayıcı madde depolama alanı) amaçlı hazırlanan NİP:30451 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:16

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 624 ada 1, 48, 71, 72 parsel numaralı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam h=12 (4 kat) koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS: 0.40/1.87 Yençok:19.00 m (6 kat) koşullu konut kullanımı getirilmesi, alana kuzeyden, batıdan ve güneyden 5 m, doğudan 4 m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarihli ve 265 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 06.12.2017 tarihli ve E.40710 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,97 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde adanın güneyindeki yapı yaklaşma mesafesinin (mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak) 5.50 m olarak düzenlenmesi koşuluyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 624 ada 1, 48, 71, 72 nolu parsellerde konut alanında yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,97 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:17

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 836 ada 12 ve 19 parsellere ilişkin NİP-5953,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarihli ve 24 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında dini tesis alanı, h:9.00m kitle nizam koşullu konut alanı ve taşıt yolu kullanımında kalan alanda, kuzey güney doğrultulu iki adet taşıt yolunun kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi ve bahse konu alanın güneyinde 10 m’lik taşıt yolu, doğusunda ise otopark alanı planlanması ve konut alanında TAKS/KAKS= 0.25/1.50, Yençok: 24.00m yapılaşma koşulu belirlenmesi ve alanın güneyinden, batısından 9m, diğer cephelerinden 5m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarihli ve 216 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 17.10.2017 tarihli ve 32810 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,30 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine açılan dava sürecinin devam etmesi nedeniyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12 ve 19 parsellerde konut alanı ve otopark belirlenmesi amaçlı UİP-2131,30 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:18

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi tapunun 20L-II, 20M-IV pafta, mülkiyeti Adnan Menderes Üniversitesi’ne ait 370.420,57 m² yüzölçümlü 102 ada, 1 numaralı parsel üzerinde Kredi ve Yurtlar Kurumu talebi üzerine mevcut imar planı üzerinde Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampüs Alanı olarak belirlenen alanda Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) ve imar planında belirlenen yol güzergahının değiştirilmesi hususunda talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 15.06.2017 tarih ve 216 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış, söz konusu parsel üzerinde üst ölçek plan kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 03.11.2017 tarih ve 252 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 09.11.2017 tarih ve 36477 sayılı yazı ile tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:2133,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yapılaşma koşullarının Yençok: 26 m. (7 kat) olarak değiştirilmesi koşulu ile tadilen onaylanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kalfaköy Mahallesi, 102 ada 1 parselde Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) ve yol düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:19

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayko 1. Cadde üzerinde park alanında, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde trafo alanında, 1757. Sokak üzerinde otopark alanında toplamda 3 adet trafo alanı düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2017 tarihli ve 251 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 13.11.2017 tarihli ve 36628 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,101 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiştir. Söz konusu plan değişikliği teklifinde kurum görüşlerinin ve jeolojik etüt raporlarının bulunmadığı, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde düzenlenen trafo alanında meri imar planında bu alanın zaten trafo alanı olarak ayrıldığı, 1757. Sokak üzerinde önerilen trafo alanının otopark alanında ve kaldırımı işgal edecek şekilde düzenlendiği görüldüğünden söz konusu 3 adet trafo alanını içeren teklifte mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesinde 3 adet trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,101 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:20

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Ata Mahallesi, 6722 ada, 1 numaralı parselin güneydoğusunda konut alanında kalan alanda trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarihli ve 250 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediyesi’nin 13.11.2017 tarihli ve E.36625 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2131,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 2768 ada 1 parselin muvafakatının bulunmaması nedeniyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 6722 ada 1 parselde konut alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2131,31 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:21

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 1503 ada, 5 parsel (Sosyal Hizmetler Kurumu) ve 6 parsel (Temel Eğitim Okulu Alanı) arasındaki plan hattının, okul alanından 500m²’lik kısmının Sosyal tesis alanına dahil edilecek şekilde doğuya kaydırılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarih ve 253 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 13.11.2017 tarih ve E.36630 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,102 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 1503 ada 5 ve 6 parsellerde okul alanı ve sosyal tesis alanı arasındaki plan hattının doğuya kaydırılması amaçlı UİP-2129,102 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:22

