Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ZABITA EMİR VE YASAKLARI

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç:

MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik vatandaşların huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve kent düzenini sağlamak amacı ile Belediye Kanunları ve diğer Kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisindeki tüm kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm Büyükşehir Belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan iktisadi, sınai, ticari, sosyal, ulaşım, kültürel faaliyet gösteren tüm müesseseleri ve çalışanlarını kapsar.

Hukuki Dayanak:

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik;  6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi,  9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar:

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                             : Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı

b) Belediye Başkanı               : Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nı

c) Belediye Meclisi                : Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’ni

ç) Belediye Encümeni            : Aydın Büyükşehir Belediye Encümeni’ni

d) Genel Sekreter                   : Aydın Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini

e) Genel Sekreter Yrd.           : Zabıta Dairesi Bşk.lığının bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısını

f) Daire Başkanı                     : Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı’nı

g) Şube Müdürü                     : Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlerini,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Emir ve Yasakları

 

Esenlik, Huzur ve Sükûn ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 5 - (1)  Esenlik, huzur ve sükûn ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) Belediye sınırları içinde her türlü seyyar satıcılık, müzisyenlik ve falcılık yapmak,

b) Yapılışları görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak, sermek ve kurutmak,

c) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak ve zarar vermek,

ç) Cadde, sokak ve meydanlarda (park, yeşil alan ve boş alanlar) mangal veya ateş yakmak,

d) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumî çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatlara, evlere su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, araç ve hayvan yıkamak,

e) Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile kış mevsiminde hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde hafta içi 08.00 - 20.00 saatleri dışında çalışma yapmak, Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10.00’dan önce ve akşam 19.00 sonra yapmak, (İlgili belediyesinden izinli olanlar hariç)

f) Şehrin meskûn mahallinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak,

g)  Belediyemize ait yeşil alanlarda hayvan otlatmak,

ğ) Her türlü belediye mallarına zarar vermek, (Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.)

h)Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak,

ı)  Belediyenin belirlediği yerler dışında hayvan satışı yapmak,

i) Tüm işyerlerinde günün her saatinde çevreyi rahatsız edici müzik sesi açmak, işyeri önüne hoparlör çıkarmak, çığırtkanlık yapmak, müşteriye tercih hakkı bırakmayacak şekilde sözlü ve fiili hareketlerde bulunmak,

j) Gezici vasıtalarla anons ve müzik yayını yapmak, klakson çalmak, çığırtkanlık yapmak, seyyar satıcılık, hurdacılık, tanıtım ve reklam yapmak,

k) Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak,

l) Klima, soğutucu motor, fan vb. cihazlardan akan suları kontrolsüz bir şekilde kaldırım veya yola bırakarak yayaları rahatsız etmek,

m) Adabı muaşeret kurallarına aykırı davranmak yasaktır.

 

Temizlik ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 6 - (1) Temizlik ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak,

b) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku verecek maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

c) Etrafı kirletecek veya fena koku verecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak,

ç) Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek,

d) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek,

e) Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, öteberi atmak, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak,

f) Binek ve evcil hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek,

g) Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak,

ğ) Seyir halindeki araçlar ile yayalar üzerine su ve çamur sıçratmak, araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atmak,

h) Asfalt kaplamalı yollarda ve tretuvarlarda, araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak,

ı) Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç yıkamak,

i) Kişi veya kurumlar, çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları; her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar, kereste demir malzeme ve atıkları, evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, bilumum imalathane ve fabrika artıkları, tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek,

j) Çöp kapsamına giren maddeleri; mutfak ve yemek artıkları, konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.leri, elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçalar, ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler, ağaç yaprakları, Pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri, soba küllerini üstü kapalı da olsa çöp toplama saatleri dışında ve toplama aracı geçtikten sonra cadde, sokak ve meydanlara çıkarmak ve çöp kutularına atmamak,

k) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına (Plastik çöp torbası, Çöp kovası, Çöp bidonu) çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak ve çöp bidonlarını karıştırmak, çöp toplamak,

l) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, Apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek,

m) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve pis sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak,

n) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku yayacak madde sermek,

o) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığında gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak,

ö) Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, (Temizlik 24.00 – 07.00 saatleri arasında gürültü çıkarmadan yapılacaktır.)

p) İşyeri temizliğinde kirli, çamurlu ve pis suları yaya kaldırımlarına taşırmak,

r) Her türlü inşaat ve tadilat çalışması sırasında çıkacak olan pis ve atık suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak, (Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir.)

s) Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vesaire asmak,

ş) Park, bahçe, yol, kaldırım gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarına çerez kabukları, izmarit ve sakız ile her türlü çöpü atarak çevrenin kirletilmesine sebep olmak,

t) Her türlü moloz, enkaz, cüruf, hafriyat ve katı atığı geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri veya belediye ve kamu kurumlarınca belirlenen döküm sahaları dışındaki alanlara, sahil ve kıyılara dökmek, yasaktır.


