Otopark Yönetmeliğine Dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usul Ve Esasları

                               

OTOPARK YÖNETMELİĞİ’NE DAİR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

          Yasal Dayanak

          MADDE-1

          Otopark Yönetmeliği Aydın  Büyükşehir Belediyesi  Uygulama Usul ve Esasları;

           01-07-1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Otopark Yönetmeliği”, 29-09-1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 02-09-1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 27. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 37. maddesi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

          Amaç

          MADDE-2

          Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esaslarının amacı; yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunu, otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenlemektir.                                          

 

          Kapsam

          MADDE-3

          Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki her türlü yapıda, yapı ruhsatı vermeye ve uygulamaya yetkili idarelerce uygulanır.

 

    Tanımlar

    MADDE-4

    Bu Yönetmelik Uygulama Usul ve Esaslarında adı geçen:

     4.1 Büyükşehir Belediyesi : Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı,

     4.2 UKOME :Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni,

           4.3 İdare : Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerini,

           4.4 Bina Otoparkları : Bir binayı çeşitli amaçlarla kullanan gerçek ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için, bu binanın içinde veya bu binanın bulunduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparkları,

     4.5 Bölge Otoparkları ve Genel Otoparklar : Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ile ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre, açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparkları,

     4.6 Birim Park Alanı : Bir aracın park etmesi için  manevra alanları dahil gerekli olan  toplam park alanını ifade eder.

 

      Genel Esaslar

      MADDE-5

            5.1 Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır

           5.2  Binanın ihtiyacı olan miktardaki otopark alanları Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir.

           5.3  Birim otopark alanı, binek otoları için en az 20 m², kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere en az 50 m²’dir.

           5.4  İmar planı hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacı ile bölge ve genel otopark yerleri belirlenir.

           5.5  Aşağıda  belirtilen bölgelerde yer alan parsellerde veya binalarda otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanma zorunluluğu yoktur.

            a) İmar planlarında, araç trafiğine kapatılmış yol veya yaya bölgelerinde kalan ve UKOME               tarafından güzergâhında otopark giriş - çıkışına izin verilmeyen yollardan yüz alan parsellerde,

            b) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yeraltı suyu seviyesinin yüksekliği veya parselin yola nazaran tabii zemininin çok düşük olması nedeniyle parselinde veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde,

            c) Yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı mümkün olmayan parsellerde,

            d) Eğimi %20’ten fazla olan imar yollarından cephe alan parsellerde,

            e) Arazi yapısı nedeniyle %15’den fazla meyilli rampa ile otopark girişini gerektiren parsellerde,

            f) Rampa boyu ve park etme düzeni yönünden boyutları elverişli olmayan parsellerde,

            g  Ön bahçe mesafesi 3m. den az olan bitişik nizam parsellerde,

            h) Merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı verilemeyen parsellerde

            ı) Hemzemin demiryolu geçitlerini kesen yollardan cephe alan ve demiryoluna 40 metre kadar      olan bölümdeki parsellerde,

            i) İl ve ilçeleri birbirine bağlayan ana ulaşım yollarından cephe alan ve başka yollardan araç giriş çıkışı verilemeyen parsellerde,

           Bina bünyesinde veya parselinde otopark yeri aranmaz ve bu Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarına  göre belirlenen otopark bedeli alınır. Söz konusu parsellerin otopark ihtiyacı en yakın bölge otoparklarından veya genel otoparklardan sağlanır.

            5.6 Binaların ihtiyacı olan otopark alanının tamamının parsel veya bina bünyesinde karşılanamadığı durumlarda ise karşılanamayan otopark adedi kadar otopark bedeli alınır.

           5.7 Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması ve bu giriş çıkışların iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde olması, otoparklarda, engellilerin kullanımına dönük düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, engellilere ilişkin standartlar dâhil olmak üzere Türk Standartları Enstitüsü’nce hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmelikte belirlenen ölçü ve miktarlardan daha az olması halinde Yönetmelik Uygulama Esasları hükümleri geçerlidir. Bu düzenin sağlanmasından ve yürütülmesinden idareler sorumludur.

             5.8 Ulaşım ağı, trafik akışı, trafik yoğunluğu ve özel durumlar nedeniyle otopark giriş çıkışı sağlanması uygun görülmeyen güzergâhlar aşağıda belirtilmiş olup, sadece parsellerin bu güzergâhlardaki cephelerinden otopark giriş çıkışı yapılamaz.

