Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI 17.11.2016

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:381

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2016 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:382

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Performans Programı ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanunun 41 nci maddesi gereği, ekte sunulduğu şekliyle komisyonumuzca görüşülerek  oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:383

 

Komisyon Görüşü: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlenirmede; Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 23 üncü maddesi gereği ekte sunulduğu şekliyle komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:384

 

Komisyon Görüşü: AYDIN Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir. Buna göre;

 

1-      BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1 - Büyükşehir Belediyesi birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 920.000.000,00-TL tahmini gider ön görülmüştür.

Madde 2- Büyükşehir Belediye Bütçesinin Tahmini Gelirleri, “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde”  gösterildiği gibi toplam 690.000.000,00 -TL gelir tahmin edilmiştir.

Madde 3-  2017 yılı Tahmini Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen Gelir toplamı ile Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 230.000.000,00-TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır.

Madde 4 – Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları “(C) Cetvelinde” gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5 - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6 – Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanlara yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerinde verilecek yevmiye ve yol giderleri ekte sunulan (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7 - Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşmuştur;

 

A.    Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

B.     Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15)

C.      Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

D.    Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17)

E.     Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

F.      Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

G.    Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

H.     Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

İ.       Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

J.        Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

K.    İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

L.     İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

M.   237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

N.     Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

O.     Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

P.       Finansman Programı (Örnek-28)

 

Madde 8- Büyükşehir Belediye Bütçesinde uygulanmasında esas alınacak parasal limitler Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  ( İ ) Cetvelinde belirlenen parasal limitler olacaktır.

Madde 9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin (e) bendi gereği, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının, 2017 yılı içinde % 10 unu geçmeyen oranda borçlanma yapılmasında ve bu kapsamda borçlanma yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 10-  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet vermeye ve/veya teminat göstermeye yetkilidir.

Madde 11- Bu Kararname hükümleri 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere Büyükşehir Meclisi onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 12- İş bu Bütçe Kararnamesi 12 (oniki) maddeden ibaret olup; hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

             Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler;

 

KURUM ADI / KURUMSAL KOD

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.01.01

GENEL SEKRETERLİK

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.129.000,00

46.09.01.02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.733.000,00

46.09.01.04

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

23.485.000,00

46.09.01.05

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.938.000,00

46.09.01.10

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

5.000.000,00

46.09.01.18

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.754.000,00

46.09.01.20

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

550.000,00

46.09.01.24

1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

8.971.000,00

46.09.01.25

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

8.861.000,00

46.09.01.30

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

39.989.000,00

46.09.01.31

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

203.412.000,00

46.09.01.33

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

260.679.000,00

46.09.01.34

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

10.018.000,00

46.09.01.35

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

33.170.000,00

46.09.01.36

KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

400.000,00

46.09.01.37

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08-DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

20.000.000,00

46.09.01.38

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

106.269.000,00

46.09.01.39

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIIĞI

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

51.989.000,00

46.09.01.40

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

25.000.000,00

46.09.01.41

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

7.000.000,00

46.09.01.43

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

07-SAĞLIK HİZMETLERİ

16.050.000,00

46.09.01.44

 

TARIMSAL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

8.000.000,00

46.09.01.45

DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

5.000.000,00

46.09.01.46

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

35.000.000,00

46.09.01.47

DENİZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.889.000,00

46.09.01.48

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

6.440.000,00

46.09.01.49

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

23.000.000,00

46.09.01.50

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

08-DİNLENME KULTUR VE DİN HİZMETLERİ

5.000.000,00

46.09.01.51

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.274.000,00

 

TOPLAM

 

920.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-      GELİR BÜTÇESİ

 

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

25.450.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

93.150.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

23.000.000,00

05

DİĞER GELİRLER

486.285.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

62.800.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-          685.000,00

 

TOPLAM

690.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-      YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

             2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi itibariyle;

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

İÇ BORÇLANMA

230.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

                                                                                                                              

5-      AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

2017 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

230.000.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

230.000.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

230.000.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

230.000.000,00

 

TOPLAM

920.000.000,00

          

Olarak okunmuş,

            2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle     

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

151.800.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

193.200.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

151.800.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

193.200.000,00

 

TOPLAM

690.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuza havele edilen AYDIN Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar No:385

 

Komisyon Görüşü: Didim Belediyesi’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesinde, ekteki tabloda yer alan aktarma işlemi Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup,  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.          

 

Karar: Didim Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarma ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:386

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesine 50.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

 

a)          Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile;

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.15.02

ÖZEL KALEM  MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

50.000,00 TL

        TOPLAM

50.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)         Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

50.000,00 TL

TOPLAM

50.000,00 TL

 

             Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı   Bütçesine 50.000,00  TL ek  ödenek  verilmesi hususu  görüşülerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.   

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:387

 

Komisyon Görüşü: Efeler ve Yenipazar ilçelerinde bulunan; nispeten kamuoyunca az bilinen bazı kültürel miras ögelerinin kamuoyu tarafından tanıtılmasını ve bilinçlendirilmesini sağlamak amacı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Büyük Menderes Platformu tarafından hazırlanan‘’BİLİNMEYEN KUZEY KARYA YOLU ‘’ projesinin ana ortaklardan biri olunması hususunda, 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 75 inci maddesi, komisyonumuzca görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis Başkanlığına havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Büyük Menderes Platformu tarafından hazırlanan “Bilinmeyen Kuzey Karya Yolu” projesinin ana ortaklarından olunması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:388

 

Komisyon Görüşü: 2016 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine ekte sunulan Kuşadası Otogarı Fiyat tarifesinin eklenmesinin uygun olduğuna Komisyonumuzca karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.   

 

Karar: 2016 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine Kuşadası Otogarında uygulanacak olan tarifelerin eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:389

 

Komisyon Görüşü: Bölgemiz tarihsel kültüründe önemli bir yer tutan ve ata sporumuz olan, geleneksel olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 25 Aralık 2016 tarihinde yapılması planlanan deve güreşleri etkinliklerde kullanılmak üzere 190.000,00-TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.   

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan deve güreşi etkinliklerine Belediyemiz bütçesinde ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:390

 

Komisyon Görüşü: Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, asfalt kaplama yapım ve onarımı işi ihalesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmesi başlıklı 67.Maddesinde belirtilen yasal süreyi aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeler olarak yapılması komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.   

 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan “Asfalt Kaplama Yapım ve Onarım” İhalesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. Maddesi gereği yıllara yaygın yüklemeler şeklinde yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:391

 

Komisyon Görüşü: Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 621 ada 15 parselin sebze ve meyve hali yapılmak üzere kamulaştırılması hususunun görüşülmesi Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonar kamulaştırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi 621 ada 15 parselin sebze ve meyve hali yapılmak üzere kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:392

 

Komisyon Görüşü: Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi 1479 parselin mezarlık yapılmak üzere kamulaştırılması hususunun görüşülmesi Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söz konusu parselin 3194 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile kıymet takdir komisyonunca yapılacak bedel tespitinden sonra kamulaştırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi 1479 parselin mezarlık yapılmak üzere kamulaştırılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:393

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Buharkent İlçesi, Muratdağı Mahallesi, Hıbi Gölü Mevkii'nde bulunan tapunun 111 ada, 38887.17m2 yüzölçümlü 107 parsel ve 20000.00m2 yüzölçümlü ve 108 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda güneş enerjisine dayalı her biri bağımsız 500Kw kurulu güce sahip güneş enerjisi elektrik santrali (GES) amaçlı hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Buharkent Belediyesi'nin 10.10.2016 tarihli ve 440 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP:22876 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Olumlu Teknik Değerlendirme Raporunun sadece 108 numaralı parsel için alındığı anlaşıldığından, teklifte sadece 108 numaralı parsel için hazırlanan kısmın tadilen onaylanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Buharkent İlçesi Muratdağı Mahallesi, 111 ada 107 ve 108 parsellerde Enerji Üretim Tesisi (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı NİP:22876 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:394

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Didim İlçesi, Didim Mahallesi N18B-11B-4D pafta 844 ada 15 parselde kayıtlı imar planında E:1.50 yapılaşma koşulu ile Özel Sağlık Alanı olarak yer alan taşınmazın yapı yüksekliğinin Yençok=9.50m den 11.60 ye çıkartılması amaçlı 4675,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Didim Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun görülmüş Didim Belediye Başkanlığı’nın 24.10.2016 tarihli ve 2397 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Didim İlçesi Didim Mahallesi 844 ada 15 parselde Didim Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunup Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarihli ve 86 sayılı kararı ile onaylanan özel sağlık tesis alanının yapı yüksekliğinin mevcut Yençok: 9.50m den 11.60m çıkartılmasına ilişkin hazırlanan UİP:4675,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi Didim Mahallesi 844 ada 15 parselde yapı yüksekliğinin yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP:4675,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:395

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Şevketiye Mahallesinde, 258 ada, 2 parsel ve 275 ada 22, 23 numaralı parseller üzerinde mevcut imar planı üzerinde sağlık alanı ve belediye hizmet alanı olarak belirlenen alanda, belediye hizmet alanında kalan 275 ada, 23 numaralı parselin sağlık tesis alanına dahil edilerek, sağlık tesisi alanına E= 0,80 Yençok=4 kat yapılanma koşulu belirlenmesi ve belediye hizmet alanı üzerindeki yapı yaklaşma mesafesinin tekrar düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Çine Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarihli ve 73 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesi’nin 11.10.2016 tarihli ve 1070 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8286,17 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, plan değişikliği onama sınırının sağlık alanını kapsayacak şekilde geçirilmesi koşuluyla tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi Şevketiye Mahallesi, 258 ada, 2 parsel, 275 ada 22, 23 parsellerde yapılaşma koşullarının tekrar düzenlenmesine yönelik UİP-8286,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:396

