Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı II. Birleşim Meclis Karar Özetleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI  11.08.2016

TARİHLİ II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Karar No:284

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2016 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:285

Komisyon Görüşü: İlimiz Didim İlçesi, Didim Mahallesi Gevrek Mevkiinde 690 ada 11 nolu parselin doğusunda yol düzenlemesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Didim Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarihli ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP 4673,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Didim İlçesi Didim Mahallesi Gevrek Mevkiinde 690 ada 11 nolu parselin önünde yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan UİP 4673,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:286

Komisyon Görüşü: İlimiz,  Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi 1614 ada, 16 nolu parselde kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanında kalan ve üzerinde trafo simgesi bulunan taşınmaz üzerindeki trafo simgesinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-5946,17 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 1614 ada 16 parselde yer alan trafo simgesinin kaldırılması amaçlı hazırlanan NİP-5946,17 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:287

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2012 tarihli ve 612 sayılı kararı ile Adnan Menderes Üniversitesinin talebi üzerine üniversite alanı ile birlikte III. derece arkeolojik sit alanından çıkartılan yaklaşık 66 ha alanda hazırlanan NİP-21146 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.NİP-21146 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi, sit alanı olarak Koruma Kurulu tarafından iptal edilmiş imar planı kararlarına uygunluk gösterdiği gerekçesiyle komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2012 tarihli ve 612 sayılı kararı ile Adnan Menderes Üniversitesinin talebi üzerine üniversite alanı ile birlikte III. derece arkeolojik sit alanından çıkartılan yaklaşık 66 ha alanda hazırlanan NİP-21146 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:288

Komisyon Görüşü: İlimiz, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 132 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 parsellerde kayıtlı, toplam 11403,34m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı serbest nizam, 3 kat koşullu konut+ticaret alanında, bir kısmı ise ayrık nizam 3 kat, ön bahçe mesafesi 5.00m, yan bahçe mesafesi 3.00 m, TAKS/KAKS=0.40/0.80 yapılaşma koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, TAKS/KAKS=0.40/1.66 ve Yençok=24.50 koşullu konut+ticaret karma kullanım alanı getirilmesi amaçlı UİP-11805,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarihli ve 103 sayılı kararı ile uygun görülerek, 11.06.2016 tarihli ve 6110-7878 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-11805,3 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, batı, güney ve doğu yapı yaklaşma mesafelerinin 7 m olacak şekilde düzenlenmesi yönünde tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 132 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 parsellerde ticaret+konut alanında yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin UİP-11805,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:289

Komisyon Görüşü: İlimiz, İncirliova İlçesi, Zafer Mahallesi 317 numaralı parselde konut alanında kalan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan UİP-6620,15 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi İncirliova Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarihli ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve 07.06.2016 tarihli ve 1802 sayılı yazısı ile değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.UİP-6620,15 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, dosya ekinde gönderilen mevcut imar planları ile arşivimizdeki imar planları arasında uyuşmazlık tespit edildiğinden ve plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için mevcut imar planlarının kesinleştirilmesi gerektiğinden 03.06.2016 tarihli ve 75 sayılı meclis kararının ilçe belediyesine iadesi komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar: İncirliova İlçesi İncirliova (Zafer)  Mahallesi 317 parselde konut alanında yapılaşma şartlarının değiştirilmesine ilişkin UİP-6620,15 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:290

Komisyon Görüşü: İlimiz, Köşk İlçesi, Köşk (Çarşı) Mahallesi 4634 numaralı parselde Köşk Belediyesi adına kayıtlı ve yürürlükteki uygulama imar planında E: 0.50, Hmax: 6.50 m koşullu "sosyal tesis alanı" kullanımında kalan taşınmaz ile kuzeyinde yer alan otopark alanının TAKS/KAKS: 0.40/1.50, Yençok: Serbest yapılaşma koşullu "sağlık tesisi alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-19608 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini de içeren 07.08.2014 tarihli ve 2014/38 sayılı Köşk Belediye Meclisi kararı büyükşehir belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir.Bir meclis kararında birden fazla konuda karar alındığı ve imar planı değişikliğine ilişkin karar alınmadığından UİP-19608 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini de içeren 07.08.2014 tarihli ve 2014/38 sayılı meclis kararının uygun olmadığı ve mevcut plan koşullarının geçerli olduğu komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Köşk İlçesi Köşk (Çarşı) Mahallesi 4634 numaralı parsele ilişkin hazırlanan UİP-19608 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini içeren Köşk Belediye Meclisi’ nin 07.08.2014 tarihli ve 2014/38 sayılı kararı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:291