            5.8.1 Eğimi % 20’den fazla olan sokaklardaki parsel cephelerinden,

            5.8.2 Mer’i İmar Planlarında yaya yolu ayrılmış ve UKOME kararı ile yayalaştırılması uygun görülen yollardaki parsel cephelerinden,

            5.9 Karayollarının sorumluluk alanı dışında kalan programlı sinyalize kavşaklara ve toplu taşım otobüs duraklarına erişen yollardan cephe alan parsellerde yapılacak otoparkların giriş-çıkış mesafeleri hakkında trafik güvenliği açısından değerlendirilmek üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan uygun görüş alınır.Uygun görüş alınamaması halinde bu tür parsellerin erişen cephelerinden otopark giriş-çıkış yapılamaz.          

           5.10 Bu Uygulama Esasları ile Büyükşehir Belediyesine yetki verilen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, bu Yönetmelik Uygulama Esasları hükümlerine uyulmak şartıyla, uygulanacak şekli takdire, Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. İmar planları veya Belediye Meclisi kararıyla bu Uygulama Esaslarına aykırı kararlar getirilemez.            

            5.11 Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin özürlü işareti konularak özürlüler için ayrılması zorunludur.

            5.12 Tek yönlü ana arterlerden otopark giriş çıkışı yapılabilir.

            5.13  Plansız alanlarda, otoparkın parselinde veya yapıda karşılanması zorunludur.

           

           

            Bina Otoparklarının Düzenlenme Esasları:                                           

            MADDE-6

            6.1 Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde bina cephe hattı gerisinde kalmak şartı ile binaların arka ve yan bahçelerinde, tabii zemin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir.Otopark rampası hiçbir koşulda parsel sınırı dışından başlatılamaz.

            6.2  8 metre ve daha fazla ön bahçe mesafesi olan parsellerde, bina ön cephesinden itibaren 3 metre dışında kalan kısım otopark alanı olarak düzenlenebilir.

            6.3  Bina arka bahçelerinde açık otopark ya da İmar Yönetmeliğinin müştemilatlarla ilgili hükümlerine ve imar planına uymak kaydıyla kapalı otopark yeri tefrik ve tesis edilebilir. Ancak arka bahçede otopark yeri ayrılabilmesi için yan bahçe mesafesinin en az 3.00 m olması gerekir. Yan bahçede de otopark düzenlenmesi halinde yan bahçe mesafesine 3.00 m daha ilave edilir.

            6.4 Sivil Savunma Kanunu ve Sığınak Yönetmeliği gereğince binanın serpinti sığınağı olarak kullanılmak üzere ayrılmış bölümleri, barış zamanında ilave otopark olarak kullanılabilir. Ancak, sığınakların ilave otopark olarak kullanılabilmesi için tasdikli mimari projenin, araçların giriş-çıkış ve park etme düzeni açısından uygun olması gereklidir.

            6.5 Binalarda Asansör Yönetmeliği’ne uygun asansör veya Makina Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun araç platformu yapılabilir.Ancak oto asansörünün veya araç platformunun hizmet vereceği binalarda, elektrik jeneratörü bulundurulması, elektrik ve makine mühendisi tarafından hazırlanan projelerin, ilgili meslek odaları tarafından belirlenen asgari kriterlere göre hazırlanması ve yapı kullanma izni aşamasında bu asansörlerin veya araç platformlarının ilgili idarelerin yetkili birimlerince çalışıp, çalışmadığının denetlenmesi ve buna göre yapı kullanma izninin verilmesi gerekmektedir.Ayrıca yangına karşı gereken tedbirlerin alınması, giriş-çıkışların yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi  zorunlu olup, uygulama projelerinin tasdik edilmesi aşamasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.

            6.6 Konut Sitelerinde, sanayi ve depolama tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, halkın toplu kullanımına açık sinema, tiyatro vb. kültürel yapılarda, hastanelerde ve turistik otellerde otopark ihtiyacının bina bünyesinde veya parselinde karşılanması zorunludur.