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Hamidabat Mahallesi 141 ada 20, 44, 45, 18, 19, 115, 21 ve 43 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında resmi kurum alanındaki E:0.80, Hmaks:4 kat yapılaşma koşulunun, E:2.50, TAKS:0.50, Yençok:5 kat olarak düzenlenmesi ve alanda 141 ada 20 parselin doğusundan ifraz hattı belirlenerek iki adet resmi kurum alanı oluşturulması ve her cephede 5m yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi ve park ve otopark alanlarında düzenleme yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Çine Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli ve 70 sayılı karar ile uygun görülerek Çine Belediyesinin 11.10.2016 tarihli ve 1070 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8286,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi Hamidabat Mahallesi, 141 ada 18, 19, 20, 21, 43, 44, 45 ve 115 parsellerde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-8286,14 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:397

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 18 ada 7 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında turizm meslek lisesi kullanımında kalan taşınmazın, her cepheden 5m yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde yurt alanı olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-8286,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Çine Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli ve 71 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesi’nin 11.10.2016 tarih ve 1070 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-8286,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 18 ada 7 parselde yurt alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-8286,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:398

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Çine İlçesi, Gökyaka Mahallesi, Deringöz Mevkiinde 121 ada 26 parsel numaralı taşınmazın NİP-20463 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde, E=0.30, Yençok=6.50m yapılaşma şartlı ''Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES)'' olarak düzenlenmesi ve taşıt yolundan 10m, diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi ve alanın güneyinde trafo alanı önerilmesi amaçlı UİP-22035 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Çine Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun görülerek,   Çine Belediyesinin 11.10.2016 tarih ve 1070 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-22035 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi Gökyaka Mahallesi, 121 ada 26 parselde Enerjisi Üretim Tesisi (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı UİP-22035 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:399

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Çine İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 83 ada 6 parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 ve 4 kat, TAKS/KAKS: 0.30/0.90 ve TAKS/KAKS: 0.30/1.20 plan şartına sahip konut alanı, park ve 10 m’lik taşıt yolu kullanımında kalan taşınmazın, E=1.20, Yençok=12.50 m, her cepheden 5 m’lik çekme mesafesi olacak şekilde ticaret-konut alanı (TİCK), park ve taşıt yolu olarak düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Çine Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülerek, Çine Belediyesinin 11.10.2016 tarih ve 1070 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8286,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 83 ada 6 parselde ticaret-konut alanı (TİCK), park ve taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-8286,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:400

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1476 ada, 41 no.lu parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=15m ve iki adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazın, Yençok=21.50m (5 kat), kitle nizam koşullu ticaret-turizm alanına dönüştürülmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarihli ve 152 sayılı kararı ile önerilen yüksekliğin çevre yapılara uygunluk göstermediği gerekçesi ile uygun görülmeyerek, Efeler Belediyesi’nin 08.09.2016 tarihli ve 8492-10897 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2129,73 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 05.09.2016 tarihli ve 152 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1476 ada 41 parsellere ilişkin Efeler Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarihli ve 152 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:401

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K-IV pafta, 1418 ada 17 ve 18 parsel nolu, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h:9.00m (3 kat) 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, Yençok:9.00m ve farklı 2 adet kitle nizam koşullu konut alanı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 08.09.2016 tarih ve 8493-10898 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,71 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, yoğunluk artışı bulunmadığı ve plan bütünlüğünü bozmadığı gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1418 ada 17 ve 18 parsellerdeki yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,71 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:402

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 124 (17 K1) pafta, 6625 ada,2 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12m kitle nizam koşullu konut alanında kalan taşınmaz için, Yençok:15m olacak şekilde kitlenin yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Efeler Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarihli ve 153 sayılı kararı ile uygun görülerek, Efeler Belediyesi’nin 08.09.2016 tarihli ve 8491-10871 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,70 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 6625 ada 2 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,70 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:403

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, tapunun 6191 ada, 7 numaralı parseli üzerinde mevcut onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirlenen alanda arazi kullanım kararının Ticaret olarak değiştirilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3252,7 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi, 6191 ada 7 parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3252,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:404

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Pınardere Mahallesi, 690 nolu parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında kalan taşınmazın, ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-5953,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile birlikte bilgi amaçlı olarak tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında, yoğunluk artışı olması, plan bütünlüğünün bozulması ve yönetmelikteki yapı yaklaşma mesafelerine uyulmaması gerekçesiyle teklif komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Pınardere Mahallesi, 690 parselin ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlı NİP-5953,11 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:405

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 119 pafta, 623 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı, meri imar planında konut alanı, taşıt yolu, kısmen yeşil alan, kısmen ticaret alanı kullanımında kalan taşınmaz üzerinde konut adalarının birleştirilerek yeniden düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5946,19 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, yoğunluk arttırıcı olmaması ve plan bütünlüğünü bozmamasından dolayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 623 ada 2 parselde konut adalarının birleştirilerek yeniden düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan NİP-5946,19 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Karar No:406

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2268 ada 2 parsel ve 2269 ada 2 parsellerde kayıtlı taşınmazlar, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS/KAKS: 0.25/1.50 ve TAKS/KAKS:0.25/1.75, Yençok:18.00m ve Yençok: 21.00m “Ö” koşullu konut yapı adalarında bulunmakta iken, yapılanma şartlarının zemin katlar Yençok:5.50m yüksekliğinde ticaret, üst katlar konut olacak şekilde Yençok:18.00m (5kat) ve Yençok:21.00m (6kat) kitle nizam koşullu olacak şekilde düzenlenmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Efeler Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 132 sayılı kararı ile uygun görülerek, 19.08.2016 tarihli ve 10092 yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2130,31 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 2268 ada 2 parsel ile 2269 ada 2 parselde konut alanı kullanımının, yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:407

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 18J-II pafta, 594 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 parsel no.lu toplam 5774.66m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=9.00m kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS:0.40/1.50, Yençok:15.00m koşulu getirilmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 06.10.2016 tarihli ve 180 sayılı kararı ile uygun görülerek 10.10.2016 tarihli ve 9243-11616 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-2129,75 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 594 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 parsellerde konut alanı kullanımına ilişkin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-2129,75 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:408

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, tapunun 6191 ada, 4 numaralı parsel üzerinde mevcut onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak belirlenen alanda arazi kullanım kararının Ticaret olarak değiştirilmesi hususunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3252,8 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi, 6191 ada 4 parselde ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı NİP-3252,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:409

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K2 pafta, 471.03m2 yüzölçümlü 443 ada, 84 numaralı parsel üzerinde UİP-2129,76 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisi’nin 06.10.2016 tarihli ve 182 sayılı kararı ile inşaat alanı artışı yapıldığı gerekçesi ile uygun görülmeyerek Efeler Belediyesi’nin 10.10.2016 tarihli ve 9247-12623 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Efeler Belediye Meclisi’nin UİP-2129,76 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin uygun görülmediğine ilişkin 06.10.2016 tarihli ve 182 sayılı kararının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 443 ada 84 parselde UİP-2129,76 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Efeler Belediye Meclisi’nin 06.10.2016 tarihli ve 182 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:410

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahallede yer alan tapunun 2768 ada 14 parsel, 2 parsel, 4 parsel, 3 parsel, 42 parsel ve 45 parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı ve taşıt yolunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise h=9.00m yükseklik koşuluna sahip kitle nizam koşullu konut alanı ve taşıt yolu kullanımında kalan taşınmazlar için konut yapı adaları ve taşıt yollarında düzenleme yapılması amaçlı hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP:5953,10 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, yoğunluk artışı olmaması ve plan bütünlüğünü bozmaması gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Efeler İlçesi Orta Mahalle 2768 ada 2, 3, 4, 14, 42 ve 45 parsellere ilişkin NİP:5953,10 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Karar No:411

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Koçak Mahallesi, Çay Mevkii'nde yer alan 575m2 yüzölçümlü 200 parsel ve 11275m2 yüzölçümlü 545 parsellerin birlikte değerlendirilerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli "Zeytinyağı Sıkma ve Ekstrasyon ile Ceviz, Kestane İşleme Tesisleri'' kurma amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Köşk Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 2016/47 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, 16.08.2016 tarihli ve 476 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Köşk Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 2016/47 sayılı kararı ile tarımsal entegre tesis alanına dair, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin, tarım arazileri ile ilgili 5403 sayılı Kanun ve 3573 sayılı Kanunlar gerekçe gösterilerek reddedildiği, halbuki bu alanın entegre tesis alanı olarak 15.10.2015 tarihinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanırken İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 30.08.2014 tarihli yazı ile uygun görüşünün bulunduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 27.08.2015 tarihli yazısına göre de 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olduğu görüşünün bulunduğu göz ardı edilmiş olduğu anlaşılarak Köşk Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 2016/47 sayılı kararının uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b ve 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi Koçak Mahallesi, 200 ve 545 parsellere ilişkin Köşk Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 2016-47 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:412

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi Köşk (Çarşı) Mahallesi 4634 parselin E=0.50 Hmax=6.50 m, sosyal tesis alanı kullanımının ve kuzeyindeki tescil harici otopark alanının TAKS=0.40 KAKS=1.50 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin UİP-4293,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Köşk Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli ve 2016/45 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 26.08.2016 tarihli ve 488 sayılı yazısı ile büyükşehir belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4293,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde kamu menfaati bulunduğu gerekçesiyle komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi Çarşı Mahallesi, 4634 parselin sağlık tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-4293,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

Karar No:413

 

Komisyon Görüşü: Köşk Belediye Meclisi'nin 03.08.2016 tarih 2016/46 sayılı kararı ile uygun görülen; İlimiz, Köşk İlçesi, Köşk (Çarşı) Mahallesi 4628 numaralı parselde kayıtlı ve E: 2.00, Hmax: 18.50 m Konut Alanı imarlı olduğu mütalaa edilen taşınmazın Yençok: 15.00 m, TAKS/KAKS: 0.40/1.20 yapılaşma koşullu Lise Alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4293,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-4293,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde kamu menfaati bulunduğundan komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Köşk İlçesi Çarşı Mahallesi, 4628 parselin lise alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-4293,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:414

 

