Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI 12.10.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:398

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2017 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:399

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında “ Konut Alanları ” nda yapılaşma koşullarına ilişkin plan notlarının 2.16 maddelerinde değişiklik yapılması, Çine Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesinin 28.07.2017 tarihli ve 924 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Çine Belediyesi uygulama imar planı notlarının “çatılar” hakkında hükümlerinde değişiklikler yapılmasına dair UİP-8286,19 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğindeki 2.16.6 maddesinde “en az 90cm olacaktır” kısmının Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olarak “110 cm olacaktır.” olarak değiştirilmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi uygulama imar planları plan notlarında çatılarla ilgili plan notu değişikliğine ilişkin UİP-8286,19 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:400

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ve çevresinde, konut dışı kentsel çalışma alanı, taşıt yolu ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi teklifi, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan meri uygulama imar planında yaya yolu ve konut alanı kullanımında kalan alanda ve 323 ada 4 parselin plansız kısmında ticaret alanı, taşıt yolu ve otopark alanı düzenlenmesi ve ticaret alanına E=0.50, Yençok:7.50m yapılaşma koşulu ile karayolundan 25m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafesi önerilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çine Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesi’nin 18.08.2017 tarih ve 1005 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8286,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi teklifinde 344. sokağın güneyinde yer alan ve 323 ada 3 parselde kalan konut alanının imar hattının mevcut imar planındaki haliyle korunması koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 parselin bir kısmının Ticaret Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-8286,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ilavesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:401

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 15738 ve 15739 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Küçük Sanayi Alanları, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Park ve Yeşil Alan, Yol ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-28955 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-28955 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 15738 ve 15739 parsellerin Küçük Sanayi Alanları, Ticaret Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Park ve Yeşil Alan, Yol ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-28955 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:402

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Gevrek Mevkii tapuda 945 ada 37.300,73 m2 yüzölçümlü 3 numaralı parselin E=1.20 Yençok=6 kat yapılaşma koşullu Turizm tesis alanı, 11.413,08 m2 yüzölçümlü 4 numaralı parselin E=0.20 Yençok=5.50 metre yapılaşma koşullu Günübirlik tesis alanı ve 14.857,78 m2 yüzölçümlü 5 numaralı parselin park alanı olarak belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-4673,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 07.06.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile emsal ve kat artışı ile yürürlükteki nazım imar planı ile teklif edilen uygulama imar planı arasında uyuşmazlık olduğu gerekçesi ile uygun bulunmamış, Didim Belediye Başkanlığı’nın 20.07.2017 tarih ve 1680 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun bulunmadığı, Didim Belediye Meclisi’nin 07.06.2017 tarih ve 65 sayılı kararının uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 945 ada 3, 4 ve 5 parsellerde yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin UİP-4673,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 07.06.2017 tarihli ve 65 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:403

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Gevrek Mevkii, 2224, 2225, 2226, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239 ve 2241 numaralı imar adalarının 1 parsel numaralı taşınmazlarında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4675,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarih ve 79 sayılı kararı ile "iki ada arasındaki çekme mesafelerinin yetersiz olduğu" gerekçesi reddedilerek Didim Belediye Başkanlığı’nın 26.07.2017 tarih ve E.1733 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisi’nin UİP-4675,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin 05.07.2017 tarihli ve 79 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Gevrek Mevkii, 2224, 2225, 2226, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239 ve 2241 numaralı imar adalarının 1 parsel numaralı taşınmazlarında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4675,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 05.07.2017 tarih 79 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:404

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi Didim Mahallesi 2013 ada 2 parselde Lise (İmam Hatip Lisesi) kullanımı amaçlı hazırlanan UİP:4675,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 101 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Didim Belediye Başkanlığının 25.09.2017 tarihli ve E.2429 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli ve 101 sayılı kararı ile uygun bulunan UİP:4675,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi Didim mahallesinde 2013 ada 2 parsele ilişkin UİP:4675,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:405