            6.7 Otopark Uygulama Esaslarına uygun olarak inşa edilen mevcut binalarda veya bağımsız bölümlerde yapılmak istenilen, sadece kullanım amacına yönelik olanlar da dahil ruhsata tabi tüm değişiklik ve ilaveler, otopark aranmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte ise, otopark tesisi aranır. Parselinde veya yapıda karşılanamayanlar için Uygulama Esaslarına uygun olarak otopark bedeli istenir. Otopark Uygulama Esasları kapsamında inşa edilen mevcut binaların iç bünyesinde yapılan ve otopark sayısını değiştirmeyen tadilatlarda otopark tesisi ve bedeli istenmez. Bu husus ruhsat eki onaylı mimari projesine ilgili bağımsız bölümlerde belirtilerek işlenir.

            6.8 Eğim sebebiyle kazanılan katların tamamı veya bir bölümü otopark olarak düzenlenebilir. İmar planı veya plan notlarına göre iskan edilebilir kat kazanılamayan eğimli arsalarda ise otopark olarak kullanılmak şartıyla bodrum katları inşa edilebilir.         

          

            Bölge ve Genel Otoparkların Düzenlenme Esasları;

            MADDE-7

            7.1 Bölge otoparkları ve genel otoparklar imar planlarında tespit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya yer altında açık, kapalı veya çok katlı olarak yapılabilir.

            7.2  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yaptırılan bölge ve genel otoparkların bakım, onarım ve işletilmesi Büyükşehir Belediyesine aittir. Bu hizmetler için alınacak ücret Büyükşehir Belediyesince belirlenir. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilgili yasal koşullar sağlanmak suretiyle bu iş ve işlemler üçüncü şahıslara verilebilir.

            7.3 Bu ilke ve esasların 4.üncü maddesi kapsamında kalan ve bölge veya genel otoparklardan yararlanmak amacıyla otopark bedeli ödeyenlerden bakım ve onarım ücreti dışında ayrıca otopark kullanım bedeli alınmaz.

 

           Mekanik ve otomatik otopark düzenlemeleri;

           Madde-8

1)      Tam otomatik otopark, kapasite arttırıcı mekanik otopark ve araç kaldırma platformu sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve işletiminde TS EN 14010 ve Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) , araç asansörü sistemlerinde ise, TS EN 1493, Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ve Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği şartlarına uyulur.

2)      Mekanik ve otomatik otopark sistemlerinde standartlara uygun sertifikalı ürün kullanılması ya da yapılan sistemin akredite olmuş bir firma tarafından standartlara uygunluğunun belgelendirilmiş olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan mekanik ve otomatik otopark sistemi bulunduran yapılara, yapı kullanım izin belgesi düzenlenemez.

3)      Mekanik ve otomatik otopark sistemlerinin tasarımında bir saat içinde bir otoparkın doldurulup boşaltılmasındaki performans değeri; bir araç kaldırma platformu için 15 araç/saat, bir transfer kabini ve bir araç asansörü için 20 araç/saat şeklinde hesaplanır ve konutların 3saate, ticari alanların 2saatte, açıklanmayan diğer faaliyetlerin 3saatte, genel otoparkların 4saatte otoparkı doldurup boşaltılacağı kabul edilir.

4)      Yapıların ön bahçeleri hariç olmak üzere yönetmelik şartlarına göre yan ve/veya arka bahçe mesafesi içinde, varsa bahçe duvarı seviyesini aşmadan, komşu parsellerin ve yapının zemin kat görüş mesafesi ve mahremiyeti korunarak, ilgili imar müdürlüğünün uygun görüşü alınması şartıyla yer üstünde kapasite arttırıcı mekanik otoparklar yapılabilir.

5)      Açık otopark olarak düzenlenmiş genel otoparklarda UKOME kararı alınarak yer üstünde kapasite arttırıcı mekanik otoparklar yapılabilir.

 

 

            Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları

            MADDE-9

            Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otopark aranması gereken kullanımların alt türleri ve miktarları aşağıda gösterilmiştir;

 

Kullanım Çeşitleri

Nüfusu 10.000-50.000 arasında olan yerleşmeler

Nüfusu 50.001-200.000 arasında olan yerleşmeler

Nüfusu 200.000'den fazla olan yerleşmeler

1- Meskenler

 

  

 

Brüt 125.00 m2 kadar

3 daire için 

3 daire için  

 3 daire için 

Brüt 125.01 - 200.00 m2 arası

3 daire için 

2 daire için  

 2 daire için 

Brüt 200.01 m2  üstü

2 daire için 

1 daire için  

 1 daire için 

Rezidanslar

     

Brüt 125.00 m2 kadar

1 daire için 

1 daire için 

1 daire için 

Brüt 125.01 m2 üstü

1/2 daire için 

1/2 daire için 

1/2 daire için 

 