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 113 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parsel, 120 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 820 ada 43 parsel numaralı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks/Kaks : 0.40/1.20 Ayrık Nizam 3 kat koşullu konut alanında kalan taşınmazlar için, Taks/Kaks : 0.30/1.20 ve Taks/Kaks : 0.30/1.27, Yençok=18.00m koşullu konut kullanımı düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2017 tarihli ve 248 sayılı kararı ile tapuların üzerindeki kamulaştırma şerhi kaldırılmadığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 13.11.2017 tarihli ve E.36547 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin UİP-11805,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 03.11.2017 tarihli ve 248 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi 113 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parsel, 120 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 820 ada 43 parsele ait UİP-11805,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.11.2017 tarih ve 248 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:23

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 1832 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellerde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS= 0.40/2.70, Yençok:18.00 (6 kat) koşullu konut kullanımı getirilmesi ve konut alanında batıdan 5m, diğer cephelerden 8.5m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.11.2017 tarih ve 249 sayılı kararı ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(5)b maddesine göre binalar arasındaki mesafeleri sağlayamadığı gerekçesi ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 13.11.2017 tarihli ve 36615 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,99 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 03.11.2017 tarih ve 249 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 1832 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no.lu parsellere ait UİP-2129,99 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.11.2017 tarih ve 249 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:24

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 836 ada 15 ve 16 numaralı parseller ile 1513 ada 16, 17, 18 numaralı parseller üzerinde yer alan ve yaklaşık 59017m² yüzölçümlü, meri imar planında konut, park, dini tesis alanı, ticaret, eğitim alanı ve taşıt yolu kullanımında kalan alanda düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 08.01.2018 tarihli başvuru ile Büyükşehir Belediyesi onayına sunulan NİP-5953,7 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mah. 836 ada 15 ve 16 parseller ile 1513 ada 16, 17 ve 18 parsellerde konut alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin NİP-5953,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:25

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2769 ada, 7, 36, 47, 35, 65 parseller, 6542 ada 1 parsel ve 6547 ada 1, 2, 3, 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda bulunan, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı, park, taşıt yolu ve otopark alanı kullanımında kalan alanda konut alanı, otopark, park alanı ve taşıt yolu düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 09.01.2018 tarihli başvuru ile Büyükşehir Belediyesi onayına sunulan NİP-5953,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde plan hükümlerine “18. Madde uygulaması yapılmadan inşaat izni verilemez.” hükmünün ilave edilmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2769 ada, 7, 36, 47, 35, 65 parseller, 6542 ada 1 parsel ve 6547 ada 1, 2, 3, 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin NİP-5953,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:26

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde yeralan 720 ada 81 parsel ile ilgili Aydın 2. İdare Mahkemesinin 15.12.2017 tarih ve 2017/1084E. sayılı kararı ile; zeytinlik saha niteliğindeki dava konusu taşınmazın mezarlık olarak planlanmasının mümkün olmaması nedeniyle bu alanın mezarlık olarak planlanmasına ilişkin dava konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında hukuka uyarlık bulunmadığı, ayrıca dava konusu imar planına dayalı olarak dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasının telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına sebebiyet vereceğinde de duraksamaya yer bulunmadığı, bu sebeplerle dava konusu işlemin ‘’Yürütmesinin Durdurulmasına’’ karar verilmiştir. Söz konusu imar planı hakkında mahkeme kararı nedeniyle 2577 Sayılı Kanunun 28/1 maddesi uyarınca yapılacak işlem hakkında karar alınması konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, Mahkeme tarafından aksine bir karar verilinceye kadar dava konusu parselde, Efeler 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre hiçbir işlem yapılmaması Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 720 Ada, 81 numaralı parsele yönelik Aydın 2. İdare Mahkemesinin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının yürütmesinin durdurulması yönündeki 15.12.2017 tarih ve 2017/1084E. sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:27

