Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI 14.12.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:499

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2017 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:500

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 505 ada, 1254,05 m2 yüzölçümlü 4 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında konut alanında kalan Ayrık Nizam 3 kat ön bahçe 5 m. yan bahçe 3 m., TAKS:0,30, KAKS:0,90 olan yapılanma koşullarının Ayrık nizam 4 kat, ön bahçe 5 m. yan bahçe 3 m. TAKS:0,22, KAKS:0,90 olarak değiştirilmesini içeren UİP:8286,21 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Çine Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 49 sayılı kararıyla uygun görülmüş ve Çine Belediyesinin 17.10.2017 tarih ve 1242 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:8286,21 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 505 ada 4 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:8286,21 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:501

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi 2. Konut alanı kullanımındaki 2781 parselde yaklaşık 116m2 yüzölçümünde ve 487 ada 1 parselin güneyinde terki yapılmış yaklaşık 7.000 m2 park alanında ise yaklaşık 163m2 trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-28406,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 11.09.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Didim Belediye Başkanlığı’nın 21.09.2017 tarihli ve 2392 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Kanun gereğince değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-28406,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kültür ve tabiat varlığına ilişkin kurum görüşünün bulunmaması gerekçesi ile mevcut plan koşullarının devamı komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 2781 parsel ve 487 ada 1 parselin güneyinde 2 adet Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-28406,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:502

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1319 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın “Dini Tesisler Alanı” kullanımının “Ticaret Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-5082,8 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5082,8 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, İl Müftülüğü’ nün 12.12.2017 tarih ve 2743 sayılı yazısında plan değişikliğinin uygunluğuna ilişkin görüşü doğrultusunda yapılaşma koşullarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1319 ada 1 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-5082,8 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:503

Komisyon Görüşü:  İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2116 ada, 8 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında kitle nizam h:9m ve 9 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında kitle nizam h:12m yapılanma koşullu konut arazi kullanımında kalan alanda kitle ölçülerinin 25,20*14,00m, Yençok: 15,00m olacak şekilde değiştirilmesi,  6608 ada, 211,53m2 yüzölçümlü 1 numaralı parselde ise mevcut imar planında ticaret alanı arazi kullanımındaki h:5,5m olan yapı yüksekliğinin Yençok:6.50m olarak değiştirilmesini öneren UİP:2129,94 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.10.2017 tarihli ve 237 sayılı kararıyla uygun görülerek Efeler Belediyesinin 13.10.2017 tarih ve 32540 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:2129,94 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin konut alanında kalan 2116 ada 8 ve 9 numaralı parsellerdeki kısmı için yapılan düzenlemenin mevcut yapı dokusunu bozacak nitelikte Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26(4) maddesine aykırı olması nedeniyle uygun görülmemesi, 6608 ada 1 numaralı parselde ise Yençok:6.50 m. (1 kat) olacak şekilde tadilen onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2116 ada 8 ve 9 parseller ile 6608 ada 1 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:2129,94 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:504

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan tapunun 623 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazı için konut, yol ve otopark olarak düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2016 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam ve h:9.00m yapılaşma koşullu konut kullanımında kalan taşınmazlar için, TAKS/KAKS: 0.40/1.40 Yençok:24.00m, koşullu konut, otopark ve yol düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 239 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 13.10.2017 tarih ve 32543 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,95 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde Yençok:24.00m olarak önerilen bina yüksekliğinin Yençok:21.00 m olarak düzenlemesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 623 ada 2 parselde Konut Alanı ve Otopark kullanımları düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,95 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:505

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, tapunun 1585 parsel numaralı, 7344,55m² yüzölçümlü taşınmazı üzerinde özel eğitim alanı önerilmesi ve alanın güneyinde 10m genişliğinde taşıt yolu düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 30.11.2017 tarihli yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-30061 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi incelenmiştir. Söz konusu parselin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olması ve Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan bütüncül Efeler Belediyesi nazım imar planında kalması dikkate alınarak teklif 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına “ Bütüncül planlama ile devlet karayoluna paralel toplayıcı yol planlaması yapıldığında parsele isabet eden kısım için bila bedel terkin işlemi yapılacaktır.” plan hükmü eklenerek teklifin tadilen onayı ve teklifin yapılaşma koşulları ile ilgili hususların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında görüşülmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 1585 parselin özel eğitim alanı olarak düzenlenmesi ve alanın güneyinde 10 m genişliğinde taşıt yolu düzenlenmesi amaçlı NİP-30061 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:506

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesinde, tapuda 6191 ada 5 parselde kayıtlı toplam 233,00 m² yüzölçümlü alanda bulunan taşınmazın konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=3.00, h:12.00m (3 kat) koşullu konut dışı kentsel çalışma alanında yer alan taşınmaz için, E=3.00, Yençok:12.00m (3 kat) koşullu ticaret kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 217 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 11.10.2017 tarih ve E.31781 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,46 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu görüldüğünden komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 5 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-2130,46 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:507