 

 

 

2- Ticari Amaçlı Binalar ve Büro Binaları

Dükkan, Mağaza, Banka

50 m2

40 m2

30 m2

Büro Binaları

50 m2

40 m2

30 m2

Sauna ve Hamam

50 m2

40 m2

30 m2

3- Konaklama Tesisleri 

Oteller

5 oda için

5 oda için

5 oda için

Moteller

Oda Sayısının %80'i kadar

Oda Sayısının %80'i kadar

Oda Sayısının %80'i kadar

Hosteller

5 oda için

5 oda için

5 oda için

Tatil Köyleri

4 oda için

4 oda için

4 oda için

Apart Oteller

2 ünite için

2 ünite için

2 ünite için

Pansiyonlar

4 oda için

4 oda için

4 oda için

Termal Tesisler

4 oda için

4 oda için

4 oda için

Kampingler

1 ünite için

1 ünite için

1 ünite için

Kırsal Turizm Tesisleri

4 ünite için

4 ünite için

4 ünite için

4- Yeme, İçme Eğlence Tesisleri

Gece Kulübü

50 m2

40 m2

30 m2

Gazino

50 m2

40 m2

30 m2

Diskotek

50 m2

40 m2

30 m2

Düğün Salonu

50 m2

40 m2

30 m2

Birahane

50 m2

40 m2

30 m2

Bilardo Salonu, İnternet Cafe, Kahvehaneler

50 m2

40 m2

30 m2

Diğerlerinden Her Biri İçin

50 m2

40 m2

30 m2

Lokanta, Pastane, Fırın,

50 m2

40 m2

30 m2

5- Sosyal, Kültürel ve Spor Tesisleri

Konferans Salonu

30 oturma yeri

20 oturma yeri

10 oturma yeri

Tiyatro- Sinema

30 oturma yeri

20 oturma yeri

10 oturma yeri

Kütüphane

30 oturma yeri

30 oturma yeri

30 oturma yeri

Kapalı Yüzme Havuzu

30 oturma yeri

30 oturma yeri

20 oturma yeri

Açık ve Kapalı Spor Salonu

30 oturma yeri

20 oturma yeri

10 oturma yeri

6- Fuar, Kongre ve Sergi  Merkezleri

Kapasitenin %5'i oranında

Kapasitenin %5'i oranında

Kapasitenin %5'i oranında

7- Eğitim Tesisleri

Üniversite ve Yüksek Okullar

400 m2

300 m2

200 m2

İlk ve Orta Öğrenim Kurumları

400 m2

400 m2

300 m2

Özel Okul, Dersane, Kuran Kursu

400 m2

400 m2

300 m2

Öğrenci Yurtları ve Kreşler

400 m2

400 m2

400 m2

8- Sağlık Yapıları

Hastaneler

125 m2

100 m2

75 m2

Sağlık Ocağı, Dispanser ve Diğerleri

125 m2

125 m2

125 m2

9- İbadet Yerleri

300 m2

200 m2

100 m2

10- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Yararlı Diğer Kuruluşlar

100 m2

100 m2

75 m2

11- Sanayi ve Depolama Tesisleri ve Toptan Ticaret

200 m2

200 m2

200 m2

12- Küçük Sanayi Tesisleri

125 m2

125 m2

125 m2

13- Oto Sanayi Sitesi

40 m2

40 m2

40 m2

14- Toptancı Hali

125 m2

100 m2

75 m2

15- Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları

Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2

Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2

Beher pompaj başına 150 m2 ve her lift ve/ veya kanal başına 150 m2

16- Açık Tesisler

Lunapark ve Benzeri Eğlence Yerleri

60 m2 Alan

60 m2 Alan

40 m2 Alan

Rekreasyon Alanı

300 m2 Alan

300 m2 Alan

300 m2 Alan

Çay Bahçesi

75 m2 Alan

60 m2 Alan

45 m2 Alan

Açık Spor Alanları

50 m2 Alan

50 m2 Alan

50 m2 Alan

Açık Yüzme Havuzu

30 m2 Alan

30 m2 Alan

30 m2 Alan

Semt Pazarı

100 m2 Pazar alanı

75 m2 Pazar alanı

75m2 Pazar alanı

             
 

           

            için 1 (bir) otopark yeri ayrılması zorunludur. Otopark sayısı açık tesislerde parsel alanı üzerinden, mesken dışındaki diğer yapılarda ise emsal hesabına konu alan üzerinden belirlenir.

