Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI 14.09.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:334

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:335

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 103 ada 65 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın “Turistik Tesis Alanı”  kullanımının “Gelişme Konut Alanı ( 251-400 kişi/ha), Park ve Yeşil Alan, Sağlık Alanı ve Eğitim Alanı” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-3266,35 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,35 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde park alanı yüzölçümünün 4.500 m² olacak şekilde düzenlenerek tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 103 ada 65 numaralı parsele ilişkin NİP-3266,35 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:336

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi'nin 04.07.2017 tarihli ve 262 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan; Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 124 ada 41 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planlarında; “Bitişik Nizam, 4-Kat (B-4) Konut Alanı” ve “güney cephesinden 15m, güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinden 3m bahçe mesafeli, Blok Nizam 5-Kat (BL-5) Konaklama Tesis Alanları” kullanımlarında yer alan taşınmazın "güney cephesinden 15m, güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinden 3m bahçe mesafeli, Bitişik Nizam 4-Kat (B-4) Gelişme Konut Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,68 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 11.07.2017 tarihli ve 20680 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,68 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, “Yapılaşma Koşulları; Bitişik Nizam 4 kattır. Parselde yapılacak olan yapının Taban Alanı 387 m²’yi, Emsal Alanı 1548 m²’yi geçemez.” şeklindeki 2 numaralı plan notu “Yapılaşma Koşulları; Bitişik Nizam 4 kattır. Parselde yapılacak olan yapının Taban Alanı 387 m²’yi, Toplam İnşaat Alanı 1500 m²’yi geçemez.” olacak şekilde tadilen komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 124 ada 41 parselin gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,68 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:337

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi UİP-11800 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan notlarına “1- Cephe boyunca ticaret taraması olan yapı adalarında zemin katlar ticaret olarak yapılaşacaktır. 2- Kat adedi belirtilen parsellerde en çok yükseklik h= (kat adedi*3 +0.5 m.) formülüne göre hesaplanacaktır. Yükseklik belirlenen parsellerde ise en çok kat adedi_belirlenen yükseklik (h)/3 formülüne göre hesaplanır.” hükümlerinin ilave edilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 29.06.2017 tarih ve 18642 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Çeştepe 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi kapsamında yol boyu ticaret ile ilgili uyumsuzluk oluştuğundan ve yükseklikler ile ilgili Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki ilgili hükümler doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun olacağı görüldüğünden UİP-11800,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, uygulama imar planlarının plan notlarına yeni hükümler ilave edilmesi amaçlı UİP-11800,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:338

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesinde, mülga Çeştepe Belediyesinin 10.07.2012 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hale getirilmesi amaçlı hazırlanan UİP:11800,8 PİN işlem no’lu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih 151 sayılı kararı ile uygun görülerek Efeler Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Efeler Belediyesince sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde içinde kültür vakfı yapısı bulunan ve teklif planda sosyal tesis olarak gösterilmiş alanın kültürel tesis alanı olarak değiştirilmesi, plan kapsamında konusu olmayan ve aşağıda belirtilen plan notlarının kaldırılması ve maddi hataların düzeltilmesi kaydıyla revizyon plan teklifinin tadilen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

-1. Maddede “kitle” ye ilişkin ifadelerin kaldırılarak maddenin düzeltilmesi

-2. Maddede “(Y) düzeni konut alanlarında (A) düzeni konut yapılabilir” olarak gereken düzeltmenin yapılması

-14., 15., 27., 28. Maddelerin kaldırılması

İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hale getirilmesi amaçlı hazırlanan UİP:11800,8 PİN işlem numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla ile karar verildi.

