Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI 15.06.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:206

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2017 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:207

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, Yiğitbaşı Mevkiinde bulunan 101 ada 45 ve 47 parsel numarasında kayıtlı alanda güneş enerjisine dayalı elektrik santrali (GES) için enerji üretim tesisi amaçlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2017 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan GES amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Bozdoğan Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bozdoğan Belediyesinin 27.04.2017 tarih ve 355-9 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-24805 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdoğan İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, 101 ada 45 ve 47 parsellere ilişkin GES amaçlı UİP-24805 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:208

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, toplam 1019.07 m2 yüzölçümlü 2389 ada, 8, 9 numaralı parseller üzerinde mevcut uygulama imar planında Konut arazi kullanımında kalan alanda 11*13 m. ölçülerinde iki adet kitleden oluşan ve h=9(üç kat) yapılaşma koşullarının, iki kitlenin birleştirilmesi sureti ile bina yüksekliği değiştirilmeden 13*22 m. ölçülerinde kitle nizama dönüştürülmesini içeren UİP:2129,86 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 112 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 25.05.2017 tarih ve 13315 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP:2129,86 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2389 ada 8 ve 9 parsellerdeki kitlelerin birleştirilmesi amaçlı UİP:2129,86 plan işlem numaralı,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:209

Komisyon Görüşü: 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun dördüncü bölümünde yer alan yapı ve yapı ile ilgili esaslar hakkında hükümler uyarınca Efeler Belediyesince yapılan iş ve işlemlerde karşılaşılan ve uygulamada Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerinin açıklayıcı olmadığı konularda uygulama birliği oluşturmak için muhtelif konularda Efeler Belediye Meclisince 05.04.2016 tarih 68 sayılı, 03.10.2016 tarih 171 sayılı ve 03.03.2017 tarih 67 sayılı kararlar alınarak bu kararlar 5216 sayılı kanunun 14. Maddesi uyarınca Efeler Belediyesince Büyükşehir Belediyesine  gönderildiğinden konu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediyesine yapılan ruhsat müracaatlarının incelenmesi ve değerlendirmesi için açıklamalar niteliğinde oluşturulmuş, kısmen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine kısmen Efeler Uygulama İmar Plan Notlarına ilişkin muhtelif konularda alınmış ve yukarıda sayılan Efeler Belediye Meclis kararlarının Uygulama İmar Plan Notu olarak hazırlanması halinde İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün olacağından söz konusu kararların bu kapsamda iadesi oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve plan notlarına ilişkin uygulama hükümlerine ilave ve özel koşul belirlenmesi amacıyla Efeler Belediye Meclisi tarafından alınan  05.04.2016 tarih 68 sayılı, 03.10.2016 tarih 171 sayılı ve 03.03.2017 tarih 67 sayılı meclis kararları  ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:210

Komisyon Görüşü: : İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 3096,45 m2 yüzölçümlü 1930 ada, 2 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında Konut arazi kullanımında kalan alanda Ayrık Nizam 4 kat olan yapılaşma koşullarının, TAKS:0.40, KAKS:1.60, Yençok = 21.00m. plan şartına dönüştürülmesini içeren UİP:2128,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 89 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere bila tarih ve 3755-4187 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:2128,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ıncı maddesinin 5(b) maddesine uygun olmamasından dolayı mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1930 ada 2 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:2128,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:211

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 2875.81m2 yüzölçümlü 1931 ada, 1 numaralı parsel üzerinde mevcut uygulama imar planında Konut arazi kullanımında kalan alanda Ayrık Nizam 4 kat olan yapılaşma koşullarının, TAKS:0.40, KAKS:1.60, Yençok = 21.00m. plan şartına dönüştürülmesini içeren UİP:2128,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 92 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 07.04.2017 tarih ve 3757-4188 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:2128,7 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ıncı maddesinin 5(b) maddesine uygun olmamasından dolayı mevcut plan koşullarının devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1931 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:2128,7 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:212

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 19L-3 pafta, 1931 ada 2 parsel no.lu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS=0.40/1.60, Yençok:21.00m (7 kat) koşullu konut alanı kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2128,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 06.04.2017 tarihli ve 88 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.04.2017 tarihli ve 3754-4185 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2128,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26’ıncı maddesinin 5(b) bendinde belirtilen (K) mesafesi koşuluna güney cephede uymadığı gerekçesi ile mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1931 ada 2 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2128,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:213

