Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Personel Kimlik Kartı Yönergesi

T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

 

Amaç


MADDE 1  (1) Bu Yönerge;Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığıpersonelininkimlik kartlarının düzenleme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam


MADDE 2 –(1) Bu Yönerge; Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinde görev yapanpersonele verilecek kimlik kartlarının tipi, şekil ve ölçülerinin belirlenerek düzenlenmesi, dağıtılması, değiştirilmesi, geri alınması ve imha edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.Kimlik kartı düzenleme yetkisi

MADDE 3 –(1) Bu Yönerge kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı Birimlerinde görevyapan personel için kimlik kartı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmeye İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

(2) Kimlik kartlarının şekil ve muhtevası Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile belirlenir.Kimlik kartının özellikleri

MADDE 4 –(1) Kimlik kartının, tipi, rengi,şekil ve ölçüleri, içeriği, gövde yapısıvegüvenlik unsurları gibi görsel öğeleri ve kimlik kartında kullanılacak fotoğraf özellikleri bu Yönergeye ekli Ek-4 ve Ek-5’de düzenlenerek belirlenmiştir.


Kimlik kartı verilmesi


MADDE 5 -(1) Kimlik kartıbu Yönergenin ikinci maddesinde belirtilen personele,ilk defa veya yeniden olmak üzere düzenlenir.


a)İlk defa kimlik kartı verilmesi

Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinde ilk defa atananlara, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca kimlik kartı düzenlenir.


b)Yeniden kimlik kartı verilmesi


Bu Yönerge kapsamında bulunan personelin, unvan değişmesi halinde mevcut kimlik kartı geri alınmak suretiyle yeniden kimlik kartı verilir.

(2) Kimlik kartı düzenlenebilmesi için bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çevresinde ilgili birim tarafından kimlik kartının talep edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kimlik kartı tanzim edilmez.Kimlik kartı basımında imza yetkisi

MADDE 6 –(1) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Birimlerinden gelen kimlik kartıtalepleri elektronik ve yazılı ortamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Teslim edilen taleplerin aldığı evrak numarası, tarihi ve ilgili personele ait kişisel ve memuriyet bilgileri kimlik baskı modülünde kayıt altına alınır.


Sorumlu birim ve kayıt işlemleri

Madde 7 –(1) Kimlik kartlarının temin edilmesi, muhafazası, kaydı, düzenlenmesi veilgili birimlere gönderilmesi işlemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yerine getirilir.

(2)     Kimlik kartı verilen personelin adı soyadı, T.C.kimlik numarası, görev yeri, görev unvanı ve kimlik kartı numarası elektronik ortamda kayıt edilir.

(3)       Kimlik kartı verilecek personelin kimlik kartı üzerinde yapılacak olan kişiselleştirme işlemleri, (SAMPAŞ) Belediye Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde var olan veritabanından kişisel ve memuriyet bilgileri alınarak gerçekleştirilir.Kimlik kartı talebinde bulunma usulü

MADDE 8 -(1) Kimlik kartıtalebinde bulunacak personel, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından ya da resmi internet sayfasından (www.aydin.bel.tr)adresli internet sitesinde “Örnek Formlar ve Dilekçeler” bölümünde “ Kimlik Kartı Talep Formu” nu doldurarak, görev yapılan birime teslim eder.


(2)      Personelin görev yaptığı birim; Kimlik Kartı Talep Formlarındaki bilgilere göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının (www.aydin.bel.tr)adresli internet sitesinde “Örnek Formlar ve Dilekçeler” bölümünde yer alan “Personel Kimlik Kartı Talep Listesi” ni, doldurup, kimlik talebinde bulunulan personel sayısının da belirtileceği üst yazı ile kimlik kartı talebinde bulunur.

(3)       Fotoğraf ve/veya kişisel ve memuriyet bilgileri eksik olan personele kimlik kartı düzenlenmez.

(4)       İlgili birimce bildirilmeyen kimlik kartı talepleri işleme alınmaz.