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Adnan Menderes(G.Hisar) Mahallesi, 17L-IV paftada, Namık Kemal Bulvarı üzerinde, park alanının kuzeybatı köşesinde yaklaşık 25 m² büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli ve 141 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 24.08.2017 tarihli ve E.15526 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,44 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Adnan Menderes Mahallesi, Namık Kemal Bulvarı üzerinde yer alan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2130,44 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:406

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 17L-II paftada, 620 sokak üzerinde, park alanının güneydoğu köşesinde yaklaşık 25m² büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli ve 140 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 24.08.2017 tarihli ve E.15524 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 620. sokak üzerinde yer alan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2130,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:407

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Girne Mahallesi, 19K-I paftada, Meşrutiyet Bulvarı üzerinde, park alanının güneybatı köşesinde yaklaşık 25 m² büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli ve 138 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 24.08.2017 tarihli ve E.15518 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,88 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Girne Mahallesi, Meşrutiyet Bulvarı üzerinde yer alan Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,88 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:408

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesinde 2352,97 m² yüzölçümlü, 1845 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı meri nazım imar planında az yoğun gelişme konut alanında kalan taşınmazın yaklaşık 365 m²’lik kısmının sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan NİP-5946,24 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5946,24 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 1845 ada 4 parselin bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-5946,24 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:409

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet (M.Sinan) Mahallesi, 19J-I paftada, 2375 sokak üzerinde, imar planında spor alanında kalan 2431 ada, 1 parselde, yaklaşık 25 m² büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli ve 139 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 24.08.2017 tarihli ve E.15520 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,93 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi, 2375. sokak üzerinde yer alan Spor Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP: 2129,93 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:410

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinin, Tepecik Belediyesi Meclisi tarafından onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında M19B18C-1B, 2A ve 2B paftalarında yeni çevre yolu ile ASTİM Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan parsellerde uygulamaya dönük sorunların giderilmesi amaçlı yol düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih 91 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 11.08.2017 tarihli ve E.23670 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-11805,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği incelenmiş olup,  imar planı değişikliği onama sınırının Astim OSB sınırı dışında kalacak şekilde düzeltilmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi ve OSB planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amaçlı hazırlanan UİP-11805,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:411

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, Doğu Gazi Bulvarında, tapunun 30 pafta, 1930 ada 4 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanında kalan taşınmaz için, konut+ticaret (TİCK) kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-8757,3 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi karma kullanım ile birlikte yapı yoğunluğu artışı getirdiğinden komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.  İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1930 ada 4 parselin Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-8757,3 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:412

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Zafer Mahallesinde 2012 yılında 3. Derece arkeolojik sit alanından çıkarıldığı için plansız alan durumunda olan yaklaşık 66 ha büyüklüğündeki alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygun görüldüğü Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih 148 sayılı kararı ile daha sonra bu planın nazım imar planına uygun hale getirilerek yeniden değerlendirilmesi hakkındaki 06.07.2017 tarih 176 sayılı kararları Efeler Belediyesince Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, söz konusu kararlar ve imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3. Derece arkeolojik sit alanı iken Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile sit sınırı dışına alınan Zafer Mahallesinde 66 ha alanın plansız kalması nedeniyle Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı belediye meclisinin 11.08.2016 tarih 287 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Efeler Belediyesince hazırlanmış, bu plan Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih 148 sayılı kararı ile önce uygun görülmüş sonra 06.07.2017 tarih 176 sayılı kararı ile bu planın nazım imar planına uymadığı gerekçesi ile yeniden hazırlanmak üzere meclis kararının iptaline karar verilmiştir. Söz konusu kararlar ve uygulama imar planı teklifi birlikte değerlendirildiğinde Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih 148 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, onaylı nazım imar planına uygunluk sağlayacak şekilde;

1-En batıdaki sosyal tesis alanı yapı adasının Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi,

2-Diğer üç adet sosyal tesis alanının yapılaşma koşullarının E=2.00 Yençok=16.50 (beş kat) olarak değiştirilmesi

3-Plan hükümlerinin 3. Maddesine “Tabii zeminden kotlandırma yapılacaktır.” Koşulunun eklenmesi değişikliklerinin yapılarak UİP:26598 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tadilen onayı, Efeler Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih 176 sayılı kararının ise konusuz kaldığından iadesi oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde sit sınırından çıkartılan alana ait UİP:26598 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygun olduğuna dair 02.06.2017 tarih 148 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile planın iptaline ilişkin 06.07.2017 tarih 176 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:413

