AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN BELEDİYE ŞİRKETİNE İŞÇİ STATÜSÜNDE GEÇİRİLMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜNYESİNDE HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN BELEDİYE ŞİRKETİNE İŞÇİ STATÜSÜNDE GEÇİRİLMESİ İLE İLGİLİ

 DUYURU

 

24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’inci maddesiyle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 24’üncü maddesi uyarınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler aracılığı ile 04/12/2017  tarihi itibari ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olanlardan;

I) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) Bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

 

II) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

III) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

 

IV) En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

 

            Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların; 02/01/2018 tarihinden 11/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar ekli Başvuru Formu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ile  istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak  hazırlayarak aşağıda belirtilen adreste bulunan görevli personele şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

            Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılacak SINAV tarihi ayrıca duyurulacaktır.

 

                                              

Başvuru Adresi: Sosyal Hizmetler Dairesi  Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Sahnesi Karşısı)Yedi Eylül Mahallesi Çine Caddesi No:7/A EFELER /AYDIN

 

EKLER:

            1- Başvuru Formu (Form EK 2)

            2- Dilekçe (Örnek 1)

            3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (İlgili Yönetmelik gereği  

            formun  bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.)

            4- Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi (Örnek 2)

            5- İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi (Örnek 3)

            6- Sulh Sözleşmesi (Örnek 4)

 

|