Komisyon Görüşü: İlimiz Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parsellere ilişkin hazırlanan UİP:13182,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kuşadası Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarihli ve 205 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup Kuşadası Belediye Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın 1. İdare Mahkemesinde görülen 2010/2219E ve 2011/1483K sayılı dava ile iptal edilen plan değişikliği sonrasında hazırlanarak İlçe Belediye Meclis kararı ile tarafımıza sunulan teklifte, mahkeme kararında belirtilen hususlara uyulduğu görüldüğü, konut alanlarında ve inşaat alanında artış hesaplanmadığı park alanlarında artış olduğu, parselin ana yol cephesinin arttırılmadığı hususları tespit edildiğinden ve mevcut binaların E=0.90 inşaat alanına göre revize edilmesinin plan notları kapsamında zorunluluk olarak belirtildiğinden teklif komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Karar: Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 855 ada 44 ve 45 parsellere ilişkin hazırlanan UİP:13182,27 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:292

Komisyon Görüşü: İlimiz, Kuyucak İlçesi, Pamukören (Gireniz) Mahallesi 3621 parsel numarasında kayıtlı toplam 8688,37 m2 yüzölçümlü, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt ve servis istasyonu olarak planlanan ve ön bahçe mesafesi 20 m, yan ve arka bahçe mesafeleri 15 m olarak düzenlenen taşınmazın, mevcut tesis içerisinde yapılması düşünülen sosyal alanlar için kuzey ve batı cephelerindeki çekme mesafelerinin 15 m’den 5 m’ye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Kuyucak Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarihli ve 2016/44 sayılı kararı ile uygun görülerek 27.05.2016 tarihli ve 1113 sayılı yazısı ile Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-9264,4 plan işlem numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde akaryakıt istasyonu kullanımlı yapı adasının kuzey ve batısındaki yapı yaklaşma mesafelerinde yeterli mesafenin sağlanması amacıyla 7 m olarak düzenlenmesi suretiyle teklifin tadilen onayı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi 3621 parselde akaryakıt satış istasyonun yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi amaçlı UİP-9264,4 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:293

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Yeşil Mahalle 1661 ada 1 parselde kayıtlı olup yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında karma alan kullanımına ayrılmış alanda İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.02.2004 tarih ve 12432 sayılı kararı ile tescil edilmiş mezarlık alanı yer aldığı, 2013 yılında onaylanan Nazilli Revizyon İmar Planlarında yukarıda anılan kurul kararı dikkate alınmayarak söz konusu alan sehven karma alan olarak planlandığı anlaşıldığından bu kapsamda; meri imar planlarındaki bu hatanın giderilmesine yönelik olarak söz konusu taşınmazın, karma alan kullanım kararının mezarlık alanı olarak düzenlenmesi amaçlı NİP-5914,6 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Tescilli mezarlık alanının nazım planda da mezarlık olarak ayrılmasına ilişkin NİP-5914,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmüş olup, hazırlanan nazım imar planı teklifi hakkında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda işlem yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Karar: Nazilli İlçesi Yeşil Mahalle 1661 ada 1 parselde karma kullanım alanının mezarlık alanına dönüştürülmesi amaçlı NİP-5914,6 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:294

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 561 ada 2 parselde kayıtlı, 3116,00 m² yüzölçümlü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, meri nazım imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanında kalan taşınmazın arazi kullanım türünün ticaret alanına dönüştürülmesi amaçlı NİP-5914,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 561 ada 2 parseli de kapsayan konut dışı kentsel çalışma alanının tamamının ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik Aydın 1. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda nazım imar planı değişikliği yapılması ve meri nazım imar planındaki alanın güneyindeki 10 m’lik taşıt yolunun uygulama imar planına uygun hale getirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 ada 2 parsele ilişkin NİP-5914,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:295

Komisyon Görüşü: İlimiz, Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, tapunun 2246 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazların üzerinde yapılması düşünülen içme suyu tesisleri alanı (depolama, arıtma ve terfi merkezi) için NİP-5914,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-8226,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesine sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2016 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar planı değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca 01.07.2016 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine itiraz edildiğinden söz konusu itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2016 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanmış olan 12.07.2016 tarih 242 sayılı kararı ile tashih edilen NİP-5914,4 ve UİP-8226,16 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin söz konusu alanda gerçekleştirilecek altyapı yatırımı gerekçesiyle yapıldığı dikkate alınarak imar planı değişikliğine yapılan itirazlar komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Nazilli İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2246 ada 1, 2, 3, 4 parsellere ilişkin NİP-5914,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-8226,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:296

