Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI 13.04.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:125

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2017 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:126

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 parsel ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanı, taşıt yolu ve otopark alanı olarak planlanan alanın ticaret alanı, taşıt yolu ve otopark alanı olarak düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-8286,18 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi teklifi Çine Belediye Meclisi’nin 07.03.2017 tarihli ve 19 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesi’nin 27.03.2017 tarihli ve 352 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi teklifi ticaret alanı olarak hazırlanmıştır ancak plan hükümlerinde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı yer almaktadır. Ayrıca Çine Belediye Meclisi’nin 07.03.2017 tarihli ve 19 sayılı kararında söz konusu imar planı teklifi konut dışı kentsel çalışma alanı olarak onaylanmıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 10.(2) maddesi uyarınca, söz konusu imar planı değişikliği önerisindeki gösterimlerde, yönetmeliğin Ek-1d gösterimlerinde konut dışı kentsel çalışma alanı kullanım kararının bulunmaması ve UİP-8286,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi teklifi ile Çine Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 19 sayılı kararı arasında uyumsuzluk bulunması gerekçesiyle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ve çevresinde, meri imar planında yaya yolu kullanımında ve konut alanı kullanımında kalan alanda ve 323 ada 4 parselin plansız kısmında ticaret alanı, taşıt yolu ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan UİP-8286,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilavesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:127

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, Gevrek Mevkii, 2225 ada 1 parsel, 2226 ada 1 parsel, 2228 ada 1 parsel ve 2229 ada 1 parselde kayıtlı ve "Hmax: 4.00m, Bitişik Nizam 1-Kat (B-1) Küçük Sanayi (K.S.) Alanı" imarlı taşınmazların "tüm cephelerden 5m bahçe mesafeli, Yençok: 7.50m, Küçük Sanayi Alanı (KSA)" olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4675,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin 02.11.2016 tarihli ve 116 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı 12.01.2017 tarih ve E.98 sayılı Didim Belediye Başkanlığı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Didim Belediye Meclisi'nin UİP-4675,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına ilişkin 02.11.2016 tarihli ve 116 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: Didim İlçesi Didim Mahallesi, Gevrek Mevkiinde yer alan 2225 ada 1 parsel, 2226 ada 1 parsel, 2228 ada 1 parsel ve 2229 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4675,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 02.11.2016 tarihli ve 116 sayılı Didim Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:128

Komisyon Görüşü: Didim Belediye Meclisi'nin 04.01.2017 tarihli ve 8 sayılı kararı ile uygun bulunan; Didim İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarının "Konut Alanları" başlığı altında yer alan "Ada ölçeğinde mülkiyetin tek olması durumunda, ada üzerinde verilen yapılaşma emsaline ve yönetmelikte belirtilen çekme mesafelerine uymak koşulu ile ‘h’ serbesttir. Bu durumda tapunun beyanları hanesine tekrar ifraz edilmez şerhi konulacaktır." şeklindeki plan notunun kaldırılmasına ilişkin UİP-4675,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Başkanlığı'nın 25.01.2017 tarihli ve E.199 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-4675,6 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesine ait Uygulama İmar Planı, Plan Notlarının Konut Alanları başlığı altında yer alan birinci fıkranın iptal edilmesi amaçlı UİP-4675,6 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

Karar No:129

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim İlçesi, Didim (Efeler) Mahallesi 323 ada 15 parselin doğusunda servis yolu ve otopark alanı belirlenmesi amacıyla hazırlanan UİP:4673,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarihli ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Didim Belediye Başkanlığının 15.03.2017 tarihli ve E.610 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz Didim İlçesi Efeler (Didim) Mahallesi 323 ada 15 parselin doğusunda yer alan alanda servis yolu ve otopark düzenlemesine ilişkin hazırlanan UİP:4673,16 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi Didim (Efeler) Mahallesi 323 ada 15 parselin doğusunda servis yolu ve otopark alanı belirlenmesi amacıyla hazırlanan UİP:4673,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:130

