Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI 12.01.2017

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Karar No:6

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2017 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:7

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Çeltikçi, Cumhuriyet, Konak ve Yenicami Mahalleleri için düzenlenen İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması sınırını kapsayan ve güncel halihazır haritaları bulunan yaklaşık 160,00 hektarlık alanda hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.10.2016 tarihli ve 5591 numaralı kararı ile uygun bulunarak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2016 tarihli ve 424 sayılı Kararı ile onaylanan NİP-6316,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Söke İlçesi, Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.     

Yapılan değerlendirme neticesinde;

            1. Yenicami Mahallesi, 110 ada 54, 57, 58, 59, 60, 61 ve 129 parseller, 141 ada 6 parsel, 142 ada 7 parsel, 144 ada 11 ve 12 parseller ile 148 ada 10 ve 79 parsellerde kayıtlı taşınmazların Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin, taşınmazların Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi talepli itirazların; söz konusu taşınmazlar meri nazım ve uygulama imar planlarında Ticaret Alanı kullanımında yer almakla birlikte mevcutta, ilçe belediyesinin uygulamalarına göre Konut Alanı kullanımında bulunduklarından uygun olduğuna ve bu kapsamda, nazım imar planı revizyonunda Ticaret Alanı olarak düzenlenen alanlardan Yenicami Mahallesi 141 ve 148 adaların yer aldığı imar adalarının tamamı ile 110 adanın yer aldığı imar adasının ortasında yer alan İbadet Alanının doğu kesiminin Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesine,

          2. Yenicami Mahallesi, 673 ada 21, 22, 23 ve 40 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Emsal değerlerinin artırılmasına ilişkin itirazların; söz konusu nazım imar planı revizyonunda yapılaşmaya ilişkin kat sayısı, TAKS, KAKS, vb. değerler tanımlanmadığından uygun olmadığına,

3. Cumhuriyet Mahallesi, 1022 ada 374 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak düzenlenmesine ilişkin, taşınmazların Konut Alanı olarak düzenlenmesi talepli itirazın; itiraza konu parsel ile güneyinde yer alan parselin bütün olarak değerlendirilerek tüm Söke İlçesine hizmet edecek bir sosyal donatı alanı olarak düzenlendiğinden uygun olmadığına,

          4. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 20.06.2016 tarihinde onaylanan Söke-Milas (Ayr. Didim) Yolu Söke Şehir Geçişi Projesinde öngörülen kavşaklara uyulmadığına ilişkin itirazın; revizyon çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan kurum görüşünde anılan proje sunulmadığı ve bu kapsamda nazım imar planı revizyonunda karayolu üzerinde herhangi bir kavşak düzenlemesi yapılmadığından uygun olmadığına,

           5. Söke Belediyesi tarafından sunulan Söke Merkezi İş Alanı (MİA) ve Çevresi ile Söke Çayı Geçiş Koridoru Kentsel Yenileme Eksenli Nazım İmar Planı Revizyonunda 20 m olarak belirlenen Aydın Caddesinin Atatürk Parkından sonra 12 m, 17 m olarak belirlenen Yüksel Yalova Caddesinin 15m, 17 m olarak belirlenen Sekiler Caddesinin 12 m olarak belirlenmesine ilişkin itirazın; küçük ve parçalı parsellerden oluşan ve yapılaşması büyük oranda tamamlanmış olan yerleşik alanda yer alan yolların genişletilmesi uygulamada sorunlar yaratacağından uygun olmadığına,

          6. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Aydın- Söke İlçesi Merkezi Seyidahmetli (Söke) Deresi Taşkın Koruma Projesi" ile "Dere Yatakları ve Taşkınlar" konulu 2006/27 sayılı Genelge uyarınca üstünün açık bırakılması gereken derenin üstü kapatılarak otopark ve park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin itirazın; revizyon çalışmaları kapsamında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden alınan kurum görüşünde söz konusu derenin üstünün açılmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakla birlikte yaşanabilecek sorunları önlemek açısından bu alandaki otopark ve park alanının kaldırılmasının uygun olduğuna,