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 109 ada 21 ve 22 parsellerde kayıtlı, meri uygulama imar planında E:3.00 Yençok:20.50 m koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımında kalan alanın, ticaret alanı olarak planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-28930 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 109 ada 21 ve 22 parsellere ilişkin ticaret alanı amaçlı NİP-28930 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:414

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi 106 ada 5, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsellerde ayrık nizam üç kat, yan bahçe mesafesi 3 metre, ön bahçe mesafesi 5 metre (5 / A-3 / 3) belirlenmiş konut alanının TAKS=0.40, KAKS=1.24 Yençok=15.50m (5 kat), kuzey ve batı cephelerden 8 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma koşullarına dönüştürülmesine ve kuzeydeki 5 metre genişliğindeki yaya yolunun ve batıdaki 6 metre genişliğindeki yaya yolunun 7 metreye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan UİP-6620,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İncirliova Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 15.08.2017 tarih ve 2559 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-6620,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 106 ada 5, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsellerde yer alan Konut Alanında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi ve yaya yollarının genişliklerinin arttırılması amaçlı UİP-6620,28 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:415

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Alemler Mahallesi, Suluçukur mevkiinde tapunun 90 parselinde kayıtlı, 51.490m² yüzölçümlü alanda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) için enerji üretim tesisi düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimizin 22.09.2016 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan GES alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Karacasu Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun görülerek,  Karacasu Belediyesi’nin 28.08.2017 tarih ve 1311 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-27089 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi, Alemler Mahallesi, 90 parselde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesis alanı (GES) belirlenmesi amaçlı UİP-27089 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:416

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi, Yeni Mahalle mevkii, 2235.50 m2 yüzölçümlü 3083 numaralı parsel üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olarak belirlenen alanda, söz konusu alana ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile mevcut arazi kullanım kararının “Park ve Yeşil Alana” dönüştürülmesi hususunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:8805,3 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi, 3083 numaralı parselin Park ve Yeşil Alan olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP:8805,3 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:417

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 372 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 378 ada 1 parsel, 695 ve 696 parsel numaralı taşınmazların yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “5/A-2/3(Ayrık Nizam-2 Kat), TAKS/KAKS:0,20/0,40 yapılaşma koşullu Gelişme Konut Alanları, Park Alanı, Yol” kullanımının iptaline yönelik alınan Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 20.12.2011 tarihli ve 2011/2325 sayılı kararı doğrultusunda mülga Davutlar Belediye Meclisi’nin 07.01.2009 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylı plan koşullarına geri dönülmesi amaçlı UİP-13405,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13405,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahallesi, 378 ada 1 parsel, 372 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile 695 ve 696 parsellerde Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2011/2325 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan UİP-13405,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:418

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi 1828 parsele ilişkin hazırlanan UİP:13183,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli ve 320 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediyesi’nin 12.09.2017 tarihli ve E.4049/27780 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  İlimiz Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi 1828 parselde mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen imar planlarının yerine yeniden hazırlanan UİP:13183,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca incelenmiş olup hazırlanan plan teklif ile değişiklikler öncesi yoğunluklar ve ada kenarı hatlarına dönüldüğü anlaşıldığından teklif oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesinde imar planları mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen 1828 parsele ilişkin UİP:13183,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:419

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan 199,90 m2 yüzölçüme sahip 786 ada 83 numaralı parselde bulunan trafo alanı kullanımının ve parselin batısındaki yaklaşık 30 m2 yüzölçümlü kamuya ait toplamda yaklaşık 230 m2 yüz ölçümüne sahip alanın her cephesinden 3 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş blok nizam üç kat (BL-3) turizm alanı (otel) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan UİP-13182,73 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarihli ve 301.05/292 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 04.08.2017 tarihli ve 24711 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,73 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 786 ada 83 parselin Otel Alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-13182,73 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar No:420