Kimlik kartı düzenleme ve gönderilme usulü

MADDE 9 –(1) Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerinden gelen kimlik kartıtalepleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına    (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) havale edilir. Kimlik kartı taleplerinde yer alan personele ait kişisel ve memuriyet bilgileri kontrol edilerek kimlik kartı verilecek personele ait liste oluşturulur. Fotoğraf, kişisel veya memuriyet bilgilerinde eksiklik olduğu tespit edilen personele kimlik kartı düzenlenmez. Bilgilerinde eksiklik olan personelin görev yaptığı ilgili birime iade edilerek fotoğraf, kişisel veya memuriyet bilgilerinin düzeltilmesi istenir. Kontrolü yapılarak oluşturulan kimlik kartı verilecek personele ait liste, elektronik ve yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü) gönderilir.

(2) Kimlik Kartlarında onay/imza Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılır ya da elektronik altyapı kullanılarak hazır olarak basılır ve üzeri soğuk damga yapılır. Büyükşehir Belediye Başkanı kimlik Kartları üzerindeki imza yetkisini alt birimlere devredebilir.

(3)      Basılan kimlik kartlarına ait kişiselleştirme bilgileri, talep eden birime gönderilmeden önce ilgili veritabanına vs kaydedilerek saklanır.

(4)        Bu şekilde hazırlanan kimlik kartları, ilgili birime, sahibine imza karşılığında teslim edilmek üzere gönderilir.

(5)        Bu Yönergenin Ekinde (Ek-5) yer alan örnek kimlik kartında, Yönergenin hükümlerine uygun şekilde doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanınca değişiklik yapılabilir.Kimlik kartı sahibinin sorumluluğu

MADDE 10 -(1) Kimlik kartısahibi, kartın ifade ettiği resmî anlam ve itibar iletaşıdığı özelliklere uygun olarak gereken özen ve dikkati göstermek suretiyle kullanımından sorumludur.Kimlik kartlarının yetkilendirme işlemleri

MADDE 11 –(1) Giriş-çıkışkapılarında, otopark gibi alanlarda kimlikkartlarının yetkilendirme işlemleri Başkanlık Makamının onay-talimatıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca (İnsan Kaynakları Müdürlüğü), yapılır.

(2) Yetkilendirme işlemleri personelin görev yaptığı Birimce belirlenecek alanlar ile sınırlıdır.Kimlik kartının kaybolması veya yıpranması

MADDE 12 -(1) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde; kimlik kartınıkaybedenpersonel bu Yönergenin ekinde yer alan Ek-2 Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Formu ile birlikte bir dilekçe ile görev yaptığı birimine durumu bildirerek, bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen usule uygun olarak yeniden kimlik kartı talebinde bulunur. Kimlik kartını kaybeden personele ait bilgiler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir. Kaybolan Kimlik Kartına ait yetkilendirme işlemi, 11.madde hükümleri uyarınca kaldırılır.

(2) Kimlik kartlarının kaybedilme veya kişisel kusur nedeniyle kullanılmayacak durumda olması halinde Başkanlıkça her mali yılbaşında Başkanlık onayı ile belirlenecek kimlik kartı bedelinin, talepte bulunan kişi tarafından ödenmesi ve görev yaptığı yerin muhasebe birimine bütçeye gelir olarak kaydedildiğine dair alındı belgesinin ibraz edilmesi şartıyla yeniden kimlik kartı düzenlenir. Kimlik kartını 1 yıl içerisinde birden fazla yeniletenlerden belirlenen ücret 1 kat fazlasıyla tahakkuk ettirilir.


Kimlik kartının iade edilmesi

MADDE 13 -(1) Kimlik kartısahibinin görevinden istifa ederek ayrılması, başka birkuruma atanması veya herhangi bir sebeple görevine son verilmesi halinde; görev yaptığı birim tarafından görevinden ayrılış işlemleri onaylanmadan bu Yönergenin ekinde yer alan Ek-3 Kimlik Kartı İade Formu ile kimlik kartı teslim alınarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) iade edilir.


