Ulaşım Dairesi Başkanlığı Açık Ve Kapalı Otoparklar ile Parkmetre ve Parkomatlı Park Yerleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

AMAÇ

MADDE 1- Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki muhtelif  bulvar, cadde, sokak ve meydanlar üzerinde; araçların ücretli olarak park edebilmesi amacıyla tesis edilmiş veya edilecek olan park yerleri ile Açık (tır parkları, trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve kapalı otopark, parkmetre ve parkomatlı park yerlerinin hangi esas ve usuller ile açılacağı bu park yerlerinin hangi kurum, kuruluş veya kişiler tarafından çalıştırılacağı, izinsiz olarak faaliyet gösteren bu tür park yerlerine uygulanacak cezai hükümler ile denetleme, yürütme ve kapatma ile ilgili esasları ortaya koymak, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki otoparkların belirli esas ve usuller dahilinde tespit edilerek yasal mevzuatlara uygun olarak çalıştırılmasını sağlamak.


KAPSAM

MADDE 2-Bu yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan tüm bulvar, cadde, sokak ve meydanlar üzerindeki ücretli park yerlerini, parkmetre ve parkomatlı park yerleri ile acık ve kapalı otoparklar, değişik nedenlerle trafikten men edilerek çekilen araçların konulduğu yediemin otoparkları ile ücretli olarak kullanılan Çekici, Kamyon, Otobüs park yerlerini kapsar. Ticari kuruluşların, özel binaların ya da kurumların planda kendilerine ait olan ve kullanım amaçlarına uygun ücret alınmayan özel otoparkları yönetmelik kapsamı dışındadır.


YASAL DAYANAK

MADDE 3- Bu yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu´nun 79 maddesi ile bu kanuna göre çıkartılmış olan Karayolları Trafik Yönetmeliği´nin 122. ve 151. maddeleri, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu´nun 7/f, 7/ l ve 9. maddeleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR

MADDE 4- Bu yönetmelikte adı geçen;

a) Büyükşehir Belediyesi: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı,

b) Denetim Birimi: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğünü/UKOME Şube Müdürlüğünü, Denetim ve Ruhsat Şube Müdürlüğünü, Zabıta Müdürlüğünü, ilgili belediye Emniyet Müdürlüğü ve/veya Jandarma Komutanlığını,

c) UKOME: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre oluşturulan Ulaşım Merkezini,

d) Açık ve Kapalı Otoparklar: Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerlerde şehrin veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre veya daha önce İl Trafik Komisyon kararı ile otopark sıkıntısı yaşanan ve gerek görülenbölgelerde alınan kararlar neticesinde ilan edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait boş alan, arazi ve arsalar ile Belediyeler veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen açık (tır parkları, trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve kapalı otoparkları,

e) Karayolu Üzeri Park Yerleri ile Parkmetre ve Parkomatlı Park yerleri: Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan, bulvar, cadde, sokak, meydan, çıkmaz sokak veya yaya yolunun uygun bölümlerinden faydalanmak suretiyle açılmış olan ve karayolu üzerindeki trafik akımını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemeyecek şekildeki ceplerde veya uygun durumdaki yol kenarlarında, park edilen süreyi, ücreti ve benzer bilgileri elektronik/mekanik tipte kayıt edecek tarzda imal edilmiş parkmetre ve parkomat makinelerinin veya cihazlarının konulması suretiyle açılmış olan park yerlerini,

f) Otopark görevli kartı: Açık ve Kapalı Otoparkları işletenler ile çalışanlara güvenlik tahkikatı sonrasında sakıncasız olanlara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen belgeyi,

g) Denetleme formu: Daha önce İl ve İlçe Trafik Komisyon ve UKOME kararları doğrultusunda faaliyet gösteren otoparkların bir takvim dahili esasında İşletmecinin sorumlulukları başta olmak üzere, Otopark ücretleri, tesis ve yardımcı tesisler ile vb. konularında görülen eksikliklerin tespitine ilişkin formu ifade eder. Bu form Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca düzenlenip yasal işlem yapılır.

h) İlgili Belediye: Otopark olmasına izin verilen yerin bağlı olduğu belediyeyi ifade eder.

