Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı I. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI 10.10.2017

TARİHLİ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:395

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:396

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 375 sayılı kararının karar kısmının “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin (e) bendi gereği yapılmakta olan ve yapılacak olan yatırımlarımızın finansmanında kullanılmak üzere 250.000.000,00 TL iç borçlanma yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığından onay alınmasına” olarak düzeltilmesine ve 14.09.2017 tarih ve 375 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:397

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yapacağı her türlü faaliyet ve hizmetler için, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci Maddesinin (b) bendinde verilen yetki ile 10/7/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2017 tarih ve 204 sayılı kararı ile kabul edilen ve Sayıştay Görevli Dairesinin görüşleri doğrultusunda bazı maddeleri yeniden düzenlenen “Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekleme ve Faaliyet Yönetmeliği” nin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 

|