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada, 30-31-33-34 ve 130 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yol, park, otopark, ticaret alanı ve az yoğunluklu gelişme konut alanı düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 345 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam h=9.00m koşullu konut alanı, park ve otopark alanı kullanımında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS:0.40/1.52 ve Yençok=30.00m(10 kat) plan şartına sahip konut alanı, Yençok=7.50m(1 kat) plan şartına sahip ticaret alanı, yol, park ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile uygun görülerek,  Efeler Belediyesi’nin 06.12.2017 tarih ve E.40713 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,103 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu görüldüğünden komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 2306 ada 30, 31, 33, 34 ve 130 parsellerin konut alanı, ticaret alanı, yol, park ve otopark alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,103 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:508

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Serçeköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, Aydın Valiliği İl İdare Kurulu'nun 02.12.1982 tarih ve 3471 sayılı kararı ile belirlenen Serçeköy Köy Yerleşik Alan Sınırı dâhilinde tapunun 8670,64m² yüzölçümlü 242 parsel numaralı taşınmazı üzerinde Özel Eğitim Tesis Alanı ve otopark alanı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 29.11.2017 tarihli yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-30088 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi kurum görüşleri ile birlikte mevzuata uygun olduğu görüldüğünden komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Serçeköy Mahallesi Köyiçi Mevkii 242 parsel numaralı parsel üzerinde Özel Eğitim Tesis Alanı ve otopark alanı amacıyla hazırlanan NİP-30088 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:509

Komisyon Görüşü: İlimiz Germencik İlçesi Moralı Mahallesi 101 ada 62 parselde akaryakıt tesis alanı amaçlı UİP: 28718 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Germencik Belediye Meclisi’nin 17.10.2017 tarihli ve 68 sayılı kararı ile onaylanmış olup Germencik Belediye Başkanlığı’nın 23.10.2017 tarihli ve 5445 sayılı yazısısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:28718 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 4 nolu plan notu kaldırılarak komisyonumuzca oy birliği ile tadilen uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. Maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi Moralı Mahallesi, 101 ada 62 parselin Akaryakıt Servis İstasyonu olarak düzenlenmesi amaçlı UİP:28718 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:510

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 1309, 1218, 3605 ve 2942 parsellerin bulunduğu konut alanında ada ortasından 7 metre genişliğinde yol açılarak parsellerin yola cephesi olması amacıyla hazırlanan UİP-13405,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 293 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, plan değişikliği için verilen muvafakattan vazgeçildiğine ilişkin ilçe belediyesine verilen talep dilekçesi doğrultusunda UİP-13405,10 plan işlem numaralı tadilatın uygun görüldüğü Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 293 sayılı kararı, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarihli ve 305 sayılı karar ile iptal edilmiş ve Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 11.09.2017 tarihli ve 27668 sayılı yazısı ile 5216 sayılı Kanun gereğince değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13405,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun görüldüğü Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 293 sayılı kararının iptal edilmesine ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 305 sayılı kararının uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi 1309, 1218, 3605 ve 2942 parsellerin bulunduğu konut alanında 7 metre genişliğinde yol belirlenmesine ilişkin UİP-13405,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun bulunduğu Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 293 sayılı kararı ile uygun bulunan plan teklifinin iptal edilmesine ilişkin Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarihli ve 305 sayılı kararı ile ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:511

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 29 L-IVD paftada, 3238 parselin kuzey doğusunda yaklaşık 25 m² büyüklüğünde, yatay:29003-29011, düşey:15586-15578 koordinatları arasında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Meskun Konut Alanları Ayrık Nizam-2 Kat kullanımında kalan alanda trafo alanı belirlenmesine ilişkin UİP-13183,8 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi'nin 17.10.2017 tarihli ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 24.10.2017 tarihli ve E.4788/32860 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13183,8 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi, 3238 parselin kuzey doğusunda Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13183,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:512

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Boyalık Mevkii, 806 ada 140 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Turizm Tesis Alanları (Otel+ Motel +Tatil Köyü) kullanımının Ticaret Alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-3266,37 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,37 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; "Plan onama sınırı içinde ticaret alanında çevre kirletici özelliği olmayan her türlü ticari amaçlı yapı ve tesis yapılabilir. Konut yapılamaz." plan notunun "Plan onama sınırı içinde ticaret alanında konut yapılamaz." şeklinde tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, 806 ada 140 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,37 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:513

