Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

BAKIMA MUHTAÇ YAŞLI VE ENGELLİLERİN EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı; Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin bakım, sağlık ve rehabilitasyonlarının evinde veya aile ortamında sağlanması, bu kişilere, aile bireylerine sosyal, sağlık ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için gerekli hizmet birimlerinin kurulması, bu birimlerin asgari fiziki donanımı ile araç, gereç ve personel standartının, ilgili personelin görev, yetki ve sorululuklarının belirlenmesi, iletişim, uygulanacak randevu, kayıt takip sisteminin tanımlanması ve uygulamanın denetimine ilişkin usul, esasların belirlenerek Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerinin sosyal belediyecilik anlayışı ile etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak, bakıma muhtaç, hasta, yaşlı ve engellilerin evde bakım ve sağlık hizmetlerini kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönetmelik, 10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a)      Belediye: Aydın Büyükşehir Belediyesini,

b)     Büyükşehir Belediye Başkanı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanını,

c)       Genel Sekreter Yardımcısı: Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını,

d)     Daire Başkanlığı: Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığını,

e)      Bakıma Muhtaç Kişi: Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti alması gerektiği bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen bakıma muhtaç, engelli, hasta, yaşlı, yatalak, vb. durumlarda olan kişiler,

f)       Bakıcı Personel: Evde Bakım hizmetini sağlayan görevli kişi

g)      Akraba: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin eşi, annesi, babası, çocukları, torunları; annesinin ve babasının anne ve babası; kardeşi; kardeşinin çocukları; amcası, halası, dayısı, teyzesi ile kardeşinin, amcasının, halasının, dayısının, teyzesinin eşlerinden ve çocuklarından her birini,

h)     Hemşire: Hemşirelik diplomasına sahip kişi.

i)        Doktor: Üniversitelerin Tıp Fakültesinden mezun olan, insan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi tedavi girişimlerinde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişi.

j)       Fizyoterapist: Fizyoterapi alanında eğitim almış, kişilerin hastalık durumları dışında fiziksel aktivitelerini düzenlemek, hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleği ile ilgili gerekli testleri yapan, planlayan ve uygulayan kişi.

k)     Sosyal Tespit Raporu: Sosyal Çalışma görevlisinin bakıma ihtiyacı olan bireyin ve ailesinin bulundukları ortamda yapacağı gözlem, görüşme ve inceleme sonucunda hazırlayacağı; bakıma ihtiyacı olan bireyin ve ailesinin fiziksel, zihinsel, psiko-sosyal özelliklerine ve ekonomik koşullarına ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor,

l)        Sosyal Çalışma Görevlisi : Belediye sınırları dahilinde içinde kentsel tarama (sosyal ve ekonomik durumu tespiti) yaparak, hanede oturan hasta, yaşlı, engelli ve muhtaç durumda olanların ihtiyaçlarının tespitini yapan kişi,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bakıma Muhtaç Bireylerin Bildirimi, Tespiti ve Değerlendirilmesi

Bildirim

MADDE 5 –  (1)Mülki Amirler, sağlık kuruluşları, muhtarlar, genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları, çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç kişileri bakım ve sağlık hizmetlerinden yaralanması amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunabilirler, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlar, vatandaşlar, bakıma ihtiyacı olan bireyin kendisi veya akrabaları da bildirimde bulunabilirler.

    (2) Bizzat başvuru olmasa dahi; basında yer alan haberler yoluyla ya da sosyal çalışma görevlilerinin tespitleri ile  bakıma muhtaç kişi evde bakım ve sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.

     (3)Bakıma muhtaç bireyin, evde bakım ve sağlık hizmeti alabilmesi için, idarece düzenlenen belgeler doldurulur.

Değerlendirme

     (1) Doktor Değerlendirmesi

            a) Sosyal Çalışma Görevlilerince hazırlanan Sosyal Tespit Raporu sonucunda sağlık hizmeti talep eden bireyler, doktor tarafından hastanın evinde ziyaret edilerek hastanın muayenesi yapılacaktır. Doktor ön muayenesinin ardından, gerekli görülmesi halinde, evde bakım ve sağlık hizmetleri yürütülecektir.

            b) Yapılan ilk muayeneden sonra doktorun uygun gördüğü periyotlarda sağlık ekibi tarafından kontrol ziyareti yapılacak, hastanın ve hastalığın gidişatı izlenecektir.