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Karaova Mevkii’nde 953 ada 5 parselde konut ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan UİP-13182,76 plan işlem numaralı uygulama imar planı değişikliği teklifi, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 301.05/318 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 27773 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Öneri uygulama imar planı değişikliği ile alanın kuzeyindeki yaklaşık 1042 m² yüzölçümlü çocuk bahçesi kullanımındaki alanın kaldırılarak, 200 m güneye taşındığı ve iki konut adası arasında bulunan 4 metre ve 7 metre genişliğindeki yaya yollarının kaldırıldığı, bu kısımdaki konut alanı kullanımları birleştirilerek yaklaşık 20.250 m2 yüzölçümlü ayrık nizam iki kat, ön bahçe mesafesi 5 metre, komşu bahçe mesafesi 3 metre (5 / A-2 / 3), TAKS=0.25 KAKS=0.50 yapılaşma koşullarına sahip tek bir konut adası oluşturulduğu, güneydoğudaki yaklaşık 630 m2 sıyrık konut parsellerinin otopark alanı olarak ayrıldığı ancak imar planı değişikliği sınırı içine dahil edilmediği tespit edilmiştir. UİP-13182,76 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile belirlenen otopark alanının uygulanabilir olmadığı, değişiklik sınırının tadilatın tamamını kapsamadığı ve teklif nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 953 ada 5 parselde yer alan konut ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-13182,76 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:421

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 ve 2414 parsel numaralarında kayıtlı “Ayrık Nizam-2 Kat, ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m (5/A-2/3), TAKS:0,20 KAKS:0,40 Seyrek Yoğunluklu Konut Alanları” kullanımlı taşınmazların yer aldığı imar adasında ada orta çizgisinin kaldırılması amaçlı hazırlanan UİP:13405,9 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarihli ve 301.05/268 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 11.07.2017 tarih 20694 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13405,9 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Soğucak Mahallesi, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 ve 2414 parsel numaralarında kayıtlı imar adasında ada orta çizgisinin kaldırılmasına ilişkin UİP-13405,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:422

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 307 ada 10 numaralı 3620,78 m2 yüzölçümlü parselin doğu cephesindeki 7 metre genişliğindeki yolun imar hattı düzeltilerek 10 metre genişliğe çıkarılmasına ilişkin hazırlanan UİP-13182,71 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarihli ve 301.05/270 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 11.07.2017 tarihli ve 20707 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,71 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 307 ada 10 parselin doğu cephesinde yer alan yolda düzenleme yapılması amaçlı UİP-13182,71 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:423

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 455 ada 84 numaralı konut alanı kullanımında kalan parselde Y:30928-30933 X:33223-33228 koordinatları arasında 5m x 2,5m genişliğinde trafo alanı belirlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-13182,69 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisi’nin 04.07.2017 tarihli ve 301.05/263 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 11.07.2017 tarihli ve 20718 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,69 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 455 ada 84 parselde Konut Alanı içerisinde Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13182,69 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:424

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Yayla mahallesi, Çömlekçi Mevkiinde 497 ve 498 parsellerin doğusunda bulunan terki yapılmış yaklaşık 240 m2 yüzölçümüne sahip park alanında yaklaşık 65 m2 yüzölçümüne sahip trafo alanı belirlenmesine amacıyla hazırlanan UİP-13182,72 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarihli ve 301.05/290 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 04.08.2017 tarihli ve 24708 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,72 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Yayla Mahallesi 497 ve 498 parsellerin doğusunda yer alan Park Alanında Trafo Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-13182,72 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:425

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde 323, 1980, 1978, 1976, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1973, 1962, 1981, 1965, 1964, 1967, 1968, 1969 adalar muhtelif parseller ve çevresi (S.S. Uydukent Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine ait arsalar ve çevresine) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarihli ve 311 sayılı kararı ile onaylanmış ve 05.09.2017 tarihinde askıya çıkartılmıştır. Planlar askı süresinin bitimi olan 04.10.2017 tarihinde Kuşadası Kaymakamlığı’nın (Malmüdürlüğü) 04.10.2017 tarihli ve 3255 sayılı yazısı ile itirazlı olarak askıdan indirilmiştir. İtiraz Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Ortalama bir belde nüfusuna ilişkin hazırlanan bir planlama çalışmasında bulunan kamu menfaati göz önüne alındığında parsel bazında kullanım kararlarının irdelenmesinin planlama ilke ve esaslarına uyum göstermediği, planların yalnızca iptal edilen alan değil çevresi ile birlikte ele alınmasının hem planlama ilke ve esaslarına uygunluk hem de mahkeme kararında belirtilen hususlara uygunluk sağlanması açısından yerinde bir düzenleme olduğu değerlendirilmiştir.