Karar No:339

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Dalama Mahallesi UİP-11802 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının plan notlarına “1- Cephe boyunca ticaret taraması olan yapı adalarında zemin katlar ticaret olarak yapılaşacaktır. 2- Kat adedi belirtilen parsellerde en çok yükseklik h= (kat adedi*3 +0.5 m.) formülüne göre hesaplanacaktır. Yükseklik belirlenen parsellerde ise en çok kat adedi belirlenen yükseklik (h)/3 formülüne göre hesaplanır.” hükümlerinin ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli ve 41 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 29.06.2017 tarihli ve 18653 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Dalama imar planlarında cephe boyunca ticaret taraması bulunmadığından plan notunun planla ilişkisi olmadığı, yükseklikler ile ilgili Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki ilgili hükümler doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun olacağı görüldüğünden UİP-11802,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Dalama Mahallesine ait uygulama imar planlarının plan notlarına yeni hükümler ilave edilmesi amaçlı UİP-11802,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:340

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 28 ve 29 numaralı parsellerde kayıtlı, meri imar planında belediye hizmet alanı, gelişme konut alanı ve taşıt yolu kullanımında kalan taşınmazlar üzerinde konut alanı, park ve ticaret alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-2129,85 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde 28 parsel hissedarı tarafından imar planı değişikliğinde kat yüksekliği artışına gidilmemesi ve sözleşmeye uyularak haklarının korunması gerekçesiyle itirazda bulunulmuştur ve söz konusu itiraz Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 196 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 09.08.2017 tarihli ve 24376 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-2129,85 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun görülmediğine ilişkin Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarihli ve 196 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kadıköy Mahallesi 28 ve 29 parsellere ait UİP-2129,85 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin 03.08.2017 tarih 196 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:341

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi UİP-11797 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan notlarının 12. maddesinde yer alan “Konut alanlarında maksimum kat yüksekliği 3.50m’dir.” plan hükmünün “Kat adedi belirtilen adalarda en çok yükseklik h=(kat adedi*3)+0,50 formülüne göre hesaplanacaktır. Yükseklik belirtilen parsellerde ise en çok kat adedi= belirlenen yükseklik (h)/3 formülüne göre hesaplanır.” olarak değiştirilmesi ve plan notlarına “Cephe boyunca ticaret taraması olan alanlarda zemin katlar ticaret olarak yapılaşacaktır.” hükmünün ilave edilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 29.06.2017 tarih ve 18646 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Ovaeymir 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında cephe boyu ticaret alanları ile ilgili plan notu bulunduğu ve yükseklikler ile ilgili Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki ilgili hükümler doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun olacağı görüldüğünden UİP-11797,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Ovaeymir Mahallesi, uygulama imar planlarının plan notlarına yeni hükümler ilave edilmesi amaçlı UİP-11797,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:342

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi UİP-11805 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan notlarına “1- Cephe boyunca ticaret taraması olan yapı adalarında zemin katlar ticaret olarak yapılaşacaktır. 2- Kat adedi belirtilen parsellerde en çok yükseklik h= (kat adedi*3 +0.5 m.) formülüne göre hesaplanacaktır. Yükseklik belirlenen parsellerde ise en çok kat adedi_belirlenen yükseklik (h)/3 formülüne göre hesaplanır.” hükümlerinin ilave edilmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 29.06.2017 tarih ve 18651 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-11805,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Tepecik imar planlarında ticaret alanları ile ilgili plan notu ile çeliştiğinden ve yükseklikler ile ilgili Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki ilgili hükümler doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun olacağı görüldüğünden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planlarının plan notlarına yeni hükümler ilave edilmesi amaçlı UİP-11805,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:343

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesinde, mevcut uygulama imar planında, 19P-III ve 19R-IV paftalarının birleştiği 405 numaralı yapı adasının güney kısmında, pafta birleşim yerinin doğu tarafında yapılaşma koşulu ayrık nizam 3 kat verilmişken, batı tarafında sehven ayrık nizam 2 kat verildiği, bu bakımdan eşitsizliğin giderilmesi yönünde 405 no’lu yapı adasının 19R-IV paftasında kalan güney kısmına da ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşulu verilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Efeler Belediye Meclisi’nin 06.04.2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 05.07.2017 tarih ve 18629 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-10251,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, 405 adada yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-10251,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:344