Komisyon Görüşü: Nazilli Belediyesinin 03.02.2016 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclisi Kararı 09.06.2016 tarih ve 310/2225-2226-2227 sayılı, 12.07.2016 tarih ve 2574, 2575, 2576 sayılı yazıları ile mahallelerin (köylerin) yerleşik alan sınırlarının ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesi talebi Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden kırsal yerleşim özelliği devam eden Nazilli ilçesi Beyerli, Yaylapınar (Sinekçiler),  Sailer, Sevindikli, Güzelköy ve Esenköy mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alanları paftalar üzerine işaretlendiği şekilde tespiti komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden köylerin yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 5. bendi, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4 ncü maddesi ve aynı yönetmeliğin 43 ncü maddeleri ile 15.01.2015 tarih ve 54 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararına istinaden Nazilli ilçesi, Beyerli, Yaylapınar (Sinekçiler), Sailer, Sevindikli, Güzelköy ve Esenköy mahallelerinin (köylerinin) yerleşik alanlarının tespit ve onay işlemleri ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verildi.

Karar No:297

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, Çeltikçi, Cumhuriyet, Konak ve Yenicami Mahallelerinde, Söke Belediye Meclisi'nin 08.09.2014 tarihli ve 147, 148, 149 sayılı kararları ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.12.2014 tarihli ve 214, 215, 216 sayılı kararları uyarınca yapılaşmanın 1 yıllığına durdurulduğu alanı kapsayan ve güncel hali hazır haritaları bulunan yaklaşık 160 hektarlık alana ilişkin hazırlanan NİP-6316,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Söke İlçesi, Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6316,12 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Söke İlçesi, Kent Merkezi ve Çevresi Nazım İmar Planı Revizyonu; planlama alanında yer alan tescilli yapılardan dolayı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. İş bu raporumuz hakkında; karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Çeltikçi, Cumhuriyet, Konak ve Yenicami Mahalleleri için düzenlenen Söke İlçesi, Kent Merkezi ve Çevresine ilişkin NİP-6316,12 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:298

Komisyon Görüşü: İlimiz, Söke İlçesi, kent merkezi ve çevresini kapsayan yaklaşık 170 hektarlık alana ilişkin hazırlanan NİP-6316,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Söke Merkezi İş Alanı (MİA) ve çevresi ile Söke Çayı Geçiş Koridoru Kentsel Yenileme Eksenli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi Söke Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyemize sunulmuş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. NİP-6316,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile kent merkezinde yoğun yapılaşmanın bulunduğu alanlarda uygulanamayacak bir plan oluşturulduğu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamına giren yerleşim alanlarında; arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, kentsel yerleşme alanlarının gelişme yön, büyüklük ve ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları ile ulaşım sistemlerini belirleyerek bunlara ilişkin kararları oluşturmaya yönelik nazım imar planı yapma yetkisi Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğunda bulunduğundan teklif nazım imar planı komisyonumuzca uygun görülmemiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Merkezi İş Alanı ve Çevresi ile Söke Çayı geçiş koridoru kentsel yenileme eksenli NİP-6316,11 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No:299

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 719 ada 655 ve 657 parsellerin bir kısmını kapsayan alan için malik vekili tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediyesine sunulmuştur. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince Komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 719 ada 655 ve 657 parsellerin sanayi kullanımından TİCKT (ticaret, konut, turizm) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli NİP 6316,10 plan işlem numaralı nazım imar planı değişikliği teklifi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. İş bu raporumuz hakkında; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 719 ada 655 ve 657 parsellere ilişkin hazırlanan NİP 6316,10 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:300

Komisyon Görüşü: İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen 184 ada 119 parselin güneyinde kalan 15 m genişliğindeki yola 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesi (g) fıkrası uyarınca isim verilmesi konusu, meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olup incelenmiştir. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinde bulunan 184 ada 119 parselin güneyinde kalan ve ekli imar planı örneğinde işaretlenerek gösterilen 15 m genişliğindeki yola “921. Cadde” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Efeler İlçesi Tepecik Mahallesinde bulunan 184 ada 119 parselin güneyinde kalan ve ekli imar planı örneğinde işaretlenerek gösterilen 15 m genişliğindeki yola “921. Cadde” isminin verilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:301