Nizam ve İntizam ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 7 - (1) Nizam ve intizam ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a)  Yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri halkı rahatsız etmeyecek şekilde yapılacaktır.  Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf temiz olarak bırakılacaktır.

b) Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan geçirmek,

c) Şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş hayvan beslemek,

ç) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek,

d) Apartman, İşhanı vb. çok katlı binalarda hane numaralarını belirtmemek, İşhanı girişleri ve pasajlarda geliş geçişi engelleyici her türlü işgale yol açmak, apartman ve İşhanlarında çöp torbaları vb. şeyleri merdiven boşluğuna veya koridorlara koymak,

e) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek,

f) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarlarına, duvarlara, alt geçitlere, köprü ayaklarına, elektrik direklerine her türlü yazı yazmak, resim yapmak, boya yapmak ve afiş yapıştırmak,

g) Umumi havuzlarda yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek,

ğ) Belediyeden izin alınmaksızın işyerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek,

h) İmar Kanunu’nda bahsi geçen her türlü yapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak. Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, inşaat tamir işlemleri ve yıkım işlemlerini tahta perde çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz vs. düşmesine meydan vermek, yollardaki ağaçlar ve mecralara, yeraltındaki ve havadaki nakil hatlarına zarar vermek, inşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireç vb. şeyleri doğrudan inşaat alanına dökmemek,

ı) İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında küçük levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,

i) Toprak, kum, mıcır, taş, hazır beton, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek,

j) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak,

k) Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde malzeme koymak,

l) Boş arsaların etrafını koruyucu çit veya duvar ile örmemek,

m) İzin almadan kaldırım ve yollarda kazı yapmak, kaldırım taşlarını bozmak,

n) Dükkânların ön cephelerine malzeme asmak,

o) Meydan, cadde ve bulvarlarda bulunan işyerlerinde geceleri kent estetiğine uygun şekilde olmayan ışıklandırma ile çevreyi rahatsız edici lazer ışığı kullanmak,

ö) Resmi Bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak, (Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)

p)Sular Kanununa göre avlanmanın yasak olarak belirlendiği bölgelerde her türlü avlanmak,

r) Ölçü ve tartı aletlerini kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalatmamak, (Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek ilgili birime teslimatı yapılır.)

s) Belediyeden izin almadan hafriyat taşımak ve izinli olmayan yerlere dökmek,

ş) Sahil şeridinde, ilgili kurum ve belediyeden izin alınmadan çadır, şemsiye, şezlong sörf vb. malzemeler koymak, enkaz, çöp ve çevreyi kirletici atıklar atmak, dökmek,

t) İlgili kurum ve belediyenin izin verdiği yerler dışında tekne ve kayıkları gelişi güzel bırakmak yasaktır.

u) Kıyılar, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Herkesin eşit ve serbestlikle yararlanmasına açık olan kıyılarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

ü) Sahil şeridinde kıyıya geçişi engelleyecek şekilde; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık vb. engeller oluşturulamaz.

 

Sağlık, Emniyet ve Selamet ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 8 - (1) Sağlık, emniyet ve selamet ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak,

b) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek, (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir.)

c) Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yaptırmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak,

ç) Tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek, bu gibi hayvanları serbest bırakmak,

d) Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,

e) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana, yangın aleti, ilk yardım dolabı ve cankurtaran simidi gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak,

f) Binaların cephelerine asılan bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde asmamak,

g) Binaların ön tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak,

ğ) Şehrin içindeki arsalarda bulunan her türlü sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tedbirini almamak,

h) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata su, baca vb. sızıntıya meydan vermek,

ı) Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemiş, tatlı, lokum ve bisküvi gibi ürünlerin açıkta satışını yapmak,

i) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,

j) Her türlü bina, Apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde çöp vb. şeyler atmak ve soba borusu çıkartmak,

k) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen yangın önlemlerini almamak yasaktır.