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi içerisinde 2949, 2076, 2081, 2486 parseller ve çevresinde yer alan turizm tesis alanı, ticaret alanı park ve konut alanlarından oluşan yaklaşık 18 bin 500 m2 alan için hazırlanan turizm tesis alanı, konut ve park alanı kullanımlarını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi malik ve vekilleri tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.     İlimiz Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi 2081 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan NİP:3266,38 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, alanın yapılanma koşulları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Soğucak Mahallesi içerisinde 2949, 2076, 2081, 2486 parseller ve çevresinde yer alan alanda hazırlanan NİP:3266,38 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:514

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuyucak İlçesi, Yamalak Mahallesi 419 ve 420 numaralı parsellerde, meri imar planındaki 5m’lik yaya yolunun 419 parseldeki mevcut binaya isabet etmesi, bu alanda 5-6m’lik kot farkı bulunması ve yerinde fiilen kullanılan farklı bir yol bulunması gerekçesiyle, söz konusu parsellere isabet eden 5m’lik yaya yolunun fiilen yerinde kullanılan yola kaydırılması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kuyucak Belediye Meclisi’nin 05.10.2017 tarihli ve 2017/59 sayılı kararı ile uygun görülerek, Kuyucak Belediyesi’nin 12.10.2017 tarih ve 1338/2176 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-28900,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak İlçesi, Yamalak Mahallesi, 419 ve 420 parsellerde Yaya Yolu kullanımının kaydırılması amaçlı hazırlanan UİP-28900,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:515

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu 12.12.2017 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tapunun 1970 ada, 2 parselde kayıtlı 108,83 m² yüzölçümlü, 3 parselde kayıtlı 201,41 m² yüzölçümlü, 14 parselde kayıtlı 165,23 m² yüzölçümlü, 17 parselde kayıtlı 147,01 m² yüzölçümlü, 18 parselde kayıtlı 45,56 m² yüzölçümlü arsa vasıflı belediye taşınmazlarının emlak beyan değerlerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1970 ada 2, 3, 14, 17, 18 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:516

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu 12.12.2017 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan tapunun 1973 ada, 1 parselde kayıtlı 212,22 m² yüzölçümlü, 3 parselde kayıtlı 251,74 m² yüzölçümlü, 12 parselde kayıtlı 330,11 m² yüzölçümlü, 13 parselde kayıtlı 195,73 m² yüzölçümlü, 14 parselde kayıtlı 169,57 m² yüzölçümlü, 15 parselde kayıtlı 143,40 m² yüzölçümlü, 16 parselde kayıtlı 117,23 m² yüzölçümlü, 17 parselde kayıtlı 91,06 m² yüzölçümlü, 18 parselde kayıtlı 64,89 m² yüzölçümlü arsa vasıflı belediye taşınmazlarının emlak beyan değerlerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1973 ada 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parsellerde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:517

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahallede bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 12.12.2017 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallede bulunan tapunun 2843 ada, 4 parselde kayıtlı 997,21 m² yüzölçümlü arsa vasıflı belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 2843 ada 4 parselde kayıtlı 997,21 m² yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:518

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi 26 ada 13 parselin kamulaştırılmasından vazgeçilmesi hususu 12.12.2017 tarihinde yapılan Meclis toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesinin Veysipaşa Mahallesinde bulunan, 26 ada 13 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 21. maddesi gereğince kamulaştırılmasından vazgeçilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor hakkında karar alınmak üzere Meclisin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Veysipaşa Mahallesi 26 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:519

Komisyon Görüşü: Kuyucak İlçesi, Merkez Beşeylül Mahallesi, 415 ada 2 ve 12 parsel nolu, kısmen terminal alanında kalan taşınmazların, terminal alanına isabet eden kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırılması hususu 12.12.2017 tarihinde yapılan Meclis toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parsellerin 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına dahil edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra kamulaştırılması oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu rapor hakkında karar alınmak üzere Meclisin onayına arz olunur.

Karar: Kuyucak İlçesi Beşeylül Mahallesi 415 ada 2 ve 12 parsellerde kayıtlı taşınmazların imar planında Terminal alanında kalan kısımlarının kamulaştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:520

Komisyon Görüşü: 12.12.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 inci maddesi uyarınca ekli tabloda yer alan, 2017 mali yılı gider bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerindeki ödenek aktarma işlemi Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.  İş bu rapor hakkında karar alınmak üzere Meclisin onayına arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:521

Komisyon Görüşü: 12.12.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından 2018 yılında su abonelerinden alınması zorunlu olan katı atık bertaraf ücretleri, ek’te sunulduğu şekliyle Komisyonumuzca görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar: Abonelerden alınması zorunlu olan katı atık bertaraf ücretlerinin 2018 mali yılı gelir ücret tarifesine işlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:522

Komisyon Görüşü: Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yardım yapılması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 12.12.2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından üyelikleri tescil edilmiş amatör spor kulüplerine 200.000,000 TL nakdi yardım yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından üyelikleri tescil edilmiş spor kulüplerine yardım edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|