             7. Söke Çayına bakan yapı adalarının çaya bakan cephelerinin Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak düzenlenmediğine ilişkin itirazın; Yenicami Mahallesinde Ticaret Alanı kullanımında yer alan taşınmazların, 1. maddede değerlendirilen itirazların uygun bulunması doğrultusunda Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak düzenlemesi ile azalan Ticaret Alanı ve artan Konut Alanı kullanımlarının dengelenmesi açısından uygun olduğuna ve bu kapsamda, Söke Çayına bakan yapı adalarının çaya bakan cephelerinin Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak yeniden düzenlenmesine,

           8. 2015 yılında yapılan "İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması" sonucu elde edilen verilerin (ulaşım şemaları, hafif raylı sistem, idari odak alanı, kültürel odak alanı) kullanılmadığına ilişkin itirazın; söz konusu veriler revizyon çalışmaları kapsamında değerlendirildiğinden uygun olmadığına,

           9. Planlama alanının kuzeyinde yer alan Jeolojik Açıdan Uygun Olmayan Alan (UOA) niteliğindeki bölgede konut kullanımı düzenlediğine ilişkin itirazın; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ayrıntı düzeyinde değerlendirilemeyecek ölçüde küçük olduğundan uygun olmadığına,

          10. Söke Çayının güneyinde Park Alanı olarak düzenlenen alanların Rekreasyon Alanı olarak yeniden düzenlenmesi talepli itirazın; Söke Çayına bakan yapı adalarının, 7. maddede değerlendirilen itirazın uygun bulunması doğrultusunda Ticaret-Konut (TİCK) Alanı olarak düzenlenmesi ile park alanlarına hizmet edecek kullanımlar çeşitlendirildiğinden uygun olmadığına,

           11. Konak Mahallesi, 82 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin, taşınmazların Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi talepli itirazın; planın askı süresi bittikten sonra 30.12.2016 tarihinde sunulduğundan itiraz kapsamında değerlendirilemeyeceğine;

                    Planlama alanı içerisinde tescilli yapılar bulunduğundan askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği NİP-6316,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Söke İlçesi, Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonu hakkında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda işlem yapılmasına komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Çeltikçi, Cumhuriyet, Konak ve Yenicami Mahallelerine ait NİP-6316,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Söke İlçesi Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.

Karar No:8

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesinde 807 ada 142 parsele ilişkin hazırlanan, kıyı kenar çizgisinden 20 metre, parsel cephelerinden 5 er metre çekme mesafesi belirlenerek alanın 0.20/0.40 A-2/5-3 yapılaşma koşulları ile konut alanı olarak planlanmasına ilişkin UİP:13182,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarihli ve 246 sayılı kararı ile reddedilmiş ve dosya Kuşadası Belediye Başkanlığının 18.10.2016 tarihli ve 32373 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesinde 807 ada 142 parsele ilişkin hazırlanan UİP:13182,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve buna ilişkin Kuşadası Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarihli ve 246 sayılı kararı komisyonumuzca değerlendirilmiş olup sunulan plan değişikliğine ilişkin detaylı jeolojik ve jeoteknik raporların hazırlandığı, planda bu önlemlere uyulması gerektiği belirtildiği, etraftaki parsellerin planlı olduğu dolayısı ile red kararının uygun olmadığı ve plan değişikliğinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 807 ada 142 parsele ilişkin hazırlanan UİP:13182,45 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plana ilişkin Kuşadası Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 246 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:9

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parsellere ilişkin hazırlanan UİP:13182,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar Kuşadası Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli ve 416 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve Kuşadası Belediye Başkanlığının 21.12.2016 tarihli ve 40159 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parsellere ilişkin hazırlanan UİP:13182,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazları reddeden Kuşadası Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli ve 416 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ile 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parsellere ilişkin UİP:13182,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar hakkında Kuşadası Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarihli 412 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 Karar No:10

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenikent Deresi Islah Kesitinin düzenlenmesine ilişkin 6 hektar alanda hazırlanan UİP-887,48 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Söke Belediye Meclisinin 05.08.2016 tarihli ve 2016/8-145 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Söke Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2016 tarihli ve 201617969 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-887,48 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde düzenlenen yollara ilişkin kurum görüşünün olmadığı,  kaldırılan otopark alanının nazım imar planı değişikliği gerektirdiği, yolların düzenlenmesinin nazım imar planı ulaşım semasını etkilediği ve dere kesit projesinin sunulmadığı gerekçeleriyle mevcut plan koşullarının geçerli olduğu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Yenikent Deresi Islah Kesitinin düzenlenmesine ilişkin 6 hektar alanda hazırlanan UİP-887,48 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:11