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Ata Mahallesinde, mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, 1986 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen NİP-3252,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-2130,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarih 136 sayılı kararı ile onaylanmış; onaylanan imar planı değişikliği ile BHA alanı olarak ayrılmış alan, konut-ticaret karma kullanım alanına  (TİCK)  ve otopark alanına dönüştürülmüştür. Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde 09.05.2017 tarihli dilekçe itiraz edilmiş olup itiraz başvurusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2017 tarih ve 136 sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP-3252,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar ve UİP-2130,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin itiraz gerekçelerinde belirtilen askı ve ilan işlemlerinin usulüne uygun olarak yapıldığı; değişikliğin (A) grubu müellif tarafından hazırlanarak imzalandığı, ayrıca değişiklik konusu alanda mevcut olan eski mezbaha tesisinin faal olmadığı ve bu amaçla belediye hizmet alanına ihtiyaç olmadığı görülerek ve yapılan değişiklikte kamu menfaatinin önemi dikkate alınarak itiraz gerekçeleri yerinde görülmeyerek söz konusu nedenlerle itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 1986 ada 1 parsele ilişkin NİP-3252,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-2130,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:214

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, tapunun 17M I pafta, 1018,12 m² yüzölçümlü 6543 ada, 1 numaralı parsel üzerinde mevcut imar planı üzerinde az yoğunlukta gelişme konut alanı olarak belirlenen alanının Ticaret Alanı olarak arazi kullanım kararının değiştirilmesi hususunda talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi eki dosya 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:5953,15 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6543 ada 1 parsele ilişkin NİP:5953,15 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:215

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, tapunun 17M I-II pafta, 6544 ada, 1, 2, 3 numaralı parseller, 6545 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı parseller, 6546 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı parseller üzerinde mevcut imar planında az yoğunlukta gelişme konut alanı (0-350 kişi/ha) olarak belirlenen alanın arazi kullanım kararının değiştirilmeden yapı adası formunun ve ulaşım şemasının değiştirilmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi eki dosya 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Büyükşehir Belediyesine tarafımıza sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:5953,16 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin; bilgi paftasında belirtilen hususların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği aşamasında değerlendirilmesi, plan notlarına “plan değişikliği sınırları içerisinde yoğunluk maksimum 350 kişi/ha olacak şekilde uygulama yapılacaktır.” hükmünün ilave edilmesi ile tadilen onaylanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Orta Mahalle, 6544 ada 1, 2, 3 parseller, 6545 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller ile 6546 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsellere ilişkin NİP:5953,16 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:216

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi tapunun 20L-II, 20M-IV pafta, mülkiyeti Adnan Menderes Üniversitesi’ne ait 370.420,57 m² yüzölçümlü 102 ada, 1 numaralı parsel üzerinde Kredi ve Yurtlar Kurumu talebi üzerine mevcut imar planı üzerinde Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampüs Alanı olarak belirlenen alanda Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) ve imar planında belirlenen yol güzergâhının değiştirilmesi hususunda talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-24495,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi, 102 ada 1 parsele ilişkin NİP-24495,1 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:217

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Girne) Mahallesinde, mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesinde bulunan, 8374.16 m² yüzölçümlü 1673 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen NİP-5946,22 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-2129,87 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2017 tarih 134 sayılı kararı ile onaylanmış; onaylanan imar planı değişikliği ile spor alanı olarak ayrılmış alan, ticaret alanına dönüştürülmüştür. Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde 09.05.2017 tarihli dilekçe itiraz edilmiş olup itiraz başvurusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2017 tarih ve 134 sayılı kararı ile onaylanmış olan NİP-5946,22 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-2129,87 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin itiraz gerekçelerinde belirtilen askı ve ilan işlemlerinin usulüne uygun olarak yapıldığı; değişikliğin (A) grubu müellif tarafından hazırlanarak imzalandığı, bu alanın bitişiğinde olan ve daha önce yine plan değişikliği yolu ile ayrılan Adliye Binası yapılacak İdari Hizmet Alanı ile bağlantılı olarak kentsel ve bölgesel ihtiyaçlar oluştuğu ve kaldırılan spor alanı karşılığında Kemer Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel ölçekte spor alanı tesis edildiği dikkate alınarak itiraz gerekçeleri yerinde görülmeyerek söz konusu nedenlerle itiraz, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Girne) Mahallesi, 1673 ada 8 parsele ilişkin NİP-5946,22 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-2129,87 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:218