Komisyon Görüşü: Kuşadası Belediye Meclisi'nin 05.04.2016 tarihli ve 301.05/162 sayılı kararı ile uygun görülen ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.08.2016 tarihli ve 5364 sayılı kararı ile uygun bulunan; Hacıfeyzullah Mahallesi 193 ada 11 numaralı parselde kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında E: 0.30, h: 7.50 Belediye Özel Planlama Alanları kullanımında kalan taşınmazın üzerinde yer alan Eski Sarnıç niteliğindeki tescilli esere ait koruma alan sınırının uygulama imar planlarına işlenmesi amaçlı UİP-13182,29 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-13182,29 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi, 193 ada 11 parselde koruma alanı sınırının işlenmesi amaçlı UİP-13182,29 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:415

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, 1823 ada 7 parselde “tercihli kullanım alanı” kullanımında yer alan taşınmazın "ticaret alanı" olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-3266,21 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi büyükşehir belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-3266,21 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi, 1823 ada 7 parselin ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin NİP-3266,21 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:416

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Yeşil Mahallede, 1816, 1246 ve 1247 adalardaki parsellerin mevcut 04.12.2013 tarihli imar planının, harita uygulamaları esas alınarak, 07.08.2008 tarihli imar planına göre değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Nazilli Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli ve 60 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 07.10.2016 tarihli ve 3612 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,15 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde 18. madde uygulama hatlarının tadilat ile uyumsuz olduğu görüldüğünden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi Yeşilmahalle Mahallesi, 1816, 1246 ve 1247 adalarda UİP-8226,15 plan işlem numaralı, 18. Madde uygulamasına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:417

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan, tapunun 1333 numaralı adasında kayıtlı taşınmazların bulunduğu yapı adası üzerinde 07.08.2008 tarihinde onanan imar planı üzerinde TAKS:0.35 KAKS: 1.05 olan yapılaşma koşullarının 04.12.2013 tarihinde yapılan revizyon imar planında sehven TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak değiştirilmesi sebebi ile yapılanma koşullarının tekrar 07.08.2008 planındaki yapılanma koşullarına dönülmesi hususunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Nazilli Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarihli ve 75 sayılı kararı ile uygun görülerek 07.10.2016 tarihli ve 3614 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,19 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yoğunluk artışına sebep olması, talebin revizyon imar planında değerlendirilmesi gerektiğinden mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi Zafer Mahallesi, 1333 adanın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-8226,19 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:418

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi Zafer Mahallesi, M20-b-07-d-1-c paftada, park alanının güneyinde, 6.00m x 6.00m büyüklüğünde doğalgaz regülatör alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Nazilli Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarihli ve 92 sayılı kararı ile uygun görülerek, Nazilli Belediyesinin 30.09.2016 tarihli ve 3528 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-8226,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi Zafer Mahallesinde yer alan park alanı içerisinde doğalgaz regülatör yeri belirlenmesine yönelik UİP-8226,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:419

 

Komisyon Görüşü: İlimiz Nazilli İlçesi, Zafer Mahallesi, 719 ada 14 parsel numaralı yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak düzenlenen taşınmazın sehven park alanı olarak planlandığı,1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak öngörüldüğü bu bakımdan 2008 yılındaki uygulama imar planındaki şekliyle parselin tekrar bitişik nizam 7 katlı karma kullanım (TİCK) alanı olarak düzenlenmesi amaçlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Nazilli Belediye Meclisi’nin 01.06.2016 tarihli ve 77 sayılı kararı ile uygun görülerek, 07.10.2016 tarihli ve 3611 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP:8226,22 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi park alanının kaldırılmasından dolayı yeşil alanları azaltacağından, komisyonumuzca oy çokluğu ile mevcut imar planı koşullarının devamının uygun olduğuna karar verilmiştir. İş bu raporumuz hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi Zafer Mahallesi, 719 ada 14 parselde ticaret-konut (TİCK) alanı olarak yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP:8226,22 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karar No:420

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Bereketli Mahallesi, Yağcılar Mevkii 79 parsel numaralı taşınmaz üzerinde otel ve restoran işletmeciliği yapılmak üzere turizm tesisi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-22883 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Nazilli İlçesi Bereketli Mahallesi, 79 parselin turizm tesis alanı olarak düzenlenmesine ilişkin NİP-22883 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:421

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Yenicami Mahallesi demiryolu ile Söke Çayı arasında kalan alana ilişkin UİP-15412 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirildiği Söke Belediye Meclisi’nin 11.05.2016 tarihli ve 2016/5-94 sayılı kararı, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2016 tarihli ve 261 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve itirazların değerlendirilmesinden sonra değişen paftalar ikinci defa askıya çıkarılmıştır. İkinci askı sürecinde yapılan iki adet itiraz Söke Belediye Meclisi’nin 27.10.2016 tarihli ve 2016/10-185 sayılı kararı ile reddedilerek Söke Belediye’sinin 07.11.2016 tarihli ve 201614345 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.  UİP-15412 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan iki adet itirazın reddedilmesine ilişkin Söke Belediye Meclisi’nin 27.10.2016 tarihli ve 2016/10-185 sayılı kararının uygun olduğu komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi Yenicami Mahallesi demiryolu ve Söke Çayı arasında kalan alanda UİP-15412 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:422

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Atatürk Mahallesi 836 ada 52 parselin yürürlükteki imar planında kuzeyi Yençok=23.50m plan şartlı TAKS=0.30 KAKS=2.00, BL-7 (Blok 7 kat) Ticaret-Konut (TİCK) kullanımının, parselin kuzeyi Yençok=23.50m, güneyi Yençok=21.50m, E=2.00 yapılaşma koşullarına sahip her cepheden 5m yapı yaklaşma mesafeli Ticaret-Konut (TİCK) kullanımlı ve TAKS=0.40 plan notu ilavesi ile yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-887,46 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Söke Belediye Meclisi’nin 02.09.2016 tarihli ve 2016/09-149 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 03.10.2016 tarihli ve 201616255 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-887,46 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi Atatürk Mahallesi, 836 ada 52 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-887,46 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:423

 

Komisyon Görüşü: Söke Belediye Meclisi'nin 05.08.2016 tarihli ve 2016/8-127 sayılı kararı ile uygun görülen ve Söke Belediye Başkanlığı’nın 01.09.2016 tarihli ve 201609590 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine iletilen, Söke İlçesi, Sazlıköy Mahallesi, 492 ada 6 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın, NİP-18800 plan işlem numaralı nazım imar planına uygun olacak şekilde; E: 0.05, Yençok: 6.50m koşullu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (GES) olarak düzenlenmesi amaçlı, UİP-20997 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-20997 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi Sazlıköy Mahallesi, 492 ada 6 parselin Enerji Üretim Tesisi (GES) olarak düzenlenmesine ilişkin UİP-20997 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:424

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi; Çeltikçi, Cumhuriyet, Konak ve Yenicami Mahallelerinde, Söke Belediye Meclisi'nin 08.09.2014 tarih 147, 148, 149 sayılı kararları ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2014 tarih 214, 215, 216 sayılı kararları uyarınca yapılaşmanın 1 yıllığına durdurulduğu alanı kapsayan ve güncel halihazır haritaları bulunan yaklaşık 160,00 hektarlık alanda hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.10.2016 tarihli ve 5591 numaralı kararı ile uygun bulunan NİP-6316,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Söke İlçesi, Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6316,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Söke İlçesi, Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonu komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi kent merkezi ve çevresine ilişkin NİP-6316,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:425

 

Komisyon Görüşü: İlimiz, Sultanhisar İlçesi, Atça Mahallesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 539 ada 1 ve 483 ada 177 parsel numaralı taşınmazlar ile tescil dışı alanın “Ziraat Teknisyenliği” kullanımının alanın güneyinden 10m diğer cephelerden 5m yapı yaklaşma mesafeli “Resmi Kurum Alanı“ kullanımına dönüştürülmesi ve yolda düzenleme yapılması amaçlı UİP-5892,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Sultanhisar Belediye Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli ve 122 sayılı kararı ile uygun bulunarak Sultanhisar Belediye Başkanlığı’nın 07.11.2016 tarihli ve E.581/2272 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-5892,5 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde kamu menfaati bulunduğundan komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi, 539 ada 1 parsel, 483 ada 177 parselin ve tescil harici alanın resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin UİP-5892,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:426

 

Komisyon Görüşü: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27.nci maddesinde “İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir.”  denilmektedir.  Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 8.1.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlıklı Uygulama Hükmünde  “köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık evi, ptt, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir.” denildiğinden; kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde imar planı gerektirmeyen ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılacak yapılara ait yapılanma koşullarının söz konusu yatırımlara ait projeler doğrultusunda ilgili belediyesince belirlenerek uygulama yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuş olup karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde imar planı gerektirmeyen ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılacak yapılara ait yapılanma koşullarının belirlenmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:427

 

Komisyon Görüşü: Çine Belediye Başkanlığının 12.10.2016 tarih, 1076 sayılı yazısında Çine İlçesi Hamidabat Mahallesinde ekli krokide işaretlenerek gösterilen sokağa “182/1 Sokak” isminin verilmesi talebi. Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Çine İlçesi Hamidabat Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen sokağa “182/1 Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Çine İlçesi Hamidabat Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen sokağa “182/1 Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:428

 

Komisyon Görüşü: Didim Belediye Başkanlığının 27.07.2016 tarih, 1798 sayılı yazısında Didim İlçesi Altınkum Mahallesi ve 29.09.2016 tarih, 2203 sayılı yazısında Didim İlçesi Çamlık Mahallelerinde imara açılan yolların UAVT sistemine girişinin yapılabilmesi için isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.        İlimiz Didim İlçesi Merkez Altınkum, Cumhuriyet, Çamlık, Efeler, Fevzipaşa, Hisar, Yeni, Mavişehir ve Mersindere Mahallelerini kapsayan alanda mevcut ve yeni açılacak isimsiz yollar için kullanılmak üzere “1-5000” arasında numaraların rezerv olarak verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Didim İlçesi Merkez Altınkum, Cumhuriyet, Çamlık, Efeler, Fevzipaşa, Hisar, Yeni, Mavişehir ve Mersindere Mahallelerini kapsayan alanda mevcut ve yeni açılacak isimsiz yollar için kullanılmak üzere “1-5000” arasında numaraların rezerv olarak verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:429