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 554 ada 75 parsel ile 556 ada 1, 2, 3, 5, 6 parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında Sanayi Alanı ve Park Alanı kullanımlarında yer alan taşınmazların Ticaret-Konut (TİCK) Alanı, Sağlık Alanı, Eğitim Alanı, Park ve Yeşil Alan olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-6316,15 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 17.10.2016 tarihli vatandaş başvurusu ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-6316,15 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bilgi paftasında belirtilen E: 2.00 emsal değerine göre toplam inşaat alanı arttığı ve Ticaret-Konut (TİCK) Alanı kullanımı ile yerleşik nüfus arttığı ancak artan nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal donatı alanları ayrılmadığından söz konusu nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile reddedilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 554 ada 75 parsel ile 556 ada 1, 2, 3, 5, 6 parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki nazım imar planında Sanayi Alanı ve Park Alanı kullanımlarında yer alan taşınmazların Ticaret-Konut (TİCK) Alanı, Sağlık Alanı, Eğitim Alanı, Park ve Yeşil Alan olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-6316,15 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:12

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2283 ada, 1 parselde toplam 2366,67m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “düşük yoğunluklu” gelişme konut alanında, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yençok=9.00m (3kat) koşullu, toplam 2 adet kitle nizam, konut alanında yer alan taşınmaz için, Yençok=24.00, TAKS/KAKS: 0.30/1.51 koşullu konut kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 228 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 07.12.2016 tarihli ve 11412-14505 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2130,35 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, yoğunluk artışına neden olmadığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 17L-IV pafta 2283 ada 1 parselde yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesi amaçlı UİP-2130,35 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:13

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 695 parselde Sebze ve Meyve Toptancı Hali kurulması amacı ile parselin toplu işyeri (toptancı hali) olarak planlanmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 695 parselde kurulması planlanan toptancı haline ilişkin hazırlanan NİP:23971 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP 23973 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi 695 parselde Toplu İş Yeri (Toptancı Hali) kurulması amacı ile hazırlanan NİP:23971 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP: 23973 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:14

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Camikebir Mahallesi 52 ada 41 parselde kayıtlı 300,21 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın ön bahçe mesafesi 5m arka bahçe mesafesi 3 m BL-5   (Blok 5 kat) turizm yerleşme alanları (konaklama tesis alanları) kullanımının, ön bahçe mesafesi 5 m B-5 (Bitişik 5 kat) ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan UİP-13182,48 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli ve 89713695-301.05/324 sayılı kararı ile uygun bulunarak 14.10.2016 tarihli ve 32066 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13182,48 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde inşaat alanı artışı yapıldığı gerekçesiyle mevcut plan koşullarının geçerli olduğu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Camikebir Mahallesi, 52 ada 41 numaralı parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,48 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:15

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi'nin 04.10.2016 tarihli ve 301.05/327 sayılı kararı ile uygun bulunan; Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 14 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın E: 1.20, Ayrık Nizam 5-Kat (5/A-5/3.5) Konut Alanı kullanımında kalan yaklaşık 6.467,00 m2 yüzölçümüne sahip kısmının TAKS/KAKS: 0.25/0.50, Ayrık Nizam 2-Kat (5/A-2/3) Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-13182,42 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediye Başkanlığı'nın 14.10.2016 tarihli ve 32065 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13182,42 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile söz konusu taşınmazın çevresi ile uyumu sağlanarak doku bütünlüğü sağlandığından söz konusu plan değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, 112 ada 14 numaralı parselin konut alanı kullanımında kalan kısmının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,42 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:16

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesinde 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, nolu adalar ile 932 ada 20-56 numara arası parsellerde yer alan İdareciler Sitesine ilişkin hazırlanan A-1 yapılaşma koşullu konut alanlarının A-2 yapılaşma koşullu konut alanına dönüştürülmesini içeren UİP-13182,50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kuşadası Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli ve 393 sayılı kararı ile reddedilmiş ve dosya Kuşadası Belediye Başkanlığının 14.11.2016 tarihli ve R.5276/35472 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 214, 218-232 arası ve 932 adalarda muhtelif parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan UİP:13182,50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden Kuşadası Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 393 sayılı kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddeleri uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 214, 218-232 arası ve 932 adalarda muhtelif parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan UİP:13182,50 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini reddeden Kuşadası Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 393 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:17