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, tapuda 2565 ada, 3 parselde kayıtlı, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirlenmiş olan taşınmazın, arazi kullanım kararının Ticaret-Konut (TİCK) alanı olarak değiştirilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5946,23 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, yoğunluk artışına sebep olması ve plan bütünlüğünü bozması gerekçesi ile komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2565 ada 3 parselin Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-5946,23 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:219

Komisyon Görüşü: Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda yeniden yürürlüğe girmesi, Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 150 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 07.06.2017 tarih, E.15445 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarihli ve 150 sayılı kararının uygun olduğuna, Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihli ve 74 sayılı kararı, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarihli ve 119 sayılı kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yeniden yürürlüğe girmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:İzmir Bölge İdare Mahkemesinin E:2017/2, K:2017/136 sayılı kararına istinaden alınan 02.06.2017 tarihli ve 150 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:220

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Hürriyet Mahallesi 121 ada 69 parselin taşıt yolu, park ve otopark kullanımının park ve otopark kullanımına, 77 parselde konut ve park alanı kullanımında düzenleme yapılması amaçlı UİP-131,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Germencik Belediye Meclisi’nin 07.03.2017 tarihli ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunarak Germencik Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2017 tarihli ve 1912 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-131,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde; parsel maliklerinin muvaffakatname, vekaletname ve imza sirkülerinin sunulmadığı, jeolojik etüt raporunun 29 ve 69 parsellerin tamamını kapsamadığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29 ve 69 parsele ilişkin görüşünün bulunmadığı, kapatılan yollara ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi – Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın görüşünün bulunmadığı, uygulama imar planı değişikliği paftalarının gösteriminin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uymadığı, park alanının azaltıldığı, inşaat alanı ve nüfus artışı olduğu gerekçeleri ile mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 121 ada 69 ve 77 parsellerde yer alan Konut, Park ve Otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-131,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:221

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Moralı Mahallesi Koparan Mevkii’nde kayıtlı 6532,17 m² yüzölçüme sahip 101 ada 62 parselde akaryakıt ve servis istasyonu alanı belirlenmesine ilişkin NİP-26185 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-26185 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi; “Akaryakıt alanlarında tamamlayıcı nitelikte olan market, wc, yıkama alanı gibi fonksiyonların yanısıra ofis, alışveriş merkezi, showroom gibi ticari niteliği olan yapılar da asgari güvenlik mesafelerine uygun olarak yer alabilir.” 1 numaralı plan notunun kaldırılarak tadilen komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Germencik İlçesi, Moralı Mahallesi 101 ada 62 parselde akaryakıt ve servis istasyonu alanı belirlenmesine ilişkin NİP-26185 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:222

Komisyon Görüşü: İlimiz Germencik İlçesi Camikebir-Mesudiye Mahalleleri ve çevresinde 74, 75, 76, 77, 78, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 127, 130, 131, 133, 136, 137, 154, 158, 166 ada numaralı taşınmazları içeren yaklaşık 72.000 m²’lik alanı kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon imar planı Germencik Belediye Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Germencik İlçesi Camikebir ve Hürriyet Mahallelerinde muhtelif ada ve parselleri kapsayacak şekilde Germencik Belediyesince hazırlanan yaklaşık 7 ha alanı kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifi; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 18.01.2017 tarihli ve 1182 sayılı yazısında da belirtildiği gibi ilçe belediyelerinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı hazırlama yetkisi bulunmadığı; plan genelinin nüfus kabullerinin, nüfus projeksiyonlarının irdelenmeden değiştirilmesinin planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı gerekçesi ile oy birliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi Camikebir-Mesudiye Mahalleleri ve çevresinde 74, 75, 76, 77, 78, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 127, 130, 131, 133, 136, 137, 154, 158, 166 ada numaralı taşınmazları içeren yaklaşık 72.000 m²’ lik alanı kapsayan alana ilişkin hazırlanan NİP-5162,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli revizyon imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:223

