Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI 09.01.2018

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:1

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2017 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:2

Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 13. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 6.maddesi gereğince Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 2018 Yılında tatil yapmadan çalışmalarına devam etmesine ve her ayın 2. haftasında toplanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:3

Karar: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi amacıyla beş kişiden oluşturulan Denetim Komisyonu üyeliği için gizli oyla yapılan seçim sonunda kullanılan 64 oydan, 61 oy alan Kadir MUTLU, 60 oy alan Gülşah AYDIN VERİM, 60 oy alan Ahmet Vahit AYSAN, 59 oy alan Necmettin ÜNÜVAR, 58 oy alan M.Mükremin SEMERCİOĞLU’ nun Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.

Karar No:4

Karar: Kuyucak İlçesi Yakuppaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan 99 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Kuyucak Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:5

Karar: 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesi ve 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 14.maddesi ve 15.maddesi hükümleri gereğince arabulucu veya arabulucuların seçilmesi ve Arabuluculuk Komisyonu üyelerinin seçimi ve bu kapsamdaki müzakerelerin, yürütülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:6 

Karar: Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı Bütçesi ( T-1 ) cetveline 1 adet damperli levha ve omega direk çakma kamyonunun işlenmesine ve aracın Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:7

Karar: 5216 Sayılı Kanunun 26’ncı maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4. Kısmın 1. Bölümünün 332. Maddesi gereğince sermaye şirketi kurulması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|