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarihli ve 301.05/243 sayılı kararı ile uygun bulunan: Türkmen Mahallesi, 124 ada 41 numaralı parselde kayıtlı ve "güney cephesinden 15m, güneydoğu ve kuzeybatı cephelerinden 3 m bahçe mesafeli, Blok Nizam 5-Kat (BL-5) Konaklama Tesis Alanları" imarlı taşınmazın "Bitişik Nizam 4-Kat (B-4) Gelişme Konut Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,43 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuşadası Belediyesinin 21.07.2016 tarihli ve 23283 sayılı yazısı ile tarafımıza sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-13182,43 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile toplam inşaat alanı değişmemekle birlikte önerilen konut kullanımı ile yerleşik nüfus artacağından ancak artan nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal donatı alanları ayrılmadığından mevcut plan koşullarının geçerli olduğuna komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 124 ada 41 numaralı parselin B-4 konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-13182,43 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:18

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 2370 ada 1 parselde mevcut nazım imar planında bulunan turizm tesis alanı kullanımının ticaret turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP:3266,24 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi parsel maliki tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 2370 ada 1 parselin turizm alanından ticaret+turizm alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan NİP:3266,24 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 2370 ada 1 numaralı parselin ticaret-turizm alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP:3266,24 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:19

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 871 ada 218 parselin mevcut nazım imar planında bulunan turizm tesis alanı kullanımının ticaret turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan NİP:3266,25 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi parsel maliki tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 871 ada 218 numaralı parselin turizm kullanımından ticaret+turizm kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 871 ada 218 numaralı parselin ticaret+turizm alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP:3266,25 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:20

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Cabi Mahallesi, Tabakhacıaliler mevkiinde bulunan tapunun 5 ada, 61, 63 ve 64 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların mevcut imar planında bitişik nizam 3 kat (B-3)  konut alanı kullanım kararının, bitişik nizam 4 kat (B-4) konut alanı olarak değiştirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Karacasu Belediye Meclisi’nin 05.10.2016 tarih ve 77 sayılı kararı uygun görülerek, Karacasu Belediyesinin 31.10.2016 tarih ve 1775 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-12473,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, yoğunluk artışı ile ilgili olarak kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve alınacak önlemler hakkında rapor hazırlanması neticesinde teklifin yeniden değerlendirilebileceğine bu nedenle mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.  İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi Cabi Mahallesi, 5 ada 61, 63 ve 64 numaralı parsellerin B-4 konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-12473,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:21

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karacasu İlçesi, Küçükdağlı Mahallesi 594 Ada, 24 parsel no.lu taşınmaz için Ayrık Nizam, 4 kat, Taks:0.30/Kaks:1.20 ve Ayrık Nizam, 3 kat, Taks:0.30/Kaks:0.90 plan şartının Yençok=12.50m ve Taks:0.40/Kaks:1.00 plan şartına dönüştürülmesini içeren UİP-12473,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Karacasu Belediye Meclisi’nin 02.11.2016 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülerek, Karacasu Belediyesinin 29.11.2016 tarih ve 1902 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-12473,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karacasu İlçesi Küçükdağlı Mahallesi 594 ada 24 numaralı parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-12473,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:22

Komisyon Görüşü: İlimiz, Karpuzlu İlçesi, Karpuzlu Mahallesi Uzunkuyu Mevkiinde 23648.34 m2 yüzölçümlü 3696 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı Enerji Üretim Alanı ve taşıt yolu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi, Karpuzlu Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-8805,2 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Karpuzlu İlçesi Karpuzlu Mahallesi 3696 parsele ilişkin GES amaçlı NİP-8805,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:23

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 18L-IV pafta, 287 ada 10 ve 26 parsellerde kayıtlı toplam 221.68 m2 yüzölçümlü, 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu meskun konut alanında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 5 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için parsellerin güneyinde yer alan park/otopark alanı plan hattının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,21 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarihli ve 226 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesinin 07.12.2016 tarihli ve 11411-14515 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2131,21 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 05.12.2016 tarih ve 226 sayılı kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi, 287 ada 10 ve 26 numaralı parsellere ilişkin UİP-2131,21 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun görülmediğine dair Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 226 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:24