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına “5- Kat adedi belirtilen parsellerde en çok yükseklik H:(Kat Adedi*3+0,5m.) formülüne göre hesaplanacaktır. Yükseklik belirlenen parsellerde ise en çok kat adedi: Belirlenen yükseklik (H)/3 formülüne göre hesaplanır.” hükmünün ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 29.06.2017 tarih ve 18655 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-10251,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, yükseklikler ile ilgili olarak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki ilgili hükümler doğrultusunda uygulama yapılmasının uygun olacağı görüldüğünden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, uygulama imar planlarının plan notlarına yeni hükümler ilave edilmesi amaçlı UİP-10251,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:345

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada, 30-31-33-34 ve 130 numaralı parsellerde kayıtlı, meri nazım imar planında yol, park, otopark ve az yoğunluklu gelişme konut alanında kalan taşınmazların, yol, park, otopark, ticaret alanı ve az yoğunluklu gelişme konut alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5946,21 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi, 2306 ada, 30, 31, 33, 34 ve 130 numaralı parsellerin az yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı, yol, park ve otopark alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-5946,21 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:346

Komisyon Görüşü: : İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Efeler) Mahallesi Çevre Bulvarı üzerinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında kalan alanda trafo kurulması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihli ve 169 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 11.07.2017 tarihli ve 20246 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,91 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 06.07.2017 tarih ve 169 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet (Efeler) Mahallesi Çevre Bulvarı üzerinde UİP-2129,91 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 06.07.2017 tarihi ve 169 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:347

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesinde,17KII imar paftasında 1223 sokak üzerinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında kalan alanda trafo kurulması amaçlı hazırlanan UİP-2129,90 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 170 sayılı kararı uygun görülerek onaylanmak üzere bila tarih ve 20253 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,90 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesinde park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,90 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:348

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, Hayrat Caddesi üzerinde, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı kullanımında kalan alanda trafo kurulması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 11.07.2017 tarihli ve 20246 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin UİP-2129,92 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 06.07.2017 tarih ve 171 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesinde park alanında trafo alanı belirlenmesi amaçlı UİP-2129,92 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 06.07.2017 tarihli ve 171 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:349

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi sınırları içerisinden geçen 154 kV Germencik TM – Aydın TM EİH güzergahının Camikebir Mahallesi sınırları içerisinden geçen güney-batı kısmına ilişkin NİP-5162,8 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü'nün 19.06.2017 tarihli ve E.238843 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5162,8 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.     

Karar: Germencik İlçesi Camikebir Mahallesinden geçen 154 kV Germencik TM - Aydın TM Enerji İletim Hattı güzergah değişikliğine ilişkin NİP-5162,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:350

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Turanlar Mahallesi 120 ada 43 parselde E=0.10 Yençok=6.50m batısından 5 metre, diğer cephelerden 3 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı ve 10 metre genişliğinde taşıt yolu belirlenmesine ilişkin UİP-27785 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Germencik Belediye Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarihli ve 4349 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-27785 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi Turanlar Mahallesi, 120 ada 43 parsele ilişkin UİP-27785 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:351

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesi Çayiçi Mevkii 246 ada 47 numaralı 8619,93 m2 yüzölçümlü parselin Sınırteke Köy Yerleşik Alan sınırında kalan yaklaşık 8030 m2 yüzölçümlü kısmında ayrık nizam 2 kat, ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre (5/A-2/3), TAKS:0.25, KAKS:0.50 yapılaşma koşullarında konut alanı, park, otopark ve yol belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-26728,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarihli ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, İncirliova Belediye Başkanlığı’nın 19.06.2017 tarihli ve E.1937 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-26728,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi Sınırteke Mahallesi, 246 ada 47 parselin Sınırteke Köy Yerleşik Alan Sınırı içerisinde kalan kısmının Konut Alanı, Park, Otopark ve Yol olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-26728,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:352