 

Komisyon Görüşü: Kuyucak Belediye Başkanlığının 28.09.2016 tarih, 1308/2024 sayılı yazısında Kuyucak İlçesi Yeni Mahallede bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen alanda isimsiz imar yollarına isim verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. İlimiz Kuyucak İlçesi Yeni Mahallede bulunan isimsiz yollara ekli imar planında gösterildiği şekilde “200’den başlayarak 228’e” kadar numaraların verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Kuyucak İlçesi Yeni Mahallede bulunan isimsiz yollara ekli imar planında gösterildiği şekilde “200’den başlayarak 228’e” kadar numaraların verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

Karar No:430

 

              Komisyon Görüşü: Sultanhisar Belediye Başkanlığının 04.11.2016 tarih, E.754/2261 sayılı yazısında Sultanhisar İlçesi Kurtuluş mahallesinde Nazilli Caddesi ile Ayaydın Sokağı birbirine bağlayan, imar planında işaretlenerek gösterilen 10m genişliğindeki, imar yoluna “Sevgi Yolu Sokak” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.          İlimiz Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen yola “Sevgi Yolu Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen yola “Sevgi Yolu Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:431

 

              Komisyon Görüşü: Sultanhisar Belediye Başkanlığının 04.11.2016 tarih, E.577/2263 sayılı yazısında Sultanhisar İlçesi Zafer mahallesinde bulunan, Mahmut Dülger Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarını birbirine bağlayan, imar planında işaretlenerek gösterilen 12 m genişliğindeki imar yoluna “Cengiz TEKELİ Sokak” isminin verilmesi talebi Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.               İlimiz Sultanhisar İlçesi Zafer Mahallesinde bulunan Mahmut Dülger Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarını birbirine bağlayan, imar planında işaretlenerek gösterilen 12 m genişliğindeki imar yoluna “Cengiz TEKELİ Sokak”  isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Sultanhisar İlçesi Zafer Mahallesinde bulunan Mahmut Dülger Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarını birbirine bağlayan, imar planında işaretlenerek gösterilen 12 m genişliğindeki imar yoluna “Cengiz TEKELİ Sokak”  isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:432

 

              Komisyon Görüşü: Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02.11.2016 tarih,  6164 sayılı yazısında Söke İlçesi Sarıkemer Mahallesinde bulunan imar planında işaretlenerek gösterilen 15 m’lik yolun açılmasının talep edildiği belirtildiğinden söz konusu yola isim verilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.        İlimiz Söke İlçesi Sarıkemer Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen yola “1. Cadde” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

 

Karar: Söke İlçesi Sarıkemer Mahallesinde bulunan ekli imar planında işaretlenerek gösterilen yola “1. Cadde” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Karar No:433

 

Komisyon Görüşü: BOZDOĞAN Belediyesinin 2017 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir              Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir. Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-  Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “ (A) Ödenek Cetvelinde”  gösterildiği gibi toplam 33.515.000,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2-  Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması”  cetvelinde gösterildiği gibi toplam 33.515.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3-  2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-  Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5-  (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6-   6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-                Bütçeye cetveller eklenmiştir.

 

1.        Bütçe Kararnamesi,

2.        Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

3.        Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

4.        Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

5.        Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

6.        Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

7.        Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

8.        Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

9.        Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

10.    Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

11.    Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

12.    İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

13.    İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

14.    237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

15.    Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

16.    Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

17.    Finansman Programı (Örnek-28)

18.    Gerekli görülen diğer cetveller,  

 

Madde 8-    Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-    Kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

 

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I.DÜZEY

        ÖDENEK

46.09.05.02

ÖZEL KALEM

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

895.320,00

46.09.05.30

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

8.462.452,00

46.09.05.31

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

5.557.391,00

46.09.05.33

MADRAN MEMBASU FIRIN İŞLET.

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

7.884.254,00

46.09.05.35

SOSYAL KÜLTÜREL VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.859.777,00

46.09.05.36

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

4.507.857,00

46.09.05.37

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.650.001,00

46.09.05.38

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

764.791,00

46.09.05.39

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

319.557,00

46.09.05.40

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

368.611,00

46.09.05.41

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

980.989,00

46.09.05.42

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

132.000,00

46.09.05.43

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

132.000,00

TOPLAM

 

33.515.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarıyle toplamları; Komisyonumuzca oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ

 

2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

1

VERGİ GELİRLERİ

7.468.000,00

3

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

11.957.000,00

4

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

231.000,00

5

DİĞER GELİRLER

12.104.500,00

6

SERMAYE GELİRLERİ

1.754.500,00

9

RET VE İADELER(-)

-

 

TOPLAM

33.515.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

  1.  Bütçesinde Gelir - Gider denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ;

 

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

8.378.750,00

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

8.378.750,00

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

8.378.750,00

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

8.378.750,00

 

TOPLAM

33.515.000,00

Olarak okunmuş,

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

8.378.750,00

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

8.378.750,00

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

8.378.750,00

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

8.378.750,00

 

TOPLAM

33.515.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemleri itibarı Birinci düzeyde oylanarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen BOZDOĞAN Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına  arz olunur.

 

Karar:  Bozdoğan Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:434

 

Komisyon Görüşü: BUHARKENT Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 10.000.000,00 -TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- MEVCUT HALİ: Buharkent Belediyesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 10.000.000,00 - TL olarak tahmin edilmiştir.

DEĞİŞİKLİK HALİ: Buharkent Belediyesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 9.500.000,00 - TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3-  2017 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen Gelirler ile Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması tablosundaki 500.000,00-TL tutarındaki İller Bankasından yapılacak borçlanma karşılık göstermek sureti ile denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları “(C) Cetvelinde” gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5-  (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiştir.

 

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli

     (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesinde yer alan Madde- 2 değiştirilerek, diğer maddeler ise aynen Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 2-GİDER BÜTÇESİ

 

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.06.04

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü

01 Genel Kamu Hizmetleri

865.522,00

46.09.06.18

Yazı İşleri Müdürlüğü

01 Genel Kamu Hizmetleri

451.767,00

46.09.06.34

Kültür ve Sosyal Hizmetler

08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

779.229,00

46.09.06.38

Fen İşleri ve Hizmetleri

04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri

1.980.594,00

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

4.503.562,00

46.09.06.46

Zabıta Hizmetleri

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

 

330.570,00

05- Çevre Koruma Hizmetleri

320.251,00

 

46.09.06.47

Sosyal Tesisler İşletmesi

04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri

768.505,00

 

TOPLAM

 

10.000.000,00

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ

 

2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

760.683,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.104.301,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

1.395.893,00

05

DİĞER GELİRLER

5.259.869,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

979.254,00

09

RET VE İADELER (-)

-

 

TOPLAM

9.500.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi  Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4- YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi itibariyle;

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

İÇ BORÇLANMA

500.000,00

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

  1. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

2.500.102,00

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

2.499.966,00

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

2.499.966,00

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

2.499.966,00

 

TOPLAM

10.000.000,00

 

Olarak okunmuş,

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

2.375.015,00

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

2.374.995,00

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

2.374.995,00

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

2.374.995,00

 

TOPLAM

9.500.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı ile Birinci düzeyde incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

Komisyonumuza havale edilen BUHARKENT Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına  arz olunur.

 

 

Karar: Buharkent Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:435

 

Komisyon Görüşü: ÇİNE Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

                                                   

Madde1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 36.276.717,82 TL ödenek verilmiştir.

 

Madde2-Belediyenin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 36.276.717,82 olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde3-Emlak Vergileri Mayıs – Kasım aylarında, İlan Reklam Vergileri Ocak – Nisan aylarında iki taksit olarak tahsil edilmektedir.

 

Madde4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

Madde5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6- 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7-Bütçeye aşağıdaki belirtilen cetveller eklenmiştir.

 

1-      Bütçe Kararnamesi

2-      Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli

3-      Ödenek Cetveli(A)

4-      Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli(B)

5-      Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli

6-      Gelecek Yıllara Yaygın yüklenmelere Girişmeye izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli

7-      Memur ve Hizmetli olmayanlara verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli

8-      İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1)Cetveli

9-      İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2)Cetveli

10-  237 sayılı Taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T) Cetveli

11-  İzleyen İki yıl gider Bütçe tahmini cetveli

12-  İzleyen iki yıl bütçe gelirler tahmini cetveli

13-  Ayrıntılı Harcama Programı

 

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uygun değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Madde 11-İş bu kararname 11 maddeden ibarettir.

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2-GİDER BÜTÇESİ       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.07.02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

 

3.199.003,00

46.09.07.11

DESTEK HİZMETLERİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

 

342.000,00

46.09.07.30

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

7.360.000,00

46.09.07.31

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

3.075.000,00

46.09.07.32

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

 

3.996.507,00

46.09.07.33

GENEL KAMU HİZMETLERİ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

 

4.271.204,82

46.09.07.34

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

 

12.010.501,00

46.09.07.35

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

 

705.502,00

46.09.07.36

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ

1.317.000,00

 

TOPLAM

 

36.276.717,82

 

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ  

 

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

5.731.719,82

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

5.060.000,00

04

ALINAN BAGIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

270.000,00

05

MEVCUT HALİ: DİĞER GELİRLER

DEĞİŞİKLİK HALİ: DİĞER GELİRLER

17.214.998,00

 

17.234.998,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

8.000.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-          20.000,00

 

TOPLAM

36.276.717,82

 

 

Yapılan, incelemelerde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi hükmü gereğince; bütçe denkliğinin sağlanabilmesi için Diğer Gelirler 20.000,00 TL arttırılarak, gelir bütçesi toplam 36.276.717,82 TL olarak düzenlenmiştir. Böylece bütçe gelir- gider denkliği sağlanmış olup, Komisyonumuzca oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Bütçede mevcut 36.276.717,82-TL gidere karşılık 36.276.717,82-TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ; 

                              

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

7.255.343,52

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

10.883.015,35

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

10.883.015,35

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

7.255.343,56

 

TOPLAM

36.276.717,82

 

Olarak okunmuş,

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle 

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

10.883.015,35

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

7.255.343,56

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

10.883.015,35

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

7.255.343,56

 

TOPLAM

36.276.717,82

 

             Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı aynen, Finansman Programı ise Gelir Bütçesinde yapılan değişikliklere istinaden; üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde Komisyonumuzca incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen ÇİNE Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor  tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Çine Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:436

 

Komisyon Görüşü: DİDİM Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

                                                                             

Madde  1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam110.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.       