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 836 ada 12 ve 19 parsel no.lu, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı, taşıt yolu ve dini tesis alanı kullanımında kalan taşınmazlarda konut alanı düzenlemesi ve alanın güneyinde 10m’lik taşıt yolu, doğusunda otopark alanı önerilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-5953,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, (kat adedi ve yüksekliği talebinin bilgi paftasından ayrı olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği aşamasında değerlendirilmek üzere) komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 836 ada 12 ve 19 numaralı parsellerin konut alanı taşıt yolu ve otopark olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-5953,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:25

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi UİP-10251 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının plan notlarına “Cephe boyunca ticaret taraması olan yapı adalarında zemin katlar ticaret olarak yapılaşacaktır.” ve “Ticaret alanlarında sadece üst katlar konut olarak yapılaşabilir.”  hükümlerinin ilave edilmesine ilişkin UİP-10251,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 06.10.2016 tarih ve 181 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesinin 10.10.2016 tarihli ve 9244-12624 yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İnceleme sonunda, UİP-10251,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili olarak, “Cephe boyunca ticaret taraması olan yapı adalarında zemin katlar ticaret olarak yapılaşacaktır.” hükmü uygun görülerek, diğer plan notunun nüfus yoğunluğunu arttırıcı niteliği bulunduğundan bu plan notunun tekliften çıkarılarak teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz

Karar: Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi uygulama imar planına plan notu ilave edilmesi amaçlı UİP-10251,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:26

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 18L-IV pafta, 1115 ada 42 parsel numaralı, 270,35m² yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:21.00m kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, kitlenin batısındaki yan bahçe mesafesinin kaldırılarak komşu parsele bitişik olarak kitlenin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2131,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 178 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 10.10.2016 tarih ve 9245-12625 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

 Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2131,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 06.10.2016 tarih ve 178 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 1115 ada 42 numaralı parsele ilişkin UİP-2131,20 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında Efeler Belediye Meclisi’nin 06.10.2016 tarih ve 178 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:27

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 28 ve 29 numaralı parsellerde kayıtlı, meri imar planında belediye hizmet alanı, gelişme konut alanı ve taşıt yolu kullanımında kalan taşınmazlar üzerinde konut, park ve ticaret alanı düzenlemesi yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-5946,20 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, (kat adedi ve yüksekliği talebinin bilgi paftasından ayrı olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği aşamasında değerlendirilmek üzere) komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kadıköy Mahallesi, 28 ve 29 numaralı parsellerde konut, park ve ticaret alanı düzenlenmesi amaçlı NİP-5946,20 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:28

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahallede yer alan tapunun 2768 ada 14 parsel, 2768 ada 2 parsel, 2768 ada 4 parsel, 2768 ada 3 parsel, 2768 ada 42 parsel ve 2768 ada 45 parselde kayıtlı taşınmazlar için konut ve taşıt yollarında düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2016 tarih ve 410 sayılı kararı ile onaylanarak 1 ay askı süresi sonunda kesinleşmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam ve h:9.00m yapılaşma koşullu konut kullanımında kalan taşınmazlar için, TAKS/KAKS: 0.40/1.30 Yençok:24.00m, TAKS/KAKS:0.40/1.03 Yençok:24.00m, TAKS/KAKS: 0.40/1.61 Yençok:24.00m, TAKS/KAKS: 0.40/1.76 Yençok:24.00m koşullu konut ve 5x10m ebatlarında trafo ve doğalgaz regülatör alanı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 06.01.2017 tarih ve 213 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-2131,24 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, yoğunluk artışına sebep olmadığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 2768 ada 2, 3, 4, 14, 42 ve 45 parsellere ilişkin UİP-2131,24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:29

Komisyon Görüşü: İlimiz, Bozdoğan İlçesi, Kızıltepe Mahallesi, Yiğitbaşı mevkiinde tapunun 101 ada, 45 ve 47 parsel numarasında kayıtlı, 52869,98m² yüzölçümlü alanda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (GES) için enerji üretim tesisi amaçlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-23977 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdoğan İlçesi Kızıltepe Mahallesi, 101 ada 45 ve 47 numaralı parsellerin Güneş Enerjisi Santrali olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-23977 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:30