Komisyon Görüşü: İlimiz, Koçarlı İlçesi, Yeni Mahalle, Bağarası Asfaltı Mevkii tapuda 128 ada 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsellerde kayıtlı toplamda yaklaşık 3331 m² yüzölçüme sahip alanın park kullanımının her cepheden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş TAKS=0.25 KAKS=1.20 Yençok=15.50 m yapılaşma koşullarında konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP-9841,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Koçarlı Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Koçarlı Belediye Başkanlığı’nın 15.06.2017 tarihli ve 1059 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-9841,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun görülmediği Koçarlı Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih ve 35 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Koçarlı İlçesi Yenimahalle, 128 ada 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 parsellere ait UİP-9841,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 02.06.2017 tarih 35 sayılı Koçarlı Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:353

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi, 411 ada 1,2 ve 3 numaralı parselleri kapsayan alanda yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki bina kitlesinin kaldırılması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-13183,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13183,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde yer alan yapılaşma şartlarının Güzelçamlı 1/1000 ölçekli imar planında yer alan gösterimlere aykırılık teşkil edeceğinden 5/A-4/3 ibaresinin A-4 şeklinde düzenlenerek TAKS/KAKS: 0,39/1,56 ibaresinin kaldırılması ve 2 numaralı plan notunun “Planlama alanı dahilinde konut alanında yapılaşma koşulları A-4 (Ayrık nizam-4 kat) olarak uygulanacaktır.” şeklinde düzenlenmesi koşuluyla tadilen onaylanmasına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi, 411 ada 1, 2 ve 3 parsellerde mevcut plandaki kitle gösteriminin kaldırılması amaçlı UİP-13183,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:354

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesinde, 2367 ada 1 parsel ve 198 ada 6, 7, 30 parsellerin tercihli yerleşme alanları (konut + turistik) kullanımın ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-3266,30 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,30 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kapsamında sunulan 1/1000 ölçekli bilgi paftasında ticaret fonksiyonuna dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ile ulaşımın sağlandığı, önerilen ticaret kullanımının parselin kavşakta olduğu da dikkate alındığında karayolunda araç yoğunluğu oluşturacağı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokacağı gerekçeleri ile komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, 198 ada 6, 7 ve 30 parseller ile 2367 ada 1 parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,30 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:355

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1717 ada 1 parselin güneyinde yer alan park kullanımında doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,70 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,70 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde paftalarda yer alan plan notları ile plan açıklama raporunda bulunan plan notlarının birbirinden farklı olduğu, Kuşadası Mikrobölgeleme Etüd Raporu sonuçlarının imar planı değişikliği paftaları üzerine aktarılmadığı ve plan değişikliği teklifinin geotiff formatında sunulmadığı gerekçeleriyle mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, 1717 ada 1 parselde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-13182,70 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:356

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Horsunlu Mahallesi, Dörteylül mevkii, 12 pafta, 47476.00 m2 yüzölçümlü 2351 numaralı parsel, 14303.00 m2 yüzölçümlü 2350 numaralı parsel, 1924.00 m2 yüzölçümlü 2400 numaralı parsel ile 612.00 m2 yüzölçümlü 2506 numaralı parseller üzerinde mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Resmi kurum, İlkokul Alanı, Park ve Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen alanda, 6360 sayılı Yasa ile kapanan Horsunlu Beldesi İmar Planı sınırları içerisinde artık ihtiyaç duyulmayacağı belirtilerek mevcut arazi kullanım kararlarının Park, İlkokul ve Konut Alanına dönüştürülmesi hususunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Kuyucak Belediye Başkanlığı’nın 07.09.2016 tarih ve 1915 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-22463,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuyucak İlçesi Horsunlu Mahallesi 2350, 2351, 2400 ve 2506 parsellere ilişkin hazırlanan NİP-22463,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:357