            9.1   Hesaplama sonunda bulunan sayının kesirli olması halinde bir üst değer esas alınır.

            9.2  Birden fazla amaçlı binaların farklı bölümleri için, kendi kullanım çeşidine göre tesbit edilen otopark miktarı uygulanır. Ancak, kullanımları gereği otel, hamam, sauna gibi bünyesinde farklı fonksiyonlar bulunduran yapılardaki asıl kullanımın tamamlayıcısı niteliğini taşıyan hacimler için asıl kullanım çeşidine göre otopark miktarı belirlenir.

 

           Bina Otoparklarının Ölçü ve Nitelikleri

           MADDE-10

       10.1  Otopark giriş kapısı genişliği 2.75 m.’den, yüksekliği de 2.20 m’den az olamaz.

       10.2  Otoparkların iç yüksekliği (kiriş altıda dahil olmak üzere) 2.40 m.’den az olamaz.

       10.3  Otopark rampasının genişliği 2.75 m.’den az olamaz.

       10.4  Otoparklarda rampa eğimi %15 ‘ten fazla olamaz.

       10.5  Otopark rampalarında araç tekerleklerini tutucu, kaymayı önleyen nitelikte pürüzlü malzeme kullanılması gerekmektedir.

       10.6  Engelliler için ayrılacak otopark yerleri engellilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenecektir.

       10.7  Otoparklarda 90°’lik dönüş yapılması gereken yerlerde, giriş ve çıkış yolları araçların hareket kolaylığını sağlayacak şekilde, ilgili standartlara uygun olarak düzenlenecektir.

       10.8  Konutların zemin katında düzenlenen otoparklarda, araçların giriş-çıkışı gerçekleştirdiği  ve  manevra yaptığı  bölümlerde kolonlar arası mesafenin  2.75 m.’den az olmaması gerekmektedir.

         

           Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili

           MADDE-11

            Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:

            11.1 Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin emlak vergisine esas arsa rayiç bedelleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 6 gruba ayrılmıştır.

           

             1. Grup 600 TL üstü için tarifedeki bedelin %100'ü

            2. Grup 400 TL - 600 TL arası için tarifedeki bedelin %90’ı

            3. Grup 300 TL – 400 TL arası için tarifedeki bedelin %80'i

            4. Grup 200 TL - 300 TL arası için tarifedeki bedelin %70'i

            5. Grup 100 TL - 200 TL arası için tarifedeki bedelin %60'ı

            6. Grup 1 TL - 100 TL arası için tarifedeki bedelin %50'si

 otopark bedeli olarak alınır.

 

            11.2 Her bölge veya genel otoparkın hizmet vereceği alan ve otopark yapısı için,

            11.2.1 Birim Otopark Bedeli; birim otoparkın arsa ve yapı payları toplamının, en fazla yüzde kırkı alınmak suretiyle, (9.1) bendinde belirtilen oranlar da dikkate alınarak, Yönetmelik ile bu ilke ve esasta belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen bedeli,

            11.2.2 Birim Otopark Arsa Payı; Hiçbir şekilde Birim Otopark Yapı Payının yüzde yirmisinden fazla olmamak üzere, imar planında bölge ve genel otopark olarak belirlenen arsaların, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen bedelinin planda belirlenen emsal hesabına konu alana bölünerek, birim otopark alanı ile çarpılması sonucu tespit edilen bedeli,

            11.2.3 Birim Otopark Yapı Payı; yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de yer alan otoparka ait birim fiyatlar esas alınarak hesaplanan bedeli, ifade eder.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, her yıl için o yıla ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlanıncaya kadar bir önceki yılın birim maliyetleri esas alınarak uygulama yapılır.

           

           11.2.4  Otopark yeri gösterilen parsellere ilişkin otopark bedelinin yüzde yirmi beşi (%25) yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise on sekiz ay içinde dokuz eşit taksitte nakden veya tahvil üzerindeki değeri esas alınarak devlet tahvili olarak ödenir.

 

            ÖRNEK HESAPLAMA: (2016 YILINDA, 3. GRUPTA YER ALAN BİR PARSEL İÇİN)

           

              09 Nisan 2016 tarih ve 29679 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre katlı garajlar 3. sınıf A grubu yapılardan olup, m2 birim fiyatı 630,00 TL ‘dir. Bir otoparkın 2016 yılı inşaat maliyeti: 630,00TL/m2 x 20m2 (birim otopark alanı) = 12.600,00 TL (on iki bin altı yüz Türk Lirası) olmaktadır.