 

Mezarlıklar ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 9 - (1) Mezarlıklar ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) Mezarlık duvar ve parmaklıklarına çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak,

b) Mezarlık içerisinde seyyar satıcılık ve dilencilik yapmak, sarhoş gezmek,

c) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek,

ç) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak,

d) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dinî duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur’an okumak,

e) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak, yasaktır.


Hayvan Ölüleri ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 10 - (1) Hayvan ölüleri ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)

b) Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere, hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek,

c) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Mahalli Belediye Başkanlıklarına veya Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak, yasaktır.


Gezici ve Sabit Seyyar Satıcılar ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 11 - (1) Gezici ve sabit seyyar satıcılar ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) Belediye başkanlığınca gezici ve sabit satıcılık yapma izni olmadan satış yapmak, (Gezici ve sabit satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile Belediyenin Zabıta Dairesi Başkanlığına müracaat edecek gerekli onay alındıktan sonra, uygun görülenlere belirli bir işgaliye harcı karşılığında süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez.)

b)Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak,

c)  Gezici ve sabit satıcıların tezgâhlarının ve şahsi temizliklerinin iyi olmaması,

ç) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlar dışında satış yapılması, (Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir.)

d) Gezici ve sabit olarak izinli satış yapanların, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alışfaturasını yanlarında bulundurmamak ve ibraz etmemek,

e) Gezici ve sabit satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.

f) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere uyulur.

g) Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir,  izinsiz satış yapanseyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara verilir.

 

Trafik ve Toplu Taşıma Araçları ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 12 - (1) Trafik ve toplu taşıma araçları ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) Duraklamanın yasaklandığı ve bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde araç park etmek,

b) Yaya geçitleri, yaya kaldırımı, okul geçitleri ve diğer geçitlere her ne şekilde olursa olsun araç park etmek,

c) Kavşaklarda, rampalar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında 5 metre mesafe içerisinde park etmek,

ç) Otobüs, tramvay, taksi duraklarına ve engelli araç park yerlerine park etmek,

d) Park eden araçların yanında (çift sıra) park etmek,

e) Belirlenmiş yangın musluklarının, otobüs durakları, sivil ve resmi otoparklarının 5 metre her iki yönünde park etmek,

f) Belirli kişi veya kurumlar için belirlenmiş (kamu binaları önü, yük indirme bindirme cepleri) yerlerde park etmek,

g) UKOME tarafından alınmış kararlara istinaden herhangi bir bölgede yapılan alt yapı ve üst yapı çalışma bölgelerinde park etmek,

ğ) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak,

h) Şehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek,

ı) Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yetkili birimlerce tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu indirmek, bindirmek, beklemek ve park etmek,

i) UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek,

j) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak,

k) Şehir dâhilinde meskûn sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerini park etmek, bu tür araçları Belediyece belirlenen alanlar dışına park etmemek,

l) Kamuya ait alanlara hurda araç park etmek, hurdaya çıkarılmamış araç da olsa uzun süreli park etmek, (Hurda veya hurdaya çıkarılmamış ancak görüntü kirliliği yaratan tekerleri olmayan,  yıpranmış, kullanılmaz durumda bulunan araçlar Belediye tarafından çekici ile çektirilerek yed-i emin altına alınarak gerekli cezai müeyyide uygulanır).

m) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak,

n) Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak,

o) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ile ilgili aldığı kararlara uymamak,

ö) Kamu alanlarında ticari amaçla araçları park halinde bırakarak aracın üzerine “Satılık-Kiralık” gibi levhalarla ticari faaliyette bulunmak,

p) Halkın dinlenmesine mahsus alanlara, belediyemiz tarafından belirlenmiş saatler dışında araçla giriş yaparak, park etmek,

r) Kamu veya özel otopark giriş-çıkışlarına araç park ederek araç giriş çıkışlarına engel olmak,

s) Belediyemize, belediyemiz ortaklarına ve iştiraklerine ait alanları her ne suretle olursa olsun işgal etmek,

ş) Toplu taşıma araçlarında havalı korna bulundurmak ve istiap haddinden fazla yolcu taşımak,

t) Durakta toplu taşıma aracı bekleyen yolcuları almamak ve son durağa kadar götürmemek,

u) Taşımacılık hizmeti esnasında bekleme yeri ve durakta trafiği aksatmak, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmek, bekleme yeri ve durak alanını taşmayacak şekilde nizami yanaşmamak,