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi Yeşil Mahalle, M20-b-07-c-2-d paftada, park alanının güneybatı köşesinde yaklaşık 30 m² büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Nazilli Belediye Meclisi’nin 07.06.2017 tarihli ve 49 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesi’nin 04.07.2017 tarihli ve 2750 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,37 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Nazilli İlçesi Yeşil Mahalle, M20-b-07-c-2-d paftada, park alanının güneybatı köşesinde yaklaşık 30 m² büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı UİP-8226,37 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:358

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi, Çatalyol Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Nazilli Belediyesine ait 1008 ada 87 parselin meri imar planlarında konut alanı kullanım kararının ''akaryakıt ve servis istasyonu'' olarak değiştirilmesi, Nazilli-Bozdoğan karayolu ve çevresinde düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5914,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde kanalın batısındaki taşıt yolunun kuzeydeki 25 m’lik taşıt yolu ile bağlantısının sağlanması, kanalın doğusundaki taşıt yolunun karayolları projesi kapsamında düzenlenmesi ve bilgi amaçlı tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde düzenlenen diğer taşıt yollarında yapılan değişikliklerin ve kavşak düzenlemelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında değerlendirilmesi koşuluyla teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi 1008 ada 87 parselde akaryakıt ve servis istasyonu amaçlı NİP-5914,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:359

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 839 ada ve muhtelif parsellerde yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Gelişme Konut Alanı-Toplu Konut Alanı” kullanımının “Gelişme Konut Alanı (çok yüksek yoğunluk)” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-6316,18 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  NİP-6316,18 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin; Toplu Konut Alanı ibaresinin kaldırılarak Gelişme Konut Alanı olarak düzenlenen alanın yoğunluk değerinin Yüksek Yoğunluk (251-400 kişi/ha) olacak şekilde tadilen uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 839 ada ve muhtelif parsellerde yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Gelişme Konut Alanı-Toplu Konut Alanı” kullanımının “Gelişme Konut Alanı (çok yüksek yoğunluk)” kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-6316,18 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:360

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi, 21-22-KL paftasında yer alan 1428 ada 1,2 ve 3 parseller ile 1429 ada 1 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, parsel malikleri vekili tarafından 30.12.2016 tarihli dilekçe ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, daha sonra 27.03.2017 tarih ve 10072 kurum evrak sayılı dilekçe ile nazım imar planı değişikliği teklifinde değişiklikler yapılarak tekrar sunulmuş ve son halini almış olup; Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi 1428 ada 1, 2, 3 parseller ve 547 ada 39 ve 73 parselleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Yürürlükteki nazım imar planında “Galericiler Sitesi ve Sanayi Alanı” kullanımının “Gelişme Konut Alanı (yüksek yoğunlukta), Belediye Hizmet Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Park ve Yeşil Alan, 2. Derece Yol” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-6316,17 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile gelen nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı standartları sağlanamadığından, teklif komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Atatürk Mahallesi, 1428 ada 1, 2 ve 3 parseller ile 547 ada 39 ve 73 parsellerde kayıtlı taşınmazların Konut Alanı, Park, Belediye Hizmet Alanı (BHA), Sağlık Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ve Eğitim Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-6316,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:361

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisi'nin 04.08.2017 tarih 2017/8-109 sayılı kararı ile uygun görülen; Sazlıköy Mahallesi, 492 ada 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, nazım imar planına uygun olacak şekilde; E: 0.05, Yençok: 6.50 m koşullu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES), Trafo Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-26577 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi Söke Belediye Başkanlığı'nın 24.08.2017 tarihli ve E.24012 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-26577 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Sazlıköy Mahallesi, 492 ada 4 numaralı parsele ilişkin UİP-26577 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:362