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklaması bulunmayan diğer deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde bulunan ifadeler geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) Üzeri Araç Park Yerleri, Parkmetre ve Parkomatlı Park Yerleri ile Açık ve Kapalı Otoparkların Açılmasına ve Çalıştırılmasına Dair Esaslar

 

Karayolu Üzeri Araç Park Yerleri

MADDE 5 - (1) Karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) üzerindeki park yerlerinin taşıt yolu bitişiğinde açılmış veya açılacak olan cep içerisinde olması zorunludur.

(2) Yayaların geçişine engel olmayacak ve tehlikeye düşürmeyecek şekilde ayrılmış, işaretlerle belirlenmiş geniş ve uygun durumdaki yaya yollarına da park izni verilebilir.

(3) Cep açılamayacak durumda olan ancak trafik yoğunluğu bakımından sakıncalı görülmeyen taşıt yolu kenarlarına da gerekli işaretlerin yapılması kaydıyla park yeri izni verilebilir.

(4) 1. 2. ve 3. fıkralarda belirtilen ücretli araç park yerlerinin açılması UKOME´nin kararı ile olur. Bu park yerleri ruhsatlandırma işlemlerinden muaftır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/f bendi gereğince söz konusu park yerleri ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

(5) Karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) üzeri park yerlerinin açılması yönündeki müracaatlar yolun yapımından sorumlu kuruluş tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki UKOME´ye yapılır. Bu müracaatlarda karayolu üzeri park yeri olarak çalıştırılacak olan yerlerin plan ve projeleri, gerekli işaretlemelerin nasıl yapılacağı, talep edilen bulvar, cadde, sokak meydan ve yol dışı alanların üzerindeki ve yakın çevresindeki son zirve saat trafik hacimleri ve yönleri, park alanına yapılacak olan giriş ve çıkışlar ile araçların ne şekilde park edecekleri (yatay-düşey- yola paralel vb.) açıkça gösterilir. UKOME, yolun yapım ve bakımından sorumlu olan özel veya tüzel kişilerin yapmış olduğu bu talepleri yerinde inceledikten sonra trafik denetimi açısından sakıncası olup olmadığını tespit ettirmek ve görüş almak amacıyla yapılan bu talepleri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik kuruluşunun da yer aldığı Alt Komisyona gönderir. Karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) üzerindeki park yerlerinin açılması işlemlerinde Alt komisyonun yapacağı inceleme sonrasında hazırlanan rapor UKOME´ye sunularak sakıncasız görülen park yeri talepleri plan ve projesi ile birlikte değerlendirilerek karara bağlanması halinde yürürlüğe girer. Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde UKOME kararı olmadan karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) üzerinde park yerlerinin açılmasına ve çalıştırılmasına hiçbir kurum ve kuruluş izin veremez.

(6) UKOME kararları doğrultusunda karayolu (bulvar, cadde, sokak ve meydanlar) üzerinde ücretli park yeri olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmayan bu yerlerle ilgili düzenleme Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır. Cep yok ise cep açılır ve işaretlenir. Söz konusu park yerlerini sınırlamak veya belirtmek amacıyla taşıt yolu üzerine seyyar veya sabit direk, kazık, zincir levha, ışık ve benzeri standart yol elemanları dışında herhangi bir şekilde fiziki engel konulamaz. Bu yerler mutlaka sarı renkli yol çizgi boyaları ile belirlenir ve işaretlenir. Bu işaretlemelerde parka izin verilen araç sayısı park yapılabilecek saatler, park şekli, park yeri başlangıcı ve bitimi vb. hususlar açık olarak gösterilir.

(7) Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için karayolunun bakımından sorumlu kuruluş birimlerince ücret alınabildiği gibi, Karayolu üzeri park yeri ile parkmetre ve parkomatlı park yeri alanının geniş olması belediye görevlisinin sayıca yetersiz kalması nedeniyle bu park yerine ve park yerindeki araçlara hakim olamaması, araçların usulüne uygun olarak park ettirilmesi ve benzeri konularda Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet satın alabilir. Bu durumda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi doğrultusunda bunların 2. ve 3. Kişilere kiraya verilmesi veya işlettirilmesi sağlanır. Bu yerlerin işlettirilmesinde veya kiralanmasında 2886 sayılı yasa hükümleri uygulanır. Ancak, bu yerlerin işletilmesinde ve kiraya verilmesinde öncelikle UKOME tarafından kamu esenliği ve güvenliği yönünden kamu yararına faaliyet gösteren resmi kuruluşlar bu kuruluşlara ait tüzel kişilikler tercih edilir. Bu amaçla hizmet satın alan Belediye, bu kuruluşların araç gereç ve personelinden hizmet sözleşmesine uygun olarak yararlanabilir. Bu madde hükümleri özel kişilere uygulanmaz.