Komisyon Görüşü: İlimiz Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi 199 ada 53 parselin mevcut nazım imar planında cezaevi olan arazi kullanım kararının Kamu Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP: 5162,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Germencik Kaymakamlığının (İlçe Emniyet Müdürlüğü) 22.12.2017 tarihli ve E.2017122117184615015 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi 199 ada 53 parselin “cezaevi” kullanımından kamu hizmet alanına dönüştürülmesi amaçlı NİP:5162,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Germencik İlçesi Yedieylül Mahallesi 199 ada 53 parselde resmi kurum alanı belirlenmesi amaçlı NİP:5162,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:28

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, İncirliova (Zafer) Mahallesi 121 ada 2 ve 131 ada 2 parsellerin yürürlükteki imar planında ayrık nizam yedi kat, ön bahçe mesafesi beş metre, yan bahçe mesafesi üç metre (5 / A-7 / 3) ve ayrık nizam dört kat, ön bahçe mesafesi beş metre, yan bahçe mesafesi üç metre (5 / A-4 / 3) yapılaşma şartlarına sahip konut kullanımındaki alanın 131 ada 2 parsele TAKS=0.40 KAKS=2.10 Yençok=21.50 (7 kat), 121 ada 2 parsele TAKS=0.40 KAKS=2.40 Yençok=21.50 (7 kat) yapılaşma şartı ve yolun diğer cephesinde bulunan parsellerin mevcut yapılaşma yüksekliği sabit olacak şekilde K mesafesi hesaplanarak yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş konut alanı amaçlı UİP-6620,25 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İncirliova Belediye Meclisi’nin 05.10.2017 tarihli ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2017 tarih ve 3465 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-6620,25 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; 121 ada 2 parselin doğu cephesindeki çekme mesafesi 10 metre olacak şekilde tadilen oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi İncirliova (Zafer) Mahallesi 121 ada 2 parsel ve 131 ada 2 parselde konut alanında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-6620,25 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:29

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi, Yeni Mahalle Mevkii’nde yer alan 2235.50 m² büyüklüğündeki 3083 parselde kayıtlı taşınmaz için park ve yeşil alan olarak düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.10.2017 tarih ve 416 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum (Hükümet Konağı) kullanımlı alanın park ve yeşil alan olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Karpuzlu Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülerek, Karpuzlu Belediyesinin 11.12.2017 tarih ve 2351 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-10758,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi, Yeni Mahalle Mevki 3083 parselde kayıtlı taşınmaz için park ve yeşil alan olarak düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan UİP-10758,5 plan işlem numaralı 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:30

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 661 ada 8 parselin turizm tesis alanları kullanımının ticaret - turizm alanı (TİCT) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-3266,32 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, parselin batı ve kuzey cephesinde 10 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş E=1.50 H=18.50m yapılaşma koşullarına sahip turistik tesis alanı kullanımındaki parselin, yapı yaklaşma mesafeleri aynı olacak şekilde E=1.20 Yençok=18.00 m (5 Kat) yapılaşma koşullarına sahip ticaret - turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan UİP-13182,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 17.10.2017 tarih ve 301.05/376 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 24.10.2017 tarih ve 32851 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; plan notlarına “1. Katın üzerindeki katlarda ticari fonksiyonlara izin verilemez.” plan notu ilavesi ile tadilen oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 661 ada 8 parselde ticaret-turizm alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13182,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:31

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 855 ada 39 parselin turizm tesis alanları kullanımının ticaret - turizm alanı (TİCT) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-3266,34 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2017 tarih ve 310 sayılı kararı ile onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, 50 metre genişliğindeki karayolundan 10 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş E=1.20 h=16.50 m turistik tesis alanı kullanımındaki alanın, karayolundan 10 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş E=1.20 Yençok=16.50 m ticaret – turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan UİP-13182,80 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarih ve 301.05/418 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarih ve 39343 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,80 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; plan notlarına “1. Katın üzerindeki katlarda ticari fonksiyonlara izin verilemez.” plan notu ilavesi ile tadilen oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 39 parselde ticaret-turizm alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13182,80 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:32