Komisyon Görüşü: İlimiz Bozdoğan İlçesi, Kılavuzlar Mahallesi 1980, 1981, 1982 ve 2190 parsellerin bulunduğu alanda, 6360 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce Aydın İl Genel Meclisinin 06.07.2012 tarih 405 sayılı kararı ile “organize tarım alanı” olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmış ve onaylanmıştır. Alanın bir kısmını oluşturan, Kılavuzlar Mahallesi, 1980, 1981, 1982 ve 2190 parsellerden oluşan beşinci bölgeye ait 22600 m² alanın “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı UİP-23233 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Bozdoğan Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarih 85 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bozdoğan Belediyesinin 13.12.2016 tarih ve 876-21 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-23233 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin onaylı nazım imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla; 5. bölge olarak gösterilen sınırın güneyindeki yolun 7 m yaya yoluna dönüştürülerek teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Bozdoğan İlçesi Kılavuzlar Mahallesi, 1980, 1981, 1982 ve 2190 numaralı parsellere ilişkin tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı UİP-23233 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:31

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ve çevresinde, meri imar planında yaya yolu kullanımında ve konut alanı kullanımında kalan alanda ve 323 ada 4 parselin plansız kısmında konut dışı kentsel çalışma alanı, taşıt yolu ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-6214,5 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi teklifi, nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi, Sarıoğlu Mahallesi, 323 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ve çevresinde, meri imar planında yaya yolu kullanımında ve konut alanı kullanımında kalan alanda ve 323 ada 4 parselin plansız kısmında konut dışı kentsel çalışma alanı, taşıt yolu ve otopark alanı düzenlenmesi amaçlı hazırlanan NİP-6214,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilavesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:32

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Altınova Mahallesi, Kocaotlak Mevkiinde bulunan 102 ada 49 parsel (eski 752 parsel) numarasında kayıtlı taşınmazın, 30.524,82m2’lik kısmında güneş enerjisine dayalı elektrik santrali (GES) için enerji üretim tesisi amaçlı, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi onaylanmak üzere Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanarak 1 ay askı süresi sonunda kesinleşmiştir. Kesinleşerek yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, UİP-14462,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi, Çine Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesinin 08.11.2016 tarih ve 1187 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

UİP-14462,1 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Çine İlçesi Altınova Mahallesi, 102 ada 49 numaralı parselin Güneş Enerjisi Santrali olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-14462,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:33

Komisyon Görüşü: İlimiz, Germencik İlçesi, Camikebir Mahallesi, 44 ada 101 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın mevcutta yer alan TEİAŞ Trafo Merkezi Tesislerinin genişletme çalışması kapsamında "Enerji Depolama Alanı" olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-23969 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü'nün 18.10.2016 tarihli ve E.373536 numaralı yazı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-23969 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Germencik İlçesi Camikebir Mahallesi 44 ada 101 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın "Enerji Depolama Alanı" olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-23969 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:34

Komisyon Görüşü: İlimiz İncirliova İlçesi, İstiklal Mah. 9168 parselin belediye hizmet alanı (BHA)  kullanımının ticaret+konut kullanımına dönüştürülmesi ve Acarlar Mahallesi 167 parselin konut kullanımından BHA kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP:6620,17 plan işlem no.lu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İncirliova Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarihli ve 122 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup 10.11.2016 tarihli ve 3403 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

İlimiz İncirliova İlçesi, İstiklal Mahallesi 9168 parselin Belediye Hizmet alanından Ticaret+Konut kullanımına dönüştürülmesi ve Acarlar 167 parselin konut kullanımından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesini içeren UİP 6620,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; İncirliova Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarihli ve 122 sayılı kararında 167 parsele ilişkin değerlendirme yapılmadığı, pin numaralarında hatalar olduğu, cd içeriğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili genelgelere uygun olmadığından dolayı mevcut durumun devamına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz. 