İstenecek Belgeler

MADDE 6 – (1) Bakım muhtaç bireyin başvurusunda; bakıma muhtaç kişiden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir:

            a) Talep Formu,

            b) İdarece hazırlanan, doldurulması gereken belgeler,

           c) Gerektiğinde idarece ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgeler,

            ç) Bakıma muhtaç kişinin vasisi var ise vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

İnceleme ve Tespit

MADDE 7- (1) İdareye bildirimi yapılan kişi ve ailesi hakkında, Sosyal Tespit Raporu düzenlenir. Sosyal Tespit Raporunda kişinin evde sağlık hizmetleri ve/ veya evde fizyoterapi hizmeti talebinin olması halinde doktor tarafından kişinin hanesinde değerlendirme yapılır.

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri 

MADDE 8-  (1) Yaşlı, hasta, engelli, yatalak vb. durumda olması,

(2) Bakıma muhtaç durumda olması,

(3) İdarece istenecek belgelerin hazırlanmış olması,

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

            Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerinin Kapsamı

MADDE 9 – Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri, bakıma muhtaç kişinin bakımına yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini, psiko-sosyal destek hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, evde fizyoterapi hizmetlerini ve sosyo-kültürel etkinlikleri kapsar.

a) Kişisel Bakım Hizmetleri;

            (1) Bakıma muhtaç kişinin kuaför-berber ihtiyacı, ev temizliği gibi kişisel temizlik ihtiyaçlarının giderilmesini içerir.

b) Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri;

            (1) Bakıma Muhtaç Kişinin terk edilme, reddedilme, ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik ve benzeri olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon, stres ve benzeri durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle evde verilecek hizmetleri içerir.

c) Evde Sağlık hizmetleri;

            (1) Yara bakımının yapılması,

            (2) İdrar sondası takma ve çıkarmanın yapılması,

            (3) Serum takılması,

            (4) Enjeksiyon yapılması,

            (5) Vital bulguların takibinin yapılması,

            (6) Hasta eğitiminin yapılması,

 d) Evde Fizyoterapi Hizmeti;

            (1) Fizyoterapi gereken bakıma muhtaç kişilere evinde fizyoterapi tedavisinin uygulanmasını içerir.

e) Sosyo-Kültürel Etkinlikler

            (1) Bakıma muhtaç bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetlerini içerir.

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerinin Sonlandırılması

MADDE 10- EvdeBakım ve Sağlık Hizmetleri aşağıdaki esaslara göre sonlandırılır:

(1) Hizmeti aksatacak ve personelin huzurunu kaçıracak, sağlığına zarar verecek davranışlarda bulunulması,

(2) İdeolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozması, ve bu amaçla başkalarını tahrik ve teşvik etmesi,

(3) Devletin itibarını düşürecek ya da görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunması, idarenin aleyhine resmi makamları gereksiz yere  taciz etmesi, idarenin itibarını düşürecek davranışlarda bulunması ve görevliler hakkında asılsız ve onur kırıcı haber yayması,

(4) Bakıma Muhtaç Kişinin Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerine ihtiyacının kalmaması,

(5) Bakıma Muhtaç Kişinin şifa bulması,

(6) Bakıma Muhtaç Kişinin vefat etmesi,

(7) Bakıma Muhtaç Kişinin veya yakınının hizmeti yapacak duruma gelmesi,

(8) Bakıma Muhtaç Kişinin ve yakınının hizmete uyumsuzluk göstermesi,

(9) Yapılan hizmetten Bakıma Muhtaç Kişinin faydalanmadığının  tespit edilmesi,

(10) Vasi olarak başvuran kişinin hizmeti sonlandırma isteği,

(11) İkametinin belediyemiz hizmet sınırları dışına taşınması,

(12) Hizmet alan kişinin kendi isteği doğrultusunda, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri sonlandırılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-  (1) Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

|