Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI 12.12.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar No:494

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2017 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:495

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2017 tarihli ve 382 sayılı kararında yer alan “konut alanında” ibaresinin “ticaret alanında” olarak değiştirilmesine ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2017 tarihli ve 382 sayılı kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:496

Karar: 5620 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24’ncü maddesi gereğince 1 adet geçici işçinin 2018 yılında 12 ay süre ile çalıştırılmalarını teminen hazırlanan Vize Cetvelleri’nin vize edilmesine ve 5620 sayılı Kanunun 3. Maddesi gereğince 2018 yılında Büyükşehir Belediyemiz norm kadro standartları cetvelinde belirlenen memur norm kadro toplam sayısının yüzde yirmisi oranını geçmeyecek sayıda geçici işçi çalıştırılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:497

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet (Mimarsinan) Mahallesi 1673 ada 8, 9, 11 ve 12 (eski 1673 ada 4 ve 5) parsellerde kayıtlı taşınmazların Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına takas ve trampası ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2014 tarih ve 153 sayılı kararının iptaline toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:498

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/07/2014 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilen Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

|