Parkmetre ve Parkomatlı Park Yerleri

MADDE 6- Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırlarında UKOME kararıyla belirlenen cadde, sokak, meydan ve alanlar vb. yerlerde UKOME tarafından belirlenmiş şartlar ve tarifeye göre ücret toplanan ve otopark olarak işletilen yerlerdir.

Parkmetre ve parkomatlı park yerleri ile ilgili iş ve işlemler, bu yönetmeliğin “Karayolu Üzeri  Araç Park yerleri” başlığı altındaki 5. maddesinde belirtildiği şekilde yürütülür.

 

Açık (Tır Parkları ve Trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dahil) ve Kapalı Otoparklar

MADDE 7- (1)Çalışma İzni (Ruhsatı): Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, bölgenin mevcut ya da gelecekteki gereksinimleri dikkate alınarak düzenlenen, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya uygun boş alan, arazi ve arsaları daimi ya da geçici otopark yeri olarak belirlemek, bu otoparkların işletilebilmesi için sahiplerine veya üçüncü şahıslara izin (ruhsat); yol geçiş izni ve bu yönetmeliğin 9. ile 10. Maddelerde sayılan evrakları ve yapıları tamamlamak koşuluyla  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin  yönetmelik Hükümlerine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Birimince verilir.

(2) Açık ve Kapalı otopark açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar bu müracaatlarını öncelikle ilgili belediyesinin uygun görüşünü de almak suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yaparlar. Yapılan bu teklifler UKOME tarafından değerlendirilir.


(3) Bu yönetmelik de gösterilmiş otopark ve park yerleri için daha önce alınmış olan İl Trafik Komisyonu kararları ve UKOME kararları ruhsat mahiyetinde olmayıp, bu yerlerin otopark olabileceğine giriş ve çıkışlarının uygun olduğuna dair tespittir. Bu yerlere ruhsat verilmesi işlemi, her zaman için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ruhsat birimince yapılır. Ruhsat verilirken otoparkın sigorta kapsamında olması, işleticilerinin ve çalışanlarının güvenlik tahkikatının yapılmış olması, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 60. maddesinde aranılan şartlarının yerine getirilmiş olması şartı aranır.

(4) Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı  sınırları dışında kalan ve 6360 sayılı kanunla Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisine dahil edilen İlçe ve Beldelerdeki izinli otoparkların durumları korunur, yeni açılacak otoparklarda UKOME´nin kararı doğrultusunda işlem yapılır.

(5) Değişik nedenlerle trafikten men edilip yediemin otoparklarına çekilecek araçlar için oluşturulacak otoparklar UKOME Kurul Kararı olmadan çalıştırılamaz.

(6) imar planında otopark olarak gösterilmemiş yerlerin, ilgili belediyesinin yazılı görüşüyle birlikte teklif edilmesi halinde, söz konusu alanın geçici otopark olarak ilan edilmesi ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi konusu UKOME genel kurulundan değerlendirilir. Bu durumda geçici otopark olarak ilan edilen bu yerin imar planında otopark olarak tahsis edilmesi şartı aranmaksızın imar planındaki durumu izin verdiği sürece geçerli olacak şekilde otopark ruhsatı Büyükşehir Belediyesince verilir.

(7) Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez.

 

MADDE 8- Açık ya da Kapalı otopark açmak isteyenler başvurularını Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile başvururlar.

a- Otopark açmak istemini içeren bir dilekçe,

b- Sahiplik Belgesi (Tapu), Otopark olarak kullanılacak yer ile işletici aynı şahıs değilse, yani işletici yer sahibi değilse Kira Sözleşmesi,

c- Vaziyet Planı (araç giriş çıkış yerleri ile park yerlerini, parklanma biçimlerini ve varsa idari binaları gösteren plan),

d- Aplikasyon Krokisi,

e- Otopark açılması talep edilen yer imar planında otopark yeri olarak tescil edilmemişse; ilgili İlçe Belediyesinin uygunluk görüşü,

f- Kapalı Otoparkların yapı kullanma izin belgesi ( yapı kullanma izin belgesinde otopark olarak tescil edilmeyen yerlere izin verilmez),

g- Tüzel kişiliklerde yetki belgesi.

h- Savcılık (güvenlik) soruşturması (işyeri sahibi ve çalışanlarının, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsile yetkili olanların),

ı-  Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgâh İlmühaberi, 2 Adet Fotoğraf,

i- Vergi mükellefi olduğuna dair belge.