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 709 ada 9 parselin konut alanı kullanımının ticaret-konut alanı (TİCK) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP-8716,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2017 tarih ve 262 sayılı kararı ile onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, yürürlükteki uygulama imar planında kuzey cephesi ayrık nizam iki kat (A-2), güney cephesi ayrık nizam dört kat (A-4) ticaret kullanımında olan alanın; kuzey cephesi ayrık nizam iki kat, ön bahçe mesafesi beş metre, yan bahçe mesafesi 3 metre (5 / A-2 / 3), güney cephesi ayrık nizam dört kat, ön bahçe mesafesi beş metre, yan bahçe mesafesi 3 metre (5 / A-4 / 3) yapılaşma koşulu belirlenmiş ticaret-konut alanı (TİCK) ve konut kullanma oranı %75 olarak belirlenmesi amaçlı UİP-13405,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 17.10 2017 tarih ve 301.05/379 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 24.10.2017 tarih ve 32857 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13405,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Davutlar Mahallesi 709 ada 9 parselde ticaret-konut alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13405,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:33

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi 794 ada 1 parselin ticaret alanı kullanımının ticaret-konut alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-24503,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-24503,2 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi 794 ada 1 parselde ticaret-konut alanı belirlenmesi amaçlı NİP-24503,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:34

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 323 ada 88 parselin doğusundaki park alanında trafo yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.12.2017 tarihli ve 417 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediyesi’nin 13.12.2017 tarihli ve 39357 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 323 ada 88 parselin doğusundaki park alanında trafo yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup alanın imar planlarının uydukent imar planları ile birlikte yapıldığı 323 ada 88 parselin sonradan planlandığı doğudaki park alanının haricen planlanmadığı dolayısı ile mahkeme kararı ile iptal edilen planların bir parçası olduğu ve bu plan kapsamında bütüncül değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile mevcut koşulların devamına oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 323 ada 88 parselin kuzeydoğusunda park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP:13182,79 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:35

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi, 5200 numaralı parselin güneybatısında 14x10 (140m²) ebatlarında Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 07.06.2017 tarihli ve 51 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesi’nin 11.10.2017 tarihli ve 4305 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-27483,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, İsabeyli Mahallesi, 5200 parselde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-27483,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:36

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 733 ada 175 parsel ve çevresinin mevcutta bulunan park ve otopark alanı kullanımından belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan UİP:887,68 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarihli ve 2017/11-151 sayılı kararı ile onaylanmış olup Söke Belediye Başkanlığ’ının 29.11.2017 tarihli ve 33430 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 733 ada 175 parsel ve çevresinde otopark ve park kullanımlarını içeren alanın belediye hizmet alanına dönüştürülmesi amaçlı UİP: 887,68 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği belediye hizmet alanı kullanımına mevzuata uygun şekilde (sosyal ve kültürel tesis alanı) detayı işlenerek oybirliği ile tadilen uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Yenicami Mahallesi 733 ada 175 parselde belediye hizmet alanı belirlenmesi amaçlı UİP: 887,68 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:37

Komisyon Görüşü: Sultanhisar Belediyesinin 14.11.2017 tarihli önergesi eki 07.11.2017 tarih 94 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Malgaçemir Mahallesinin (köyünün) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.        09.12.2017 tarih 30265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinde “Nazım imar, uygulama imar, ilave imar ve revizyon imar planları, köy yerleşim planları ile köy yerleşik alan sınırlarının tespitine yönelik çalışmalara başlanmadan önce; planlamayı yapacak kamu kurum/kuruluşları ve/veya plan yapma yetkisine sahip kamu kurum/kuruluşlarınca yetkilendirilen plan müellifleri tarafından, tarımsal veya tarım dışı amaçlarla kullanımı talep edilen alana ait tapu ve kadastro bilgisi ile valiliklere başvurulur.” denildiği ve Valiliğe başvurularak ilgili kurum görüşünün alınması gerektiğinden, kurum görüşü alındıktan sonra komisyonumuzca tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Malgaçemir Köyü köy yerleşik alanının genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:38