Karar: İncirliova İlçesi İstiklal Mahallesi 9168 parsel ve Acarlar Mahallesi 167 parsele ilişkin UİP 6620,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:35

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Dallıca Mahallesi, 681, 683 ve 1656 parsellerde kayıtlı, toplam 21200,29m² yüzölçümlü, meri nazım imar planlarında konut ve park alanında kalan taşınmazlarda düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

NİP-5914,5 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi olarak 06.01.2017 tarih ve 895-119-43 sayılı başvuru ekindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (tek konut adası, çocuk bahçesi, park olarak düzenlenmiş), önerilen konut adasının yoğunluğu değişmeden kat ve yüksekliğin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde değerlendirilmek üzere komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 681, 683 ve 1656 parsellerde konut ve park alanında düzenleme yapılması amaçlı NİP-5914,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:36

Komisyon Görüşü: 23.12.2016 tarih, 41837 sayılı başvuru ile Sultanhisar İlçesi Salavatlı Mahallesi 178 ada 9 ve 10 parsellerin önünden geçen ekli krokide işaretlenerek gösterilen isimsiz imar yoluna” isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Sultanhisar İlçesi Salavatlı Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen yola “ 101 Sokak ” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Sultanhisar İlçesi Salavatlı Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen yola “ 101 Sokak ” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:37

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 126 ada, 20 parselde bulunan Maliye Hazinesi adına tescilli taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesine göre devir alınması hususu Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 126 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca bedel tespiti yapıldıktan sonra 2942 sayılı Kanunun 30.maddesine göre devir alınması oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 126 ada 20 parselde bulunan Maliye Hazinesi adına tescilli taşınmazın devir alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:38

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi, Orta Mahallede bulunan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi kapsamında, arsa vasıflı imar planında konut alanında kalan, 6545 ada 6 parsel numaralı 218,85m² yüzölçümlü, 8 parsel numaralı 245,98 m² yüzölçümlü taşınmazlar ile 6546 ada, 6 parsel numaralı 252,12 m² yüzölçümlü, 9 parsel numaralı 252,12 m² yüzölçümlü, tamamı Büyükşehir Belediyemize ait taşınmaların emlak değerlerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak satışları hususunda Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.            Söz konusu parsellerin emlak değerlerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak rayiç bedel tespitinden sonra satışlarının yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 6545 ada 6 ve 8 parsel 6546 ada 6 ve 9 parsellerde kayıtlı tamamı Aydın Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satışı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:39

Komisyon Görüşü: Yenipazar İlçesi, Koyunlar Mahallesinde bulunan, köy yerleşik alanı dışında kalan 101 ada 87 parselde (yeni 101 ada 347 parsel) kayıtlı taşınmazın, Köy Ulaşım yoluna terki için taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre satın alma/kamulaştırma hususu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu taşınmazın maliki Mustafa YILMAZ’ ın Başkanlığımıza verdiği 26.01.2016 tarih 3071 sayılı dilekçesinde, anılan kısmın yolda kalan kısmının kamulaştırılması talep edilmekle birlikte, kendi el yazısı ile kamulaştırılacak kısımdan herhangi bir bedel talep etmediğini beyan ettiğinden, söz konusu taşınmazın kamulaştırma işlemine konu kısmının sembolik bir bedelle kamulaştırılması oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin bilgilerine arz ederiz.

Karar: Yenipazar İlçesi Koyunlar Mahallesi 101 ada 87 parselde (yeni 101 ada 347 parsel) kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:40

Komisyon Görüşü: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan 126 ada 18 parselde kayıtlı taşınmazın geçici otopark alanı olarak 10 ay süre ile AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye devri hususu, Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 10.01.2017 tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.

Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan tapunun 20L.1C pafta 126 ada 18 parsel numarasında kayıtlı 9.958,17 m² miktarlı Bahçeli kargir lojman zeytinyağı fabrikası ve müştemilatı olan arsanın geçici otopark alanı olarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7 ve 26 ncı maddeleri çerçevesinde, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 10.000,00-TL (Onbin-TL) bedel üzerinden, 10 ay süreyle Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye işletmesinin devredilmesi Komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan 126 ada 18 parselde kayıtlı 9.958,17 m² miktarlı Bahçeli kargir lojman zeytinyağı fabrikası ve müştemilatı olan arsanın geçici otopark alanı olarak 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 ay süre ile AYBEL İnşaat Organizasyon Spor Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye devri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:41

Komisyon Görüşü: 10.01.2017 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen,

Efeler Park Yapım İşi için KDV dahil 4.295.000,00 (dörtmilyonikiyüzdoksanbeşbin)-TL, Kuyucak Yamalak Köprüsü Yapım İşi için KDV dahil 3.132.000,00 (üçmilyonyüzotuzikibin )-TL, Köşk Dalama Köprüsü Yapım İşi için KDV dahil 6.296.000,00 (altımilyonikiyüzdoksanaltıbin )-TL olmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den toplam 13.723.000,00 (onüçmilyonyediyüzyirmiüçbin)-TL kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