Madde  2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin  Ekonomik Sınıflandırması  cetvelinde gösterildiği gibi toplam  110.000.000,00 TL  olarak tahmin edilmiştir.

Madde  3- 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.                                                          

Madde  4-  (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya  yetkilidir.

Madde  5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen  miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde  6- Bütçeye cetveller eklenmiştir.

                                       

1-      Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),                                     

2-      Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),         

3-      Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),          

4-      Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),      

5-      Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)                        

6-      Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl  Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)                                   

7-      Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)                         

8-      Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması (Örnek-20)         

9-      Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere  İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),                                           

10-  Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli  (Örnek-21)                                                        

11-  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 

12-  İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),                                               

13-  237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir  (T-1) Cetveli (Örnek-25),                                         

14-  Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)                

15-  Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)                             

16-  Finansman Programı (Örnek-28)

                

Madde  7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.                                                           

Madde 8 – Daha önce kabul edilen plan ve yıllık programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya

üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 9 - Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.        

Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.   

                  

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

KURUMSAL KOD / KURUM ADI  

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.08.02

ÖZEL KALEM

01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ

3.496.000,00

46.09.08.08

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ

16.362.000,00

46.09.08.18

YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ

563.000,00

46.09.08.24

HUKUK İŞLERİ MÜD.

01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ

342.000,00

46.09.08.30

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD.

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

1.055.000,00

46.09.08.32

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

23.663.000,00

46.09.08.35

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.871.000,00

46.09.08.36

KÜLTÜR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

08-DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

4.115.000,00

46.09.08.39

PARK VE BAHÇELER HİZMETLERİ MÜD.

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

10.014.000,00

46.09.08.40

SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

07-SAĞLIK HİZMETLERİ

3.723.000,00

46.09.08.43

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

18.011.000,00

46.09.08.48

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

6.569.000,00

46.09.08.49

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ

12.653.000,00

46.09.08.50

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.579.000,00

46.09.08.51

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

3.226.000,00

46.09.08.52

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL  KAMU HİZMETLERİ

758.000,00

 

TOPLAM

 

 

110.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarıyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle  kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ  

 

2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

 

KODU

 

AÇIKLAMA

 

2017 YILI

 

01

VERGİ GELİRLERİ

44.598.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

22.457.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2.292.000,00

05

DİĞER GELİRLER

36.138.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

4.380.000,00

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

150.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-15.000,00

 

TOPLAM

110.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi  Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Bütçede mevcut 110.000.000,00-TL gidere karşılık red ve iadeler düşüldükten sonra net  110.000.000,00-TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;                         

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

27.500.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

27.500.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

27.500.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

27.500.000,00

 

TOPLAM

110.000.000,00

Olarak okunmuş,

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;  

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

27.500.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

27.500.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

27.500.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

27.500.000,00

 

TOPLAM

110.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen  Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde  incelenerek  oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen DİDİM Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor  tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Didim Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:437

 

Komisyon Görüşü: EFELER Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1 – Belediye Birimleri için (A) olarak ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 165.000.000,00  TL. Ödenek verilmiştir.

Madde 2 – Belediye Bütçesinin Gelirleri Ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 165.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3 – 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4 – Gelir Çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5 – (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım projeleri için Üst Yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6 – 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve ya yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7 – Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

1-      Bütçe Kararnamesi

2-      Ödenek cetveli (A) ( Örnek 14)

3-      Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetveli (Örnek -15)

4-      Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek – 16)

5-      Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir ( C) Cetveli (Örnek – 17)

6-      Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

7-      Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli (Örnek 8 )

8-      Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek -19)

9-      Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cetveli(Örnek 20 )

10-  Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek 21)

11-  Memur olmayanlara verilecek Yollukları gösterir (H) cetveli (Örnek 22)

12-  İhdas edilen Memur kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli, (Örnek 23)

13-  İhdas edilen Sürekli İşçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli, (Örnek 24)

14-  237 sayılı Taşıt Kanuna göre satın alınacak Taşıtları Gösterir (T- 1) Cetveli  (Örnek 25)

15-  Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)

16-  Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek 27)

17-  Finansman Programı (Örnek 28)

 

Madde 8 – Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9  – Bu Kararname 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

 

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin

Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD /KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.21.02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri

2.830.000,00

46.09.21.04

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri

3.568.000,00

46.09.21.05

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri

1.031.000,00

46.09.21.10

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri

1.360.000,00

46.09.21.18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri

2.259.000,00

46.09.21.24

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri

1.430.000,00

46.09.21.25

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri

942.000,00

46.09.21.31

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

4.981.000,00

46.09.21.32

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

55.388.000,00

46.09.21.33

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

8.661.000,00

46.09.21.34

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

08-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

7.952.000,00

46.09.21.35

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri

23.896.000,00

46.09.21.36

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

05-Çevre Koruma Hizmetleri

9.376.000,00

46.09.21.37

TEMİZLİK İŞLERMÜDÜRLÜĞÜ

05-Çevre Koruma Hizmetleri

22.832.000,00

46.09.21.38

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

8.240.000,00

46.09.21.39

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

07-Sağlık Hizmetleri

4.060.000,00

46.09.21.40

MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ

07-Sağlık Hizmetleri

4.583.000,00

46.09.21.41

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

04-Ekonomik İşler ve Hizmetler

1.611.000,00

TOPLAM

 

165.000.000,00

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ

 

      2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

44.718.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

40.080.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

1.640.000,00

05

DİĞER GELİRLER

77.612.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

1.000.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-          50.000,00

 

TOPLAM

165.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

         4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Bütçede mevcut 165.000.000,00-TL gidere karşılık 165.000.000,00 -TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ;

 

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

33.000.000,00

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

33.000.000,00

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

49.500.000,00

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

49.500.000,00

 

TOPLAM

165.000.000,00

                                                                                                                                                                       Olarak okunmuş,

 

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

1

Birinci Üç Aylık Dönem Tahmini

16.500.000,00

2

İkinci Üç Aylık Dönem Tahmini  

57.750.000,00

3

Üçüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

33.000.000,00

4

Dördüncü Üç Aylık Dönem Tahmini

57.750.000,00

 

TOPLAM

165.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibari Birinci düzeyde komisyonumuzca incelenerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.        Komisyonumuza havele edilen EFELER Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına  arz olunur.  

 

Karar: Efeler Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:438

 

Komisyon Görüşü: GERMENCİK Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 48.000.000,00TL. ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 48.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.    

 

Madde 5- ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

         Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşmuştur:

 

1-Bütçe kararnamesi, (Örnek-21)

 

2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

 

3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli  (B) (Örnek-15),

 

4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),

 

5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

 

6-Çok yıllı Gider Bütçesi cetveli  (Örnek-18),

 

7-Fonksiyon ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen 2 Yıl Bütçe Tahmini Cetveli     (Örnek8)

 

8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)

 

9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)

 

10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Girişmeye İzin Verilen hizmetlere ait (G) Cetveli (Örnek-21)

11-Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

 

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

 

14-237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1)Cetveli

(Örnek-25)

 

15-Mevcut Taşıtları Gösterir (t-2) cetveli (Örnek-26)

 

16-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27)

 

17-Finansman Programı (Örnek:28)

 

Madde 8- Bu Kararname hükümleri 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

Madde 9- İş bu Bütçe Kararnamesi 9 maddeden ibaret olup; hükümlerini üst yönetici yürütür.

 Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ    

 

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUM ADI / KURUMSAL KOD

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

1. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.09.31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

1.794.000,00

46.09.09.31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

11.449.000,00

46.09.09.32

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

14.119.000,00

46.09.09.38

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05 – ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

6.890.000,00

46.09.09.39

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.024.000,00

46.09.09.40

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 – KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

982.000,00

46.09.09.41

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.281.000,00

46.09.09.42

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

472.000,00

46.09.09.43

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

212.000,00

46.09.09.44

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 – DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

3.283.000,00

46.09.09.45

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.782.000,00

46.09.09.46

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

1.430.000,00

46.09.09.47

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.136.000,00

46.09.09.48

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 – GENEL KAMU HİZMETLERİ

146.000,00

 

 

T O P L A M

 

48.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ

 

          2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

5.659.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

5.196.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

3.400.000,00

05

DİĞER GELİRLER

18.145.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

15.600.000,00

 

TOPLAM

48.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca incelenerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Bütçede mevcut 48.000.000,00 TL gidere karşılık 48.000.000,00 TL. Gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

12.000.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.000,00

 

TOPLAM

48.000.000,00

Olarak okunmuş,

 

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ;

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

12.000.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.000,00

 

TOPLAM

48.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı  ile Birinci düzeyde incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen GERMENCİK Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.   

 

Karar: Germencik Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:439

 

Komisyon Görüşü: İNCİRLİOVA Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1-Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 48.000.000,00 ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 48.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3-2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 -  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 -  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 -  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 -  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8), 

7 -  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 -  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 -  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 10-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

 

 

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler;

 

Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Birimlerin Gider Bütçesi

 

46 09 10 02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.027.000,00

46 09 10 05

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.204.000,00

46 09 10 18

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

382.000,00

46 09 10 30

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.

8.222.000,00

46 09 10 31

DESTEKHİZMETLERİMÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

12.006.000,00

46 09 10 32

MALİHİZMETLERMÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

11.303.000,00

46 09 10 33

İMARVEŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.

818.000,00

46 09 10 34

KÜLTÜRVESOSYALİŞLERMÜDÜRLÜĞÜ

08-DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.