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim (Çamlık) Mahallesi 15329 parsel ile 1792 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 1793 ada 5 parsel, 1794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 1795 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile 1799 ada 8 parselde kayıtlı ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde yer alan taşınmazların E: 0.20 Yençok: 5.50 metre koşullu günübirlik tesis alanı, iki adet E: 1.00 Yençok: 15.50 metre koşullu belediye hizmet alanı (eğlence merkezi ve sosyal ve kültürel tesis alanı), park ve taşıt yolu kullanımına dönüştürülmesi amaçlı UİP-4673,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 08.08.2016 tarihli ve 87 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Aydın Büyükşehir Meclisi’nin 22.09.2016 tarihli ve 316 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili belediyesi tarafından 04.10.2016 – 04.11.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde Şehir Plancıları Odası – İzmir Şubesi tarafından itirazda bulunulmuş ve bu itirazlar Didim Belediye Meclisi’nin 12.12.2016 tarihli ve 135 sayılı kararı ile itirazlar reddedilerek Didim Belediyesi’nin 15.03.2017 tarihli ve E.615 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4673,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın uygun görülmediğine ilişkin Didim Belediye Meclisi’nin 12.12.2016 tarihli ve 135 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi Didim (Çamlık) Mahallesi, 15329 parsel ile 1792 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 1793 ada 5 parsel, 1794 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 1795 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile 1799 ada 8 parsel ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde yer alan taşınmazlarda (2. Koy) UİP-4673,13 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Didim Belediye Meclisi’nin 12.12.2016 tarihli ve 135 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:131

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 806 ada 62 parsel numaralı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 7 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, Yençok:21.00 m, kitle nizam koşullu konut kullanımı düzenlenmesi amaçlı,            UİP-2131,25 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli ve 62 sayılı kararı ile nüfus artışına sebep olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesinin 07.03.2017 tarihli ve 2561-2966 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2131,25 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 03.03.2017 tarihli ve 62 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi, 806 ada 62 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,25 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.03.2017 tarih 62 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:132

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 113 (18K2) pafta, toplam 706,45 m2 yüzölçümlü 2043 ada, 6, 7, 8 numaralı parseller içerisinde yer alan h:9 m olarak belirlenen kitlenin arka bahçe ölçülerinin 5m yan bahçe ölçülerinin 3m olarak bina yüksekliğinin Yençok:24 m olacak şekilde düzenlenmesi amaçlı, UİP-2129,83 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli ve 61 sayılı kararı ile nüfus artışına sebep olduğu, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle uygun görülmeyerek reddedilmiş ve Efeler Belediyesinin 07.03.2017 tarihli ve 2658-2970 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2129,83 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 03.03.2017 tarihli ve 61 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 2043 ada 6, 7 ve 8 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,83 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin 03.03.2017 tarih 61 sayılı Efeler Belediye Meclis Kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:133

Komisyon Görüşü: , Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında ibadet ve konut alanı kullanımında yer alan 393 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların ‘’İbadet Alanı’’ olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5953,14 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi, 393 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin birleştirilerek ‘’İbadet Alanı’’ olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-5953,14 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:134

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Girne) Mahallesinde yer alan ve tapuda Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 8374.16 m² yüzölçümlü ve 1673 ada 5 nolu parselden ifraz olunan 1673 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın meri imar planındaki spor alanı kullanım kararının ticaret alanı olarak düzenlenmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve alana TAKS:0.40, KAKS:2.50, Yençok:30.00 m (9 kat) yapılaşma kararı ile kuzey, güney ve batı cephelerden 10 m doğu cepheden 5m yapı yaklaşma mesafeli ticaret alanı önerilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  NİP-5946,22 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-2129,87 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet (Girne) Mahallesi 1673 ada 8 parselin ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan NİP-5946,22 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-2129,87 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:135