MADDE 9- Otoparklarda araçların güvenliğini sağlamak amacıyla; işletmeye başlamadan önce Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen komisyon aşağıda belirtilen özelliklerin varlığını bir tutanakla tespit eder.

Açık ve Kapalı Otoparklarda olması gereken genel özellikler;

a- Açık Otoparkın etrafı yol cephesi de dahil olmak üzere ( giriş ve çıkış yerleri hariç) en az 1.50 m. yüksekliğinde duvar, tel örgü vb. fiziki engellerle çevrilir.

b- Açık Otopark zemini asfalt, beton, parke taşı ve mekanik dolgu malzemesi gibi malzemelerle sıkıştırılır (yaz sezonlarında işletilen sezonluk açık otoparklarda zemin dolgusu Ulaştırma Dairesi Başkanlığının uygun görüşüyle yapılabilir).

c- Açık Otopark alanlarındaki eğim % 12yi geçmemelidir.

ç- Kapalı Otoparklarda araç iniş ve çıkış yerleri kanallarla hızı ve kaymayı önleyici biçimde düzenlenmesi gerekir.

d- Açık ve Kapalı Otoparklarda her noktanın rahatça görülebileceği ışıklandırma sisteminin bulunması gerekir.

e- Açık ve Kapalı Otoparklarda araç giriş ve çıkışını gösteren levhalar ile otopark içi araç yönlendirmeleri ile trafik işaretlemeleri bulunmalıdır.

f- Açık Otopark çevresi yanmaya müsait odun, ot, çöp vb. nesnelerden arındırılır.

g- Açık ve Kapalı Otoparklarda otoparkın, araç kapasitesi ile doluluk durumunu gösteren Boş veya Dolu levhaları asılı bulundurulur.

ğ- Açık ve Kapalı Otoparkların içerisinde su tahliyesi için drenaj sistemi bulunmalıdır.

h- Kapalı Otoparklarda LPG vb. sıkıştırılmış gazlarla çalışan araçlar park ettirilmeyecektir.

ı- Yeteri kadar Yangın Tüpü bulundurulmalıdır.

i- 800 m² yi geçen Açık veya Kapalı Otoparklarda yeteri kadar bisiklet ve motosiklet park yeri oluşturulmalıdır. Oluşturulan alan işaretlerle belirtilmelidir.

j- Açık Otoparkların karayolu güvenlik mesafesinde kalanları için Karayollarının yetkili birimlerinden uygunluk görüşür alınmalıdır.

k- Açık ve Kapalı Otoparklar işyeri sigortası yaptırmak zorundadırlar.

l- Açık ve Kapalı Otoparklar UKOME kararı ile alınan fiyat tarifesini otopark girişine ya da her yerden görülebilecek bir yere asmak zorundadır.

m- İş ve İşlemlerin yürütülebileceği Büro ve sabit telefonu olmak zorundadır.

n- Araç giriş ve çıkış yerlerinin 24 saat süreli kamera ile izlenebileceği ve kayıt altına alınabileceği görüntüleme sistemini oluşturulmak zorundadır.

o- 7 gün 24 saat esaslı güvenlik görevlisi bulundurulması zorunludur.

ö- Engelliler için, otopark yeri sayısının %5’i kadar otopark yeri ayrılır ve bunlar TS 10551’e ve 9111’e uygun olarak düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler, İşleticinin Sorumlulukları, Denetim, Cezalar ve Kapatma

 

Genel Hükümler

MADDE 10- - Açık ve Kapalı Otoparklarla ilgili genel hükümler aşağıdaki gibidir:

Daha önce İl ve İlçe Trafik Komisyonları tarafından alınan kararlara dayanılarak ilçesi belediyesince verilen Otopark Ruhsatları kazanılmış hak oluştururlar. Ancak bunlarda Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otoparklar Yönetmeliğine göre var olan eksiklikler uygun süre verilerek tamamlatılır.