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesinde bulunan ve ekli dosyada imar planında işaretlenerek gösterilen 12 m genişliğindeki yola 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesi (g) fıkrası uyarınca isim verilmesi konusu, meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olup incelenmiştir. İlimiz Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesinde bulunan ekli imar planı örneğinde işaretlenerek gösterilen 12 m genişliğindeki yola “480 Sokak” isminin verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Fevzipaşa Mahallesinde bulunan imar planında ekli paftada işaretlenerek gösterilen 12 m genişliğindeki isimsiz yola “480 Sokak” isminin verilmesi hususunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin (g) bendi gereğince karar alınması ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:302

Komisyon Görüşü: İlimiz Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi ‘’Sanayi Bulvarı’’ isminin, ‘’Reşat ANYA Bulvarı’’  olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesi (g) fıkrası uyarınca değiştirilmesi, meclis gündemine alınmış ve komisyonumuza havale olup incelenmiştir. Sanayi Sitesi ‘’Sanayi Bulvarı’’ isminin, ‘’Reşat ANYA Bulvarı’’ olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.İş bu raporumuz hakkında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederiz.

Karar: Söke İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi “Sanayi Bulvarı” isminin, “Reşat ANYA Bulvarı“ olarak değiştirilmesi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:303

Komisyon Görüşü: Aydın İli Efeler İlçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde 8.54 ha’lık alan Bakanlar Kurulu’nun 3.4.2013 tarih, 2013/4576 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilmiş ve söz konusu karar 02.05.2013 tarih 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21.05.2013 tarih, 2470 sayılı Bakanlık oluru ile riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm projesi kapsamında dönüşüm uygulamalarına esas iş ve işlemler için plan proje ve harita işlemlerinin onama yetkileri hariç olmak üzere geçici olarak Mülga Aydın Belediyesi’ni yetkilendirmiş olup; 6306 Sayılı Yasa gereği Ilıcabaşı riskli alandaki kentsel dönüşüm çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Riskli alan içerisinde sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla yürütülecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları sonuçlanıncaya kadar bölgede yeni oluşacak yapılaşmaların ve yatırımların şahıs ve kamu zararı oluşturacağı, projenin uygulanabilirliğini güçleştireceği gerekçeleri ile Büyükşehir Belediye Meclisi “... kentsel dönüşüm projesine ait (yeni) imar planları onaylanıncaya kadar meri imar planlarına ilişkin tevhid, ifraz, imar durumu belgesi düzenleme, inşaat ruhsatı ve işyeri açma ruhsatı düzenleme gibi planın yürütülmesine ilişkin tüm işlemlerin durdurulması”  yönünde 14.11.2014 tarih 181 sayılı kararı almıştır. Aydın İli Ilıcabaşı Mahallesi Denizli Bulvarı No:99 (1130 ada 22 numaralı parsel)  adresindeki akaryakıt istasyonu için işyeri açma ruhsatı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin  idarenin 18.11.2013 tarih, 12814 sayılı işlemi, Aydın 2. İdare Mahkemesi’nin Karar No:2014/450, 18.06.2014 tarihli kararı “....bu durumda davacının söz konusu akaryakıt istasyonu için yapmış olduğu iş yeri ruhsat başvurusunun, Kanunda belirtilmiş olan imar ve yapılaşmaya ilişkin olmadığı ve mevcut bulunan yapının işyeri olarak kullanılmasına ilişkin olduğu görüldüğünden, anılan başvurunun davalı idaresince değerlendirmeye alınarak diğer şartların da mevcut olması halinde yerine getirilmesi gerekirken, yukarıda belirtilen gerekçeyle reddedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.” Şeklindedir. Söz konusu karar Danıştay On yedinci Dairesi’nce Karar No:2015/6033, 16.12.2015 tarihli kararı ile onanmıştır. Anılan mahkeme kararında belirtilen hususlar doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2014 tarih, 181 sayılı kararında revizeye gidilip, gidilmemesi gerektiği hususu Büyükşehir Belediye Meclisimize sunulmuş ve Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Aydın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Riskli alan sınırları için Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 14.11.2014 tarih, 181 sayılı karar ile getirilen hükümler Aydın 2. İdare mahkemesi’nin 214/450 K. Sayılı ve 18.06.2014 tarihli kararı, Danıştay 17. Dairesi’nin 2015/6033 K. Sayılı 16.12.2015 tarihli kararı doğrultusunda incelenerek;” Aydın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde 03.04.2013 tarih 2013/4576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan İlan edilen bölge içerisinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilgili Bakanlıkça kentsel dönüşüm projesine ait (yeni) imar planları onaylanıncaya kadar meri imar planlarına ilişkin, tevhid, ifraz, imar durum belgesi düzenleme, inşaat ruhsatı ve işyeri açma ruhsatı düzenleme gibi planların yürütülmesine ilişkin tüm işlemlerin durdurulması” hükmünden “ve işyeri açma ruhsatı” ifadesinin çıkarılması ve 14.11.2014 tarih 181 sayılı meclis kararının tashihi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz hakkında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/e maddesi uyarınca karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine arz ederiz.