(2)     Kimlik kartı teslim alınmadan hiçbir personelin görevinden ayrılış işlemleri gerçekleştirilmez.


(3)    İade edilmediği tespit edilen kimlik kartındaki yetkiler, personelin müracaatına gerek duyulmaksızın ilgili birim tarafından kaldırılır.

(4)   İade edilen kimlik kartları bu Yönergenin 14 üncü maddesine göre imha edilir.Kimlik kartının imhası

MADDE 14 -(1) Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ilgili birimlerince; unvandeğişikliği, kurum değişikliği, yıpranma ve benzeri sebeplerle iade alınan kimlik kartları imha edilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) gönderilir.

(2)   Kimlik kartı sahibinin T.C. kimlik no, adı, soyadı, görev yaptığı birim, görev yeri varsa geçici görev yeri, unvanı ve kart no bilgilerinin yer aldığı imha edilecek kimlik kartları listesi oluşturularak Kimlik İmha Komisyonunun onayına sunulur.

(3)        İmha edilmesi komisyonca onaylanan kimlik kartlarının varsa yetkileri kaldırılarak, imhası kart imha makinesinde gerçekleştirilir. Fiziki olarak imha edilen kimlik kartı, ilgili kayıt ortamlarına da “imha nedeni” belirtilerek işlenir.

(4)   Kimlik İmha Komisyonu; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen bir başkan ve dört üyeden oluşur.


Emeklilik ve vefat

MADDE 15 -(1) Emekli olan veya görevde iken vefat eden personelin kimlik kartıgeri alınmaz. Ancak kartın yetkileri iptal edilir ve bu husus ilgili bölüme kaydedilir.


Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönerge onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 18 –(1) Bu Yönerge hükümleriniAydın Büyükşehir Belediye Başkanıyürütür.
 

 17/12/2014 tarihli Başkan onayı ile kabul edilmiştir.

 

 

EK-1

 

T.C

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİMLİK KARTI TALEP FORMU

 

 

………………………………….………………………………….…………olarak

 

görev yapmaktayım.

 

 

Tarafıma ilk defa/yeniden kimlik kartı düzenlenerek verilmesini arz ederim.

 

.…/…/2014

 

 

 

ADI SOYADI

 

 

İMZA

 

 

 

KİMLİK KARTI SAHİBİNİN

 

T.C. KİMLİK NO                               :

 

EMEKLİ SİCİL NO                          :

 

KURUM SİCİL NO                          :

 

İLİ                                                       :

 

İLÇESİ                                              :

 

UNVANI                                           :

 

KADROSUNUN BULUNDUĞU

 

BİRİM                                                :

 

VARSA GEÇİCİ GÖREV YERİ    :

 

KAN GRUBU                                   :

 

EK-2

KAYIP KİMLİK KARTI BİLDİRİM FORMU
KİMLİK KARTI SAHİBİNİN ARANAN KİMLİK KARTI
T.C. KİMLİK
NO
ADI SOYADI İLİ-İLÇESİ
/
GÖREV YERİ
UNVANI SİCİLİ VARSA GEÇİCİ

GÖREV YERİ


 
KART NO DURUMU

(KAYIP - ÇALINTI - GASP)
KAYBOLDUĞU
YER VE TARİH
           

 

 

    Tarih : … / … /…….
 
Adı – Soyadı :   
Unvanı :  
Tarih :  
İmza :  

EK-3

 

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KİMLİK KARTI İADE FORMU

 

KİMLİK KARTI SAHİBİNİN

 

S.NO

T.C. KİMLİK NO.

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREV YERİ

KURUM

İADE NEDENİ

 

 

 

 

 

SİCİL NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adıma   düzenlenen  ………………….....nolu   kimlik  kartımı  …………………………..

 

görevimden ayrılmam nedeniyle ekte iade ediyorum.   …. / … /2014

 

 

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmza

İmza

 

 

(Bu form kurum dışı naklen veya geçici görevlendirmeler, emeklilik ve istifaen ayrılmalarda kullanılır. )

|