İşleticinin Yükümlülükleri

MADDE 11- Otopark işleticileri aşağıda belirtilen hususlara uymak zorunda olup uygulamasından sorumludurlar;

a-UKOME tarafından belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde herhangi bir ücret alınamaz.

b- Otopark yerlerindeki araçların sigorta kapsamına alınması zorunludur.

c- Vergi Dairelerinde açılışlarını yaptırmak ve vergi mevzuatının gerektirdiği tüm hususları yerine getirmek zorundadır.

d- Otopark içerisine park etmiş yada otopark içerisinde muhafaza altına alınmış araç sahiplerinin mağduriyetine neden olacak hırsızlık, yangın, emniyeti suiistimal vb. ile ilgili önlemleri almış olmak, bu amaçla güvenlik görevlisi bulundurmak zorundadır.

e- Yeteri sayıda Yangın Tüpü bulundurmak ve yangınla ilgili önlemleri almak zorundadır.

f- Vaziyet planında belirtilen araç park sayısına ve araç park biçimine uymak ve bu konuda görevlileri uyarmak zorundadır.


Denetim

MADDE 12- Bu yönetmelikte bahsedilen otoparklar Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim Ekiplerince ve kanunlarla yetki verilen kurumlar tarafından denetlenir.

Yapılan denetlemeler için bir denetleme formu oluşturulur, tespit edilen eksiklikler formla tutanak haline getirilir ve eksikliklerin giderilmesi için süre verilir. Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda tutanakla tespit edilir ve eksikliklerin giderilmemesine kadar kapatılması istemiyle durum Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümenine sunulur.


Kapatma

MADDE 13- (1) Bu yönetmelikte bahsedilen otoparklar, imar planlarında yapılacak değişiklikler, gelişen ve değişen trafik alt yapısı, trafik sirkülasyon projelerindeki değişiklikler, genel asayiş düzeninin olumsuz etkilenmesi hallerinde kapatılabilir.

Kapatma işleminde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

(2) Trafik güvenliği yönünden kapatma: Bu yönetmelikte bahsi geçen otoparklar bölgenin mevcut trafik düzenini olumsuz etkileyecek yada bozacak hale geldiğinde kapatılabilir.

(3) Değişen ve gelişen trafik alt yapısına bağlı olarak veya o bölgede oluşturulan yeni trafik sirkülasyonuna göre kapatılması zorunluluk arz eden otoparklar ihtiyacın gerekleri nedeniyle kapatılabilir.

(4) Suç İşleyen, suç işlenen, suç işleyenlere yataklık yapar hale gelen ve suçluları barındıran, civar sakinlerini süreklilik arz edecek şekilde rahatsız eden ve uyarılara rağmen bu hususları gidermeyen otoparklar kapatılabilir.

(5) Aynı tür cezai işlem gerektiren ihlalleri yılı içerisinde birden çok yapan işletmeler geçici süre ile veya tamamen kapatılabilir.

(6) Bu yönetmelikte belirtilen tüm otoparkların kapatılması UKOME kararı ile gerçekleşir ve verilen ruhsatları Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile iptal edilir.


Cezalar

MADDE 14- Bu yönetmelik kapsamında işletilen otoparklara, vatandaş şikâyetleri, basında yer alan olumsuz haberler, mülki amirlikler veya kuruluşları tarafından yapılan ihbarlar, Denetim ekiplerince tutulacak tutanaklar çerçevesinde cezai işlem yapılır. Cezai işlem yapılabilmesi süreçleri aşağıdaki gibidir.

İhbar kabul edilen veya tutanaklarla belirlenen konu hakkında işletmecinin savunması talep edilir. Savunma için verilecek süre 7 gündür. 7 gün içerisinde savunmasını vermeyenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Süresi içinde verilen savunmalar veya verilmeyen savunmalar tutanağa ek yapılmak suretiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümenine sevk edilir.

Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15. Maddesinin (b) bendinin verdiği yetki kapsamında hazırlanmıştır. Dolayısıyla yönetmelik hükümleri bu manada yönetmeliğin sorumluluk alanındaki Büyükşehir Belediyesi emir ve yasaklarını içerir.

Bu yönetmelikle belirlenen hususlara uymayan otoparklar ve işletmecileri hakkında Büyükşehir Belediye Encümenine havale edilen tutanaklarla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ya da 1608 sayılı kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 15- Bu Yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adına Ulaşım Dairesi Başkanlığı yürütür.

|