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Turanlar Mahallesi’nde kayıtlı 6371,82m2 yüzölçümüne sahip 120 ada 43 parselin 250 KWe lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesis alanı (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-26925 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-26925 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi, Turanlar Mahallesi’nde kayıtlı 120 ada 43 parselin 250 KWe lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesis alanı (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-26925 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:224

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi’nde kayıtlı 540 ada 50, 51, 102, 103 parsel numaralı taşınmazların "Tercihli Konut Alanı (Konut+Turistik), Yerleşik Alanlar" kullanımının "Ticaret Alanı" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-3266,31 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,31 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi; "Plan onama sınırı içinde ticaret alanında çevre kirletici özelliği olmayan her türlü ticari amaçlı yapı ve tesis yapılabilir. Konut yapılamaz." plan notunun "Plan onama sınırı içinde ticaret alanında konut yapılamaz." şeklinde düzenlenerek tadilen komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 540 ada 50, 51, 102, 103 parsel numaralı taşınmazların "Tercihli Konut Alanı (Konut+Turistik), Yerleşik Alanlar" kullanımının "Ticaret Alanı" kullanımına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan NİP-3266,31 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:225

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi'nin 01.03.2017 tarih 95 sayılı kararı ile uygun bulunan; İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1823 ada 7 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın batı cephesinden 25 m, kuzey, güney ve doğu cephelerinden 5 m bahçe mesafeli E: 1.20, Yençok: 12.10 m koşullu Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-13182,57 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 10.03.2017 tarih 6836 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.            UİP-13182,57 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.     İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1823 ada 7 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,57 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:226

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 730 ada 72 parselin doğusundaki tescil harici park ve yaya yolunun trafo alanı ve park olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,59 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarihli ve 301.05/100 sayılı kararı ile uygun bulunarak Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın 10.03.2017 tarihli ve 6844 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,59 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kamu menfaati olduğu gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi 730 ada 72 parselin doğusundaki tescil harici park ve yaya yolunun trafo alanı ve park olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,59 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 227

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Yakuppaşa Mahallesi, 99 ada, 2 ve 5 parseller ile Aydınoğlu Mahallesi 222 ada, 1, 3, 4 numaralı parseller üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 03.10.2016 tarihinde re’sen onaylanmış, 17.10.2016-16.11.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, plana yapılan itirazlar red edilerek kesinleşmiştir. Bu kapsamda mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret, Otopark, Yaya Yolu ve Dere Yatağı olarak belirlenen alanda, ticaret alanı olarak belirlenen alanların Park Alanına dönüştürülmesini ve yaya yolu açılmasını amaçlayan UİP:4028,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Kuyucak Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 2017/32 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 06.04.2017 tarih ve 882 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP:4028,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Kuyucak İlçesi Yakuppaşa Mahallesi 99 ada 2 ve 5 parseller ile Aydınoğlu Mahallesi 222 ada 1, 3 ve 4 parsellere ilişkin UİP:4028,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 228

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi, tapunun 693 parsel numarasındaki taşınmazın 7447 m²’lik kısmında ve 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde jeotermal kaynak alanı amaçlı, Jeotermal Kaynaklar ile JES alanı arasında ise bunlara bağlı jeotermal kaynak iletim boru hattı amaçlı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, UİP-16465,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi, Kuyucak Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 2017/39 sayılı kararı ile uygun görülerek, Kuyucak Belediyesinin 27.04.2017 tarih ve 735 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-16465,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar:Kuyucak İlçesi Yöre Mahallesi tapunun 693 parsel numarasındaki taşınmazın 7447 m²’lik kısmında ve 1282, 1285, 1288, 1303, 1306 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde iletim boru hattı amaçlı UİP-16465,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:229

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Bereketli Mahallesi, Yağcılar Mevkii tapunun M20b09d pafta, 3600 m2 yüzölçümlü 79 numaralı parseli üzerinde “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2016 tarih ve 420 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bu kapsamda ilçe belediyesince UİP:26926 plan işlem numaralı E:0,50 Yençok:7.50 m. yapılanma koşullu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 01.03.2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere 06.04.2017 tarih ve 1422 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:26926 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi Bereketli Mahallesi, Yağcılar Mevkii 79 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Otel Alanı” amaçlı hazırlanan UİP:26926 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:230

