Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ulaşım Koordinasyon Merkezi

Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1- Bu uygulama Yönetmeliğin amacı, Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik,

a.       2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği,

b.      4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği,

c.       5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu,

d.      6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

e.       15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Remi Gazetede yayınlanana Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.


Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Büyükşehir Belediyesi: Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni,

b) Belediye Başkanı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nı,

c) Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan taksi dahil ulaşım araçları ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım sistemlerini,

d) UKOME: Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni,

e) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeridleri ve refüjleri, ifade eder.


Bağlılık

MADDE 5- Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi vasıtası ile yürütür.


Bağlayıcılık

MADDE 6- Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararlar; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dahilindeki diğer belediyeler ve Büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer bütün gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birinci Kısım

Kuruluş ve Organları

 

MADDE 7- Ulaşım Koordinasyon Merkezi;

a) Kurul

b) Yürütme Organı

c) Teknik Komisyonlardan oluşur.

 

İkinci Kısım

Kurulun Kuruluş, Görev ve Yetkileri

 

Kuruluş

MADDE 8-(1)  UKOME Kurulu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17inci maddesinde belirtilen ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden meydana gelir.

(2)  Kurul, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin Başkanlığında;

1. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının, Belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlardan en az şube müdürü seviyesinde görevlendirdiği en fazla onbir (11) kişi,

2. Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi,

3. Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisi,

4. Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi

5. Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisi,

6. Liman Başkanlığı temsilcisi,

7. Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

8. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

9. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü temsilcisi,

10. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi,

11. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisi,

12. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun temsilcisi,

13. Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayan veya biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur.

(3) UKOME Kurul toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.

(4) Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

(5) UKOME Kurul toplantılarına katılacak olan yetkililerinin isimleri kurumlarınca Büyükşehir Belediyesine bildirilir. Daimi isim değişikliği olması halinde, yeni yetkili temsilci bir yazı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilir. Daimi isim değişikliği halinde ayrıca yetki belgesi aranır.


Görevleri ve Yetkileri

MADDE 9- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Aydın Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde İl Trafik Komisyonunun yetkileri UKOME tarafından kullanılır.

(2) UKOME Büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir.

(3) Kurul yukarıda sayılan amaçlarla;

   a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

   b) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla Büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,
   
   c)
 Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülke genelini ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,

   d) Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

   e) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

   f) Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetkiler doğrultusunda uygulamaya yönelik her türlü yönlendirici kararları almak, görüş oluşturmak ve uygulamakla,

   g) İlçe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile Büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,

   h) Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

   ı) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 13 /10 /1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde, araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle de görevli ve yetkilidir,

   i) Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi ile ilgili işlemleri yapmak ve yaptırmak. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk ağındaki devlet ve il yolları ile ilgili hususlarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünü almak.

(4) UKOME; Büyükşehir belediyelerine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile verilen görev ve yetkileri kullanırken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na aykırı hükümleri uygulanmaz.

 

Üçüncü Kısım

Toplantı ve Toplantı usulü

 

Toplantı

MADDE 10- (1) UKOME büyükşehir belediye başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 8. maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.

(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belirlenen konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde Başkan tarafından belirlenen yer ve saatte toplanır.

(3) Büyükşehir Belediyesi ve/veya UKOME Şube Müdürlüğü'nün gerek duyduğu hallerde; UKOME toplantı tarihi değiştirebilir.

(4)  Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, Kurul tarafından kabul edilmek şartıyla gündeme alınarak görüşülebilir.

 

Toplantı Usulü ve Kararlara İlişkin Hükümler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 8inci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.

(2) Mazereti olan üyenin o toplantı için yerine kurumları tarafından yazıyla görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır.

(3) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

(4) Ulaşım Koordinasyon Merkezleri Kurul kararları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Dördüncü Kısım

Yürütme Organının Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma, Esas ve Usulleri ile Birimleri

 

Kuruluş

MADDE 12- UKOME'nin yürütme organı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'dır.

 

Şube Müdürlüğü

MADDE 13- (1) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, UKOME ile ilgili hizmetleri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü eli ile yürütür.

 

(2) Büyükşehir içindeki her türlü ulaşım hizmetlerini etkili bir koordinasyon içinde ve en kısa zamanda sonuca ulaştıracak birim olan Ulaşım Koordinasyon  Şube Müdürlüğü:

a) Başkanın emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlar ve üyelere duyurur,

b) Görüşme tutanaklarını düzenler,

c) Alınan kararları yazar, üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere gönderir,

d) UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla irtibatı sağlar,

e) Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plana uygun arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmaları doğrultusunda Büyükşehir Ulaşım Planının yapılması için gereken ön çalışmaları yaparak UKOME Kuruluna sunar,

f) UKOME Kurulun vereceği diğer görevleri yapar.

 

 

Beşinci Kısım

Teknik Komisyonların Kuruluş Görev ve Yetkileri

 

Teknik Komisyonlar

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

 

MADDE 14-(1)  Konuların daha detaylı ve kapsamlı incelenebilmesi için, bu yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen belediye, kurum, kuruluş ve birimlerin temsilcilerinin katılımıyla; UKOME Kurulunca teknik komisyonlar oluşturulabilir

(2) Teknik Komisyonlar ihtiyaç duyulduğunda, UKOME Kurul Kararı ile kurulur. Teknik Komisyon katılımcıları komisyon oluşturulması kararı ile birlikte belirlenir.