Komisyon Görüşü: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 nci maddesinin (ğ) bendinde “(Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür.” hükmü bulunmakla birlikte Kanun’un 27 nci maddesinde ise “İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir.”  denilmektedir. Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 8.1.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlıklı Uygulama Hükmünün 8.1.2.5 maddesinde “imar planı olmayan köy yerleşme alanlarında konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm tesislerinde yapılanma koşulları: Maks. Bina Yüksekliği=6,50 m. (2 kat), Maks. Emsal=0,50'dir.”denilmektedir. Kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde (köy yerleşik alanları) konutlar için Emsal=0,50'yi geçilmemesi kaydıyla Maks. İnşaat taban alanı 300,00 m² olarak uygulama yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuş olup karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar:Kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde (köy yerleşik alanları) konutlar için Emsal=0,50'yi geçilmemesi kaydıyla maksimum inşaat taban alanı 300,00 m² olarak uygulama yapılması ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:363

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Bozdoğan İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Bozdoğan İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Bozdoğan İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:364

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Buharkent İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Buharkent İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Buharkent İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:365

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Çine İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Çine İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-3000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-3000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:366

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Efeler İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarih ve 147 sayılı Meclis Kararında yer alan Efeler İlçesinde mevcut ve isimsiz yollar için kullanılmak üzere “1-5000 arası rezerv” numaralar yerine 1-8000 arası rezerv numaraların kullanılması şeklinde düzeltilmesi, 13.04.2017 tarih ve 147 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesine ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarih ve 147 sayılı kararının tashih edilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:367

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Karacasu İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Karacasu İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:368

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Karpuzlu İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Karpuzlu İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:369

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Koçarlı İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Koçarlı İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Koçarlı İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:370

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Kuşadası İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2015 tarih ve 431 sayılı Meclis Kararında yer alan Kuşadası İlçesi Merkezde mevcut ve isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1. Bölge olarak 1-1000 arası, Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinin bulunduğu alan II. Bölge olarak 1000-2000 arası rezerv numaralar yerine Kuşadası İlçesi geneli için 1-8000 arası rezerv numaraların kullanılması şeklinde düzeltilmesi, 15.10.2015 tarih ve 431 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının bu şekilde tashih edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesine ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2015 tarih ve 431 sayılı kararının tashih edilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:371

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Karaova Mahallesinde bulunan Gözdekent Sitesi 1. Sokak isminin “Mustafa Kemal Paşa Caddesi” olarak değiştirilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Karaova Mahallesinde bulunan Gözdekent Sitesi 1. Sokak isminin “Mustafa Kemal Paşa Caddesi” olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Kuşadası İlçesi Karaova Mahallesinde bulunan Gözdekent Sitesi 1. Sokak isminin “Mustafa Kemal Paşa Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:372

Komisyon Görüşü: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı NYSA Antik Kenti Kazı Başkanlığının 04.08.2017 tarih, 41 sayılı başvurusunda Sultanhisar İlçesi Rekmez Mahallesinde bulunan Nysa antik kentine giden yola “Nysa Örenyeri Caddesi” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Sultanhisar İlçesi Rekmez Mahallesinde bulunan isimsiz yola “Nysa Örenyeri Caddesi”  isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Sultanhisar İlçesi Rekmez Mahallesinde bulunan isimsiz yola “Nysa Örenyeri Caddesi”  isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:373

Komisyon Görüşü: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere İlimiz Yenipazar İlçesinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Yenipazar İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Yenipazar İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:374

Komisyon Görüşü: Aydın İli Muhtelif Cadde,  Bulvar ve Mahalle Yollarında Alt Yapı ve Üst Yapı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 210.505.439,20-TL                     (İkiyüzonmilyonbeşyüzbeşbindörtyüzotuzdokuzlirayirmikuruş)-TL kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun yetkilendirilmesi Komisyonumuzca görüşülerek oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: Aydın İli Muhtelif Cadde,  Bulvar ve Mahalle Yollarında Alt Yapı ve Üst Yapı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 210.505.439,20-TL                    (İkiyüzonmilyonbeşyüzbeşbindörtyüzotuzdokuzlirayirmikuruş)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU’nun yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:375