Komisyon Görüşü: Sultanhisar Belediye Meclisi’nin 06.04.2017 tarihli ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.03.2017 tarih 6155 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilen; İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi, 112 ada 1, 2 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan UİP-766,10 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Sultanhisar Belediye Başkanlığı'nın 10.04.2017 tarih ve 768 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-766,10 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Beşeylül Mahallesi, 112 ada 1, 2 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan UİP-766,10 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:231

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası, Germencik ve Söke İlçeleri ile İzmir il sınırları içerisinde Selçuk İlçesinin bir kısmında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 21.07.2011 tarih ve 3330-3 sayılı kararı ile Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Lisansı alan, Söke RES projesine ilişkin NİP:4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarihli ve 100 sayılı kararı ile onaylanmış olup imar planları İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesinin 2017/220E. 2017/190K sayılı kararı ile özetle kurum görüşünde yol genişliklerinin 6. Metreyi geçmeyecek şekilde planlanması gerektiğine dair görüşe rağmen yol genişliklerin 10 metre olarak belirlenmesi, plan notları ile getirilen yolların taşıt izi 6 metreyi geçemez ifadesinin kurum görüşüne uygunluğu sağlamadığı ifade edilip iptal edilmiştir. İptal kararı doğrultusunda İdari Yargılama Kanununun 28 maddesi kapsamında konu Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarihli ve 100 sayılı kararı ile onaylanan NİP:4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesinin 2017/220E. 2017/190K sayılı kararı ile iptal edilmiş olup mahkeme kararı doğrultusunda NİP:4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptaline ve alan için mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yol genişlikleri 6 metre olacak şekilde yeniden düzenlenen NİP:26928 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2014 tarihli ve 100 sayılı kararı ile onaylanan NİP:4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesinin 2017/220E. 2017/190K sayılı kararı ile iptal edilmiş olup mahkeme kararı doğrultusunda NİP:4280 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptaline ve alan için mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda yol genişlikleri 6 metre olacak şekilde yeniden düzenlenen NİP:26928 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:232

Komisyon Görüşü: İlimiz Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan ve ekli imar planında işaretlenerek gösterilen Doğu Çevre Yolunun ismi 68. Sokak olup imar planına göre 20 m genişliğindeki yolun “Şehit Uzman Onbaşı Ufuk DEMİRKIRAN Bulvarı” olarak değiştirilmesi konusu Mustafa KIRCALI ve Osman YILDIRIMKAYA tarafından verilen 13.06.2017 tarihli önerge ile Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınarak, Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan ve ekli imar planında işaretlenerek gösterilen 68. Sokağın isminin “Şehit Uzman Onbaşı Ufuk DEMİRKIRAN Bulvarı” olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar:Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesinde bulunan 68.sokağın isminin “Şehit Uzman Onbaşı Ufuk DEMİRKIRAN Bulvarı” olarak değiştirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:233

Komisyon Görüşü: İlimiz Köşk İlçesinde bulunan ekli krokide işaretlenerek gösterilen Başçayır Caddesi isminin “Atatürk Caddesi” olarak değiştirilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Köşk İlçesinde Atatürk Caddesi ismi bulunduğundan dolayı ekli krokide işaretlenerek gösterilen Başçayır Caddesi isminin “Gazi Mustafa Kemal Caddesi” olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz olunur.

Karar: Köşk İlçesinde bulunan Başçayır Caddesi isminin “Gazi Mustafa Kemal Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:234

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuyucak İlçesi Beşeylül ve Başaran Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuyucak İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuyucak İlçesi Beşeylül ve Başaran Mahallelerinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-2000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:235

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi(ASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Akçaova Kanalizasyon İnşaatı işi için 4.000.000-(dörtmilyon) TL’lik ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.   

Karar :Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi(ASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Akçaova Kanalizasyon İnşaatı işi için 4.000.000-(dörtmilyon) TL’lik ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:236

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, muhtelif mahallelerde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler İlçesi, Ata Mahallesinde bulunan tapunun,  2069 ada, 5 parselde kayıtlı 663,45 m² yüzölçümlü, 2069 ada 4 parselde kayıtlı 689,22 m² yüzölçümlü, 2069 ada 3 parselde 609,63 m² yüzölçümlü, 1571 ada 53 parselde kayıtlı 461,60 m² yüzölçümlü, 1232 ada 166 parselde kayıtlı 425,59 m² yüzölçümlü, 2069 ada 13 parselde kayıtlı 368,04 m² yüzölçümlü, 2069 ada 15 parselde kayıtlı 268,75 m² yüzölçümlü belediye taşınmazlarının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak raiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesi 2069 ada 3, 4, 5, 13, 15 parseller, 1232 ada 166 parsel ve 1571 ada 53 parselde kayıtlı mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:237

