Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Aydın Büyükşehir Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

 

Disiplin amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde (Ek-1) gösterilmiştir.

 

Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 5- (1) Daha önce Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2014 tarih ve 124 sayılı Kararı ile kabul edilen “Aydın Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7-  (1) Bu Yönetmeliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

  

EK-1

 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

BİR ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL SEKRETER

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

 

İÇ DENETÇİ

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER

BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE BAŞKANI.

DAİRE BAŞKANLARI

GENEL SEKRETER

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

1.HUKUK MÜŞAVİRİ

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

 

HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT

1.HUKUK MÜŞAVİRİ

BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI, 
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

ŞUBE MÜDÜRÜ/İŞLETME ŞUBE MÜDÜRÜ
 

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

 
|