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi Ata Mahallesi küçük sanayi çarşı alanının, eğitim tesis alanı, sosyal tesis alanı, ticaret alanı, ibadet alanı, park, otopark, yol vb. sosyal ve teknik altyapı alanları ile birlikte orta yoğunlukta konut bölgesi olarak planlanması amaçlı hazırlanan NİP-3252,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3252,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Ata Mahallesinde muhtelif parsellerin donatı alanları ile birlikte konut bölgesi olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan NİP-3252,11 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:136

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Ata Mahallesinde yer alan ve tapuda Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1986 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın meri imar planlarında belediye hizmet alanı kullanım kararının ticaret-konut (karma kullanım) kullanımına dönüştürülmesi ve alanın güneyinde otopark alanı önerilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve alana TAKS:0.40, KAKS:2.50, Yençok:28.50m (9 kat) yapılaşma kararı ile her cepheden 5m yapı yaklaşma mesafeli ticaret-konut (karma kullanım) önerilmesi ve alanın güneyinde otopark alanı düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-3252,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin aynen kabulü, UİP-2130,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde gabari şartının Yençok: 26.50m (8 kat), plan hükümlerinin 1. maddesinin ise “Toplam inşaat alanının maksimum %25’i ticaret alanı olarak kullanılabilir.” olarak değiştirilerek teklifin tadilen kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler ilçesi Ata Mahallesi 1986 ada 1 parsele ilişkin NİP-3252,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım planı değişikliği ve UİP-2130,41 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:137

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi, İncirliova (Cumhuriyet) Mah. 1539 parsel ve doğusundaki tescilsiz alanda yer alan meydan ile 8843, 5100 ve 5099 parsellerde yer alan konut alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediyesinin 30.01.2017 tarihli ve E.104/290 sayılı yazısı ile tarafımıza Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.İlimiz İncirliova İlçesi merkezde 1539 parsel ve doğusunda yer alan tescilsiz alanda meydan kullanımının park ve ticaret kullanımına; 8843,5100 ve 5099 parsellerin konut kullanımından park kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP:8760,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: İncirliova İlçesi merkezde 1539 parsel ve doğusunda yer alan tescilsiz alanda meydan kullanımının park ve ticaret kullanımına; 8843,5100 ve 5099 parsellerin konut kullanımından park kullanımına dönüştürülmesine ilişkin NİP:8760,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:138

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parselde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 8 sayılı kararı ile onaylanan UİP:13182,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Kuşadası Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli ve 106 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup itirazlar ve meclis kararları Kuşadası Belediye Başkanlığının 10.03.2017 tarihli ve E.1066/6821 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.    Parselin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylı imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bulunması, Kıyı Kanunu doğrultusunda kısmi yapılaşmanın Kuşadası Kıyılarında mevcut olduğunun Kuşadası Belediyesinin 06.06.2007 tarihli ve 6/11 sayılı kararında, Kuşadası Belediye Başkanlığının 22.06.2007 tarihli ve 3201 sayılı yazısında, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 05.04.2016 tarihli ve E.5396 yazılarında ifade edilmiş olduğu hususları tespit edilmiştir. İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parselde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 8 sayılı kararı ile onaylanan UİP 13182,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar planına askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraz ve bu itirazları değerlendiren Kuşadası Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli ve 106 sayılı kararı komisyonumuzca değerlendirilmiş olup Kuşadası Belediye Meclisi kararının ve itirazların uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parselde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarihli ve 8 sayılı kararı ile onaylanan UİP 13182,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli imar planına askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraz ve bu itirazları değerlendiren Kuşadası Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli ve 106 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:139

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi'nin 06.09.2016 tarih 294 sayılı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.11.2016 tarih 5714 sayılı kararları ile uygun bulunan; Türkmen Mahallesi, 454 ada 5 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ve çevresinde yer alan tescilli su yolu ve koruma alan sınırının mevcut uygulama imar planları üzerine işlenerek tescilli su yolu altında kalan 7 m genişliğinde yaya yolunun Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-13182,47 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 31.01.2017 tarihli ve 3005 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP-13182,47 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.      İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 454 ada 5 parsel ve çevresinde bulunan suyolu hattı ve koruma alanının imar planına işlenmesi amaçlı UİP-13182,47 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve

Karar No:140

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarihli 334 ve 335 sayılı kararları doğrultusunda Koruma Kuruluna sunulan ve Kurulun 12.01.2017 tarihli 5952 sayılı karar ile uygun bulunan İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli M18b21a nazım imar planı paftası ve 1/1000 ölçekli M18b21a3a, M18b21a2d, M18b21a2c uygulama imar planı paftalarında yer alan alanda hazırlanan Kuşadası İlçesi Ania (Kadıkalesi) koruma amaçlı imar planı (KAİP) Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarihli ve 71 sayılı kararı ile onaylanmış, 01.03.2017 tarihli askıya çıkartılmış ve 03.04.2017 tarihinde askıdan indirilmiştir. Plana askı sürecinde 6 adet itiraz gelmiştir. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun (kurul) 12.01.2017 tarihli ve 5952 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarihli ve 71 sayılı kararı ile onaylanan NİP:13807 plan işlem numaralı nazım ve UİP:13808 plan işlem numaralı uygulama koruma amaçlı imar planlarına askı süresinde yapılan 6 adet itiraz komisyonumuzca değerlendirilmiş olup ilk 5 itirazda yer alan 1. ve 4. Maddede ki konuların kurulun yetkisindeki konular olması, 2. Maddede yer alan konunun çıktı aşamasından kaynaklanan bir kayıklık olması sayısal ortamda hazırlanan planların uygulamasını etkilemeyeceği, 3. Madde belirtilen konunun ilke kararlar doğrultusunda belirlenmiş olması, 5. Madde de belirtilen konunun nüfus yoğunluğunu arttıracak olması, 6. Madde de belirtilen konunun kurul kararı doğrultusunda plana işlendiği, 7 maddede belirtilen hususun planlı alanlar tip imar yönetmeliği doğrultusunda plana işlendiği, 8. Madde de belirtilen hususun binaların çekme mesafeleri ve mevcut yapılaşma düzenine göre belirlendiği hususları değerlendirilmiş ve 6. İtirazda ifade edilen konunun kentsel standartları olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiş ve itirazlar uygun bulunmamış olup itirazların kurul tarafından değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b, 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 9. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarihli ve 71 sayılı kararı ile onaylanan NİP:13807 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP:13808 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar planlarına askı süresinde yapılan 6 adet itiraz ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:141

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi'nin 03.01.2017 tarih ve 05/37 sayılı kararı ile uygun görülen; Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 730 ada 74 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın " kuzey, doğu ve batı cephelerinden 5 m yapı yaklaşma mesafeli Ticaret alanı E:2.00 Yençok: 18,50 m " olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP- 13182,55 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 16.01.2017 tarihli ve 1821 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,55 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile yoldan ihdas kaldırılarak plan hattının değiştirildiği, otopark alanlarına ilişkin herhangi bir plan kararının getirilmediği, karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık hesabına göre yapı yaklaşma mesafelerinin uymadığı, TAKS: 0,50 ye kadar kullanılabilir plan notu ile yapı taban alanının artırılabileceği, blok boyu aranmaz şeklindeki plan notu ile blok boyu şartının kaldırıldığı gerekçeleri ile komisyonumuzca mevcut plan koşullarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 730 ada 74 parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,55 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:142

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde 961 ada 3 parselin doğu cephesindeki çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Kuşadası Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarihli ve 295 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2016 tarihli ve 478 sayılı kararı ile tadilen onaylanan UİP:13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından yapılan itiraz, Kuşadası Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli ve 102 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Kuşadası Belediye Başkanlığının 10.03.2017 tarihli ve E.10676822 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP 13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz Kuşadası Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli ve 102 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve uygun bulunmuştur. İtiraz ve meclis kararı doğrultusunda değişen planlar komisyonumuzca incelenerek anılan çekme mesafesinin 20 metre olarak düzenlenmesi yolu ile tadilen oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesinde 961 ada 3 parselin doğusundaki çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP 13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve itiraza ilişkin Kuşadası Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli ve 102 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:143