Komisyon Görüşü: Nazilli, Germencik, Köşk ve Kuyucak ilçelerinde Belediye hizmetleriyle ilgili yatırım yapmak amacıyla 6000 m² ‘yi geçmemek üzere taşınmaz satın alınması hususunda karar alınmak üzere yazımız Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Bu kapsamda bütçede yeterli ödeneğin ayrılması kaydıyla idarece belirlenecek parsellerin kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra satın alınması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Nazilli, Germencik, Köşk ve Kuyucak ilçelerinde Belediye hizmetleriyle ilgili yatırım yapmak amacıyla 6000 m² ‘yi geçmemek üzere taşınmaz satın alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 238

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi Türkmen, Hacıfeyzullah, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde 29 ayrı noktada bulunan toplam 380.658,12 m² yüzölçümlü alanın ücretsiz halk plajı olarak kullanılmak üzere Aybel A.Ş.’ ye devir şartlarının belirlenmesi, yıllık 650.000,00 TL bedel alınması ve bu hususta protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.     Kuşadası İlçesi, Türkmen, Hacıfeyzullah, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan,  28 ayrı noktada toplam 366.506,72 m² yüzölçümlü alan ile Türkmen Mahallesinde bulunan,  mülkiyeti Hazineye ait 462 ada 1 parsel numaralı 22.769,18 m² yüzölçümlü taşınmazın krokisinde sınırları işaretli 14.151,40 m²’lik kısmı da dahil olmak üzere toplamda 29 ayrı noktada 380.658,12 m² yüzölçümlü alan üzerinde yapılacak 36 adet 6’şar m² yüzölçümlü ticari büfe yeri, 138 adet duş yeri, 139 adet soyunma kabini, 3’ü engelli olmak üzere, 26 adet WC yeri ile bu yapı/tesisler haricinde kalan alanların ücretsiz halk plajı olarak kullanılmak amacıyla AYBEL İnş. Org. Spor Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne devredilen alanlar için yıllık 650.000 TL (KDV hariç) bedel alınması, devir şartlarının düzenlenecek protokolle belirlenmesi ve bu hususlarda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisince havalesini arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen, Hacıfeyzullah, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde 29 ayrı noktada bulunan toplam 380.658,12 m² yüzölçümlü alanın ücretsiz halk plajı olarak kullanılmak üzere AYBEL İnş. Org. Spor Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ne devredilen alanlar için yıllık 650.000 TL (KDV hariç) bedel alınması, devir şartlarının düzenlenecek protokolle belirlenmesi ve bu hususlarda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:239

Komisyon Görüşü: Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği tarafından 24 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında ilimizde düzenlenmesi planlanan Aydın/Didim 1. Geleneksel Volksder&Ayvosbus Club yaz kampı adı altında düzenlenecek etkinliğe destek olunması amacıyla Belediyemiz bütçesinden 10.000 -TL ödenek ayrılması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar:Aydın/Didim 1.Geleneksel Volskder&Ayvosbus Club yaz kampı adı altında düzenlenecek etkinliğe destek olunması ve bu kapsamda protokol düzenlenmesi, protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:240

Komisyon Görüşü: Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, bu yıl 17.si düzenlenmesi planlanan, Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Sanat Festivaline destek olunması amacıyla Belediyemiz bütçesinden 45.000 -TL ödenek ayrılması, bu kapsamda protokol düzenlenmesi ve protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar:Çeştepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Sanat Festivaline destek olunması ve bu kapsamda protokol düzenlenmesi, protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:241

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14/11/2016 tarihli oturumunda ilimiz tarımsal sorunları ve çözüm önerileri hakkında komisyonumuza önerge havale edilmiştir. İlimizin tarımsal sorunları ve çözüm önerileri hakkında ziraat odaları ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlanmış olan Tarımsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri hakkındaki rapor incelenerek Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz, görüşülmek üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayına arz olunur.

Karar: Aydın ilinde “Tarımsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ile ilgili Meclis Tarım Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|