1.171.000,00

46 09 10 35

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ

3.683.000,00

46 09 10 36

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05-ÇEVRE VE KORUMA HİZMETLERİ

5.328.000,00

46 09 10 39

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.612.000,00

46 09 10 41

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

775.000,00

46 09 10 47

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

469.000,00

 

T O P L A M

 

48.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini ;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

6.187.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

7.155.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

3.125.000,00

05

DİĞER GELİRLER

23.858.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

7.700.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-          25.000,00

 

TOPLAM

48.000.000,00

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Bütçede mevcut 48.000.000,00 TL gidere karşılık 48.000.000,00-TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.00,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.00,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.00,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.00,00

 

TOPLAM

48.000.000,00

Olarak okunmuş,

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.00,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.00,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.00,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

12.000.00,00

 

TOPLAM

48.000.000,00

 

        Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibari ile Birinci düzeyde incelenerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen İNCİRLİOVA Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına  arz olunur. 

 

Karar: İncirliova Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:440

 

Komisyon Görüşü: KARACASU Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam  17.854.929,00  -TL  ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 17.854.929,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 yılı Tahmini Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen Gelir toplamı ile Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen kaynaklar karşılık gösterilmek sureti ile denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 6- Bütçeye cetveller eklenmiştir.

 

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

 

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

 

3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

 

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

 

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

 

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

 

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

 

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

 

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

 

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

 

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

 

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

 

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

 

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

 

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

Madde 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 8- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

 

Madde 9- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

 

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel

Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD /KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.11.02

ÖZEL KALEM 

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.000.000,00

46.09.11.05

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ

346.132,00

46.09.11.06

DESTEK HİZMETLERİ MD.

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZ.

122.135,00

46.09.11.07

BASIN YAYIN VE HALK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

08-DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ

131.289,00

46.09.11.08

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ

519.411,00

46.09.11.09

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

5.869.541,00

46.09.11.18

YAZI İŞLERİ MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

320.272,00

46.09.11.30

FEN İŞLERİ MÜD.

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMET

5.476.851,00

46.09.11.34

MALİ HİZMETLER MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

 

2.265.726,00

 

 

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMET

1.803.572,00

 

TOPLAM

 

17.854.929,00

 

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

3-GELİR BÜTÇESİ

 

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

1.146.905,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.858.065,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE

ÖZEL GELİRLER

1.181.766,00

05

DİĞER GELİRLER

12.835.964,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

837.629,00

09

RET VE İADELER (-)

-5.400,00

 

TOPLAM

17.854.929,00

 

 

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca incelenerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Bütçede mevcut 17.854.929,00 TL gidere karşılık 17.854.929,00 TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı denklik sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ;

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.463.655,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

4.463.758,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.463.758,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.463.758,00

 

TOPLAM

17.854.929,00

 

  Olarak okunmuş,

 

 

  2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.463.718,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

4.463.737,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.463.737,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.463.737,00

 

TOPLAM

17.854.929,00

 

          Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibari Birinci düzeyde incelenerek  oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen KARACASU Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Karacasu Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:441

 

Komisyon Görüşü: KARPUZLU Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

           Madde 1 – Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 9.273.102,00.-TL’lik ödenek verilmiştir,

 

Madde 2 – Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 9.273.102,00.-TL olarak tahmin edilmiştir,

 

Madde 3 – 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır,

 

Madde 4 – (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir,

Madde 5 – 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir,

 

Madde – 6 Bütçe aşağıda belirtilen maddelerden cetvellerden oluşur;

 

18-  Ödenek cetveli (A) (Örnek - 14),

19-  Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetveli (Örnek -15)

20-  Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek – 16)

21-  Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir ( C) Cetveli (Örnek – 17)

22-  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek 18)

23-  Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli (Örnek 8 )

24-  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek -19)

25-  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cetveli(Örnek 20 )

26-  Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek 21)

27-  Memur olmayanlara verilecek Yollukları gösterir (H) cetveli (Örnek 22)

28-  İhdas edilen Memur kadrolarını gösterir (K-1) Cetveli, (Örnek 23)

29-  İhdas edilen Sürekli İşçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli, (Örnek 24)

30-  237 sayılı Taşıt Kanuna göre satın alınacak Taşıtları Gösterir (T- 1) Cetveli  (Örnek 25)

31-  Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli (Örnek 26)

32-  Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek 27)

33-  Finansman Programı (Örnek 28)

 

Madde – 7 Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir,

 

           Madde –8 Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclise yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır,

 

           Madde – 9 Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer,

 

           Madde -10 Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

             Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.12.02

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

08-DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

09-EĞİTİM HİZMETLERİ

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ.

 

591.361,00

 

46.09.12.04

DESTEK HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

97.752,00

46.09.12.30

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

05-ÇEVRE KORUMA HİZ.

 

2.937.060,00

46.09.12.32

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZ.

3.411.703,00

46.09.12.34

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

72.361,00

46.09.12.36

ZABITA HİZMETLERİ

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

348.107,00

46.09.12.40

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.429.486,00

46.09.12.48

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

08- DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİXMETLERİ

326.321,00

46.09.12.49

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

 

58.951,00

 

TOPLAM

 

9.273.102,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi itibari ile yapılan incelemede; Mali Hizmetler Müdürlüğünün gider bütçesine konulan Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 34.810,20 TL’ye düşürülüp, aynı Müdürlüğün Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Ödeneği 253.414,80 TL’ye çıkarılarak, yedek ödenek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümleri gereğince yasal sınırlara çekilmiş olup, gerekli düzenlemeler Komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

3-GELİR BÜTÇESİ  

             2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

1.087.616,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.168.913,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

1.043.963,00

05

DİĞER GELİRLER

5.657.610,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

315.000,00

 

TOPLAM

9.273.102,00

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi  Komisyonumuzca incelenerek  oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

2017Yılı Bütçesinde Gelir-Gider denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;                                

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.318.166,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

2.318.312,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.318.312,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.318.312,00

 

TOPLAM

9.273.102,00

 

Olarak okunmuş,

 

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;  

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.318.259,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

2.318.281,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.318.281,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.318.281,00

 

TOPLAM

9.273.102,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen  Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde  incelenerek  oy birliğiyle  kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen KARPUZLU Belediyesi 2017 Mali Yılı  Bütçesi görüşülerek iş bu rapor  tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına   arz olunur. 

 

Karar: Karpuzlu Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:442

 

Komisyon Görüşü: KOÇARLI Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-  Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 20.541.256,38 TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2-  Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 20.541.256,38 TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3-  2017 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4-  Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

Madde 5-   (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6-  6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7-  Bütçeye cetveller eklenmiştir.

 

1-        Ödenek Cetveli –A (Örnek - 14),

2-        Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması –B cetveli (Örnek-15),

3-        Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),

4-        Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17),

5-        Çok Yıllı Gider Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6-        Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

7-        Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8-        Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması (Örnek-20),

9-        Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli     (Örnek-21),

10-    Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11-    İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12-    İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13-    237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 

14-    Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15-    Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16-    Finansman Programı (Örnek-28)

 

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

 

Madde 10 – Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.13.02

ÖZEL KALEM

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

546.380,20

46.09.13.18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

256.020,60

46.09.13.25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

129.651,48

46.09.13.30

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

810.365,68

46.09.13.31

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM

9.622.728,79

 

46.09.13.33

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM

225.747,56

 

46.09.13.34

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ

8.691.896,75

46.09.13.36

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ

56.943,12

 

46.09.13.36

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

201.522,20

TOPLAM

20.541.256,38

 

 

 

 

 

 

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarıyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ  

 

2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini; 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

1.553.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

4.626.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

25.500,00

05

DİĞER GELİRLER

11.436.756,38

06

SERMAYE GELİRLERİ

2.900.000,00

 

TOPLAM

20.541.256,38

 

Olarak okunmuş ve yukarida yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi  Komisyonumuzca incelenerek  oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

2017        Yılı Bütçesinde Gelir – Gider denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ;                                

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

5.135.314,10

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

5.135.314,10

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

5.135.314,09

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

5.135.314,09

 

TOPLAM

20.541.256,38

 

Olarak okunmuş,

   2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;  

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

5.135.314,10

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

5.135.314,10

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

5.135.314,09

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

5.135.314,09

 

TOPLAM

20.541.256,38

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen  Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde  incelenerek oy birliğiyle  kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen KOÇARLI  Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor  tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına  arz olunur.

 

Karar: Koçarlı Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:443

 

Komisyon Görüşü: KÖŞK Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 27.520.500,00 TL ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 27.520.500,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3-2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6-Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

Madde 7-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 8-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 9-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ         

 

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her

 Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.14.02

Özel Kalem Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

778.500,00

46.09.14.18

Yazı İşleri Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

1.598.000,00

46.09.14.30

Fen İşleri Müdürlüğü

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

11.498.500,00

46.09.14.32

Mali Hizmetler Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

7.545.500,00

46.09.14.33

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

11.000,00

46.09.14.34

Zabıta Amirliği

03-Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmeti

1.356.000,00

05-Çevre Koruma Hizmetleri

3.770.000,00

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

44.000,00

07-Sağlık Hizmetleri

900.000,00

46.09.14.35

Yerel Hizmetler Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

7.000,00

46.09.14.36

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

7.000,00

46.09.14.37

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

5.000,00

TOPLAM

27.520.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi itibari ile yapılan incelemede; Müdürlüklerin gider bütçesine konulan Yedek Ödenek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün gider bütçesinde toplanmıştır.

 

Ayrıca; Mali Hizmetler Müdürlüğünün gider bütçesine konulan Yedek Ödeneği 1.376.025 TL’ye çıkarılıp, aynı Müdürlüğün Gelirlerden Ayrılan Paylar Ödeneği 3.067.975 TL’ye düşürülerek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümleri gereğince Yedek Ödenek yasal sınırlara çekilmiş olup, gerekli düzenlemeler yapılarak Komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

3-GELİR BÜTÇESİ  

 

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

2.832.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2.335.000,00

04

Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler

3.525.000,00

05

DİĞER GELİRLER

16.643.500,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

2.200.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-15.000,00

 

TOPLAM

27.520.500,00

 

Olarak okunmuş ve yukarida yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca  oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Bütçede mevcut 27.520.500,00-TL gidere karşılık red ve iadeler düşüldükten sonra net  27.520.500,00-TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle ; 

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.880.125,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.880.125,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.880.125,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.880.125,00

 

TOPLAM

27.520.500,00

 

Olarak okunmuş,

 

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle  ;

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.880.125,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.880.125,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.880.125,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.880.125,00

 

TOPLAM

27.520.500,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı ile Birinci düzeyde incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen KÖŞK Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor  tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

 

Karar: Köşk Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:444

 

Komisyon Görüşü: KUŞADASI Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1-Belediye/Bağlı idare/Birlik Birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 128.000.000,00-TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2-Belediye/Bağlı idare/Birlik Birimleri için (B) gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 118.000.000,00-TL. olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3-  2017 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen 10.000.000,00-TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

Madde 5-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah kanununun 8’nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 7-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 

1-Ödenek Cetveli-A (Örnek 14)

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek 15)

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir-C Cetveli (Örnek-17),

5-Çok yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6-Fonksiyonel ve Ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini  cetveli (Örnek-8),

7-Çok yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19).