            Birim otopark bedeli = ((Birim otopark yapı payı  x bölgeleme planına göre belirlenen % oranı) + (Birim Otopark Arsa Payı (bu oran birim otopark yapı payının %20 sini geçemez.)) x 0,40

 

Birim Otopark Bedeli =((12.600,00 TL x 0,8 ) + (arsa payı)) x 0,4   şeklinde hesap edilir.

 

         

             11.2.5 Otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37 nci maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre işlem yapılır. Otopark bedelinin arsa payı hariç %25'i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan %75'i ve arsa payı ise Belediyesince parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç 90 gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir. Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında ödemelere ilişkin taahhütname alınır ve tapu kütüğüne bu hususta, satışına engel olmayacak şekilde şerh düşülür.

             Otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37 nci maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda,  ilgilisince talep edilmesi ve bununla ilgili olarak taahhüt verilmesi durumunda, tapu kütüğüne şerh düşülmesine gerek kalmadan, birim otopark arsa payı, birim otopark yapı payının %20’si olarak kabul edilerek otopark bedeli hesap edilir.Belirlenen otopark bedelinin yüzde yirmi beşi (%25) yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise on sekiz ay içinde dokuz eşit taksitte nakden veya tahvil üzerindeki değeri esas alınarak Devlet tahvili olarak ödenir.

 

 

            2016 YILINDA, 3. GRUPTA,  OTOPARK YERİ GÖSTERİLEMEYEN VE İLGİLİSİNİN TALEBİ ÜZERİNE, BİRİM OTOPARK ARSA PAYI, BİRİM OTOPARK YAPI PAYININ %20’Sİ OLARAK HESAP EDİLEN BİR PARSEL İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA:

 

            Birim Otopark Bedeli = (12.600,00 x 0,8 ) + (12.600,00 x 0,20) x 0,4

                                                  = 5.040,00 TL

 

            11.2.6 Otopark bedelleri Büyükşehir Belediye Başkanlığınca  Devlet bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır.

            11.2.7 Tahsilat makbuzunda, yapının ada ve parsel numarası ve tahsilatın kaç araçlık otopark yeri için yapıldığı da belirtilir. Bu makbuzun bir nüshası yapının ruhsat dosyasında bulundurulur.

 

            Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar

            MADDE-12

            12.1 Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılır.

            12.2 Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz ve haczedilemez.

            12.3 Otopark hesabında toplanan meblağ, Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve hak ediş raporuna göre Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı talimatı üzerine ilgili bankaca hak sahibine ödenir.

            12.4 Otopark hesabında toplanan meblağın, amacında kullanılıp kullanılmadığı hususu İçişleri Bakanlığı’nca denetlenir.

 

            Yürürlük

            MADDE-13

            13.1 Bu uygulama usul ve esaslarının yürürlüğe girmesinden önce, yürürlükteki otopark yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilen otopark bedeli yatırılmış, işlemleri tahakkuk ettirilmiş ve bedelleri alınmış durumdaki yapılar için tadilat projesi getirilse dahi, Otopark Yönetmeliği Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usul ve Esaslarına göre hesaplanan otopark bedelinin az olması sonucu ortaya çıkan bedel farkı geri ödenmez.

            13.2 Otopark Yönetmeliği Aydın Büyükşehir Belediyesi Uygulama Usul ve Esasları yürürlüğe girdikten sonra, konuyla ilgili İlçe Belediyelerince geçmişte alınmış ve uygulanan Meclis Kararları uygulanmaz.

            13.3 Bu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilerek Büyükşehir Belediyesi WEB sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

           Yürütme

           MADDE-14

            14.1 Bu Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları hükümlerini, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları yürütür.

            14.2 Aydın Büyükşehir Belediyesi, uygulamaların, Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemeye ve gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

           

             Çeşitli Hükümler

             MADDE-15

            15.1 Bu ilke ve esasların uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığının yazılı görüş alınır ve bu görüşe uyulur.

            15.2 Emlak vergisine esas arsa rayiç bedeli belirlenmemiş olan yerlerde otopark bedeli en düşük gruptan alınır.

           

 

|