Karar: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 14.11.2014 tarihli 181 sayılı kararının tashihi ile ilgili Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:304

 

Komisyon Görüşü: 09.08.2016 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;Aydın Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Yılı Gelir Ücret tarifesine ekte yer alan tarifelerin eklenmesi hususu; Komisyonumuzca görüşülerek oybirliği ile uygun görülmüştür ve Meclis Başkanlığı’na havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur.

 

Gelirin Adı

                                  Birimi

2016 Tarife Ücreti                                      (?-KDV Dahil)

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı

 

Reklam Firmalarınca Ticari amaçlı Kullanılacak Led Ekran İzin Ücreti Yıllık

m2

1.000,00 ?

1.000,00 ?

 
 

Gezici Motorsuz Taşıt (Bisiklet vb.) İlan ve Reklam Faaliyeti İzin Ücreti Yıllık

Adet

500,00 ?

500,00 ?

 
 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Gelir Ücret tarifesine yeni tarife eklenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:305

Komisyon Görüşü: 09.08.2016 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza havale edilen;Aydın Büyükşehir Belediyesinin İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde ekte yer alan değişiklikler; Komisyonumuzca görüşülerek  oy birliği ile uygun görülmüştür ve Meclis Başkanlığı’na havale edilmiştir. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin onayına arz olunur. 

Karar: Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:306

Komisyon Görüşü : Didim Belediyesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ikinci fıkrası uyarınca 2016 Mali Yılı Bütçesine 5.980.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi;

a)          Gider Bütçesinde Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının Birinci Düzeyi İtibari ile;

 

KURUMSAL KOD/ MÜDÜRLÜK ADI

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY

ÖDENEK

46.09.08.32

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06 – İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.180.000,00TL

46.09.08.39

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

05-  ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.500.000,00 TL

46.09.08.43

TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

05-  ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

300.000,00  TL

        TOPLAM

5.980.000,00 TL

 
   

 

         

b)         Fonksiyonel sınıflandırmanın I. Düzeyi itibarı ile kodlanan giderlere karşılık öngörülen gelir kaynağı olarak:

 

KODU

AÇIKLAMA

TUTAR

01

VERGİ GELİRLERİ

                                                  260.000,00 TL

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

5.720.000,00 TL

TOPLAM

5.980.000,00 TL

 

Şeklinde Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Didim Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine  5.980.000,00  TL ek ödenek verilmesi  hususu görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Karar: Didim Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:307

Komisyon Görüşü: 2016-2017 sezonunda Türkiye Basketbol 2.Liginde mücadele edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor’ a nakdi yardım yapılması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 09.08.2016 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; 2016-2017 sezonunda Türkiye Basketbol 2.Liginde mücadele edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor ‘a 1.000.000,00 TL nakdi yardım yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: 2016-2017 sezonunda Türkiye Basketbol 2.Liginde mücadele edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Efe Spor’ a 1.000.000,00 TL nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:308

Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşü: Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine toplam 400.000,000 TL nakdi yardım yapılması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 09.08.2016 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan, Aydın Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından üyelikleri tescil edilmiş amatör spor kulüplerine 400.000,000 TL nakdi yardım yapılması komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Görüşü: Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması hususu Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 09.08.2016 tarihli birleşiminde komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir; 2016-2017 sezonunda Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan, Aydın Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından üyelikleri tescil edilmiş amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: 2016-2017 sezonunda Aydın ili sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından üyelikleri tescil edilmiş amatör spor kulüplerine 400.000,000 TL nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:309

Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşü: Bu yıl  94. Yılını kutlayacağımız "30 Ağustos Zafer Bayramımız" ve “7 Eylül Kurtuluş Bayramımız” ile ilgili düzenlenmesi planlanan çeşitli sergiler, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi için "30 Ağustos Zafer Bayramımız" için 75.000,00 -TL, 7 Eylül Kurtuluş Bayramımız için 75.000,00 -TL olmak üzere toplam 150.000,00-TL ödenek ayrılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuz karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Görüşü: Bu yıl  94. Yılını kutlayacağımız "30 Ağustos Zafer Bayramı" ve “7 Eylül Kurtuluş Bayramı” ile ilgili düzenlenmesi planlanan çeşitli sergiler, spor, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonların yapılması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliğiyle uygun görülmüştür. İş bu raporumuzun karar alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: "30 Ağustos Zafer Bayramı" ve “7 Eylül Kurtuluş Bayramı” ile ilgili düzenlenmesi planlanan çeşitli sergiler, spor, kültürel ve sanat etkinlikleri ile gösterilerin yer alacağı organizasyonlar kapsamında "30 Ağustos Zafer Bayramı" için 75.000,00 -TL, “7 Eylül Kurtuluş Bayramı” için 75.000,00 -TL olmak üzere toplam 150.000,00-TL ödenek ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar No:310

Tarım-Çevre ve Sağlık-Jeotermal Müşterek Komisyon Görüşü: Aydın İli sınırları içerisinde faaliyette bulunan Jeotermal Enerji Kaynaklarının çevreye ve tarıma etkileri konusunda hazırlanmış olan doktora tezi ve TÜBİTAK Araştırma projesine ait bilgi notları Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 08.03.2016 tarihli birleşiminde görüşülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından komisyonlarımıza havale edilerek incelenmiştir. Aydın İli sınırları içerisinde faaliyette bulunan Jeotermal Enerji Kaynaklarının çevreye ve tarıma etkileri konusunda çalışmaların mevcut olduğu ve yapılan çalışmaların Jeotermal Ruhsat sahalarının enerji üretim potansiyeli, jeotermal akışkanların karakteristikleri ve çevreye olan etkilerini kapsadığı yapılan çalışmaların farklı üniversitelerin muhtelif fakültelerinin jeotermal konusuyla ilgilenen bölümlerinde yapılmış olmasından dolayı çevreye ve tarıma etkileri konusunda bir bütünlük bulunmadığı, konunun geniş kapsamlı olması nedeniyle üniversitelerin ilgili fakülte, enstitü veya bölümlerinden bilimsel anlamda destek alınarak bugüne kadar yapılan çalışmaların taranarak Aydın ilinde jeotermalin çevreye ve tarıma olan etkileri konusunda bir bütünlük oluşturulması konusunda çalışma yapılması gerektiği, farklı konularda yapılan tüm çalışmaları çevre ve tarım konusunda birleştiren ve Aydın ilinde jeotermal çevre ve tarım konularında oluşturulacak yerel politikalar ve halkın bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi, Jeotermal kaynakların enerji üretimi ve diğer kullanımlarının sürdürülebilirliği açısından önem arz ettiğinden Jeotermal Enerji Kaynaklarının çevreye ve tarıma etkileri konusunda bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmaların bir arada toplanması için bir üniversiteyle işbirliği yapılması komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. İşbu raporumuzun karar alınmak üzere Meclis’e havalesini  arz ederiz.

Karar: Aydın İl sınırları içerisinde faal olan Jeotermal Enerji Kaynaklarının çevreye ve tarıma etkileri ile ilgili Meclis Tarım-Çevre ve Sağlık-Jeotermal Müşterek Komisyonu raporunun müşterek komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Karar No:311

Komisyon Görüşü: Sultanhisar Belediyesine ait taşınmazın devri hususu 09.08.2016 tarihli Büyükşehir Meclis toplantısında komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi tapunun 102 ada, 1 parselde kayıtlı 16.134,84 m2 yüzölçümü bahçe vasıflı taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesine devri Sultanhisar Belediyesinin 02.08.2016 tarih 89 sayılı kararı ile uygun görüldüğünden söz konusu taşınmazın Belediyemize devri komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. İş bu raporumuz kararı alınmak üzere Meclisimizin onayına arz olunur.

Karar: Sultanhisar İlçesi, Beşeylül Mahallesi tapunun 102 ada 1 parselde kayıtlı 16.134,84 m2 yüzölçümü bahçe vasıflı taşınmazın sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|