Komisyon Görüşü: Sultanhisar Belediye Başkanlığının 31.10.2017 tarih ve 2254 sayılı yazısında Sultanhisar İlçesi Hisar mahallesinde bulunan, Aydın – Denizli Karayolundan güneye doğru devam eden, imar planında işaretlenerek gösterilen 15 m genişliğindeki “Tarım Caddesi” isminin İlçenin çileğinin tanıtımı ve yetiştiriciliğinde önderlik yapmış bir isim olan “Prof. Dr. Nurettin Kaşka Caddesi” olarak değiştirilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Sultanhisar İlçesi Hisar mahallesinde bulunan, Aydın – Denizli Karayolundan güneye doğru devam eden, imar planında işaretlenerek gösterilen 15 m genişliğindeki imar yoluna “Prof. Dr. Nurettin Kaşka Caddesi”  isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Hisar mahallesinde bulunan, “Tarım Caddesi” isminin “Prof. Dr. Nurettin Kaşka Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:39

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.01.2018 tarihli oturumunda görüşülerek, incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, 2018 Mali Yılında Başkan Danışmanı ve Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan personele ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi hususu Komisyonumuzca incelenmiştir. Büyükşehir Belediye Kanununun 20’inci maddesi 2’inci fıkrası ‘Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir.’ hükmü uyarınca 2018 Mali yılında çalıştırılacak Başkan Danışmanına ödenecek aylık bürüt ücretin, Genel Sekretere ödenen bürüt ücretinin  % 75 oranında belirlenmesi,  2017 yılında tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2018 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2018 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak tam zamanlı Sözleşmeli Personelin net ücretlerinin;  Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen, 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutar ile ek ödeme oran ve tutarları üzerinden belirlenmesi komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında 2018 Mali yılında çalıştırılacak Başkan Danışmanına ödenecek aylık bürüt ücretin, Genel Sekretere ödenen bürüt ücretinin  %  75 oranında belirlenmesi, 2017 yılında tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2018 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2018 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak tam zamanlı Sözleşmeli Personelin net ücretlerinin;  Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen, 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutar ile ek ödeme oran ve tutarları üzerinden belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:40

Komisyon Görüşü: İtfaiye Daire Başkanlığımız hizmetlerinde çalışan İtfaiye Personeline ödenen aylık maktu fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesi ile ilgili hususunun bir kere meclis plan ve bütçe komisyonu tarafından incelendikten sonra mütelalarının bir rapor halinde meclise getirilmesi hususu meclisin 09.01.2018 tarihli toplantısında tensip buyurduğuna mübeyyin havalesidir. 31/12/2017 tarih ve 30287 Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ile K cetvelinde belirlenen İtfaiye Daire Başkanlığı Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 487,00 TL’ye yükseltilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor görüşülüp karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan İtfaiye Personellerine 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:41

Komisyon Görüşü: Zabıta Dairesi Başkanlığımız hizmetlerinde çalışan Zabıta Personeline ödenen aylık maktu fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesi ile ilgili hususunun bir kere meclis plan ve bütçe komisyonu tarafından incelendikten sonra mütelalarının bir rapor halinde meclise getirilmesi hususu meclisin 09.01.2018 tarihli toplantısında tensip buyurduğuna mübeyyin havalesidir. 31/12/2017 tarih ve 30287 Sayılı Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ile K cetvelinde belirlenen Zabıta Daire Başkanlığı Personeline ödenecek olan aylık fazla mesai ücretinin Belediye nüfusu 1.000.001’den fazla olanlar için 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 487,00 TL’ye yükseltilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor görüşülüp karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan zabıta personeline (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:42

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09.01.2018 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen; Aydın Büyükşehir Belediyesi Hal İşletme Şube Müdürlüğüne Bağlı Hal Şubelerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarından, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin 3.fıkrası gereğince alınacak olan teminat bedelinin 15.000,00(Onbeş bin) TL olarak tespit edilmesi hususu incelenmiş ve ilgili bedelin bahsedilen miktarda alınması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İşbu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinde 2018 Yılında alınacak Hal Teminat bedelinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:43