Karar: Efeler Park Yapım İşi için KDV dahil 4.295.000,00 (dörtmilyonikiyüzdoksanbeşbin)-TL, Kuyucak Yamalak Köprüsü Yapım İşi için KDV dahil 3.132.000,00 (üçmilyonyüzotuzikibin )-TL, Köşk Dalama Köprüsü Yapım İşi için KDV dahil 6.296.000,00 (altımilyonikiyüzdoksanaltıbin )-TL olmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den toplam 13.723.000,00 (onüçmilyonyediyüzyirmiüçbin)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’ na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:42

Komisyon Görüşü: Kemer Mahallesi Sosyal ve Spor alanları Yapım İşi için KDV dahil 23.228.000,00 (yirmiüçmilyonikiyüzyirmisekizbin)-TL kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca görüşülerek oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar:Kemer Mahallesi Sosyal ve Spor alanları Yapım İşi için KDV dahil 23.228.000,00 (yirmiüçmilyonikiyüzyirmisekizbin)-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı’ na yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:43

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.01.2017 tarihli oturumunda görüşülerek, 23 dosya numaralı teklif ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2017 Mali Yılında Başkan Danışmanı ve Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan personele ödenecek aylık net ücretlerini belirten 30.12.2016 tarih ve 5860 sayılı yazısı ve eki cetveller komisyonumuzda görüşülmüş olup;

Büyükşehir Belediye Kanununun 20’inci maddesi 2’inci fıkrası ‘Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir.’ hükmü uyarınca 2017 Mali yılında çalıştırılacak Başkan Danışmanına ödenecek aylık bürüt ücretin, Genel Sekretere ödenen bürüt ücretinin  %  73 oranında belirlenmesi,

 2016 yılında tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2017 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2017 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak tam zamanlı Sözleşmeli Personelin net ücretlerinin;  Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen, 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutar ile ek ödeme oran ve tutarları üzerinden belirlenmesi komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında 2017 Mali yılında çalıştırılacak Başkan Danışmanına ödenecek aylık bürüt ücretin, Genel Sekretere ödenen bürüt ücretinin  %  73 oranında belirlenmesi, 2016 yılında tam zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2017 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2017 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak tam zamanlı Sözleşmeli Personelin net ücretlerinin;  Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen, 657 sayılı Kanuna göre net aylık tutar ile ek ödeme oran ve tutarları üzerinden belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:44

Komisyon Görüşü: İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan itfaiye personellerine ödenen aylık maktu fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesi ile ilgili hususun bir kere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelendikten sonra rapor halinde Meclise getirilmesi hususunda Meclisin 10 Ocak 2017 tarihli toplantısına havalesidir. İtfaiye personeline ödenecek aylık fazla mesai ücretinin 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 428,00 TL olarak uygulanması Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin bilgisine arz ederiz.

Karar:Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan İtfaiye Personellerine 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:45

Komisyon Görüşü: Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan zabıta personellerine ödenen aylık maktu fazla mesai ücretlerinin yükseltilmesi ile ilgili hususun bir kere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelendikten sonra rapor halinde Meclise getirilmesi hususunda Meclisin 10 Ocak 2017 tarihli toplantısına havalesidir. Zabıta personeline ödenecek aylık fazla mesai ücretinin 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 428,00 TL olarak uygulanması Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Belediye Meclisinin bilgisine arz ederiz.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde çalışan zabıta personeline (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:46

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 10/ Ocak /2017 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen;  Aydın Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinde 2017 yılında alınacak Hal Teminat bedelinin, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesi 3. Fıkrası gereğince 15.000,00 (On beş bin) TL olarak tespit edilmesi hususu incelenerek, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına arz olunur.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinde 2017 Yılında alınacak Hal Teminat bedelinin belirlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:47

Komisyon Görüşü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesi birinci fıkrasının (i) bendi, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesi ve 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince sabit tarifeler baz alınarak hazırlanan, 2017 yılında abonelerden alınması zorunlu olan ekte yer alan katı atık bertaraf ücretlerinin 2017 mali yılı gelir ücret tarifesine işlenmesi komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: 2017 Yılında abonelerden alınması zorunlu olan katı atık bertaraf ücretlerinin 2017 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine işlenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

|