Komisyon Görüşü: İç borçlanma yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin (e) bendi gereği İçişleri Bakanlığından onay alınması hususu 12.09.2017 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin (e) bendi gereği 250.000.000,00 TL iç borçlanma yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığından onay alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinin (e) bendi gereği 250.000.000,00 TL iç borçlanma yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığından onay alınmasına toplantıda hazır bulunan 56 meclis üyesinden 54 üyenin kabul oylarıyla oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:376

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1841 ada, 26 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 12.09.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1841 ada, 26 parselde kayıtlı 1.293,77 m² yüzölçümlü taşınmazın 0,41 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1841 ada 26 parselde kayıtlı 1.293,77 m² yüzölçümlü taşınmazın 0,41 m² Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:377

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 2048 ada, 15 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 12.09.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Ata Mahallesi tapunun 2048 ada, 15 parselde kayıtlı 200,09 m² yüzölçümlü taşınmazın 50,11 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesi 2048 ada 15 parselde kayıtlı 200,09 m² yüzölçümlü taşınmazın 50,11 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:378

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 617 ada, 51 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 12.09.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 617 ada, 51 parselde kayıtlı 8.623,47 m² yüzölçümlü taşınmazın 4.311,74 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 617 ada 51 parselde kayıtlı 8.623,47 m² yüzölçümlü taşınmazın 4.311,74 m² Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:379

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6472 ada, 5 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 12/09/2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  Efeler İlçesi, Orta Mahallede tapunun, 6472 ada, 5 parselde kayıtlı 182,55 m² yüzölçümlü taşınmazın 102,53 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

 

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 6472 ada 5 parselde kayıtlı 182,55 m² yüzölçümlü taşınmazın 102,53 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:380

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6472 ada, 3 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 12/09/2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallede tapunun, 6472 ada, 3 parselde kayıtlı 175,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 142,99 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar:Efeler İlçesi Orta Mahalle 6472 ada 3 parselde kayıtlı 175,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 142,99 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:381

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Ata Mahalle, 1824 ada, 25 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 12/09/2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Ata Mahallesinde tapunun, 1824 ada, 25 parselde kayıtlı 453,18 m² yüzölçümlü taşınmazın 69,44 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesi 1824 ada 25 parselde kayıtlı 453,18 m² yüzölçümlü taşınmazın 69,44 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:382

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2390 ada, 1 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemizle hisseli taşınmazın satışı hususu 12.09.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde tapunun 2390 ada, 1 parselde kayıtlı 441,88 m² yüzölçümlü taşınmazın 171,78 m²’lik belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 2390 ada 1 parselde kayıtlı 441,88 m² yüzölçümlü taşınmazın 171,78 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:383

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1715 ada, 38 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 12.09.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1715 ada, 38 parselde kayıtlı 186,87 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar:  Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1715 ada 38 parselde kayıtlı 186,87 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:384

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 6658 ada, 2 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 12.09.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapunun 6658 ada, 2 parselde kayıtlı 322,60 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 6658 ada 2 parselde kayıtlı 322,60 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:385

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 1018 ada, 22 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 12.09.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallede tapunun 1018 ada, 22 parselde kayıtlı 89,11 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar:  Efeler İlçesi Orta Mahalle, 1018 ada, 22 parselde kayıtlı 89,11 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:386

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6676 ada, 7 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satışı hususu 12.09.2017 tarihinde toplanan Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Orta Mahallede tapunun 6676 ada, 7 parselde kayıtlı 513,89 m² yüzölçümlü belediye taşınmazının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar:Efeler İlçesi Orta Mahallesi 6676 ada 7 parselde kayıtlı 513,89 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:387