ü) Şehirlerarası yolcu otobüslerince terminal dışında ve tahsis edilen peron dışında yolcu indirmek ve bindirmek,

v) Kanun ve yönetmeliklerce belirlenen indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarına toplu taşıma araçlarında uyulmamak,

y) Belediye sınırları içerisinde otobüs duraklarında toplu taşıma araçları haricindeki araçların durması, yolcu alması ve park etmesi yasaktır.

z) Toplu taşıma araçlarında taşıma hizmeti sırasında araç içi sıcaklığı 20 – 24 oC arasında olması zorunludur.

 

İlan ve Reklam ile İlgili Emir ve Yasaklar:

MADDE 13 - (1) İlan ve reklam ile ilgili uyulması gereken kurallar şunlardır:

a) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesinin İlan Reklam yönetmeliğine aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz.

b) Park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli izin almadan, stant açılamaz ve belirlenen yerler dışında faaliyet gösterilemez.

c) Belediyece izin verilmeyen yerlere kâğıt afiş yapıştırılamaz, bez afiş asılamaz.

ç) Belediye tarafından kiralanan araçlar üzerinde bulundurulan belediyenin ismini taşıyan sticker türündeki reklam özelliği taşıyan yazılar, kiralama süresi sona erdikten sonra kiralanan araçların üzerinde bulundurulamaz.

d) Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bölgelerde izinsiz anket yapılamaz ve el ilanı dağıtılamaz.

e) Kamu veya özel kişilere ait binalara veya bu binaların herhangi bir yerine bina sahiplerinden izin alınsa bile Belediyenin ilgili biriminden uygunluk görüşü alınmadan tanıtım veya reklam amaçlı afiş, pano, ilan gibi uygulama yapılamaz.

İKİNCİ KISIM

Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

 

MADDE 14 - (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtaları yapar.

(2) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine karar verilir. Ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.

(3) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları tahsil edilmek üzere Belediye tarafından yerine getirilir.

(4) Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

 

MADDE 15 - (1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden:
a) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen,

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İstisnalar

BİRİNCİ BÖLÜM

Özel Durumlar

 

MADDE 16 - (1)Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır.

MADDE 17 - (1) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.


MADDE 18 - (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu, görev, yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.


MADDE 19 - (1) İlçe belediyeleri bu yönetmeliği kendi belediye meclislerinde kabul etmek şartı ile uygulayabilecekleri gibi, bu yönetmelik Hükümlerine aykırı olmamak üzere yeni düzenlemeler yaparak kendi Yönetmeliklerini belirleyebilirler.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama - Yürürlük

 

Uygulamaya İlişkin Hususlar

MADDE 20 - (1) Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:

a) Kişi hakkında uygulanan tespit tutanakları her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Tespit Tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.

c) Tespit Tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.

ç) Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, suçu işleyenin durumu dikkate alınarak işlem yapılır.

d) Tespit Tutanakları en geç iki gün içinde Belediye Encümenine sevk edilir.

e) Resmi bayram, genel tatil vb. durumlarda mesainin başlangıç günü dikkate alınır.

(2) Alınan kararların infazında şu hususlara dikkat edilir:

a) Bir işyeri hakkında kapatma kararı bulunuyorsa, kapatma kararına hazırlık için verilen sürenin dolması üzerine kapatma işleminde:

1) Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.

2) Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.

3) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.

4) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.

5) İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek altı imzalanır.

b) Mühürlenerek kapatılan bir işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür fekki tutanağı tutularak belediyenin hukuk birimi aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda Mühür Kaldırma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.

 

MADDE 21 - (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde:

a) Kurallara aykırı hareket edilmesine memurun bizzat şahit olduğunda,

b) Alınan yazılı yada sözlü bir şikâyette olay mahalline varıldığında memur tarafından kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,

c) Kural ihlalinin, delilin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,

ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin (varsa delilleri ile birlikte) fotoğraf çekme, kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde, belediye zabıtaları tarafından cezai müeyyide uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 - (1) Aydın Belediye Meclisinin 04.04.2012 tarih ve 135 sayılı kararı ile kabul edilen Aydın Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 23 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı adına Zabıta Dairesi Başkanı yürütür.

(2) Yirmi üç maddeden oluşan bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilip, ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

|