(3) Komisyonlar tarafından incelenmesi gereken konular, UKOME Şube Müdürlüğü tarafından  Kurula girmeden önce ilgili komisyonlara havale edilebilir.

(4) Teknik Komisyonlar, UKOME Kurul'unun faaliyetlerine, karar almasına ve uygulamalarına yol gösterecek teknik nitelikli istişari kararları alır.

(5) Teknik Komisyonların çalışma süresi, Kurulda alınan komisyon oluşturulması kararında belirtilen süredir.

 

İlçe Teknik Komisyonları

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

MADDE 15-(1) Gerekmesi halinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan İlçe Belediyelerinin talebi üzerine, yerel ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini yerinden ve doğru bir şekilde sağlayabilmek amacıyla, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü başkanlığında, ilçe emniyet, jandarma, karayolları temsilcileri ile İlçe Belediye Başkanlarının görevlendireceği teknik personelin katılacağı İlçe Teknik Komisyonları kurulabilir.

(2) İlçe Teknik Komisyonlarına, kendilerini ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilebilir.

(3) İlçe Teknik Komisyonlarında alınan istişari kararlar, UKOME  Kurulu'nda gündeme alınmak üzere Büyükşehir Belediyesine iletilir.


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Personel görevlendirilmesi

MADDE 16- UKOME'nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, Büyükşehir Belediye personeli dışında da çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.Koordinasyon

MADDE 17-  UKOME’ nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanır.


Harcamalar

MADDE 18-  UKOME’nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.


Düzenleme yapma yetkisi

MADDE 19 – Büyükşehir belediyeleri; ulaşım ve toplu taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda;

Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden diğerine çeşitlilik ve farklılık arz eden, nicelik ve niteliklerini hususunda Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile düzenleme yapabilirler.

 

Ulaşım hizmetlerine ilişkin işlemler

Madde 20-(1) Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle büyükşehir sınırları dahilinde taşıma ihtiyacı, UKOME tarafından düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(2Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar UKOME' ce tespit edilir.


Kazanılmış haklar

Madde 21- Büyükşehir belediyeleri dahilinde daha önce il trafik komisyonları veya valiliklerce alınan karar veya izinlerle elde edilmiş haklar saklıdır.


Hüküm Bulunmaması

MADDE 22 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile görev alanına giren konularda UKOME Kurulunun aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

MADDE 23-UKOME Karaları Gereği Başvuru Sahiplerinden İstenecek Belgelere İlişkin Uyulacak Usul ve Esaslar

UKOME, görev alanında yer alan hizmetlere ilişkin olarak başvuru sahiplerinden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin kararlarında aşağıdaki ölçütleri esas alır:

a) UKOME hizmetlerine ilişkin olarak başvuru sahiplerinden istenecek belgeleri beyan esas alınacak şekilde belirler. Zorunlu olmadıkça işlemin tekemmülü aşamasına kadar belge talep edilmez.

b) Büyükşehir belediyelerinin görevleri gereği kendilerinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

c) İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir. Bu bağlamda başvuru sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahiplerinden nüfus cüzdanı sureti veya ikametgâh belgesi istenmez, bu bilgiler Kimlik Paylaşım sistemi üzerinden alınır. Başvuru sahibinin vergi levhası bilgilerine ihtiyaç duyulması başvuru sahibinin vergi kimlik numarası ve bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı istenerek, Gelir İdaresinin kurumsal internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yapılır. Başvuru sahibinden ayrıca vergi levhası sureti istenmez.

e) Başvuru sahibinin adli sicil bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden adli sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak beyan istenir. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hallerde, formda adli sicil beyanı bölümü ayrılır. İdare, beyanın doğruluğunu adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder. İlgili merciler, gerekli bilgileri, teknik altyapısı hazır olan kurumlara elektronik ortamda derhal, diğer hallerde en geç üç iş günü içinde verir.

f) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri yapılmaz, işlem veya sözleşmeleri yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Başvurunun form kullanılarak yapıldığı hallerde, gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen başvuru sahipleri hakkında yapılacak işlemler başvuru formlarında yazılı olarak belirtilir.

g) Başvuruda istenen belgeler, idarece sayma suretiyle belirtilir. İstenen belgeler arasında, idare tarafından istenecek diğer belgeler veya benzeri belgeler gibi muğlak ibarelere yer verilmez.

h) Başvuru sırasında istenen formlar idarenin internet sayfasında da yayımlanır.


GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde büyükşehir belediyelerinin bulunduğu il valilikleri, il trafik komisyonlarında UKOME’lerin görevli oldukları konularla ilgili almış oldukları karar, bilgi ve belgeleri UKOME birimlerine devrederler.


MADDE 24- Bu Yönetmelik Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülüp karar alındıktan ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

(1) Bu yönetmeliğe yeni madde eklenmesi çıkarılması Büyükşehir Belediye Başkanının ve/veya Büyükşehir meclis üye ya da üyelerinin teklifi; meclisin salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

(2) Bu yönetmelikte bahsedilen sıralı sayılı amir ve/veya yöneticiler yönetmelikte vaaz edilen çalışma alanları ve çalışmaları hakkında Büyükşehir meclisinin talebi ile Büyükşehir meclisine bilgi verir.


Yürütme

MADDE 25- Bu Yönetmeliği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
 

|