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi tapuda 970 ada 142 ve 139 numaralı parsellerin turizm tesis alanları (otel – motel – tatil k.) kullanımının TİCT (ticaret – turizm alanı) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-3266,27 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,27 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ticaret kullanımının bölgedeki yaya ve trafik sirkülasyonunu arttıracağı gerekçesi ile komisyonumuzca oybirliği ile reddedilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi tapuda 970 ada 142 ve 139 numaralı parsellerin turizm tesis alanları (otel – motel – tatil k.) kullanımının TİCT (ticaret – turizm alanı) kullanımına dönüştürülmesi amaçlı NİP-3266,27 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:144

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapunun 2096 ada, 2599,21 m2 yüzölçümlü 3 numaralı parsel üzerinde mevcut onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerinde Konut Alanı olarak belirlenen alanda arazi kullanım kararının Özel Eğitim Tesisi olarak değiştirilmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP: 5914,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 2096 ada 3 parselin Özel Eğitim Tesisi (Lise) alanı olarak düzenlenmesine ilişkin NİP: 5914,9 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:145

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi’nde kayıtlı 72.229,44 m² yüzölçüme sahip 494 ada 18 parselin 33.215,644 m² yüzölçümlü kısmında güneş enerjisine dayalı 2 adet lisanssız elektrik üretim santrali (GES) amaçlı enerji üretim alanı, taşıt yolu ve otopark düzenlenmesine ilişkin NİP-25678 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-25678 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi, 494 ada 18 parsele ilişkin GES amaçlı, NİP-25678 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:146

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Gölbent Mahallesi 114 ada 3 parsel ile 5 parsel arasında tamamı 3 parselde olmak üzere taşıt yolu bırakılması amaçlı hazırlanan UİP:19397,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarihli ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Söke Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarihli ve 2037 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Söke İlçesi Gölbent Mahallesi 114 ada 3 parselde 10 mt genişlikte yol belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP:19397,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca incelenmiş olup 10 mt genişlikte planlanan yola cepheli çekme mesafelerinin plan onama sınırı içerisine alınması ve plan onama sınırı dışında onaylı plandan farklı çizilen çekme mesafelerinin onaylı plana göre çizilmesi ile tadilen oy birliği ile onaylanmıştır. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Gölbent Mahallesi 114 ada 3 parselde 10 m’ lik yol belirlenmesi amaçlı hazırlanan UİP:19397,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:147

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesinde İkamet eden vatandaşlar tarafından, Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 183 ada 21 ve 22 parseller ile Umurlu Mahallesi 177 ada 6 parselin cephe aldığı isimsiz yollara isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.     İlimiz Efeler İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-5000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesinde bulunan isimsiz yollar için kullanılmak üzere 1-5000 arası numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:148

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2017 Mali Yılı Bütçesine 2.500.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

a) Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

 

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.15.32

YAPI KONTROL MÜDÜLÜĞÜ

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

2.500.000,00 TL

        TOPLAM

2.500.000,00 TL

       
 
   

 

         

              b)  Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması;

 

AÇIKLAMA

TUTAR

İÇ BORÇLANMA ( İLLER BANKASI )

2.500.000,00 TL

TOPLAM

2.500.000,00 TL

          

Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine  2.500.000,00 TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine  2.500.000,00 TL ek  ödenek  verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:149

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2017 Mali Yılı Bütçesine 4.500.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

a) Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

 

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.15.37

DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.500.000,00 TL

        TOPLAM

4.500.000,00 TL

       
 
   

 

         

b) Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

01

VERGİ GELİRLERİ

4.500.000,00 TL

TOPLAM

4.500.000,00 TL

 

            Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine  4.500.000,00 TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.  İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesine  4.500.000,00 TL ek  ödenek  verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:150

Komisyon Görüşü: 2017 Yılı Mayıs ayı içerisinde Aydın Kent Meydanında düzenlenmesi planlanan “Türkiye Plaj Voleybolu Serisi Aydın Etabı” spor faaliyeti etkinliği için Belediyemiz bütçesinden 150.000,00 TL ödenek ayrılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: 2017 Yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Türkiye Plaj Voleybolu Serisi Aydın Etabı” kapsamında Belediyemiz bütçesinde ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:151

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 6218 ada, 2 parselde kayıtlı 1.029,88 m² yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait 209,84 m²’lik kısmının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışı hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.   Söz konusu parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.         