8-Çok yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

10-Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14-Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) cetveli (Örnek-26),

15-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16-Finansman Programı (Örnek-28),

17-Gerekli görülen diğer cetveller,

 

Madde 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir,

 

Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, yatırımlar karşılığı kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır,

 

Madde 10-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 11-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

 

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması yapılan Her bir birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi itibarı ile konan ödenekler,

 

KURUMSAL KOD/KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1.DÜZEY

ÖDENEK

 

 

46.09.15.02

ÖZEL KALEM

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.414.105,00

46.09.15.05

İNSAN KAYNAKLARI  VE EĞİTİM MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

663.502,00

46.09.15.09

SAĞLIK İŞLERİ MÜD.

07- SAĞLIK HİZMETLERİ

15,00

46.09.15.10

BİLGİ İŞLEM MD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.318.104,00

46.09.15.18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.197.304,00

46.09.15.20

TEFTİŞ KURULU MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

277.503,00

46.09.15.24

HUKUK İŞLERİ MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.118.603,00

46.09.15.25

EMLAK ve İSTİMLAK MÜD.

06-İSKAN VE TOPLUM REF.HİZMETLERİ

2.077.102,00

46.09.15.27

MUHTARLIK  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

431.004,00

46.09.15.31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

21.114.002,00

46.09.15.32

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

2.702.500,00

46.09.15.33

MALİ HİZMETLER MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

18.104.002,00

46.09.15.34

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.843.713,00

46.09.15.37

DESTEK HİZMETLERİ MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

22.324.017,00

46.09.15.41

ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REF.HİZMETLERİ

1.800.506,00

46.09.15.43

PARK ve BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

9.179.005,00

46.09.15.44

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARD.HİZ.

3.935.002,00

46.09.15.45

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.

08-DİNLENME,KÜLT. DİN HİZMETLERİ

6.863.001,00

46.09.15.48

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

20.076.009,00

46.09.15.50

ZABITA MÜD.

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

6.561.001,00

 

TOPLAM

128.000.000,00

 

         Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her bir birimin Fonksiyonel Sınıflandırılmalarının Birinci Düzeyi İtibarıyla toplamları komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

3-GELİR BÜTÇESİ

 

2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini,

 

            BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ                         

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

54.889.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ

27.750.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARD.İLE ÖZEL GELİRLER

3.050.000,00

05

DİĞER GELİRLER

29.311.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

3.000.000,00

 

TOPLAM

118.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesinin Birinci Düzey komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

 

            2017 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi itibariyle;

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

İÇ BORÇLANMA

10.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

 

32.000.054,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

 

31.999.982,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

 

31.999.982,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

 

31.999.982,00

 

TOPLAM

 

128.000.000,00

 

Olarak okunmuş,

 

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler İtibariyle,

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

 

29.500.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

 

29.500.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

 

29.500.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

 

29.500.000,00

 

TOPLAM

 

118.000.000,00

 

 

            Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler İtibari Birinci Düzeyde komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havale edilen KUŞADASI Belediyesi 2017 Mali Yılı bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına  arz olunur. 

 

Karar: Kuşadası Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:445

 

Komisyon Görüşü: KUYUCAK Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1:Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 26.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2:Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 26.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3:2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4:(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 5:6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

 

Madde 6:Bütçeye cetveller eklenmiştir.

 

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

 

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

 

3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

 

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

 

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

 

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

 

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

 

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

 

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

 

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

 

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

 

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

 

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 

 

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

 

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

 

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

Madde 7:Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 8:Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

 

Madde 9:Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 10:Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

  Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.16.05

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

4.500.000,00

46.09.16.06

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.000.000,00

46.09.16.18

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

250.000,00

46.09.16.31

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

17.000.000,00

46.09.16.32

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.050.000,00

46.09.16.43

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

200.000,00

TOPLAM

26.000.000,00

 

 

Olarak okunmuş ve Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ 

 

 

2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

4.065.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

3.098.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

7.503.000,00

05

DİĞER GELİRLER

8.668.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

2.650.000,00

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

20.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-          4.000,00

 

TOPLAM

26.000.000,00

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

 

Bütçede mevcut 26.000.000,00 -TL gidere karşılık 26.000.000,00-TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;                              

 

1

BIRINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.500.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

6.500.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.500.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.500.000,00

 

TOPLAM

26.000.000,00

 

Olarak okunmuş,

   2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;  

1

BIRINCI ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.500.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

6.500.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.500.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

6.500.000,00

 

TOPLAM

26.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen KUYUCAK Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Kuyucak Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:446

 

Komisyon Görüşü: NAZİLLİ Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “ (A) Ödenek Cetvelinde”  gösterildiği gibi toplam 104.950.000,00 TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması”  cetvelinde gösterildiği gibi toplam 104.950.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3- 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 6 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. 

 

Madde 7 - Bütçeye cetveller eklenmiştir.

 

1.      Bütçe Kararnamesi,

 

2.      Ödenek Cetveli -A (Örnek-14),

 

3.      Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15),

 

4.      Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

 

5.      Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

 

6.      Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

 

7.      Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

 

8.      Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

 

9.      Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

 

10.  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

11.  Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

 

12.  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

 

13.  İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

 

14.  237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

 

15.  Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

 

16.  Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

 

17.  Finansman Programı (Örnek-28)

 

18.  Gerekli görülen diğer cetveller,  

 

Madde 8 - Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisce yapılması uygun görülen, kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

 

Madde 9 - Kiralar OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM aylarının 10.gününe kadar üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez alınır. Veya kiracıların müracaatı halinde kiralar her ayın 10.gününe kadar birer aylık dönemler halinde peşin alınır hükmü yer almaktadır.

2017 yılı Bütçe Kararnamesi madde-9 ‘da yer alan hükmün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25 inci maddesi 3 üncü fıkrasının ( a ) bendi gereği çıkarılması.

 

Madde 10- İlan ve Reklam vergisi Mart ve Haziran aylarında iki taksitle alınır.

 

Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 12- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

  Söz konusu Bütçe Kararnamesindeki madde-9 çıkarılarak, diğer maddeler ise aynen Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

             Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

 

 

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

 

46.09.17.02

ÖZEL KALEM MD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.884.778,00

 

46.09.17.05

İNSAN KAY. VE EĞT. MD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

460.336,00

 

46.09.17.18

YAZI İŞLERİ MD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

743.794,00

 

46.09.17.24

HUKUK İŞLERİ MD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

570.090,00

 

46.09.17.25

BASIN YAY. VE HALK İLKŞ. MD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.941.748,00

 

46.09.17.30

ÇEVRE KORUMA VE KONT. MD.

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

133.386,00

 

46.09.17.31

FEN İŞLERİ MD.

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

40.953.677,00

 

46.09.17.32

ETÜD PROJE MD.

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

651.097,00

 

46.09.17.33

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM

2.478.245,00

 

46.09.17.34

DESTEK HİZM. MD.

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ

520.189,00

 

46.09.17.35

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

972.290,00

 

46.09.17.36

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD.

08-DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

6.652.904,00

 

46.09.17.37

MALİ HİZMETLER MD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

9.164.450,00

 

46.09.17.38

PARK VE  BAHÇE MD.

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

8.532.207,00

 

46.09.17.39

SAĞLIK İŞL. MD.

07-SAĞLIK HİZMETLERİ

3.458.907,00

 

46.09.17.40

EMLAK VE İSTİMLAK MD.

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

6.781.462,00

 

46.09.17.41

TEMİZLİK İŞL. MD.

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

14.649.863,00

 

46.09.17.44

ZABITA MD.

03-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

4.400.577,00

 

TOPLAM

104.950.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi itibari ile yapılan incelemede; Mali Hizmetler Müdürlüğünün gider bütçesine konulan Yedek Ödenek 5.247.500,00 TL’ye çıkarılıp, aynı Müdürlüğün Diğer İç Borç Faiz Giderleri Ödeneği 40.679,00 TL’ye düşürülerek, Yedek Ödenek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.inci maddesi hükümleri gereğince yasal sınırlara çekilmiş olup, gerekli düzenlemeler Komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir.

.

3-GELİR BÜTÇESİ

 

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

21.345.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.

6.260.000,00

04

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

600.000,00

05

DİĞER GELİRLER

57.100.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

19.645.000,00

 

TOPLAM

104.950.000,00

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

2017 Mali yılında Gelir - Gider denkliği sağlanmıştır.

 

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

26.237.500,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

26.237.500,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

26.237.500,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

26.237.500,00

 

TOPLAM

104.950.000,00

 

Olarak okunmuş,

 2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;  

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

26.237.500,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

26.237.500,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

26.237.500,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

26.237.500,00

 

TOPLAM

104.950.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen  Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde  incelenerek  oy birliğiyle  kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen NAZİLLİ Belediyesi  2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor  tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Nazilli Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:447

 

Komisyon Görüşü: SÖKE Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1)Söke Belediyesine ait Gider Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için ( A ) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 85.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.   

  

Madde 2) MEVCUT HALİ: Söke Belediyesi Gelir Bütçesinin Gelirleri ( B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 85.100.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

DEĞİŞİKLİK HALİ: Söke Belediyesi Gelir Bütçesinin Gelirleri ( B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 85.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3)  2017 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır.

Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6)  6245 sayılı Harcırah Kanunun 8.inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerine verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

 

a)      Bütçe Kararnamesi.  

b)     Ödenek Cetveli-A (Örnek-14)

c)      Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması- B Cetveli (Örnek-15)

d)     Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

e)      Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

f)       Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

g)      Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

h)     Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)

i)        Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

j)       Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

k)     Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

l)        İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

m)   İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

n)     237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)

o)      Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

p)     Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

q)     Finansman Programı (Örnek-28)

 

Madde 8) Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 Madde 9)Belediye Meclisinde ve Komisyonda görev alan Meclis Üyelerine toplantıya katıldıkları her gün için 5393 sayılı kanunun 32. ve 39. maddeleri gereğince Belediye Başkanına ödenen Brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 oranında ödeme yapılır.

Madde 10) Meclis Üyelerinden,  Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesine aylık, Belediye Başkan Ödeneğinin 2/3’ ü oranında maaş ödenir.

           Madde 11) Belediye Zabıta Personeline 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 5393 sayılı kanunun 51. maddesi gereğince ve Bütçe Kanununda belirtilen miktarın en çoğu maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenir.

          Madde 12) Yol Harcamalarına Katılma Payı ödemeleri 2 yılda 4 eşit taksitle Şubat ve Temmuz aylarında olmak üzere tahsil edilir.

          Madde 13) İlan ve Reklam Vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil edilir..

          Madde 14) Şartsız Bağış ve Yardımları, vatandaşların talebi halinde kabul etmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

          Madde 15) Bu Kararname Hükümleri 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

          Madde 16) Bu Kararname Hükümlerini Üst Yönetici olarak Söke Belediye Başkanı yürütür.

 

             İş bu Bütçe Kararnamesi 16 maddeden ibarettir.    

 

Söz konusu Bütçe Kararnamesinde yer alan Madde- 2 değiştirilerek, diğer maddeler ise aynen Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

 

            Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

 

KURUMSAL KOD /KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

 

 

46.09.18.02

ÖZEL KALEM

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.250.000,00

 

 

46.09.18.05

İNSAN KAYN. MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.400.000,00

 

 

46.09.18.10

BİLGİ İŞLEM MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

800.000,00

 

 

46.09.18.18

YAZI İŞLERİ MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

532.000,00

 

 

46.09.18.24

HUKUK HİZMETLERİ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

450.000,00

 

 

46.09.18.31

FEN HİZMETLERİ MÜD.

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.

30.000.000,00

 

 

46.09.18.32

MALİ HİZMETLER MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

10.000.000,00

 

 

46.09.18.33

İMAR HİZMETLERİ MÜD.

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.

2.000.000,00

 

 

46.09.18.39

SAĞLIK HİZMETLERİ

07- SAĞLIK HİZMETLERİ

1.400.000,00

 

 

46.09.18.40

SANAT KÜLTÜR VE FESTİVAL HİZ.

08-DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.

1.400.000,00

 

 

46.09.18.41

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

327.000,00

 

 

46.09.18.42

TEMİZLİK HİZMETLERİ

05-ÇEVRE KORUMA HİZ.

10.500.000,00

 

 

46.09.18.43

ZABITA VE GÜVENLİK HİZ

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.

3.550.000,00

 

 

46.09.18.46

DESTEK HİZMETLERİ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

14.270.900,00

 

 

46.0918.47

EMLAK İSTİMLAK MÜD.

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.

2.000.000,00

 

 

46.09.18.48

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

175.000,00

 

 

46.09.18.49

KIRSAL HİZMETLER MÜD.

04-EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

240.100,00

 

 

46.09.18.50

MUHTARLIKLAR MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

84.000,00

 

 

46.09.18.51

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

10-SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YARDIM  HİZ.

85.000,00

 

 

46.09.18.52

GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜD.

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.

86.000,00

 

 

46.09.18.53

ARŞİV MÜD.

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

450.000,00

 

 

TOPLAM

85.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı 2017 Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi itibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

3-GELİR BÜTÇESİ

 

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı Gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

20.722.500,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

12.672.400,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

233.000,00

05

MEVCUT HALİ: DİĞER GELİRLER

37.872.100,00

DEĞİŞİKLİK HALİ: DİĞER GELİRLER

 

37.972.100,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

13.500.000,00

09

RED VE İADELER

-          100.000,00

 

TOPLAM

85.000.000,00

 

   

Yapılan ,incelemelerde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi hükmü gereğince; bütçe denkliğinin sağlanabilmesi için Diğer Gelirler 100.000,00 TL arttırılarak, gelir bütçesi toplam 85.000.000,00 TL olarak düzenlenmiştir. Böylece bütçe gelir- gider denkliği sağlanmış olup, Komisyonumuzca oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

 

 

4-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

21.250.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

21.250.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

21.250.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

21.250.000,00

 

TOPLAM

85.000.000,00

 

Olarak okunmuş,

2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

21.250.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

21.250.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

21.250.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

21.250.000,00

 

TOPLAM

85.000.000,00

 

          Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Ayrıntılı Harcama Programı aynen, Finansman Programı ise Gelir Bütçesinde yapılan değişikliklere istinaden; üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde Komisyonumuzca incelenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havele edilen SÖKE Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Söke Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Karar No:448

 

Komisyon Görüşü: SULTANHİSAR Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

 

Madde 1: Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 17.000.000,00 TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2:Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 17.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3:2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4:(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 5:6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

Madde 6:Bütçeye cetveller eklenmiştir.

 

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

 

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

 

3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek 16),

 

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

 

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

 

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

 

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

 

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

 

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

 

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

 

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

 

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

 

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

 

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

 

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

 

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

Madde 7:Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

Madde 8:Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

 

Madde 9:Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 10:Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

 

  Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

 

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.19.30

BAŞKANLIK                   

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.120.000,00

46.09.19.35

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

1.544.500,00

46.09.19.39

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

5.200.000,00

46.09.19.41

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

08-DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

500.000,00

46.09.19.42

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

10-SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

150.000,00

46.09.19.44

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.030.500,00

46.09.19.46

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

160.000,00

46.09.19.48

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

650.000,00

46.09.19.49

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.825.000,00

46.09.19.50

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

06-İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

350.000,00

46.09.19.52

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

50.000,00

46.09.19.54

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ

420.000,00

TOPLAM

17.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

3-GELİR BÜTÇESİ  

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

1.969.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

3.786.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

455.000,00

05

DİĞER GELİRLER

8.700.000,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

2.090.000,00

 

TOPLAM

17.000.000,00

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi  Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

  1. yılı Gelir ve gider bütçe denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;                               

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.249.961,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

4.250.013,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.250.013,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.250.013,00

 

TOPLAM

17.000.000,00

Olarak okunmuş,

               2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;  

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.250.000,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

4.250.000,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.250.000,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

4.250.000,00

 

TOPLAM

17.000.000,00

         Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen  Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde  incelenerek oy birliğiyle  kabul edilmiştir.

 

         Komisyonumuza havele edilen SULTANHİSAR Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor  tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Sultanhisar Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:449

 

Komisyon Görüşü: YENİPAZAR Belediyesinin 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçesi görüşülmüştür. Komisyonumuzca; dosya halinde sunulan 2017 yılı Bütçe teklifleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

Buna göre;

 

1-BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1- Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 11.000.000,00.-TL ödenek verilmiştir.

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 11.000.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.

 

Madde 3-2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

Madde 4-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 

 

Madde 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6

 

Bütçeye cetveller eklenmiştir.

 

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

 

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

 

3 - Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

 

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

 

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

 

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

 

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

 

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

 

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

 

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

 

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

 

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

 

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

 

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

 

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

 

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 8

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 9

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10

Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

  Söz konusu Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2-GİDER BÜTÇESİ      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Komisyonumuzca Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel    sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibarı ile konan ödenekler:

                     

KURUMSAL KOD / KURUM ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.20.02

Özel Kalem Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

2.527.663,00

46.09.20.18

Yazı İşleri Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

63.662,00

46.09.20.30

Fen İşleri Müdürlüğü

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

4.759.325,00

46.09.20.32

Hesap İşleri Müdürlüğü

01-Genel Kamu Hizmetleri

3.528.150,00

46.09.20.36

Zabıta Amirliği

01-Genel Kamu Hizmetleri

03-Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmeti

 

121.200,00

TOPLAM

11.000.000,00

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibariyle toplamları; Komisyonumuzca incelenerek oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3-GELİR BÜTÇESİ  

 

            2017 yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Yılı gelir tahmini;

 

BÜTÇE GELİRLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ

KODU

AÇIKLAMA

2017 YILI

01

VERGİ GELİRLERİ

2.232.000,00

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

782.000,00

04

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

560.000,00

05

DİĞER GELİRLER

5.476.250,00

06

SERMAYE GELİRLERİ

1.960.000,00

09

RET VE İADELER (-)

-          10.250,00

 

TOPLAM

11.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen Yılı Gelir Bütçesi Birinci Düzeyi Komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4-YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

Bütçede mevcut 11.000.000,00 -TL gidere karşılık red ve iadeler düşüldükten sonra net  11.000.000,00 -TL gelir karşılık gösterildiğinden dolayı giderlerin denkliği sağlanmıştır.

 

5-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI VE FİNANSMAN PROGRAMI

 

 2017 yılı Ayrıntılı Harcama Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;                                

 

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.749.901,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

2.750.033,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.750.033,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.750.033,00

 

TOPLAM

11.000.000,00

 

Olarak okunmuş,

   2017 Yılı Finansman Programı Üçer Aylık Dönemler itibariyle;  

1

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.750.003,00

2

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ  

2.749.999,00

3

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.749.999,00

4

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DÖNEM TAHMİNİ

2.749.999,00

 

TOPLAM

11.000.000,00

 

Olarak okunmuş ve yukarıda yer verilen  Ayrıntılı Harcama Programı ve Finansman Programı üçer aylık dönemler itibarı Birinci düzeyde  incelenerek  oy birliğiyle  kabul edilmiştir.           Komisyonumuza havele edilen YENİPAZAR Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek iş bu rapor  tanzim edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Karar: Yenipazar Belediyesi 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

|