Komisyon Görüşü: Nazilli İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Topandağı mevkiinde bulunan 253/256 hissesi (22.915,28 m²) Belediyemize ait 175 Ada,1 Parselde kayıtlı 23.187,00 m² yüzölçümlü taşınmazdaki, Ali SALLAN’a ait 67,93 m², Neşe KOYUN’ a ait 67,93 m², Nesrin SALLAN’ a ait 67,93 m², Ayten ALMAZ’ a ait 67,93 m² yüzölçümlü taşınmazların imar planında belirlendiği fonksiyon doğrultusunda kullanılmak amacıyla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Söz konusu parsellerin 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra kamulaştırılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Nazilli İlçesi Aydoğdu Mahallesi 175 ada 1 parselde kayıtlı 23.187,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 271,72 m²’ lik kısmının kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:388

Komisyon Görüşü: Fen İşleri Dairesi Başkanlığının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri 67 inci Maddesinde belirtilen yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler olarak yapılması komisyonca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhalesinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yıllara yaygın yüklemeler şeklinde yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:389

Komisyon Görüşü: Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri 67 inci Maddesinde belirtilen yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler olarak yapılması komisyonca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İhalesinin 5393 Sayılı Kanunun 67. Maddesi gereği yıllara yaygın yüklemeler şeklinde yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:390

Komisyon Görüşü: Bu yıl 94. Yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenmesi planlanan çeşitli faaliyet ve gösterilerin yer alacağı etkinlikler düzenlenmesi için 200.000,00 TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.  

Karar: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlenmesi planlanan etkinlikler için ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:391

Komisyon Görüşü: Aydın Efeleri Yörükleri Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Ekim ayı içerisinde Aydın Tekstil Park’ta düzenlenmesi planlanan, Yörük Şenliğine destek olunması amacıyla Belediyemiz bütçesinden 10.000,00 -TL ödenek ayrılması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur. 

Karar: Ekim ayı içinde düzenlenecek olan Yörük festivaline destek olunması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:392

Komisyon Görüşü: 5, 6, 7 ve 8 Ekim 2017 tarihinde Kuşadasında yapılacak olan 2. Dünya Barış Kupası Masterlar Futbol Turnuvasına destek olunması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 12.09.2017 tarihli birleşiminde müşterek komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; Kuşadası İlçesinde 5, 6, 7 ve 8 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2. Dünya Barış Kupası Masterlar Futbol Turnuvasına katılacak olan misafir takımların konaklama v.s masrafları için 30.000,00 -TL destek olunması müşterek komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu müşterek raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: 5, 6, 7 ve 8 Ekim 2017 tarihinde Kuşadasında yapılacak olan 2. Dünya Barış Kupası Masterlar Futbol Turnuvasına destek olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Müşterek Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:393

Komisyon Görüşü: Ekim ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Volkicar” yarışları etkinliğine ödenek ayrılması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 12.09.2017 tarihli birleşiminde müşterek komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; 29 Ekim Cumhuriyetin İlanının 94. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Ekim 2017 tarihinde düzenlenmesi planlanan ‘Volkicar’ araba yarışları etkinliği için belediyemiz bütçesinden 100.000,00 TL ödenek ayrılması müşterek komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu müşterek raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Ekim ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Volkicar” yarışları etkinliğine ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Müşterek Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:394

Komisyon Görüşü: “Söke Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi” nin fesih edilmesi ve fesih işlemlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu 12.09.2017 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Komisyonumuza havale olarak incelenmiştir. Biosun Söke Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Söke Belediyesi arasında imzalanan, “Söke Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi” nin katı atıkları depolama ve bertarafını düzenleyen kısmı itibari ile sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilmesi ve fesih işlemlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar:Biosun Söke Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Söke Belediyesi arasında imzalanan, “Söke Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi” nin katı atıkları depolama ve bertarafını düzenleyen kısmı itibari ile sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilmesi ve fesih işlemlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|