2018 YILI EVSEL KATI ATIK TRANSFER VE BERTARAF TARİFELERİNE ESAS GEREKÇE VE UYGULAMA RAPORU

06.12.2017

            2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir.

 

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Aydın İli sınırları içinde ortaya çıkan evsel katı atıkları transfer ve bertaraf etme yükümlülüğü Belediyemize verilmiştir.

 

            27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince; evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

            Buna göre; hazırlanan “2018 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri”nin kabulü ve 2018 yılı Ocak ayı itibariyle su faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi hususlarında karar alınması gerektiği,

 

            Ayrıca;

 

- Aydın İli sınırları içinde evsel katı atıkların transfer ve bertaraf edilmesi hizmetleri sonucu oluşan maliyetler baz alınarak hazırlanan “2018 yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri”nin ASKİ Genel Müdürlüğü su ve kuyu atıksu abonesi olan kentsel, kırsal, resmi daireler, okullar, üniversiteler(kamu), devlet hastaneleri ve ticarethanelerden Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 22. maddesi gereğince eşit taksitte su faturaları üzerinden yansıtılması,

 

- Aydın İli sınırları içinde evsel katı atıkların transfer ve bertaraf edilmesi  hizmetlerinden yararlanan kentsel, kırsal, resmi daire , okullar, üniversiteler, devlet hastaneleri, oteller, bankalar, AVM'ler, benzinlikler, jeotermaller, fabrika ve büyük işletmeler, ticarethaneler olarak 13(on üç) başlık altında toplanan, evsel katı atık üreticileri tarafından kullanılan binaların (boş olarak bulunanlar hariç) yıllık evsel katı atık transfer ve bertaraf ücretine tabi olması,

 

- Umuma açık ibadet yerleri (cami vb.), park bahçe sulama ve tarımsal sulama /hayvancılık, müşterek hizmetler  ve 0(sıfır) tüketim abonelerinin bu ücret tarifesinden muaf tutulması,

 

gerektiği görüşündeyiz.

 

            Bilgilerinize arz olunur.

 

 

 

 

 

 

|