Buna rağmen parseller tek tek değerlendirildiğinde parsellerin çoğunun eski planlarda bulunan kullanım kararlarının korunduğu 393 adada bulunan 93 parselin zaten okul alanı ve yol olarak kullanıldığı, 95 ve 92 parsellerin tamamına yakınının plan dışında olduğu; 82, 101 ve 102 parsellerin büyük bölümünün plan dışı olduğu, planda kalan kısımlarda eski plan kararlarının korunduğu, 82 parselde konut kullanımı getirildiği, 94 parselin eski kullanım kararında kaldığı, 91 parselin ise özel donatı alanı olarak değerlendirilmiş olması sebebi ile hazine menfaatlerinin korunduğu anlaşılmış ve NİP: 3266,28 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz komisyonumuzca oybirliği ile reddedilmiştir.        İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde 323, 1980, 1978, 1976, 1974, 1975, 1970, 1971, 1972, 1973, 1962, 1981, 1965, 1964, 1967, 1968, 1969 adalar muhtelif parseller ve çevresi (S.S. Uydukent Konut Yapı Kooperatifleri Birliğine ait arsalar ve çevresine) ilişkin hazırlanan NİP: 3266,28 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliğine askı süresi içinde yapılan itiraz ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:426

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Aydınoğlu Mahallesi, Kargılıdere mevkiinde bulunan 130.227,00 m² yüzölçümlü, tapunun 446 ada, 10 numaralı parseli üzerinde 4 adet 999 kW gücünde güneş enerjisi santrali kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-29014 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak İlçesi Aydınoğlu Mahallesi Kargılıdere Mevkii 446 ada 10 parsele ilişkin NİP-29014 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:427

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesinde tapuda 255 ada 1 parselde kayıtlı, toplam 3840,35m² yüzölçümlü alanda bulunan taşınmazın özel eğitim tesis alanı olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2017 tarih ve 273 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m, 0.30/0.90 koşullu konut alanı kullanımında kalan taşınmazın, özel eğitim alanı olarak düzenlenmesi ve alana E= 0.90, Yençok= 17.00(4 kat) yapılaşma koşulu önerilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesi’nin 11.09.2017 tarihli ve 3730 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Karar: Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 255 ada 1 parselin Özel Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-8226,40 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:428

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 19K-I paftada, 715 ada 1 parselin doğusunda yaklaşık yatay:29670-29679, düşey:28816-28827 koordinatları arasında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kamuya terki yapılmış park kullanımında kalan alanda yaklaşık 35 m² büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin UİP-887,58 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi'nin 05.05.2017 tarihli ve 2017/5-72 sayılı kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,58 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin; “ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 03.05.2017 tarih ve 15509 sayılı görüşünde belirtilen hususlara uyulacaktır.” şeklinde plan notu eklenerek tadilen onaylanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 715 ada 1 parselin doğusunda bulunan park alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-887,58 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:429

Komisyon Görüşü: Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.04.2017 tarih 6309 sayılı ve Söke Belediye Meclisi'nin 07.07.2017 tarih 2017/07-90 sayılı kararları ile uygun bulunan; Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 233 ada 1 numaralı parselde kayıtlı tescilli taşınmazın mülkiyet sınırlarının korunması amaçlı UİP-887,60 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Başkanlığı'nın 11.08.2017 tarihli ve E.22440 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,60 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 233 ada 1 parselde kayıtlı tescilli taşınmazın mülkiyet sınırlarının korunması amaçlı UİP-887,60 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:430