Komisyon Görüşü: Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi ile ortak proje düzenlenmesi hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi arasında ortak proje düzenlenmesi ve yapılacak protokol kapsamında genel giderlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi arasında ortak proje düzenlenmesi ve yapılacak protokol kapsamında genel giderlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:44

Komisyon Görüşü: Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan 23-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Aydın’da düzenlenecek olan Kadınlar Hentbol Şampiyonası müsabakalara katılacak olan İstanbul Sessizler Spor Kulübüne destek olunması ve bu kapsamda Belediyemiz bütçesinden 10.000,00-TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca 23-28 Ocak 2018 tarihlerinde Aydın’ da düzenlenecek olan Kadınlar Hentbol Şampiyonasına katılacak olan İstanbul Sessizler Kulübüne destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:45

Komisyon Görüşü: Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenecek olan kulüpler arası halk oyunları yarışmasına katılan Aydın Efeler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine destek olunması hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenecek olan kulüpler arası halk oyunları yarışmasına katılacak olan Aydın Efeler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 10.000,00-TL yardım yapılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen kulüpler arası halk oyunları yarışmasına katılacak olan Aydın Efeler Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:46

Komisyon Görüşü: 09.01.2018 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının ekte yer alan 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve yeni tarife eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine tarife eklenmesi ve tarifelerde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:47

Komisyon Görüşü: 09.01.2018 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının ekte yer alan 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesindeki değişiklikler; Komisyonumuzca görüşülerek oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:48

Komisyon Görüşü: Amatör olarak faaliyet gösteren Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına destek olunması hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Amatör olarak faaliyet gösteren Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına seyahat ve konaklama giderleri için 30.000,00 TL nakdi yardım yapılması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor görüşülüp karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz olunur.

Karar: Amatör olarak faaliyet gösteren Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:49

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneğine destek olunması hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Amatör olarak faaliyet gösteren Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneğine 65.000,00 TL nakdi yardım yapılması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor görüşülüp karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneğine destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:50

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2155 ada, 6 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Keme Mahallesi tapunun 2155 ada, 6 parselde kayıtlı 514,28m² yüzölçümlü taşınmazın 254,78m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 2155 ada 6 parselde kayıtlı 514,28 m² yüzölçümlü taşınmazın 254,78 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:51

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde bulunan tapunun 6320 ada, 3 parselde kayıtlı 100/1220 arsa paylı Zemin Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm Dükkan ile 100/1220 arsa paylı Zemin Kat 11 nolu Bağımsız Bölüm Dükkanların emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6320 ada 3 parselde bulunan Belediyemiz mülkiyetinde olan zemin kat 2 ve 11 nolu bağımsız bölüm dükkanların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:52

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallesinde bulunan tapunun 6547 adada kayıtlı bulunan, 1 parsel nolu 87,74m² yüzölçümlü, 3 parsel nolu 253,43 m² yüzölçümlü, 4 parsel nolu 2,14 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait arsa vasıflı belediye taşınmazlarının emlak beyan değerlerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 6547 ada 1 parselde kayıtlı 87,74 m² yüzölçümlü, 3 parselde kayıtlı 253,43 m² yüzölçümlü, 4 parselde kayıtlı 2,14 m² yüzölçümlü tamamı belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:53

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallesinde bulunan tapunun 6542 ada, 1 parselde kayıtlı 61,47 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı belediye taşınmazının emlak beyan değerlerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 6542 ada 1 parselde kayıtlı 61,47 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:54

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesinde bulunan tapunun 6135 ada, 24 parselde kayıtlı 143,06m² yüzölçümlü arsa vasıflı belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6135 ada 24 parselde kayıtlı 143,06 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:55

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 09.01.2018 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesinde bulunan tapunun 6197 ada, 24 parselde kayıtlı 106,15m² yüzölçümlü arsa vasıflı belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6197 ada 24 parselde kayıtlı 106,15 m² yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

|