 

Karar: Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6218 ada 2 parselde kayıtlı 1.029,88 m² yüzölçümlü taşınmazın 209,84 m²’ lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:152

Komisyon Görüşü: Çine, İncirliova ve Germencik İlçelerinin Enerya Aydın Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alınması hususu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale edilerek incelenmiştir. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Aydın Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin dağıtım lisansı kapsamına Germencik, İncirliova ve Çine İlçelerinin dahil edilmesi, Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesi, Dağıtım Lisansına ilave edilen Çine, İncirliova ve Germencik Belediye sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine izin verilmesi, Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilecek doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, İlçe belediyesi görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi bir bedel talep edilmemesi ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin İlçe belediyesi tarafından yapılması, Çine, İncirliova ve Germencik İlçelerinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verilmesi, Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisin bilgilerine arz ederiz.

Karar: Çine, İncirliova ve Germencik İlçelerinin Enerya Aydın Doğalgaz dağıtım lisansı kapsamına alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun yeniden değerlendirilmek üzere ilgili komisyona iade edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:153

Komisyon Görüşü: 2017 Yılı 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Moskovada düzenlenecek olan “Türkiye Festivaline” Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri “Muzaffer ERYİĞİT, Hasan YAVUZ, Barış ALTINTAŞ, Ahmet ÖZSOY, Seda SARIBAŞ, Uğur KUL, Salih YARMACI, Metin SAKALAR, Şevki CAN’ ın ve Aydın Büyükşehir Belediyesinden 3 personelin katılması, söz konusu festivalde Aydın Büyükşehir Belediyesi adına stand kiralanması, festivalde ilimizin tanıtımının yapılması ve bu kapsamda Belediyemiz Bütçesinde 200.000,00 TL ödenek ayrılması müşterek komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür.

Karar: 2017 Yılı 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Moskovada düzenlenecek olan “Türkiye Festivaline” Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri “Muzaffer ERYİĞİT, Hasan YAVUZ, Barış ALTINTAŞ, Ahmet ÖZSOY, Seda SARIBAŞ, Uğur KUL, Salih YARMACI, Metin SAKALAR, Şevki CAN ve Aydın Büyükşehir Belediyesinden 3 personelin katılması, söz konusu festivalde Aydın Büyükşehir Belediyesi adına stand kiralanması, festivalde ilimizin tanıtımının yapılması ve bu kapsamda Belediyemiz Bütçesinde 200.000,00 TL ödenek ayrılması ile ilgili Plan Bütçe ve Turizm Komisyonu Müşterek Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:154

Komisyon Görüşü: Otopark Yönetmeliği’ne dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usul ve Esasları 14.03.2017 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  Yapılan incelemede; 01.07.1993 tarih, 29.09.1993 tarih, 02.09.1999 tarih ve 22.04.2006 tarihli Otopark Yönetmeliği ve Değişiklikleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 27. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 37. maddesi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Otopark Yönetmeliği hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin Otopark Yönetmeliği ile ilgili olarak yapacağı farklı değerlendirmelerin, farklı uygulamaların ve oluşacak telafisi zor durumların önüne geçebilmek adına, her türlü yapıda, yapı ruhsatı vermeye ve uygulamaya yetkili idarelerce uygulanmak üzere, yerleşme yerlerinde, araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunu, otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilmesi için esasların belirlendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; Otopark Yönetmeliği’ne dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usul ve Esaslarının uygun olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu rapor hakkında karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Otopark Yönetmeliği’ne dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usul ve Esasları ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|