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Dalaca Boğazı Mevkii 571 ada 1 parselde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesis alanı (GES) orman alanı, trafo alanı ve parselin kuzeyinde 10 metre genişliğinde taşıt yolu belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-27210 plan işlem numaralı uygulama imar planı teklifi, Söke Belediye Meclisi’nin 04.08.2017 tarihli ve 2017/8-108 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Söke Belediye Başkanlığı’nın 15.09.2017 tarih ve 25407 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-27210 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 571 ada 1 parselde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesis alanı (GES), orman alanı, trafo alanı ve taşıt yolu belirlenmesi amaçlı UİP-27210 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:431

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi Konak Mahallesi, 21K-III paftada, yatay:30130-30138, düşey:30446-30454 koordinatları arasında, 30 ada 1 parselin kuzeyinde yaklaşık 25m² büyüklüğünde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park kullanımında olan alanda doğalgaz regülatör alanı belirlenmesine ilişkin UİP-887,59 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisi'nin 05.05.2017 tarihli ve 2017/5-63 sayılı kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,59 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi; koordinatlı geotiff formatında sunulmadığı, planlama alanında veya komşuluğunda tescil edilmiş doğal, kültürel, tarihi ve tabiat varlıkları ile sit alanı bulunup bulunmadığına ilişkin Aydın Müze Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşleri bulunmadığından mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Konak Mahallesi, 30 ada 1 parselde Park Alanında Doğalgaz Regülatör Alanı belirlenmesi amaçlı UİP-887,59 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:432

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Güzeltepe Mahalle Muhtarı Ali ORMANCI’ nın başvurusu üzerine Güzeltepe Mahallesinde bulunan meydana “Bağışçı Adil YAŞAR” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Söke İlçesi Güzeltepe Mahallesinde bulunan meydana “Adil YAŞAR Meydanı”  isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

 

Karar: Söke İlçesi, Güzeltepe Mahallesinde bulunan meydana “Adil YAŞAR” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:433

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 1944 ada, 11 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 10.10.2017 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  Efeler İlçesi, Mesudiye Mahallesi tapunun 1944 ada, 11 parselde kayıtlı 169,92 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi, Mesudiye Mahallesi 1944 ada 11 parselde kayıtlı 169,92 m² yüzölçümlü Belediyemiz taşınmazının satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:434

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 1965 ada, 11 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 10.10.2017 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  Efeler İlçesi, Ata Mahallesi tapunun 1965 ada, 11 parselde kayıtlı 68,33 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi, Ata Mahallesi 1965 ada 11 parselde kayıtlı 68,33 m² yüzölçümlü Belediyemiz taşınmazının satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:435

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1924 ada, 1 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 10.10.2017 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1924 ada, 1 parselde kayıtlı 1.103,83 m² yüzölçümlü taşınmazın 348,17 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1924 ada 1 parselde kayıtlı 1.103,83 m² yüzölçümlü taşınmazın 348,17 m²’lik Belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:436

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi Orta Mahalle 756 ada 66 parsel kayıtlı 20.375,22 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Park ve Botanik Bahçe işletilmesinin AYBEL’ e devri hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 10.10.2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın 26'ncı maddesi gereği, Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, Efeler İlçesi Orta Mahallede bulunan tapunun 756 ada 66 parsel numarasında kayıtlı 20.375,22 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Park ve Botanik Bahçe işletmesinin; elde edilecek vergi sonrası net karın %50 'sinin takip eden yılın ilk üç ayında Büyükşehir Belediyemiz hesaplarına aktarılması kaydıyla, 10 yıl süre ile, Belediyemize ait AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletmesinin devredilmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 756 ada 66 parsel kayıtlı 20.375,22 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Park ve Botanik Bahçe işletmesinin AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:437

Komisyon Görüşü: 10.10.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;           Bozdoğan Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi uyarınca ekli tabloda yer alan, 2017 mali yılı gider bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerindeki ödenek aktarma işlemi Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Bozdoğan Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:438

Komisyon Görüşü: Bölgemiz tarihsel kültüründe önemli bir yer tutan ve ata sporumuz olan, geleneksel olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanan deve güreşleri etkinliklerde kullanılmak üzere 250.000-TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aralık ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan deve güreşi etkinliklerine ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|